vrijdag 15 maart 2019

Riool verdeelt gemeenteraad Gouda


Onlangs is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Het gaat daarbij om een strategisch beheerplan. In dit plan worden drie belangrijke wettelijke taken vastgelegd:
·      doelmatige inzameling en transport van afvalwater; 
·      doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater en 
·      voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. 

Hoge kosten voor de burger

De rioolheffing in Gouda is hoog vergeleken met andere Nederlandse gemeenten. Dit komt o.a. door de keuze die in 2014 is gemaakt voor een duurzame financiering. Er is toen namelijk afgesproken om niet steeds te gaan lenen voor het rioolonderhoud, De jaarlijkse opbrengsten moesten op termijn voldoende zijn voor de te maken jaarlijkse kosten. Vanaf 2020 is er daarom sprake van een kostendekkende financiering. 
Die kosten voor onderhoud riolen zijn ook hoog omdat we te maken hebben met bodemdaling en het omdat het steeds belangrijker wordt om klimaatbestendige maatregelen te nemen, aangezien we anders steeds vaker te maken gaan krijgen met ondergelopen straten en tunnels. Overigens zullen de lasten voor de inwoners op termijn wat gaan dalen, omdat we niet meer extra gaan lenen en aflossen op bestaande leningen.


Verdeeldheid in Goudse raad

In 2014 heeft de toenmalige wethouder van Gouda Positief (Jan de Laat) die nieuwe wijze van financiering door de gemeenteraad geloodst. Er was unanieme (!) steun voor dat plan. 
Bij het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan is voortgebouwd op de afspraken die toen zijn gemaakt:
-      kostendekkend tarief
-      alle kosten die met het riool samenhangen, dus ook klimaatmaatregelen worden hieruit gefinancierd

Ondanks het feit dat op basis van voortschrijdend inzicht in noodzakelijke klimaatregelen er meer investeringen nodig zijn, is het toch gelukt om de komende jaren de heffing minder hoog te laten zijn dan in 2014 was verwacht.

Het college adviseerde om te kiezen voor scenario midden. Scenario “0” geeft een verhoogd risico van wateroverlast en wordt ook door deskundigen afgeraden. Die zie scenario midden als een “minimum” variant. Nog minder is niet verantwoord.

Gouda Positief koos (samen met SGP, VVD, SP, Gouda’s 50+ Partij en GBG) middels een amendement toch voor dat scenario “0”. Onduidelijk bleef daarbij in hoeverre de noodzaak van de voorgestelde klimaatmaatregelen worden onderschreven. In ieder geval vonden deze partijen dat de kosten van de (met het riool gerelateerde) klimaatmaatregelen, zoals meer groen en betere wateropvang, uit andere middelen moeten worden gefinancierd, waardoor het tarief voor het riool lager wordt. Zo’n verhaal klinkt natuurlijk positief naar de burger. Ze geven echter niet aan waar die gelden voor die kosten dan wel vandaan moeten komen en ze slaan daarmee een gat van zo’n 1,5 miljoen euro in de begroting. 

Ook stappen ze af van het uitgangspunt uit 2014, dat de noodzakelijke investeringen via de rioolheffing worden gefinancierd.
In de beeldvorming werd trouwens gesuggereerd dat dit college extra lasten van 1,5 miljoen oplegt voor de Goudse burgers. Dat is natuurlijk onzin. De klimaatkosten waren voorzien en het tarief blijft onder het tarief dat in 2014 was afgesproken voor de komende jaren (zie grafiek).


Conclusie

De ChristenUnie is (met D66, PvdA, CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren) van mening dat er sprake moet zijn van een consistent beleid en de riool gerelateerde kosten gefinancierd moeten worden uit de rioolheffing. Onze keuze slaat daardoor geen gat in de begroting! 
Daarbij is die keuze voor de inwoners ook gunstig omdat de heffing die hiervoor nodig is, lager wordt dan in 2014 was voorzien

Een meerderheid van de raad heeft nu gekozen voor een degelijke en klimaatbestendige aanpak en verbetering van het riool. En met een logische en consistente financiering vanuit de rioolheffing. 
-->
Voor de nabije toekomst is het nu de verwachting dat door een verbeterd rioolstelsel inclusief noodzakelijke klimaatmaatregelen, de overlast in Gouda zal gaan afnemen.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Titel van jouw volgende blog, Theo:

"Hoe gaat het bestuur van Gouda de veiligheid van haar bewoners garanderen?".

Zeeeend zei

Maak bij de eerstkomende gelegenheid dat er een pers/zuigwagen staat
eens een praatje met zij die het riool aan de gang houden.
Dan weet je direkt hou het met het periodiek onderhoud is gesteld en het rendement wat daar uit voortvloeit .
Laten we het zwerfvuil wat in de kolken verdwijnt nog buiten beschouwing.

Anoniem zei

In Gouda hebben zo 'n 4000 mensen op Forum voor Democratie gestemd, gebruik makende van hun stemrecht. Zo werkt dat in een democratische rechtsstaat. Iedereen mag zijn/haar mening hebben, en die zijn verschillend. Zo gaat dat in een democratie.

Ik vind het daarom fout van Lia Thorborg om in het AD van de kwalijke nestgeur van FvD te spreken. Het is kennelijk niet gemakkelijk om een andere mening serieus te nemen. Je moreel verheffen bevalt haar kennelijker beter.