Betrokken

Betrokken

vrijdag 18 januari 2019

Goudse Kanjer voor Bep Rijsbergen

Foto: Marianka Peters
Goudeerlijk, recht door zee en strijdvaardig, zo kan Bep Rijsbergen uit Korte Akkeren het best omschreven worden. Voor al haar verdiensten ontving zij van de ChristenUnie onlangs de Goudse Kanjer-oorkonde.

Iedereen in Korte Akkeren kent Bep en Bep kent iedereen in deze wijk. Als wijkteamvoorzitter zet zij zich al jaren in voor een leefbare wijk. Of het nu om het 5 mei-festival gaat (toenmalig burgemeester Cornelis vond dat er op die dag wat moest gebeuren en Bep heeft toen die handschoen opgepakt), het sinterklaasfeest voor kinderen uit de wijk van wie ouders het niet zo breed hebben of het behoud van het Sluiseiland, Bep zet zich er voor in en laat niet los. Ze wordt door haar omgeving wel eens een "tank" genoemd die maar doorgaat.
Verdriet
Vorig jaar heeft Bep een heel zwaar jaar achter de rug door het overlijden van haar man, maar toch gaat ze door met haar inzet voor de belangen van "haar wijk." Ik heb bij het uitreiken van oorkonde daarover mijn bewondering uitgesproken. De oorkonde en bloemen zijn als een steuntje in de rug bedoeld en om onze waardering te uiten voor haar grote inzet voor de wijk.Nieuw huisvesting
De uitreiking vond plaats tijdens een vergadering over nieuwe huisvesting voor het wijkteam, aangezien ze binnenkort de Jan Ligthartschool zullen moeten verlaten.
De huur van de voormalige school is namelijk per 30 juni 2019 opgezegd en het wijkteam zoekt nu naar alternatieve huisvesting.

Sluiseiland
Het wijkteam heeft haar zinnen gezet op het Sluiseiland. Het Sluiseiland is omstreden, omdat dit in 2011 aan de bewoners van het Weidebloemkwartier en Korte Akkeren is beloofd in ruil voor de uitbreiding van de Julianasluizen. De gemeente heeft hiervoor destijds samen met de provincie een herinrichtingsplan voor het Sluiseiland gemaakt, bedoeld voor dagrecreatie met een club/buurthuis.

Het Goudse bedrijfsleven heeft echter ook het oog laten vallen op het Sluiseiland voor containeroverslag. Volgens de ondernemers biedt het goederenvervoer over water kansen om de lokale wegen te ontlasten en de bereikbaarheid te verbeteren. Wat de ChristenUnie betreft is dit onbespreekbaar en moet het Sluiseiland een groene en duurzame invulling krijgen.
Het wijkteam hoopt in ieder geval binnenkort een nieuwe locatie te vinden en heeft naast het Sluiseiland nog meerdere locaties op het oog. Belangrijk is dat er voldoende ruimte zal zijn voor de diverse activiteiten (waaronder taallessen en kinderopvang) en dat ze het kunnen betalen.

Tekst met dank aan Marianka Peters / Goudse Post

donderdag 10 januari 2019

Afscheid van burgemeester Milo Schoenmaker


Overhandiging van press papier met voorzittershamer op blok - foto: Harold Hooglander

Woensdag 9 januari heeft burgemeester Milo Schoenmaker afscheid genomen (van de gemeenteraad) van Gouda tijdens een speciale raadsvergadering.
Hij ontving mooie cadeaus en lovende woorden van Lies Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, Roel Cazemier, burgemeester van Krimpenerwaard, Tess Huismans, kinderburgemeester en Thierry van Vugt, wethouder en 1e loco. Daarnaast werd hij ereburger van Gouda!
 
Als plaatsvervangend raadsvoorzitter mocht ik hem - namens de gemeenteraad - ook toespreken:
 
Vandaag nemen we als gemeenteraad afscheid van jou als burgemeester en als voorzitter van de gemeenteraad.
 
Op een dag als deze is het goed om terug te blikken en dan kan ik niet anders dan beginnen met de dag van je installatie op 13 december 2012.
 
Op deze avond werd duidelijk dat je bij je sollicitatie, tijdens een informeel moment, werd getest op je omgaan met mensen en hoe je een lastig eetbaar gebakje, het ging om een hazelnootgebakje, zou opeten. Naar verluid maakte je korte metten met dat gebakje, waarmee duidelijk werd dat je aan lef geen gebrek hebt.

Je gaf op die avond tijdens je toespraak gelijk je visite kaartje af: je wilde per fiets de stad leren kennen en om de bewoners beter te leren kennen wilde je graag bij hen gaan eten, bij voorkeur stamppot. Dat had overigens ook een praktische reden, je woonde nog in Bussum en dan was het prettig om in de avond ergens te kunnen eten.

Nieuwe vlagafbeelding op de voorzitterstafel i.v.m. 100 jaar Vrouwenkiesrecht
In je toespraak gaf je aan dat je vooral op vier terreinen je wilde gaan inzetten:
-       Goede communicatie
-       Openbare orde en veiligheid
-       Financiën
-       Regionale samenwerking

Vervolgens ben je in Gouda actief aan de slag gegaan. Al snel werd je ervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid getest toen er een protest was van woonwagenbewoners voor het Huis van de Stad. Het liep allemaal gelukkig goed af.


Communicatie
 
Goede communicatie is de rode draad die door je periode hier in Gouda loopt. Je bent heel actief geweest in de stad en was – vaak samen met  je vrouw –  bij allerlei bijeenkomsten en activiteiten aanwezig en regelmatig hoorden we dat jouw belangstelling, en de woorden die je sprak, erg werden gewaardeerd.
In iedere profielschets van een burgemeester staat dat hij een verbindend iemand moet zijn. Dat is jou in ieder geval bijzonder goed gelukt. Het was ook een mooie periode waarin we Beste Binnenstad waren, Beste Markt van Gouda, de Schouwburg beste theater van Nederland werd en ook diverse malen het meest gastvrije theater.


Verbinder

In de raad vond je die rol van verbinder lastiger, vooral omdat daar ook een bepaalde doortastendheid wordt verwacht. De gemeenteraad was, en is, in Gouda niet gemakkelijk en regelmatig ging het de afgelopen jaren er pittig aan toe. Je moest soms alle zeilen bijzetten om de zaak niet uit de rails te laten lopen en je baalde zichtbaar hoe e.e.a. soms verliep.
Wat dat betreft heeft burgemeester Pieter Broertjes uit Hilversum je bij je installatie goed getypeerd: “Hij is niet breekbaar maar je kunt hem wel raken.” Wel hebben we gezien dat je de afgelopen jaren steeds meer groeide in je rol als voorzitter van de Goudse gemeenteraad.
 
Milo Schoenmaker ereburger van Gouda
 
PWA kazerne

Na de verkiezingen in 2014, ontstond er een bestuurlijk lastige periode rond de college vorming en dat zou blijven doorwerken in de jaren erna. Een heikel dossier daarbij was de nieuwe bestemming voor de PWA kazerne. De voorgenomen vestiging van een islamitisch centrum in combinatie met De Ark en Gemiva ging met de krapst mogelijke meerderheid niet door. Dit betekende een grote teleurstelling voor in ieder geval een deel van de islamitische gemeenschap, maar volgens mij ook voor jou persoonlijk. Op de achtergrond ben je blijven investeren in de contacten met deze gemeenschap en het moet je goed hebben gedaan dat je als burgemeester hebt kunnen meemaken dat er een nieuwe locatie voor moskee Assalam in Gouda Oost is gevonden en dat deze moskee zonder veel tumult met de buurt kon worden geopend. Verder is onlangs ook een start gemaakt met de realisatie van een islamitisch centrum op de Antwerpseweg. Burgemeester Pieter Broertjes noemde je bij je installatie in 2012 een bruggenbouwer. Dat is bij dit dossier duidelijk gebleken!


AZC

Kort na het afketsen van een islamitisch centrum in de PWA kazerne diende zich de mogelijkheid aan dat er een AZC op deze locatie zou komen. Voor de omwonenden lag dit voornemen erg gevoelig, met name communicatief. Ze konden het maar moeilijk verkroppen dat direct na het protest tegen de komst van een islamitisch centrum, zij nu weer de komst van een AZC moesten slikken. Het vroeg veel bestuurlijke behendigheid om dit proces beheersbaar te houden en khet leek redelijk te lukken. Uiteindelijk ketste dit plan door een landelijk besluit af, maar was je interesse, voor het gebeuren rond een AZC en de organisatie die daarachter zit, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), wel bij je gewekt.

Sinterklaas

In 2014 was er ook de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda. Je hebt daar zichtbaar van genoten en ondanks het regenachtige weer was het vooral voor de kinderen een fantastische dag. Een protestgroep probeerde nog roet in het eten te gooien, maar daar werd kordaat tegen opgetreden.

Bestuurlijke crisis

De bestuurlijke crisis in 2016 was een bijzonder lastige periode voor de wethouders die naar huis werden gestuurd en voor jou in het bijzonder. Je was namelijk enkele maanden bestuurlijk alleen verantwoordelijk, al werd je bijgestaan door de griffier, toegewijde ambtenaren, de nestor en plaatsvervangend raadsvoorzitter Astrid van Eersel en tweede plaatsvervangend voorzitter Harry van der Haak.
Bewonderenswaardig hoe je in deze periode jezelf als bestuurder hebt gemanifesteerd. Het heeft je veel blijvende goodwill opgeleverd.

Kinderburgemeester Tess Huismans -
foto: Mohammed Mohandis

Financiën

Je wilde ook aandacht besteden aan de financiën. Bij je komst was het financiële plaatje van Gouda ronduit zorgelijk. Gelukkig keerde het economische tij, kregen we te maken met meevallers en hebben de colleges goed op centen gelet, waardoor we er nu financieel een stuk beter voor staan en zelfs weer voorzichtig durven te investeren.
 
Regionale samenwerking
 
Dan ook iets over de regionale samenwerking. Deze samenwerking heb je met veel verve opgepakt. Als voorzitter van de Stuurgroep Nieuwe Regio heb je hard gewerkt aan de totstandkoming van de “Visie op de Nieuwe Regio 2.1”. In deze visie werden de kaders vastgelegd voor de intergemeentelijke samenwerking. Hieruit ontstond Regio Midden-Holland, waarvan je opnieuw voorzitter werd. Stap voor stap heb je gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking in de regio, waarbij je ook het oog gericht hebt gehouden op Woerden en Alphen aan den Rijn. Voor je opvolger ligt er een goede basis voor de verdere uitbouw van de samenwerking in de regio.

Openbare orde en veiligheid

 
Uiteraard moet ik ook iets zeggen over openbare orde en veiligheid, een belangrijk dossier van de burgemeester.

Voor jouw komst was al veel uit de kast gehaald om de veiligheid in onze stad te verbeteren, maar dat weerhield je er niet van om met nieuw elan dit weerbarstige dossier ter hand te nemen, in goede samenwerking met de politie en openbaar ministerie. Daarbij werden absoluut resultaten geboekt. Zo  leidde de top-60 aanpak tot een sterke vermindering van de recidive en werd de overlast behoorlijk teruggedrongen. Het aantal inbraken was echter een zorgenkind. Door een forse inzet van alle betrokkenen, waaronder ook de burgers, lijkt in 2018 sprake van een trendbreuk en daalt het aantal inbraken fors.

 
Undercover

Het onderwerp inbraken kwam ook aan de orde in het programma "Burgemeester Undercover" waar je onlangs je medewerking aan verleende. Niet iedereen kon deze keuze waarderen, maar het is je gelukt om opnieuw de aandacht te vestigen op Gouda. Tijdens de opnamen – waarvan we toen nog niets wisten – zag ik je zonder baard. Ik dacht toen nog dat je je baard zat was, maar het had achteraf gezien dus een andere oorzaak. Die plaksnor stond je overigens best goed J
 
Herbenoeming

In oktober 2017 kwam je herbenoeming aan de orde en de belangrijke vraag die dan aan de orde komt is of je herbenoemd wilde worden in 2018. Daar was je vervolgens heel duidelijk over door een volmondig “ja”. Je zei toen: Vijf jaar geleden kreeg ik de buitenkans hier te werken en ik heb er geen moment spijt van gehad. Mijn taak is nog niet klaar.”

Vervolgens is de vertrouwenscommissie aan de slag gegaan en heeft de gemeenteraad je nog voor de raadsverkiezingen in 2018 officieel voorgedragen voor herbenoeming. Geen vuiltje aan de lucht dachten we als raad….

COA

Begin november werden we echter verrast door de mededeling dat je weggaat en bestuursvoorzitter van het COA wordt. Menigeen had rekening gehouden met een tussentijds vertrek in je tweede periode als burgemeester, maar niet nu.
Uiteraard gun ik en ik denk de hele raad en velen in de stad je deze mooie en uitdagende baan, maar we vinden het heel jammer dat je al zo snel onze stad gaat verlaten. En inderdaad, je taak was eigenlijk nog niet klaar.

Op een moment als deze zoek je naar argumenten waarom iemand weggaat. Je bent daar heel helder over geweest. Je stond open voor een baan buiten het openbaar bestuur en die gelegenheid kwam eerder voorbij dan gedacht.

Je motiveert je keuze voor deze baan als volgt: “Het is een functie waar ik mijn ervaring als burgemeester in kan zetten, die aansluit op mijn profiel en tegelijk zeer interessante en uitdagende nieuwe ervaringen mogelijk gaat maken.”

Het COA bestuur beschrijft je als een bestuurder met lef en ik schat in dat je dat de komende jaren bij het COA ook nodig zult hebben. Er liggen uitdagende dossiers zoals de capaciteitsgroei, de overlastgevende asielzoekers en de ontwikkeling van het COA als organisatie.
 
Groot, gelukkig en geliefd

Beste Milo, de al eerder genoemde burgemeester Broertjes gaf je bij je installatie als opdracht mee: maak de stad groot, gelukkig en geliefd! Ik denk dat je hier op allerlei manieren succesvol invulling aan hebt gegeven.
Bewaar de mooie herinneringen en vergeet alles waar je minder blij over bent. Op die manier gaat de dankbaarheid overheersen en dat is goed.
Veel dank voor alles wat je voor Gouda hebt betekend! Mede door jouw inzet kunnen we trots zijn op Gouda. Gouda is goud!

Milo, het ga je goed!

Een handdruk voor mevrouw Schoenmaker - Foto: Mohammed Mohandis
 
 
Gouda's Liedertafel zingt voor de burgemeester en zijn vrouw

maandag 7 januari 2019

40 jaar “raamhorigheid” in GoudaWat begon als een speelmiddag voor kinderen, groeide in 40 jaar uit tot een levendig buurthuis met plaats voor iedereen. Sarie Donk (66) vierde zaterdag 5 januari jl. tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie haar 40-jarig jubileum als vrijwilligster voor De Speelwinkel. Ze is vanaf het begin de drijvende kracht  achter de Speelwinkel al zal ze steeds beklemtonen dat ze het nooit zonder de steun van haar gezin en de vele vrijwilligers had gered. Zaterdag werd haar rol mooi verwoord door de opmerking: "We doen het samen, maar je gaat wel voorop."Onderkant formulier

Nieuwe mensen

Het is midden jaren 70 in de Goudse Raambuurt als de dan jonge moeder Sarie Donk buurtkinderen regelmatig uitnodigt om bij haar thuis te komen spelen. ,,Het was de tijd van de gezinsherenigingen", kijkt Donk in het AD terug. ,,Sommige buurtbewoners vonden de 'nieuwe' mensen vreemd. Het eten rook anders en de vrouwen zag je zelden buiten. Contact werd gelegd door de kinderen die met elkaar speelden. Ik nodigde iedereen thuis uit. Toen dacht ik al: als we wat vaker bij elkaar over de vloer komen en naar elkaar luisteren, dan zien we vanzelf dat er geen verschillen zijn."
Overhandiging van de "Goudse kanjer"


De speelmiddagen vormen de basis voor de Speelwinkel. In 1978 besluit Sarie Donk samen met een paar andere moeders een vakantieweek te organiseren. ,,De regen kwam met bakken uit de hemel. Toen kregen we toestemming om een leegstaand pand te gebruiken, op de hoek met de Drapiersteeg. Geen gas, geen licht: de kinderen hadden alleen een gaskacheltje om hun handen aan te warmen."
Knokken

Later verhuist De Speelwinkel naar de huidige locatie en doet Sarie Donk er samen met de andere vrijwilligers alles aan om het buurthuis te laten voortbestaan: ,,We hebben moeten knokken voor ons bestaan. Het is vaak een centenkwestie. Hoe wij met elkaar voor het buurthuis opkwamen: dat zal me altijd bijblijven."
Wethouder Corine Dijkstra bracht de felicitaties namens het college over
Groot succes


De Speelwinkel groeit uit tot een groot succes. De afgelopen jaren zijn talloze evenementen georganiseerd en acties opgezet. De meest bekende activiteit is waarschijnlijk de Oranjeboulevard. Op de website worden nog veel meer activiteiten genoemd, zoals: Raambuurt versieren in kerstsfeer, jaarlijks vrijwilligersfeest, Lampionnenoptocht, schone en opgeruimde buurt, eetclub alleengaanden, kinderen en muziek enz. Het enige wat ze niet hebben gedaan is bootjes vouwen, zo werd op de nieuwjaarsreceptie onthuld.
Sarie en de andere vrijwilligers zullen ook de komende jaren volop actief blijven in de Raambuurt en De Speelwinkel zal daarmee een centrale rol blijven vervullen om de "raamhorigheid" in deze buurt te bevorderen. Het is eigenlijk het "Huis van de Buurt".

Goudse kanjer
De ChristenUnie feliciteert Sarie Donk met dit bijzondere jubileum en heeft dat onderstreept met een mooie bos bloemen en de oorkonde van "Goudse kanjer". Deze oorkonde reiken we uit aan personen en verenigingen die zich op een onderscheidende manier inzetten voor onze stad.