Betrokken

Betrokken

zaterdag 18 november 2017

Effecten inzet middelen bij veiligheid zijn niet duidelijk (1)


Onlangs heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de veiligheid in Gouda. Er worden allerlei middelen ingezet en het aantal inbraken is (tijdelijk?) gedaald. Het is ons echter niet duidelijk welke middelen nu eigenlijk effectief zijn. Aangezien er in 2018 en 2019 opnieuw extra middelen voor veiligheid worden ingezet hebben we een poging gedaan om meer inzage te krijgen in de effecten van de middelen die worden ingezet, door het stellen van zgn. artikel-38 vragen.

Goverwelle

We wilden graag weten waar het aantal inbraken is gedaald en in hoeverre dat komt door extra politie inzet.

"Met name in Goverwelle is sinds begin augustus een daling zichtbaar in het aantal inbraken. In de andere wijken heeft de daling zich reeds eerder, rond de maanden april en mei, ingezet. De gemeente zet al enkele jaren veel verschillende maatregelen in. Het is helaas niet mogelijk aan te geven wat het effect van elke afzonderlijke maatregel is. Het is dan ook niet mogelijk een direct verband aan te wijzen tussen het aantal inbraken en het extra toezicht dat wordt ingezet in die buurt, maar dit speelt mogelijk wel een rol aangezien de perceptuele pakkans hiermee vergroot wordt."


Camera toezicht

De politie heeft expliciet aangegeven dat ze blij zijn met de resultaten die worden behaald met camera's van particulieren. We hebben daarom gevraagd in hoeveel gevallen dat nu daadwerkelijk heeft geleid tot het voorkomen van een inbraak in hoeveel gevallen het daardoor tot het aanhouden van een inbreker heeft geleid.

"Het feit dat camera’s ook preventief werken is algemeen bekend en blijkt ook uit beelden waarbij potentiële inbrekers bij het zien van cameras weglopen. Over de mate waarin dit effect speelt, zijn geen cijfers bekend. Bij de politie zijn in het afgelopen jaar vier gevallen bekend waarin particuliere camera’s een aantoonbare rol hebben gespeeld in het onderzoek. Van één geval is bekend dat door een alerte bewoner vanaf zijn vakantieadres informatie aan de politie is verstrekt waardoor een verdachte kon worden aangehouden. 

De beelden van particuliere camera’s die zijn aangesloten op het systeem Camera in Beeld worden door de politie uitsluitend gebruikt voor opsporingsdoeleinden. Camerabeelden worden alleen opgevraagd en achteraf onderzocht wanneer er aanwijzingen zijn dat die specifieke beelden kunnen bijdragen aan het oplossen van een geconstateerd misdrijf. De politie werkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van Camera in Beeld. 

Momenteel wordt ook een flyer m.b.t. regelgeving en tips m.b.t. particulier cameratoezicht ontwikkeld. In 2018 zullen deze maatregelen worden voortgezet."

Bodegraven


In Bodegraven is het aantal inbraken ook fors gedaald. De politie gaat daar onderzoeken in hoeverre Whatsapp groepen hieraan een bijdrage hebben geleverd. De ChristenUnie wil weten in hoeverre dit in Gouda ook wordt onderzocht


"Zoals beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen 2016 is een rechtstreeks verband tussen de toename van de appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda niet aan te tonen. Van 1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt whatsappgroep (Waarom onderzoekt Bodegraven dat effect dan wel...?, tk)


Sinds het voorjaar van 2017 wordt door de gemeente een speciale Heterdaadgroep gefaciliteerd, waarin de politie ad hoc meldingen van verdachte situaties onder de aandacht van bepaalde appgroepbeheerders kan brengen. Tot nu toe is ongeveer tien keer hulp van deze beheerders ingeroepen. De beheerders kunnen deze melding dan doorzetten binnen de eigen appgroep. Hier zijn enkele bruikbare tips uit naar voren gekomen."


Subsidie hang- en sluitwerk


Sinds vorig jaar investeren we middels subsidie in beveiliging van woonhuizen. We willen graag achterhalen wat het effect is daarvan met betrekking tot poging tot inbraak en succesvolle inbraken.


"Om privacyredenen kunnen de gegevens van individuele subsidieaanvragers niet worden gekoppeld aan de inbraakgegevens van politie en vice versa. Op basis van een ruwe schatting kan gezegd worden dat in enkele gevallen op een totaal van 695 subsidieaanvragen na het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen nog is ingebroken.


Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is ingebroken, of waar gepoogd is in te breken, extra beveiligd zijn en of er gebruik gemaakt is van regelingen. In de voorlichting gaat de politie in op gangbare werkwijzen van inbrekers, zodat beveiligingsmaatregelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.


Wel signaleert de politie, vermoedelijk mede dankzij het aanbrengen van extra beveiligingsmaatregelen, dat er in de afgelopen periode relatief meer pogingen tot inbraak plaatsvinden ten opzichte van geslaagde inbraken."


Effectmeting


Tenslotte hebben we het college gevraagd op welke wijze het college i.s.m. de politie effectief gebruik gaat maken van alle data met betrekking tot aanwezige Whatsapp groepen, beveiliging woningen (deuren, ramen, camera’s) en het extra toezicht om woning inbraken zo effectief mogelijk te voorkomen?


"In de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de gebruikte inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven aan het meer gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit zo effectief mogelijk kan gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een zestal studenten van de Utrecht Data School onder begeleiding van de afdeling Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van de gemeente."


Op basis van de beantwoording van de door ons gestelde vragen groeide bij ons de overtuiging dat er beter inzage in de effecten van de ingezette middelen  moet komen dan dat er nu is. 
Daarover meer in de volgende blog!

donderdag 9 november 2017

Gouda moet financieel bij de les blijven!


Deze week stond de begroting voor 2018 centraal  De fractie van de ChristenUnie heeft daarmee ingestemd, maar ook een aantal duidelijke accenten gezet!

Hierbij de integrale tekst van onze bijdrage:

“Verder gaan betekent niet dat je vergeet. Het betekent alleen dat je accepteert wat plaatsvond en besluit door te gaan met leven.”

Vanavond bespreken we de laatste programmabegroting van deze bestuursperiode. Na een roerige periode in 2016 zijn we al weer ruim een jaar constructief met elkaar in de Goudse raad en college aan de slag. En dat is goed, goed voor de stad en goed voor de Goudse politiek.
Doordat er de afgelopen jaren geen grote investeringen zijn gedaan en er de nodige meevallers zijn geweest, staan we er financieel gezien een stuk beter voor dan een aantal jaren geleden. In deze laatste periode is er daardoor weer ruimte om wat te kunnen investeren en daar zijn we blij mee! 
Investeringen
In de programmabegroting 2018-2021 maakt het college onder andere geld vrij om extra te investeren in preventie en de aanpak van woninginbraken, om een buurtservicecentrum op de Lekkenburg mogelijk te maken en om een sporthal te realiseren naast het Groenhovenbad. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de initiatiefnemers van de Cheese Experience, worden er voorbereidingen in gang gezet voor de vervanging van het bestaande afvalbrengstation door een duurzaam Ecopark en gaan we van start met de pilot Preventie Interventie Team
Ook investeert het college in ondersteuning van kwetsbare inwoners, de Stadspas alsmede preventie van armoede en schulden. Daarnaast verlaagt het college de OZB voor huishoudens met 1 miljoen euro extra vanaf 2018 en stelt eenmalig 0,9 miljoen euro beschikbaar om de stijging van de rioolheffing te beperken. Terwijl de schuldenpositie ondanks deze lastenverlichting in 2018 verder afgebouwd tot onder de 290 miljoen euro.
We moeten de komende jaren overigens financieel wel bij de les blijven, want de begroting geeft niet veel ruimte voor tegenvallers. Verder vormen de forse uitgaven voor onder meer jeugdhulp, energietransitie en verbetering van de huisvesting van scholen een forse uitdaging voor het nieuwe college.
Sociaal Domein
De ChristenUnie vindt het gezien de forse uitgaven voor jeugdhulp een goede zaak dat er ontschotting plaats gaat vinden van de budgetten Jeugd en WMO en zou graag zien dat deze ontschotting wordt uitgebreid tot Participatiewet.
De ChristenUnie vindt het overigens belangrijk dat er in het sociaal domein niet alleen oog is voor budgetten, maar eerst en vooral voor kwaliteit en voor een integrale benadering. De ChristenUnie is daarom blij dat de gemeente Gouda de schuldhulpverlening in eigen hand gaat nemen.
We maken ons ook zorgen over capaciteit van de sociaal teams. Naar we begrijpen zijn deze nu voldoende bemenst, maar we vragen het college dit periodiek te blijven toetsen.

Duurzaamheid

De ChristenUnie is blij met de resultaten van de monitoring restafval. Deze monitoring laat zien dat bewoners nu al een stuk beter afval scheiden! Er wordt 77% meer plastic afval ingezameld en 10% minder restafval. Een mooi resultaat, maar pas een eerste stap om de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner in 2020 te halen.

Naar we hebben begrepen wordt binnenkort voor de 1e keer de Groenprijs uitgereikt. We zijn blij dat het college dit initiatief van de ChristenUnie heeft opgepakt en zijn benieuwd wie de eerste winnaar zal zijn.

Cultuur 

De ChristenUnie vindt het jammer dat de verbreding van de Chocoladefabriek met het Filmhuis niet lijkt te gaan lukken. De ChristenUnie ziet graag dat het college actief mee denkt over herhuisvesting van het Filmhuis gezien de heel eigen positie die het Filmhuis inneemt in Gouda. 

Werk en inkomen

Met het college is de ChristenUnie van mening dat het ten onrechte verstrekken van bijstandsuitkeringen moet worden tegen gegaan. De ChristenUnie krijgt echter regelmatig signalen dat bijstandsuitkeringen niet worden verstrekt terwijl de aanvragers op dat moment verstoken zijn van inkomsten. Wat ons betreft moeten mensen niet in de kou komen te staan. Als onduidelijk is of iemand recht heeft op een uitkering, bijvoorbeeld omdat er mogelijk een voorliggende voorziening is, dient desnoods Leenbijstand te worden verstrekt.  

Onderwijs

De ChristenUnie is blij met de aandacht voor Onderwijshuisvesting. Wij vinden het belangrijk dat schoolgebouwen die niet meer voldoen, worden opgeknapt of vervangen, zodat kinderen een fijne schooltijd kunnen beleven in een goed onderhouden school, die voldoet aan de huidige kwaliteitsmaatstaven. 

Veiligheid

We juichen het toe dat er van alles wordt gedaan om het aantal inbraken te laten afnemen en dat er extra gelden naar veiligheid gaan. Het is goed dat er een onderzoek plaatsvindt naar de huidige aanpak en het effectief kunnen gebruiken van de beschikbare data. Voor een succesvolle aanpak is het slim benutten van data en inzet van de juiste instrumenten namelijk essentieel.  We overwegen een motie om op te roepen jaarlijks de effectiviteit van het gevoerde beleid te evalueren.

Daarnaast willen we graag dat het college, in lijn met het regeerakkoord, zich inzet voor een betere verbinding van zorg en veiligheid. Denk daarbij aan aandacht voor verwarde mensen en het serieus werk maken van het bestrijden van mensenhandel. 

Voorzitter ik rond af. We zijn blij dat het huidige college ambitieus is en er de resterende periode tot aan de verkiezingen nog flink tegenaan gaat.

We wensen hen daarbij veel vreugde, wijsheid en zegen toe.

maandag 30 oktober 2017

Meer veiligheid door betere verlichtingSinds vorig jaar is Buurt Bestuurt actief in de Goudse wijk Plaswijck. Bij dit initiatief werken de bewoners, gemeente en de politie met elkaar samen rondom een drietal thema's. Deze thema's zijn gerelateerd aan de leefbaarheid in de buurt.

Eén van de thema's die is gekozen is verlichting in de wijk. Diverse wijkbewoners hebben aangegeven dat diverse poorten en achterpaden onverlicht zijn. Daarmee zijn ze een prachtige route voor inbrekers.

Meer buitenverlichting, meer inbraakpreventie

De betrokkenen in de buurt hebben alle donkere/ onveilige plekken in de Wervenbuurt, Steinenbuurt, Zevenburgen en de Watergrassen geïnventariseerd. Vervolgens is het de bedoeling dat de bewoners bij deze plekken buitenverlichting gaan aanbrengen. Dat wil Buurt Bestuurt doen met een collectieve wijk inkoopactie, zodat bewoners goedkoop buitenverlichting kunnen kopen. 


Poortverlichting subsidie beperkt

De gemeente Gouda heeft sinds enige tijd een "Poortverlichting subsidie". Bewoners kunnen 50% van de kosten van poortverlichting vergoed krijgen met een maximum van € 50,- per aansluitpunt. In totaal heeft de gemeente Gouda een budget beschikbaar van € 2.275,-. Gerelateerd aan het bedrag per aansluitpunt, kunnen zo'n 45 bewoners in aanmerking komen voor subsidie, dus dat is maar beperkt..
Mogelijk komt er extra geld vrij, maar daarover heb ik nog geen duidelijkheid. 
Ik heb hierover inmiddels vragen aan het college gesteld.
  1. De bijdrage ineens bedraagt 50 % van de kosten van het aanbrengen van een poortverlichting met een maximum van 50 (ZEGGE: vijftig euro) per aansluitpunt.
  2. De bijdrage ineens wordt alleen toegekend indien de poortverlichting na 1 juli 1996 (= datum van inwerkingtreding van de “Bijdrageregeling Poortverlichting”) is aangebracht.
  3. Er is een maximaal budget beschikbaar voor de “Bijdrageregeling Poortverlichting” van 2275 (ZEGGE: tweeduizendtweehonderdvijfenzeventig euro). Zodra dit budget is besteed, worden géén bijdragen meer verstrekt.
  4. In verband met het beperkte budget dat beschikbaar is, dient de aanvrager van een bijdrage vóór de aanleg van de poortverlichting en de indiening van de bijdrage te informeren of nog voldoende budget beschikbaar is. 
De betrokkenen hebben de afgelopen maanden geïnventariseerd in de wijk waar de die verlichting nodig is. 

In het AD meldt Hans Hoekman (initiatiefnemer en adviseur van Buurt Bestuurt): "Het plan is nu op die plekken buitenverlichting aan te brengen. Daarvoor zijn al wat verkennende gesprekken gevoerd met Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties en de eerste reacties zijn positief. Ook worden particuliere bewoners nog benaderd met de vraag of zij willen investeren in buitenverlichting op een donkere plek bij hun huis.’’


Buurt Bestuurt 

Dit project geeft aan dat via Buurt Bestuurt er concreet resultaten kunnen worden geboekt als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt.


Om de veiligheid in onze stad te verbeteren is het uiteraard belangrijk dat we voldoende agenten hebben en dat actief wordt gesurveilleerd. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat de inwoners zelf hun verantwoordelijkheid nemen en dat kan o.a. door de eigen woning goed te beveiligen en te zorgen voor voldoende verlichting in de wijk.
Buurt Bestuurt stimuleert dit soort projecten en zorgt ervoor dat ideeën en wensen van bewoners ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Naar verwachting zal binnenkort Korte Akkeren ook starten met het project Buurt Bestuurt en hopelijk zullen de andere wijken binnen afzienbare termijn volgen.

maandag 23 oktober 2017

Particulier cameratoezicht is nuttig hulpmiddel !


Onlangs ontstond er op twitter wat ophef over mijn uitspraak over camera toezicht: “Het aantal inbraken baart ons zorgen. We willen de kans om inbrekers op heterdaad te betrappen vergroten en willen daarom dat de gemeente in buurten waar veel wordt ingebroken tijdelijk camera’s ter beschikking stelt aan particulieren tegen een geringe vergoeding.”   

Onder andere D66 reageerde fel door op te merken:Mede daarom hierbij extra informatie om mijn oproep nader te onderbouwen:

Databank politie

Particulieren en bedrijven zijn steeds meer bereid hun bewakingscamera’s bij de politie aan te melden. In oktober vorig jaar telde de politie-databank nog 100.000 camera’s. Dat aantal is ondertussen snel gestegen tot 160.000 en inmiddels is er sprake van een landelijke dekking. Per dag komen er 60 aanmeldingen binnen van particulieren en bedrijven die hun camerabeelden ter beschikking willen stellen voor opsporing bij delicten.

Camera richten op openbare weg
Het is niet verboden om een camera op te hangen, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens.
·       Zorg dat de camera zo min mogelijk op de openbare weg gericht is, of op eigendommen van anderen
·       Cameratoezicht door personen valt niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), behalve als de camera gericht is op de openbare weg of op de tuin van de buurman.
·       Voor bedrijven of organisaties die een camera ophangen, geldt de Wbp wel.


Opsporing

Camerabeelden van particulieren en bedrijven vormen een welkome aanvulling op meer gebruikelijke opsporingsmethoden zoals het oproepen en horen van getuigen. De laatste tijd wordt serieus werk gemaakt van het opbouwen van een database met daarin de plekken waar in Nederland camera’s hangen. Niet de camera’s waarmee gemeenten plekken in het uitgaansleven monitoren (in het kader van camera toezicht, waarbij bordjes hangen om aan te geven dat er sprake is toezicht in het publiek domein), maar camera’s van particulieren die de voordeur of de tuin in de gaten houden en daardoor vaak ook en passant een deel van de openbare weg bestrijken.Heterdaad

De politie maakt al langer tijd gebruik van bewakingsbeelden, maar dan vaak op basis van een vordering door de politie. Hiervoor was veel papierwerk nodig waardoor kostbare tijd verloren ging en mogelijk de beelden al weer waren gewist.

Nu de trend wordt dat camera’s vrijwillig worden aangemeld kan onmiddellijk gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal Het grote voordeel van de aangemelde camera’s is dat direct na een melding in de database naar de betreffende kan worden geschakeld en beelden kunnen worden bekeken.
Afhankelijk van de snelheid waarop de melding komt en kan worden gereageerd neemt de kans op een heterdaad toe.

Politie kijkt niet “live” mee  
Het gebruik van de particuliere camera is wel aan regels gebonden. Zo moet op het huis zichtbaar zijn dat er een camera is geïnstalleerd. De camerabeelden mogen niet gedeeld worden met derden en het cameratoezicht moet de persoonlijke eigendommen beschermen en niet de privacy van anderen schenden. De politie kan niet “live” meekijken. De politie weet wel waar een camera hangt en neemt contact op als er een incident in de omgeving is geweest. Ook kan de eigenaar als hij een koppeling heeft aan zijn smartphone een melding doen bij de politie, zodat deze direct in actie kan komen.

Aanschaf

Een goed camera beveiligingssysteem (die diverse ruimtes bestrijkt) in de eigen woning kost als snel zo’n € 1.000,-  – € 1.500,-. Zo’n bedrag is voor menigeen een flinke drempel, ook na eventueel een bijdrage uit de subsidiepot van de gemeente (maximaal € 250,-). In de praktijk is zo’n camera ook niet blijvend nodig. We zien in Gouda vaak dat inbraken zich voor een bepaalde periode concentreren in bepaalde buurten en soms zelf straten. In zo’n geval zou het mooi zijn als tijdelijk camera’s beschikbaar worden gesteld, al dan niet tegen een bepaalde vergoeding, zodat meer mensen van deze faciliteit gebruik gaan maken en vaker een inbreker op heterdaad kan worden betrapt.

Samen met (structureel!) meer politie capaciteit, beveiliging van deuren en ramen hebben we dan een mooi pakket aan maatregelen om het aantal inbraken definitief af te laten nemen.


Bron: