Betrokken

Betrokken

donderdag 24 januari 2019

Gouda Positief slaat de plank mis!
In het pand van de gemeente aan de Lekkenburg 1 was de bibliotheek Bloemendaal gevestigd. Doordat de Chocoladefabriek met een centrale bibliotheek in 2014 haar deuren opende, kwam het pand aan de Lekkenburg leeg te staan. De jaren daarna was er geen animo voor aankoop van het pand. Kwadraad diende in april 2017 een planvoorstel in voor een buurtservicecentrum in het pand. Dit plan sloot goed aan bij het Collegeakkoord “Gouda daagt uit 2014-2018” om in Gouda Noord een multifunctioneel buurtservicecentrum te openen dat de samenwerking tussen sociaal team, maatschappelijke instellingen en inwoners in de wijk stimuleert. Voor de zomer van 2018 werd duidelijk dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet niet volstaat om de verbouwing te financieren. De raad is nu gevraagd om extra krediet beschikbaar te stellen, waarmee dan ook het pand verduurzaamd wordt.
Enthousiast

De ChristenUnie is – net als de meeste fracties – enthousiast over dit plan. Het concept van het buurtservicecentrum is namelijk ingegeven vanuit een visie op de samenleving die oog heeft voor buurten, sociale cohesie en bestrijding eenzaamheid. Zeker nu mensen langer thuis wonen (ouderen , psychisch kwetsbaren) is dat van belang en bevordert het de leefbaarheid in de wijk. Mensen worden geactiveerd en er is een mogelijkheid laagdrempelig ondersteuning te vragen.

Tegelijk is het concept ook gericht op eigen verantwoordelijkheid: de inwoners moeten zelf in actie komen om activiteiten te organiseren. Omdat mogelijk te maken komt er een buurtservicecentrum (BSC).

 
Beroerde antwoorden

Gouda Positief (GoPo) koos voor een buitengewoon kritische inbreng, die opvallend is, aangezien ze tijdens het besluit om te komen tot dit BSC zelf deel uitmaakte van de coalitie.  
Het college moest het ontgelden omdat ze volgens GoPo “beroerde antwoorden” had gegeven, maar volgens mij was er meer sprake van een beroerde voorstelling van zaken door deze partij.

Effect


Zo wilde ze weten hoe het rendement van zo’n centrum nu wordt gemeten om zo de noodzaak van het BSC aan te tonen. Ze suggereren daarmee dat er sprake zou van een nieuwe vorm van zorg die wellicht niet nodig is.

De partij gaat er aan voorbij dat er sprake is van het bij elkaar zetten van diverse (bestaande!) functies met betrekking tot preventie en zorg. Door die samenvoeging komt er meer verbinding tussen professionals en wijkwerk; men ziet meer wat er nodig is (preventie) en welke ondersteuning het best passend is (vrijwillig of professioneel). Er wordt dus een “+” toegevoegd aan bestaand goed functionerende voorzieningen!
Maatschappelijk rendement 
 
GoPo vraagt om een businessmodel benadering die niet past bij een dergelijk concept en overigens in heel Nederland niet aan de orde is bij buurtservicecentra. Er is namelijk niet exact te kwantificeren of een investering in BSC leidt tot minder zorg. Wel zie je dat een wezenlijke schakel zijn voor de leefbaarheid in de wijk en daarmee in een basisbehoefte voorziet.


Omvang


Gouda Positief vraagt zich af of de omvang van het BSC wel nodig is, want de omvang wordt groter dan de Buurtstee, waar nu een deel van de activiteiten plaatsvindt. Opnieuw slaat de partij de plank mis. 
Het gaat om een samengaan van bestaande locaties: Buurtstee, Kinderbibliotheek (in Plaswijkschool) Sociaal Team (Buchnerweg) en centrum voor Jeugd en Gezin (Thorbeckelaan). Alles opgeteld komt er niet meer m2 in gebruik, maar is er wel sprake van meerwaarde door onderlinge samenwerking en afstemming.

Businesscase 
 
Gouda Positief is heel kritisch op de financiën en dat is op zichzelf goed. Dat is de ChristenUnie ook. Ze vergeet echter dat ze in de vorige college periode het plan heeft gesteund en er nu met valide argumenten extra geld nodig is. Daarbij komt als voordeel dat in de bestaande situatie huur aan derden wordt betaald en de gemeente tegemoet komt in die kosten, maar er financieel niets van terugziet. Straks wordt aan de gemeente Gouda die huur betaalt, waardoor er financieel een beter plaatje ontstaat.
Ook wil Gouda Positief dat richting de huurder geen huurcontract van 10 jaar wordt aangeboden, omdat de gemeente maar 4 jaar helderheid geeft over subsidie aan de huurder (Kwadraad). Ook hier is een logische verklaring voor. Het college heeft een mandaat voor 4 jaar en kan niet voor toekomstige colleges beslissen. Kwadraad gaat investeringen doet en wil daarom voor een langere termijn zekerheid hebben. Ze zouden die investeringen nooit doen voor een periode van 4 jaar en daarmee was er dan ook  geen Buurtservicecentrum komen, terwijl het college in de vorige college periode (inclusief Gouda Positief) had besloten dat die er wel moest komen….

Besluit


Het zou Gouda Positief sieren als ze op haar schreden terugkeert en volgende week gewoon instemt met het extra krediet voor het Buurtservicentrum. De ChristenUnie is blij dat er nu een start wordt gemaakt met de realisatie van dit BSC die naar verwachting in januari 2020 haar deuren zal openen.

Raadsvergadering terug kijken? Dat kan via:

 

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Mooie en treffende column Theo!

Henk van Blitterswijk zei

Goede actie van de gemeente Gouda/Christen Unie.

Zo'n buurtcentrum lijkt me mooi aan te sluiten bij kerken, die meer de verbinding proberen te zoeken met mensen in hun eigen buurt.
Zo lijkt mij het mooi om de buurtkring van de Sint Jansgemeente daar regelmatig bij elkaar te komen en ook voor anderen iets te betekenen.

Groet,
Henk van Blitterswijk

Arie Jan van de Wetering zei

Hoi Theo,

Hoewel ik niet goed op de hoogte ben van het debat, heb ik ook mijn bedenkingen over het plan van de Gemeente Gouda. Het pand is schitterend, de locatie top. Echter, wat ik mis is een strategie. Ik mis een goed antwoord op de vraag waarom (1) het zo belangrijk is om drie gebiedsservicecentra te hebben in Gouda en (2) waarom dit gebiedsservicecentra zo belangrijk is.

En als het antwoord 'sociale cohesie' is, zou ik graag weten wat dat dan is, hoe het werkt en of er behoefte aan is. Als je dat namelijk niet duidelijk hebt, weet je ook niet welke functie zo'n gebouw moet hebben.

Ik hoor graag van je (ook graag van andere gemeenteraadsleden). Je weet me vast te vinden.

Arie Jan
www.eenheerlijkthuis.nl

Theo Krins zei

Beste Arie Jan,

Waarom het Buurt Service Centrum (BSC)zo belangrijk is:
* Mensen wonen steeds langer thuis (zowel ouderen als psychisch kwetsbare mensen). Dat vraagt iets van een wijk. Een plek waar mensen terecht komen voor activering, waar nodig professionele hulp en een ingang om - als dat nodig is - ondersteuning te bieden in den brede (schulden, begeleiding etc). In het verleden is veel welzijnswerk weggevallen. Met een BSC wordt voorzien in de koppeling met deels welzijn en proffesionele ondersteuning. Anders dan vroeger (overheid organiseerde welzijn) wordt dit in de nieuwe centra veel meer aan de initiatieven van de wijk zelf over gelaten. Dat maakt dat de wijk zelf aangeeft waar behoefte aan is. Voorzieningen in Noord waren verspreid en gesegmenteerd. Samenbrengen daarvan biedt meerwaarde . Gemeente schept op deze manier een randvoorwaarde om onderling binding en ontmoeting te faciliteren.

* Er is behoefte aan, zeker gezien het feit dat het welzijnswerk floreert in Noord (nu met name in de Buurtstee, welk centrum niet meer voldeed, mede getuige de uitwijk die genomen werd naar de Walvis). Koppeling met professionele ondersteuning en een aantrekkelijke ontmoetingsplek (inclusief uitleen boeken mogelijkheid ) maakt het geheel sterker .

Arie Jan van de Wetering zei

Dag Theo.

Bedankt voor je reactie. Ik zal er ook weer op reageren.

Wat ik mis is een visie waar dit gebiedsservicecentrum onderdeel van is. Een visie is in mijn ogen (woordgrapje) een beeld van de toekomst waar je enthousiast over bent. Ik mis dus een visie op wijken (vanuit de gemeenteraad/Gemeente Gouda). 'Sociale cohesie' is daarbij niet genoeg. Visie is een concreet beeld dat ergens op gestoeld is, realistisch is.

Uit je reactie haal ik dat het vooral voor professionele organisaties nodig is een werkbare plek te hebben waar zij samen kunnen optrekken. Het risico hierbij is dat het meer een zorgcentrum wordt dan een plek van de wijk. Maar, zal men zeggen, zit de wijk op zo'n plek te wachten dan? Zo ja, wie? En wat zijn de concrete plannen van deze mensen met dit centrum?

Je zegt "Mensen wonen steeds langer thuis (zowel ouderen als psychisch kwetsbare mensen). Dat vraagt iets van een wijk." O, ja? Waarom vraagt dat iets van een wijk? En wat gaat zo'n centrum helpen daarbij?

Wie durft het probleem bij de naam te noemen? Het probleem is niet dat er zoveel ouderen alleen moeten blijven wonen. Het probleem is niet dat er zoveel eenzamen zijn. Het probleem is niet dat zoveel mensen in relationele crisissen komen. Dat zijn symptomen van een groter probleem.

http://eenheerlijkthuis.nl/2018/07/03/het-gat-in-onze-samenleving/