Betrokken

Betrokken

zaterdag 12 mei 2018

Nieuwe wijkmoskee in Gouda-OostDe islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam is er in Gouda Oost een oplossing gevonden. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Er is een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 

Het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel 92 komt vanaf 15 mei in gebruik als wijkmoskee. De huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat wordt vanaf dat moment niet meer gebruikt als moskee. 

Beheerovereenkomst 

De gemeente Gouda en MIV Assalam vinden het belangrijk dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Samen met een klankbordgroep uit de wijk is er daarom een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast, o.a. voor wat betreft verkeer en parkeren, tegen te gaan.
Geen definitief besluit over toegang pand

In de klankbordgroep is over één belangrijk punt geen overeenstemming bereikt; de ontsluiting van het pand. Het merendeel van de bewoners in de klankbordgroep en het Carmelcollege zijn er onderling niet uitgekomen. Voor het Carmelcollege is ontsluiting van het pand via de John Mottstraat zelfs als breekpunt genoemd. 

De andere leden van de klankbordgroep willen de ingang aan de John Mottstraat benutten voor regulier moskee bezoek, waarbij er maar een beperkt aantal bezoekers (minder dan 200) zullen zijn en op drukke momenten de ingang aan de Dunantsingel. Voor het Carmelcollege was deze variant niet acceptabel.

De leden van de klankbordgroep hebben de gemeente (en MIV Assalam) daarom nadrukkelijk gevraagd om zelf een keuze te maken. 

Alles afwegende heeft de gemeente geconcludeerd dat voor een definitieve keuze hierover meer informatie nodig is. Met name hoe de toekomstige situatie zich verhoudt tot de zorgen van enerzijds bewoners en anderzijds het Carmelcollege. De gemeente wil voorkomen dat nu onder tijdsdruk een tussenoplossing wordt gekozen die niet optimaal is, waar geen van de partijen zich in kan vinden en mogelijk onnodige investeringen vereisen (er is nu aan de achterzijde alleen een nooduitgang).

Daarom wordt voorgesteld vooralsnog geen onomkeerbare keuze te maken en de komende 4 maanden de ingang aan de Dunantsingel als entree voor mannen te gebruiken en de oostelijke ingang als toegang voor vrouwen. De deur aan de John Mottstraat (achterzijde pand) blijft (vooralsnog?) een nooduitgang. 

Deze periode wordt gebruikt om te monitoren hoe bezoekers zich daadwerkelijk bewegen door het gebied (per auto, fiets en te voet) en wat dit voor effecten heeft op de verkeersveiligheid, druktebeeld, (geluids)overlast etc. 
De nooduitgang eindigt in de struiken. Lijkt me beter als daar wat tegels komen...

De opdracht voor de monitoring wordt verstrekt door de klankbordgroep. Na 4 maanden worden door de klankbordgroep de resultaten geëvalueerd en wordt een definitieve keuze gemaakt over de ontsluiting van het pand. Indien de klankbordgroep wederom niet tot een keuze kan komen zal de gemeente een keuze maken. Nu echter gebaseerd op ervaringsgegevens. 

Afhankelijk van de resultaten van de monitoring én uiteindelijke oplossing voor de ontsluiting van het pand zullen ter voorkoming en/of vermindering van overlast aanpassingen in de openbare ruimte en/of aan de toegangsdeuren plaatsvinden. Uiteraard worden deze aanpassingen getoetst op haalbaarheid (beleidsmatig, ruimtelijk, financieel, technisch etc.).  

Al met al is naar mijn mening ten aanzien van dit punt een goede oplossing gekozen en het is nu van belang om te gaan ervaren hoe de ontwikkelingen zullen zijn op deze locatie. De bewoners verwachten - zoals hierboven vermeld - minder overlast als de ingang aan de John Mottstraat wordt benut voor regulier moskee bezoek. Dat kan nu niet worden onderzocht, maar wel kan nagegaan worden of het handhaven van de hoofdingang aan de Dunantsingel zonder overlast gaat verlopen.

Moskee Assalam aan de Rijkestraat

Geen overlast

De gemeente en het moskeebestuur van MIV Assalam vinden het - zoals hierboven al opgemerkt - belangrijk dat de wijkmoskee geen overlast veroorzaakt. Daarom is een klankborgroep ingericht bestaande uit wijkbewoners, vertegenwoordigers van het wijkteam Gouda-Oost, Buurt Preventie Team Vreewijk+ en het Carmelcollege. Zij hebben met de gemeente en het moskeebestuur afspraken gemaakt over het parkeren, napraten op straat en andere onderwerpen die omwonenden van belang vinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst. De klankbordgroep monitort de voortgang van de gemaakte afspraken en komt daarvoor maandelijks bijeen (tijdens ramadan wekelijks). 

Evaluatie

Het gebouw wordt ter beschikking gesteld tot en met 30 juni 2019. De gemeente, MIV Assalam en de klankbordgroep voeren 2 maanden voor afloop van deze datum een evaluatie uit, waarbij de gehele buurt wordt betrokken. 
Bij positieve evaluatie kan de wijkmoskee voor een langere periode in het gebouw blijven.

zaterdag 5 mei 2018

Niet herinnerd worden is echt sterven!


Op vrijdag 4 mei zijn in Gouda de Nederlandse slachtoffers – burgers en militairen - herdacht die in het Koninkrijk of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
Voor de herdenking waren er diverse stille tochten:
-->
  1. Stille tocht vanaf de oude begraafplaats aan de Vorstmanstraat
  2. Stille tocht vanaf de begraafplaats IJsselhof aan de Goejanverwelledijk
  3. Stille tocht vanaf de R.K. begraafplaats aan de Graaf Florisweg


Stichting Gouds Metaheerhuis
Om 19.10 uur was er een korte plechtigheid bij het Metaheerhuis (achter gebouw De Haven, Oosthaven 31). 
Er werden 2 maal 12 namen gelezen van in de oorlog vermoorde Joden, gevolgd door het zeggen van kaddisj, de heiliging van Gods Naam. 
Het Metaheerhuis is ingericht als gedenkplaats voor alle Joodse inwoners van Gouda die tijdens de bezettingsjaren om het leven zijn gebracht.
Na de plechtigheid in het Metaheerhuis was er de gelegenheid om deel te nemen aan de Stille tocht die vanaf de oude begraafplaats was gestart. 
Joods Monument
Herdenkingsplechtigheid op de Markt
Peter van Eijk, bestuurslid van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, verwelkomde de vele aanwezigen. 
Vervolgens bracht het voor deze herdenkingsplechtigheid samengestelde orkest, bestaande uit leden van Gouda’s Harmonie De Pionier en leerlingen van Cultuurhuis Garenspinnerij, onder leiding van Maaike Gerlsma, passende muziek ten gehore. 

De declamatie werd dit jaar verzorgd door Jannika Uittenboogaard, vwo-leerlinge van de Christelijke Scholen Gemeenschap De Goudse Waarden. Zij droeg het gedicht van Willem Wilmink, “Ben Ali Libi”, voor.Ben Ali Libi

Een gedicht van Willem Wilmink over de Joodse goochelaar Ben Ali Libi. Dit gedicht is van Willem Wilmink en gaat over Michel Velleman, een joodse komiek die bekendheid verwierf als professor Ben Ali Libi, goochelaar. Velleman werd in 1942 tijdens een razzia in Amsterdam opgepakt en is uiteindelijk in 1943 omgekomen in Sobibor.

Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,
staat een naam waarvan ik nog nooit heb gehoord,
dus keek ik er vol verwondering naar:
Ben Ali Libi. Goochelaar.

Met een lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij zijn kost bij elkaar:
Ben Ali Libi, de goochelaar.

Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijd joods-bosjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar.

Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.
Op straat stond een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

In 't concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar.

En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar.

Voor Ben Ali Libi, die arme schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel.De burgemeester en zijn vrouw hingen een krans op namens de Goudse bevolking

Defilé 

Goudse veteranen


--> -->

zaterdag 28 april 2018

Gele kaart voor Stadstoezicht in Gouda


Op de dag voor Koningsdag was de binnenstad rond de Zeugstraat onbereikbaar voor (vracht)auto's. De zakpalen waren namelijk die dag niet tot 9.30 uur in de ochtend naar beneden. Dit leverde (met name voor leveranciers) de nodige overlast op en bij het zoeken naar een oplossing blonk Stadstoezicht bepaald niet uit in klantvriendelijkheid...De eigenaar van Woonhuys (gevestigd aan de Zeugstraat) meldt het volgende:

Drie mondelinge waarschuwingen

"Vanmorgen zijn er om 10.30 uur bij mij op de Zeugstraat goederen afgeleverd. Deze chauffeur stond vanmorgen al om 9 uur (!!) voor de zakpalen die niet naar beneden waren. Hij is door stadstoezicht aangesproken met het verzoek om weg te gaan omdat de palen niet naar beneden zouden gaan. Daarna heeft hij geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de Zeugstraat te komen. Dit heeft hem in totaal 3 mondelinge waarschuwingen van Stadtoezicht opgeleverd. Hij heeft diverse malen gevraagd waar hij wel naar toe kon gaan om in de buurt van de Zeugstraat te komen. Het enige antwoord dat hij daarop te horen kreeg was dat hem dringend verzocht werd de binnenstad te verlaten en ergens te gaan bellen. 

Zoek het zelf maar uit

Uiteindelijk heeft hij bij het tankstation bij het Albert Plesmanplein gebeld en heb ik de chauffeur gewezen op de laad- en losplaats aan het begin van de Tiendeweg. 

Daar aangekomen bleken de plaatsen echter bezet te zijn door particuliere auto's. 
Ook daar kwam Stadstoezicht naar de chauffeur toe. Hij heeft voorgesteld om samen met hen te zoeken naar de eigenaren van de geparkeerde auto’s. Daarop kwam het antwoord dat men dat niet ging doen en hij het zelf moest uitzoeken. 

Uiteindelijk is het de chauffeur gelukt om een plek te vinden. Hij moest vervolgens een rol vinyl van 4 meter lang en 128 kilo lopend op een karretje bij mij in de winkel zien te krijgen. De hele "operatie" duurde 1,5 uur!"

Stuitend

De ondernemer stelt bij de handelwijze van Stadstoezicht terecht de nodige vraagtekens en heeft inmiddels bij de gemeente de volgende zaken aan de orde gesteld:

  1. Wij zijn als ondernemers niet op de hoogte gebracht van het feit dat de palen omhoog bleven op donderdag 26-4;
  2. De bejegening van de chauffeur door Stadstoezicht is beneden alle fatsoensnormen en is in de ogen van de ondernemer ronduit stuitend;
  3. Zo’n chauffeur zal privé nooit meer naar Gouda komen en zal alleen maar negatief spreken over de stad;
  4. Op deze manier is Stadstoezicht geen visitekaartje voor de stad en daar schaamt de ondernemer zich voor.

Klantvriendelijk

Duidelijk is dat het optreden van Stadstoezicht nader onder de loep moet worden genomen. Er zijn meer verhalen bekend over niet klantvriendelijk optreden. 
Dat is jammer en het doet afbreuk aan onze gezamenlijke inzet om Gouda positief op de kaart te zetten.
Laat het de inzet van Stadstoezicht zijn dat ze door klantvriendelijk optreden actief bijdragen aan een positieve beeldvorming over onze stad. 

zaterdag 14 april 2018

Nieuwe parel in Gouda!

"Hofje van Jongkind" aan de Zeugstraat geopend!


Nadat ik in 2013 voor het eerst aandacht heb gevraagd voor deze parel aan de Zeugstraat zijn de hofjes nu weer zichtbaar voor het publiek. Twee ambitieuze ondernemers hebben de hofjes een nieuwe bestemming gegeven!

Iemand die tot voor kort door de Zeugstraat langs het voormalige pand van Van der Goes Wonen heeft gelopen, zal niet hebben beseft dat zich achter de voorgevel van dit pand een bijzonder monument bevindt: het Hofje van Jongkind.
Bron: AD
De enige indicatie voor dit monument bevindt zich niet in de Zeugstraat, maar bij de tuin van het Verzetsmuseum. Daar staat de poort die ooit toegang bood tot de achter de Zeugstraat gelegen hofje. Het hofje dateert uit 1702 en de naam verwijst naar een Goudse notaris.
Dit voormalig hofje biedt nu ruimte voor een "intieme" lunch
Adriaan Jongkind

Het gaat om de Goudse notaris Adriaan Jongkind. Hij overleed in 1700 als vrijgezel. Hij had daarvoor testamentair bepaald dat de diaconie zijn enige erfgenaam zou zijn. Voorwaarde was dat een bedrag van ƒ 9.000 bestemd zou worden voor het oprichten van een hofje, dat zijn naam zou dragen. De 11 woningen dienden voor de huisvesting van armlastige weduwen zonder kinderen of van oude vrijsters, die in Gouda woonachtig waren en behoorden tot Nederduits Gereformeerde Kerk.


Nadat de laatste bewoonster het Hofje in 1959 verliet, kregen de beide huurwoningen aan de straatzijde een winkelbestemming. Het poortje en de gang werden bij de winkelruimte getrokken, zodat een verkoper van modeltreintjes jarenlang zijn modellen kon uitstallen op schappen die in het poortje waren getimmerd. 

Dit hofje is nu de keuken geworden

De achterliggende woningen raakten langzamerhand in verval.

Uiteindelijk kwam het complex in handen van een projectontwikkelaar uit Utrecht die nog altijd eigenaar is.

Toen Van der Goes Wonen dit pand huurde heeft de eigenaar toestemming gevraagd en gekregen om een moderne en bepaald geen fraaie winkelpui te plaatsen.
Het poortje werd eruit gehaald en herbouwd achter het Verzetsmuseum.

In 2013 betrok Van der Goes een ander pand en heeft dit pand lange tijd leeggestaan.

Herstel van de hofjes

Vanaf 2013 ben ik als raadslid en betrokken Gouwenaar aandacht gaan vragen voor het herstel van de hofjes en het terugplaatsen van de poort.

De eigenaar wil daaraan niet meewerken, maar heeft het pand wel opgeknapt en onder andere de gevel vernieuwd. Het pand is nu gesplitst in meerdere winkelruimtes.

Hofjes weer zichtbaar


Een paar maanden geleden lieten Eugene en Sandhya Meij hun oog vallen op één van de winkelruimtes en juist op die ruimte die toegang geeft tot de hofjes. 
Ik ben heel blij dat zij de hofjes weer aan het publiek laten zien en zich inzetten om in ieder geval één hofje in oude glorie te herstellen. Ze zijn hiervoor een crowdfunding actie gestart.

Samen met Thierry van Vugt openen we "Hofje van Jongkind"

Vanaf vandaag hebben deze ambitieuze ondernemers op deze locatie een koffiebar en koffiebranderij onder de toepasselijke naam "Hofje van Jongkind". Samen met wethouder Thierry van Vugt mocht ik de koffiebar officieel openen, wat ik uiteraard bijzonder heb gewaardeerd.


Verwijsbordje

Ik hoop dat er binnenkort een verwijsbordje gaat komen naar dit hofje, dat zoveel jaren verstopt is geweest. Dat zal het aantal bezoekers aan de Zeugstraat een extra impuls geven en zet ons als stad met historische hofjes nog meer op de kaart! En uiteraard gaan we ook ons best doen om de toegangspoort terug te plaatsen, al zal deze dan binnen moeten komen te staan, aangezien de voorgevel niet meer kan worden aangepast.Met dank aan Paul Abels die ook over dit hofje heeft gepubliceerd en met mij aandacht voor deze parel heeft gevraagd.