Betrokken

Betrokken

dinsdag 27 oktober 2009

Veiligheidsbeleid in Gouda: Grenzen stellen en perspectief bieden


Aan de fracties is twee weken geleden gevraagd om input te leveren voor de update van de visie op het Integraal Veiligheidsbeleid. De ChristenUnie is blij dat er een aantal concrete stappen zijn gemaakt de afgelopen jaren en dat bepaalde vormen van criminaliteit drastisch zijn teruggedrongen. Gouda is met het integraal veiligheidsbeleid goed op weg! We vinden het ook positief dat veel Gouwenaars graag in onze stad wonen en nooit meer weg willen. Er ligt dus een goede basis!

Als uitgangspunt hanteerden we vooral het COT rapport dat het veiligheidsbeleid in Gouda heeft geëvalueerd. Niet alles is ons daarbij duidelijk. Zo wordt geadviseerd dat de gemeente meer de regierol moet vervullen. Graag willen wij van het college weten op welke wijze ze hieraan invulling gaat geven. Verder zijn we ook benieuwd hoe het college de overleg cultuur gaat doorbreken. Er moet meer focus op daadwerkelijke activiteiten komen. Wat is de rol van de straatcoaches? Zijn ze verlengstuk van de politie of hebben ze (deels) een eigen verantwoordelijkheid?

Daarnaast hebben we het college ook een aantal aanbevelingen meegegeven, dat zijn o.a.:

Preventie is het sleutelwoord bij het landelijke veiligheidsbeleid en lokaal zal hier ook veel energie in moeten worden gestoken. Speerpunt daarbij is wat onze fractie betreft de groep 12- minners. De “instroom” van nieuwe criminelen moet zoveel mogelijk worden stopgezet.

Jeugdcriminaliteit en (huiselijk) geweld dient prioriteit te blijven krijgen.

 Onderzoek de komende jaren grondig de achtergronden van het criminele gedrag van Nederlands-Marokkaanse jongeren. De meeste jongeren gaan volgens de daderprofielen gewoon naar school of hebben werk en voldoen daardoor niet aan het criminaliteitsbevorderend profiel. Er spelen andere criminaliteitsveroorzakende omstandigheden en het is nodig dat we daar achter komen en ons beleid er vervolgens op inrichten.

 Het Veiligheidshuis is een goede basis voor een meer effectieve aanpak op het gebied van veiligheid.
Wel is een heldere taakstelling voor de verschillende partijen noodzakelijk en de overlegdrukte mag zeker niet toenemen. Inzet zal moeten zijn dat er meer praktische inzet komt en minder overleg. De gemeente heeft daarbij nadrukkelijk een regierol!

 De gezinsmanager en straatcoaches zijn nu actief in Gouda, maar hun doelstellingen zijn ons onvoldoende bekend. Er dient aan hun inzet meetbare doelstellingen te worden gekoppeld, zodat we jaarlijks de effectiviteit van deze inzet kunnen vaststellen.

Wijkaanpak moet centraal blijven staan in veiligheidsbeleid

 De Goudse stadsregels maakte het onderwerp veiligheid tot iets gemeenschappelijks en had niet alleen de focus op Gouda Oost. Haal ze weer – in geactualiseerde vorm - uit het stof.

Veiligheidsgevoel heeft veel te maken met communicatie. Hier schort het nog aan. Het college zal hier in de komende periode meer beleidsmatig invulling aan moeten geven. Zorg voor goede terugkoppelingen vanuit politie en Meldpunt Openbaar Gebied als een burger aangifte of een melding doet. Er is namelijk een afnemende bereidwilligheid om te melden (“het helpt toch niet” of “er wordt toch niets mee gedaan). Vertrouwen in de politie is cruciaal!
Communiceer op wijkniveau wat de resultaten zijn en investeer in de wijkaanpak.

 Om het veiligheidsgevoel te bevorderen doen we ook een concrete aanvullende suggestie:
Creëer een vaste klankbordgroep van pakweg 30-50 van gewonen burgers, die nog niet actief zijn in een wijkteam. Roep deze klankbordgroep elke twee maanden bij elkaar. Doelstelling is een interactieve groep waar zowel vanuit de burgers als de lokale overheid informatie gehaald en gebracht kan worden. Zo’n klankbord geeft zowel de burger als de lokale overheid de mogelijkheid om zo goed mogelijk bezig te zijn met veiligheidsbeleid.

Résumerend: we zijn goed op weg, maar er moet gas bijgegeven worden!

Geen opmerkingen: