Betrokken

Betrokken

vrijdag 16 juni 2017

Punselie panden moeten worden hersteld!Reeds geruime tijd staan voormalig panden van koekjesfabriek Punselie (Tuinstraat) leeg. De situatie is de laatste tijd sterk verslechterd: één pand is volledig ingestort, één pand wordt gestut en één pand staat nog overeind.

Mede in het kader van Gouda 750 jaar in 2022 vraag ik namens de ChristenUnie al geruime tijd aandacht voor verwaarloosde panden en om beter zicht te krijgen op wat er nu precies speelt rond deze specifieke panden heb ik vragen gesteld aan het college. Deze zijn nu beantwoord. Er is nog geen bouwactiviteit op deze locatie - zo blijkt uit de beantwoording - omdat het ingediende asbestonderzoek aanvulling behoeft. Daarnaast ontkent het college dat ze de huidige eigenaar tegenwerkt en gaat ze de eigenaar oproepen de panden te gaan herstellen. Ik ben benieuwd wanneer hij daadwerkelijk aan de restauratie gaat beginnen. 
In 2018 weer een rotte kies minder in Gouda?

Het is verheugend dat het college in het najaar met voorstellen gaat komen om pandeigenaren die hun panden willen opknappen financieel te gaan ondersteunen. Onlangs heeft de ChristenUnie dit idee geopperd en het is mooi dat dit nu wordt opgepakt.

Daarnaast is het jammer dat met betrekking tot onwillige eigenaren er blijkbaar maar beperkte handhavingsmogelijkheden zijn. Zeker als het geen (rijks)monumenten zijn.

Hierbij dan de vragen en de antwoorden door het college:
 • Wat heeft het college tot nu toe gedaan om de eigenaar te bewegen om deze locatie te gaan ontwikkelen?

De afgelopen jaren zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de voormalige eigenaar van de koekjesfabriek Punselie en de heer Middelburg (investeerder) om de locatie te ontwikkelen. 
In 2015 is omgevingsvergunning verleend aan A.de Wilde Beheer B.V te Waddinxveen voor het herbouwen van de drie panden aan de Tuinstraat.


De eisen en onderlinge afspraken met betrekking tot de restauratie/reconstructie van de drie panden zijn opgenomen in deze vergunning. Tot op heden is om onbekende redenen nog geen aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Na gedeeltelijke instorting in april jl. is de eigenaar, de heer De Wilde, hierover benaderd en gevraagd om het ingediende asbestonderzoek aan te vullen en een nieuwe sloopmelding te doen. Het college is in afwachting van de resultaten van dit onderzoek.

 • In hoeverre herkent het college zich in de opmerking van de huidige eigenaar dat hij door de gemeente wordt tegengewerkt (citaat uit AD van 15 april)?


Het college herkent zich niet in de opmerkingen van de heer de Wilde, zoals deze in het AD zijn verwoord, omdat zij hem al in 2015 een omgevingsvergunning voor herbouw voor het realiseren van drie woningen heeft verleend. In verband met de aanwezigheid van asbest dient er zorgvuldig omgegaan te worden met het sloopmateriaal. Dit ter voorkoming van mogelijke verspreiding van asbest in de omgeving. Een gedegen onderzoek naar asbest is wettelijk vereist.

 • Welke acties kunnen we vanaf nu concreet vanuit het college verwachten om een einde te maken aan de huidige situatie van toenemend verval van deze panden?
Het college zal het gesprek met de eigenaar B. de Wilde aangaan met het doel om verder verval van deze panden te voorkomen en spoedig herstel ervan te realiseren.

 • Meer in het algemeen constateren wij dat er in de binnenstad van Gouda behoorlijk wat panden te maken hebben met achterstallig onderhoud en zelfs ook verwaarlozing. Wat vindt het college hiervan?
Ook het college heeft geconstateerd dat het aantal panden in de binnenstad, dat dringend aan onderhoud toe is, groter is dan gewenst. Zij constateert ook dat de urgentie en omvang ervan uiteenlopend is. In het kader van ‘Gouda 750’ laat zij in samenwerking met het Platform Binnenstad en de ODMH een schouw uitvoeren. Het college is voornemens de eigenaren van de panden met achterstallig onderhoud en/of bouwkundige gebreken aan te spreken op hun verantwoordelijkheid als eigenaar, te stimuleren / ondersteunen en zo nodig aan te schrijven om hun pand voor het jaar 2022 te verbeteren. Bovendien heeft het college in dit verband voor gemeentelijke monumenten de onderhouds- c.q. instandhoudingsplicht voor eigenaren opgenomen in de Erfgoedverordening 2017. 

 • In hoeverre is het college bereid om middelen (lening of subsidie) te verstrekken om aanpak van deze woningen door woningeigenaren te stimuleren?
Nu de oude budgetten voor restauratie van gemeentelijke monumenten, opknappen van winkelpuien en bouwhistorisch onderzoek eind 2017 komen te vervallen, onderzoekt het college hoe eigenaren die actief aan de slag gaan met het onderhoud, in hun voornemen kunnen worden ondersteund. Hierover zal in de tweede helft van dit jaar een voorstel naar de raad worden gestuurd.

 • In hoeverre is het college bereid om bij eigenaren die hun woning ondanks meerdere verzoeken van de gemeente niet opknappen, het initiatief over te nemen en de nota daarvan bij de eigenaar neer te leggen, zoals elders soms gebeurd?
Het onderhoud van panden is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. In het licht van de Erfgoedvisie ondersteunt het college deze verantwoordelijkheid met subsidies, leningen en advies. Wanneer eigenaren echter verzuimen hun pand te onderhouden, kan (uiteraard na overleg) worden ingegrepen als er gevaar dreigt of, in geval van monumenten, als verzuimd wordt de instandhoudingsplicht na te leven (bestuursdwang).

vrijdag 2 juni 2017

Aantal inbraken in Gouda zorgwekkend


Tijdens de raadsvergadering op 10 mei 2017 jl. is door burgemeester Schoenmaker een mondelinge toelichting gegeven op de voortgang van het Integraal Veiligheidsbeleid in de eerste vier maanden van dit jaar. Deze week kregen we daarvan een schriftelijk overzicht en deze deel ik graag met u!

Positief

Het totaal aantal misdrijven in Gouda is opnieuw gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar betrof dit een daling van 19%. Opvallend is de sterke daling van fietsendiefstal (-30%), winkeldiefstal (-33%) en geweld (-19%). Ook de meldingen door overlast van jeugd zijn flink dalend (-29%).

Zorgwekkend


Het aantal woninginbraken daalt helaas nog niet. Met name in de maanden februari en maart van 2017 hebben er veel inbraken plaats gevonden. In april was er sprake van een afname. 

De aanpak van woninginbraken blijft hoogste prioriteit en wordt door de Driehoek (Gemeente, Politie en OM) naar eigen zeggen met grote urgentie aangepakt. 

De grote inzet door de Driehoek en desondanks de slechte resultaten bij inbraken maken veel bewoners in de stad kritisch over de effectiviteit van dat optreden. Zelf heb ik daar ook regelmatig last van. 

Onderzoek

Hoe is het mogelijk dat in zo'n relatief kleine stad, waar de top-60 goed in beeld is, we toch zo bizar veel inbraken hebben en deze alleen maar toenemen? Een sluitend antwoord heb ik daarop nog altijd niet gehoord. Wat mij betreft zou het een extern (rekenkamer)onderzoek rechtvaardigen. Zodat we op basis van de resultaten daarvan een trendbreuk kunnen bewerkstelligen.


Andere aanpak?

Onlangs kregen we een presentatie door Safety First Security die een specifiek beveiligingsaanpak voorstaat die volgens hen succesvol is. 
Ze gaan uit van permanente beveiliging in hotspot gebieden door drietallen: erkend beveiligingsmedewerker, een servicemedewerker en iemand uit de overlastgroep die zijn leven wil beteren. Ze mikken daarbij op mensen in de "kaartenbak" die moeilijk aan werk kunnen komen.

Het bedrijf wil graag een pilot verzorgen in Gouda voor 90 dagen voor € 1.600,- ex BTW per dag. Dat betekent een investering van € 175.000,-.  Daar komen nog kosten voor omscholing en kleding bij. Al met al een behoorlijk kostbaar traject. Jammer was ook dat ze geen duidelijk verhaal hadden over pilots die ze hebben gedaan inclusief concrete resultaten. Wellicht een keer in de herkansing? Maar dan wel met politie en iemand van afdeling veiligheid erbij en ik denk tegen een ander prijskaartje..

Cijfers

De cijfers zijn tot met april 2017 als volgt:
 • 245 inbraken > stijging van maar liefst 29% t.o.v. 2016
 • Het gaat daarbij om 53% poging en 47% geslaagde inbraken
 • De inbrekers hebben het vooral gemunt op koopwoningen (86%) en
 • op de wijken Goverwelle (28%) en Bloemendaal (16%)

Preventie

Naast deze cijfers zien we aan de preventieve kant allerlei initiatieven:

 • Er zijn inmiddels 96 What's App groepen en tevens zijn 86 beheerders in de gemeentelijke beheerdersappgroep.

Zelf heb ik me ook daarvoor aangemeld, maar ik ontvang weinig tot niets aan informatie of berichten. 
 • Er zijn inmiddels 5.606 inwoners in Gouda die deelnemen aan Burgernet
 • Voor de subsidie regeling Hang- en Sluitwerk zijn inmiddels 420 aanvragen ingediend. Er resteert nog € 16.518,- aan subsidie.

Driehoek

De concrete vraag voor menigeen is: "Wat doen gemeente, politiek en OM nu precies om de veiligheid in Gouda te bovorderen en het aantal inbraken te laten afnemen? 

Ze komen zelf met de volgende opsomming:

 • De eerste beloning is uitgekeerd: een heterdaad melding die tot aanhouding en voorgeleiding van een inbraakverdachte heeft geleid.
 • Politie zet een districtelijk rechercheteam in op daders en hun netwerken. Vanuit ‘blauw op straat’ en informatiemedewerkers wordt samen gewerkt aan dossieropbouw.
 • Tent in de Wijk: een tent waar preventie tips tegen woninginbraken worden gegeven. Deze tent staat iedere week in een hotspotgebied. Dit leidt tot veel positieve reactie van bewoners.
 • Particulier toezicht wordt wekelijks op de hot-times (4 personen,vrij/za nacht) in de hotspots ingezet.
 • Hele jaar door: vakantietoezichtservice. Mensen die op vakantie gaan kunnen dit melden bij de gemeente. Stadstoezicht en politie nemen deze informatie mee in hun dagelijkse werkproces.
 • Er zijn meerdere schouwen (o.m. Fugalaan, Marathonlaan, Bgm Martenssingel) geweest in het kader van inbraakpreventie.
 • In de Lustenbuurt zijn 230 woningen voorzien van extra hang-en sluitwerk (Mozaïek wonen) en  in de Vogelbuurt (Woonpartners) zijn achterpaden afgesloten en voorzien van poortverlichting.
 • Ook bij pilot Buurt Bestuurt Plaswijck is veel aandacht voor aanpak inbraken (top 3: poortverlichting, inbraakpreventie en meldingen bij Meldpunt Openbaar Gebied)

Hoe nu verder?

Duidelijk is dat er in Gouda heel veel wordt gedaan op het gebied van veiligheid. We zullen daar mee moeten doorgaan. Daarnaast lijkt het raadzaam om goed te blijven kijken naar de succesverhalen uit andere steden en veel meer in te zetten op preventie in de gezinnen en - zoals vaker gezegd en geschreven - mogelijkheden van een enkelband bij jongeren die in herhaling vallen te onderzoeken en liefst mogelijk te maken.

zaterdag 27 mei 2017

Gouda in vuur en vlam


Rond honderd keramisten uit binnen- en buitenland hebben op 25 en 26 mei (Hemelvaartsdag en de vrijdag erna), plateel en keramiek getoond op de Goudse Markt. 
Het was prachtig weer en weer ouderwets druk tijdens deze markt. Leuk dat er weer nieuwe kunstenaars waren en er een grote veelzijdigheid aan kunst werd getoond. Zelf waren we erg gecharmeerd van een Dali achtige interpretatie van ons stadhuis. Maar ook heel veel ander keramiek was een bezoek aan deze markt meer dan waard.
Naast de kramen vol kleurige topkeramiek waren er diverse demonstraties en wedstrijden (hoogste vaas, breedste schaal). 
In de burgerhal onder het Stadhuys was er de expositie ‘Vuur en Vlam’, waar de keramisten speciaal voor dit thema gemaakt werk tonen. 
Meer info over deze markt en over de winnaars is te vinden op:  http://keramiekingouda.nl
Wat mij betreft mag deze traditie rond Hemelvaart nog jaren doorgaan!
Hieronder een foto impressie:

Tsja....

maandag 22 mei 2017

Pak slaag voor Gouda?

Bron: AD


Vorige week publiceerde het AD de resultaten van de nieuwe Misdaadmeter. Gouda scoort daarin slecht. Na Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam is Gouda de meest onveilige stad van ons land! 
Vorig jaar stond Gouda nog op de negende plek en daar waren we toen al bepaald niet blij mee. Vooral bij het onderwerp "inbraken" doet Gouda het landelijk gezien beroerd: samen met het Gooi is de kans op een woningbraak in Gouda het grootst! 
Pak slaag
Op basis van de 4e plek bij de AD Misdaadmeter zijn we geneigd te zeggen dat we het op het gebied van veiligheid in Gouda niet goed doen, sterker: het lijkt wel dat we ondanks alle inspanningen een tegengesteld effect hebben bereikt. Een pak slaag dus voor Gouda?
Als je de resultaten per onderdeel bekijkt, blijkt dit toch een te snelle conclusie te zijn.
Op heel wat gebieden heeft Gouda het in 2016 juist beter gedaan dan in 2015:
Bron: AD
Behalve bij woninginbraak (+ 8,3%) en autodiefstal (+ 18.2%) hebben we het dus (fors) beter gedaan dan in 2015. 
AD, 19 mei 2017

Zo werkt de AD Misdaadmeter
 
Voor de samenstelling van de AD Misdaadmeter is gebruikgemaakt van gegevens van de politie over 2016. De ranglijst van (on)veilige gemeenten is berekend door te kijken naar de cijfers van tien delicten: woninginbraak, inbraak in schuur of garage, diefstal uit auto, diefstal van auto of motor, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen en vernieling. Deze delicten worden per gemeente afgezet naar inwoneraantal. Bovendien worden ze gewogen naar impact voor het slachtoffer, gebaseerd op onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mishandeling telt op die manier zwaarder mee dan bedreiging, en woninginbraak zwaarder dan zakkenrollen. Gemeenten met minder dan 4.000 inwoners zijn niet meegenomen. Dit zijn Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Rozendaal (Gld.)
Voor Gouda is het dus lastig dat woningbraak zwaar drukt op het totale resultaat, alle inspanningen in de breedte ten spijt.

Landelijk is er overigens een dalende trend bij woninginbraak (-14%). Dat onderstreept dus wel de noodzaak om in Gouda er alles aan te doen om bij "woninginbraak" betere resultaten te gaan boeken.
Doorbreken spiraal
Gouda moet nog meer effort steken in inbraak preventie (inclusief subsidie regelingen voor hang- en sluitwerk en poortverlichting en beloning bij aanhouding + voorgeleiding inbrekers), Buurt Bestuurt en het oplossen van (pogingen) tot woninginbraak. 
Gelukkig zien we dat er steeds meer pogingen tot inbraak zijn en minder geslaagde inbraken, maar uiteindelijk zal het toch moeten gaan om het oppakken en veroordelen van de inbrekers en beïnvloeding van het gedrag aan de voorkant (in de gezinnen). Anders doorbreken we die spiraal nooit in Gouda. 
Extra mensen en middelen
Vanuit Den-Haag zal er daarom meer politie capaciteit beschikbaar moeten worden gesteld. Daarnaast is het belangrijk om toch echt (weer) met gezinscoaches te gaan werken en dan niet alleen na een veroordeling, maar ook preventief.

We hebben het college gevraagd of er al meer bekend is over de mogelijkheden van het inzetten van een enkelband om recidive te verminderen en beter zicht te krijgen op het gedrag van (criminele) jongeren.
Ook pleit de ChristenUnie voor het beter bundelen van alle informatie op het gebied van veiligheid, zodat inwoners weten wat er op dit gebied allemaal gebeurt en mogelijk is.

Want éen ding is wel duidelijk: er moet een einde komen aan het negatieve imago op het gebied van veiligheid en de slechte positie bij de AD Misdaadmeter dat ons al jaren in de greep heeft.
Bron: AD