dinsdag 15 april 2014

De rook is opgetrokken


Vorige week is het initiatief van zes fracties om een coalitie te gaan vormen als een bom ingeslagen. Er zullen niet veel mensen geweest zijn die dit hadden verwacht.
De reacties waren heel divers, maar over het algemeen toch vooral positief. Een enkele Gouwenaar uitte zijn ongenoegen en dan ging het vooral om het "gevaar" van een "christelijk blok".

"christelijk blok"


Vanuit vooral de hoek van D66 is meermalen aangegeven dat door het vormen van een "christelijk blok" door ChristenUnie, CDA en SGP de coalitie bij voorbaat al geen kans had en dat wij op twee borden hebben geschaakt.
Deze opstelling is vanuit een teleurstelling over het gebeuren te begrijpen, maar het doet geen recht aan hoe e.e.a. is verlopen.
Voor de diverse media hebben we uitgelegd hoe het proces is verlopen en het leek me goed om dat ook in deze blog te doen,

Spannend weekend

Nadat wij op vrijdagavond 4 april in een gesprek met Rogier Tetteroo (PvdA) en Daphne Bergman (formateur, D66) hadden vastgesteld dat verder praten geen zin meer had, ontstond er op zaterdag 5 april een nieuw initiatief,
Gouda Positief benaderde een aantal partijen om met elkaar na te gaan of een alternatieve coalitie mogelijk zou zijn.
Op zaterdagmiddag 5 april zijn 6 partijen, Gouda Positief / GBG, ChristenUnie, CDA, SP, SGP en Gouda's 50+ Partij bij elkaar gekomen en is er over en weer gepolst of er een basis aanwezig is om een coalitie met elkaar te gaan vormen.
Na een paar dagen bedenktijd zijn we op maandagavond 7 april opnieuw bij elkaar gekomen en hebben we met elkaar vastgesteld dat we er voor willen gaan. We vinden elkaar in de ambitie om in Gouda een fris en nieuw geluid te laten horen en dat iedereen op basis van gelijkwaardigheid mee doet met een blanco blad. We hebben met elkaar vervolgens een intentie verklaring getekend als start van de besprekingen met elkaar.

Gevaar voor Gouda

Op woensdag 9 april is het initiatief naar buiten gebracht en dat leverde op social media veel reacties op en ook de kranten lieten zich niet onbetuigd. Zie hier voor een compleet overzicht. 

Enigszins zorgelijk vind ik de felle reacties richting de christelijke partijen, waarbij dan vooral de koopzondagen worden genoemd.
Voor dit moment wil ik daar het volgende over kwijt: de ChristenUnie respecteert democratisch genomen beslissingen en wil dit onderwerp verder bespreken binnen de coalitie onderhandelingen.
De christelijke fracties zijn al jaren actief in Gouda en hebben zich altijd laten gelden als constructieve partijen, dus ik roep critici op hun ongenoegen nog even in te slikken en aan te zien hoe alles zich de komende tijd gaat ontwikkelen,
Gelukkig verstomt de kritiek en ervaren we steeds meer positieve reacties en dat is bemoedigend.

Procesbegeleider


Op 15 april gaan we van start om inhoudelijk tot overeenstemming te komen en dat doen we met een procesbegeleider. Burgemeester Arie van Erk (Bergambacht) is bereid die rol op zich te nemen en daar zijn we erg blij mee. We zullen starten met het inventariseren van speerpunten en pijnpunten en aan de hand daarvan aan de slag gaan,
Het worden spannende weken, maar we zijn vol vertrouwen dat we er met elkaar uit gaan komen.

woensdag 9 april 2014

Principe-overeenstemming vorming nieuw college Gouda
Op maandag 7 april hebben zes raadsfracties uit de gemeenteraad van Gouda de intentie uitgesproken om te komen tot de vorming van een nieuw college voor de periode 2014 – 2018. De principe-overeenstemming houdt in dat GoudaPositief/GBG, ChristenUnie, CDA, Gouda’s 50+ Partij, SGP en SP (samen 18 zetels in de gemeenteraad) de komende weken gaan werken aan het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen.


Genoemde partijen zijn op initiatief van GoPo/GBG bij elkaar gekomen naar aanleiding van de moeite met de huidige coalitievorming die niet aansluit bij de verkiezingsuitslag. Ook de verslaglegging van de verkenning vinden partijen onvoldoende terug in de coalitievorming. Dit was ook de reden voor de ChristenUnie om niet in te gaan op de uitnodiging van de formateur mevr. Bergman. De deelnemende partijen herkennen zich in deze opstelling.
Naar de mening van de zes partijen wordt met deze stap invulling gegeven aan de wens van de kiezers. Op 19 maart jl. heeft dit tot een flinke verschuiving in het politieke landschap geleid. GoPo/GBG, ChristenUnie, SGP en SP hebben met elkaar vier zetels gewonnen, terwijl Gouda’s 50+ Partij en het CDA stabiel in zetelaantal zijn gebleven. De partijen zijn van mening dat deze stap kan leiden tot een stabiel, vernieuwend en breed gedragen coalitieprogramma en college. 

PersberichtDeze tekst staat ook op de Facebook pagina van de ChristenUnie

maandag 7 april 2014

ChristenUnie doet niet mee aan coalitie onderhandelingen in GoudaDe afgelopen week was misschien wel de meest heftige week die ik tot nu toe heb meegemaakt in de Goudse politiek.
In de wandelgangen was ons wel duidelijk geworden dat de ChristenUnie bij veel fracties werd genoemd als een partij die goed past in het nieuwe college, maar we waren toch wel benieuwd wat het uiteindelijke advies van de verkenner zou zijn.

Bert Jeene

Verkenning

Vorige week woensdag presenteerde verkenner Bert Jeene zijn rapport met toch wel een verrassende conclusie.
Hij adviseerde namelijk een kerncoalitie van D66 - PvdA - ChristenUnie aangevuld met VVD en GroenLinks. We vonden het voorstel voor een kerncoalitie prima met deze partijen maar vonden die aanvulling met VVD en GroenLinks onbegrijpelijk.
Bij de verkenning hadden namelijk 8 van de 11 partijen het CDA genoemd als logische partner en VVD maar één keer (door de VVD zelf!). GroenLinks werd vier keer genoemd.

Op basis van de verkiezingsuitslag en het rapport van de verkenner is een coalitie van D66 - PvdA -ChristenUnie -VVD - GroenLinks niet logisch en doet ook geen recht aan de verkiezingsuitslag. Want PvdA, VVD en GroenLinks hadden alle drie verloren en daarnaast is deze coalitie gewoon het voortzetten van de bestaande coalitie, waarbij alleen het CDA is ingeruild voor de ChristenUnie.

Bedenkingen

Binnen onze fractie waren er forse bedenkingen bij deze start en we hebben ons intensief bezonnen over het wel of niet gaan deelnemen aan de onderhandelingen met deze partijen. Enerzijds is het aantrekkelijk om mee te mogen besturen vanuit het college, anderzijds willen we dat doen vanuit een college die een goede afspiegeling zou zijn van zowel de verkiezingsuitslag als de aanbevelingen vanuit de fracties bij de verkenning.

Uiteindelijk hebben we donderdagavond aan de formateur Daphne Bergman (D66) laten weten dat we die vrijdagochtend niet zouden aanschuiven bij de eerste gesprekken. Wat ons betreft zouden we willen starten met de kerncoalitie (D66 - PvdA - ChristenUnie) en gaandeweg willen bekijken welke partijen het beste zouden passen bij het college. Daarnaast wilden we voor de onderhandelingen duidelijkheid over de koopzondagen, aangezien D66 had laten optekenen dat op het terrein van de koopzondagen er een breekpunt is. Voor de ChristenUnie was dit onderwerp geen breekpunt, maar wel een zorgpunt. Wij vertrouwden erop dat andere partijen er geen breekpunt van zouden maken…


Gesprek

In de loop van die vrijdag ontvingen we een bericht dat de PvdA en D66 instemden met een gesprek en die heeft vervolgens vrijdagavond plaatsgevonden.
Het was een pittig gesprek met Rogier Tetteroo (PvdA) en Daphne Bergman waarin we wel de gewenste duidelijkheid kregen over de koopzondagen, maar we op het punt van de nieuwe coalitie geen stap dichter bij elkaar kwamen. De door de formateur gewenste coalitie bestaat uit de vijf genoemde partijen, waarbij starten met de kerncoalitie geen optie voor haar is en er zou zeker geen christelijke partij bijkomen (“christelijk blok”). We vinden dit een bijzondere opstelling, daar er wel een “liberaal blok (D66 en VVD) en “sociaal blok” (PvdA en GL) aan tafel zit en daarnaast – zoals al genoemd - het CDA door 8 van de 11 fracties wordt genoemd.

Als de ChristenUnie niet zou gaan meepraten, zal ze voor die partij een andere partij gaan zoeken, maar ze had het liefste dat de ChristenUnie alsnog aan tafel zou komen.

Besluit

Naar aanleiding van dit gesprek hebben we wederom als fractie alles afgewogen en geconstateerd dat onze belangrijkste bezwaar (coalitie niet representatief op basis van verkiezingsuitslag en verkenning) nog altijd bleef staan. 
We hebben daarop op zaterdag 5 april wederom aan de formateur aangegeven dat we niet gaan praten over het vormen van een college met deze partijen.

Het was geen gemakkelijk besluit, maar we willen recht doen aan de kiezer en de wensen van de partijen in de gemeenteraad.


Het is nu aan de formateur om verdere stappen te gaan ondernemen en ook onze fractie zal zich bezinnen over de mogelijkheden die er nu nog zijn.

vrijdag 28 maart 2014

Afscheid van Anke Huisman en Gerard Schotanus

Fractie ChristenUnie 2010-2014

Op 26 maart was de laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude samenstelling. Op deze avond werd ook afscheid genomen van onze fractieleden Anke Huisman-Mak en Gerard Schotanus. Anke en Gerard hebben heel veel voor de stad mogen betekenen en we gaan hun kennis en inzet zeker missen.

Tijdens onze fractievergadering op 25 maart hebben we uitgebreid afscheid van ze genomen en Anke en Gerard bedankt voor hun inzet en collegialiteit.
Een dag later namen we als raad afscheid van hen en andere vertrekkende raadsleden en hieronder geef ik passages weer uit de toespraak van de burgemeester.

De burgemeester nam afscheid van de 18 (!!) vertrekkende raadsleden met een persoonlijke toespraak, maar gaf eerst nog wat algemene zaken mee en deed een krachtige uitspraak over tolerantie:

"Met z’n 35-en was u de afgelopen vier jaar in de gelegenheid de koers te bepalen voor onze stad en op te treden als vertegenwoordiger voor de andere ruim 70.000 inwoners. Dat is een voorrecht, een eer en schept tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid. Want Gouda is een veelkleurige gemeente, waarin veel mensen leven met veel verschillende achtergronden en opvattingen. In onze stad leven ongeveer 130 nationaliteiten samen op een oppervlakte van vier bij vier en halve kilometer. Een mooie mix van nationaliteiten en culturen, die onze stad verrijkt. Gouda is al van oudsher een zeer verdraagzame en tolerante stad en is dat heden ten dagen nog steeds. Een stad waar iedereen welkom is."


Tolerantie

"Als raad stond en staat u voor alle Gouwenaars en dat geldt evenzeer voor mij als burgemeester. Juist daarom heb ik de behoefte om als burgemeester van Gouda iets te zeggen over de uitspraken die vorige week zijn gedaan over de Marokkaanse gemeenschap. Uitspraken die ook in Gouda, waar een behoorlijk aantal mensen een Marokkaanse achtergrond heeft, tot commotie hebben geleid. Het leeft in Gouda, er wordt over gesproken en er zijn inmiddels ruim 300 aangiftes gedaan.
En het grote probleem met deze uitspraken is dat ze zich richten tot een hele bevolkingsgroep. Daarmee worden individueel gedrag en keuzes irrelevant verklaard. Terwijl het juist om individueel gedrag en keuzes gaat. Mensen die zich niet aan de regels houden, overlast veroorzaken of zelfs crimineel gedrag vertonen (waar trouwens Gouwenaars van alle achtergronden de gevolgen van ondervinden) worden in dit verband aangepakt, ongeacht de nationaliteit. Ik sluit mijn ogen niet voor de samenstelling van de dadergroep, maar ik neem als burgemeester nadrukkelijk afstand van generaliserende uitspraken, die zich richten tot hele bevolkingsgroepen. Nu gaat het om de Marokkaanse bevolkingsgroep, maar het geldt evenzeer voor uitingen van antisemitisme of andere vormen van intolerantie. Het staat haaks op alles waar Gouda voor staat, past niet in onze stad en ook niet in ons land.  En dat wilde ik hier graag gezegd hebben."


Anke Huisman

1    "Anke, je begon 8 jaar geleden heel bescheiden en nog een tikje onzeker. De bescheidenheid is gebleven, de onzekerheid niet. Je hebt je in de loop der jaren ontwikkeld tot één van de meest zichtbare raadsleden: zeer gedreven, deskundig, vasthoudend en dicht bij jezelf. Je maakt verbinding tussen abstracte idealen en de dagelijkse praktijk. In de eerste periode voerde je een keer het woord over de vestiging van de Al Qalamschool en betoogde je dat de keuze van een school naar je principes ook offers vraagt. Zelf fietste je met een dikke zwangere buik en een kind voor- en een kind achterop je fiets naar de andere kant van de stad, naar de school van je keuze. Je kreeg hiervoor een daverend applaus van de aanwezigen. Je was lid van de zogenaamde voorzitterspool en was dan zeer actief bij de voorbereiding van de jou toegevallen onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een middag in het ID-college over het jeugdbeleid met vertegenwoordigers van het hele veld. De wethouder van sociale zaken had geen gemakkelijke aan je. Zeer vasthoudend kwam je steeds terug op de onderwerpen, die jou na aan het hart lagen, zoals bijvoorbeeld de wachttijden bij schuldhulpverlening. De tarieven van het trouwen in het Stadhuis waren (en zijn misschien) je ook een doorn in het oog. Bij de ChristenUnie was je het eerste vrouwelijke raadslid en de eerste vrouwelijke fractievoorzitter. Voor de menselijke kant had je ook altijd aandacht. Je dacht aan de medewerkers van de griffie die van jou na de verhuizing naar het huis van de Stad een plant kregen en je trakteerde op Sinterklaasletters. De keuze om je niet meer kandidaat te stellen voor de raad was moeilijk, maar je was tot de conclusie gekomen dat de balans tussen de energie die het raadswerk kostte en wat het opleverde niet meer klopte. Op de verkiezingsavond had je hier bijna spijt van. Wat je in de toekomst gaat doen is nog open, vele klussen trekken je aan, zoals je zei: je voelt je net in een snoepwinkel: zoveel lekkers om te doen. Maar in alle gevallen zal het met volle inzet en een warm sociaal hart zijn. We zullen je in ieder geval terugzien bij bijeenkomsten van oud-raadsleden."


Gerard Schotanus

"Na 16 jaar ga je nu toch echt afscheid nemen van de raad. Vier jaar geleden heb je ook al afscheid genomen, je kreeg toen een lintje en het ereburgerschap, maar als een Heintje Davids kwam je weer terug, maakte zelfs, tegen de  bedoelingen in, ook deze periode weer helemaal vol.
Een vroege herinnering aan je: (geluid van een grutto) wie weet wat dit is? Als fractievoorzitter kwam de grutto altijd op tafel bij de begrotingsbehandeling. Vier jaar geleden is er veel moeite gedaan om die grutto op te diepen uit de rommelzolder van de Driestar.
In 2006 ben je voorzitter geworden van de werkgroep werkwijze raad. In die rol heb je enorm veel werk verzet om de werkgroep die uit 8 vrije vogels bestond, bij elkaar te houden en tot een gezamenlijk eindresultaat te brengen. En tot het laatst toe heb je geprobeerd om de raad te krijgen tot een actievere debatvorm.
In jouw dossiers was je zeer vasthoudend: Gouda milenniumgemeente, Gouda fairtrade gemeente. Je hebt de griffie bijna tot wanhoop gebracht omdat het fairtradebord bij de verhuizing naar het Huis van de Stad zoek was geraakt. Je hebt gepleit voor vrachtvervoer over het water, om de overlast en milieuverontreiniging door vrachtwagens te beperken. Je hebt ervoor gezorgd dat de zonnewijzer weer een mooi plekje kreeg. Ook jij was een van de actieve waterambassadeurs, je hebt raadsleden aangezet deel te nemen aan de IJsselregata. je hebt het woonwagendossier tot aan de laatste raadsvergadering behandeld. Je onderhield vele, vele contacten in de stad. Ook thuis hield je bijeenkomsten met name bij bepaalde hulpvragen, wat niet altijd een succes was voor het thuisfront. En als docent tenslotte haalde je regelmatig schoolklassen naar het Huis van de Stad. De afgelopen 4 jaar zat je in het presidium, wat veel energie heeft gevraagd.
De regio heeft ook je grote belangstelling. Je hebt vele contacten met partijgenoten uit andere gemeenten. En wellicht ga je de overstap maken naar de Provinciale Staten. Een versterking van het Groene Hart in de randstad, dat is een toekomstdroom,  waar je je graag voor in wilt zetten. Maar Gouda blijft altijd in je hart: als ereburger zul je je altijd voor de stad blijven inzetten. Veel dank voor alles wat je gedaan hebt en we zijn heel benieuwd wat we in de toekomst van je zullen horen. Het ga je goed."

Anita Engbers (PvdA) kreeg een lintje