Betrokken

Betrokken

zaterdag 17 maart 2018

We hebben uw stem heel hard nodig!

Top-10 van ChristenUnie Gouda (foto: Lima Fotografie)

Het is bijna 21 maart en dan gaat u bepalen wie het voor de komende 4 jaar voor het zeggen krijgt in Gouda.
In Gouda doen maar liefst 13 partijen mee en wat dat betreft valt er wat te kiezen.

De afgelopen periode heeft de fractie van de ChristenUnie samen met wethouder Corine Dijkstra, zich met en hart en ziel ingezet voor onze stad. Dat was niet altijd makkelijk, denk bijvoorbeeld aan situatie rond de PWA kazerne en de crisis in 2016.


We hebben echter steeds ingezet op het zoeken naar goede voor onze stad, waarbij we geprobeerd hebben om zorgvuldig naar u te luisteren en dat mee te nemen in de afwegingen die we in de gemeenteraad hebben gemaakt. We hebben ongetwijfeld niet alle inwoners tevreden kunnen stellen, maar ik hoop dat u ervaren heeft dat wij uw stem serieus nemen en altijd oog hebben gehad voor voor wat er leeft en wat er nodig is in Gouda.

Graag willen we de komende periode 2018-2022 opnieuw met tenminste 4 raadsleden in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. Door onze lijstverbinding met het CDA en de SGP hebben we in 2014 een forse restzetel binnengehaald.  Een lijstverbinding is bij wet inmiddels verboden. We hebben dus een flink aantal extra stemmen nodig om weer met 4 zetels in de raad te kunnen komen!


Als u vindt dat de ChristenUnie belangrijk is voor het besturen van Gouda, wilt u dan op ons stemmen op 21 maart? Uw stem op de ChristenUnie stelt ons in staat om ons ook de komende 4 jaar in te zetten voor onze prachtige stad.

Dank voor uw steun en vertrouwen!

Namens de fractie en de wethouder,

Theo Krins
Lijsttrekker ChristenUnie Gouda


zaterdag 10 maart 2018

Nieuwe moskeeën in Gouda

Communicatie met de wijk Gouda-Oost moet beter!
De islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zijn er nu kleinschalige oplossingen gevonden. Aan de Antwerpseweg 1 komt op het bedrijventerrein een islamitisch maatschappelijk cultureel centrum voor maximaal 350 bezoekers. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Voor beide locaties worden beheerovereenkomsten gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 
De ChristenUnie is blij dat voor kleinschalige buurt moskeeën is gekozen, maar vindt dat de communicatie beter had gemoeten.

Antwerpseweg 1


De gemeente en het moskeebestuur hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de Antwerpseweg 1. Dit betekent dat nu de benodigde vergunningen aangevraagd kunnen worden. De vergunningprocedure hiervoor doorloopt het gebruikelijke proces. Na vergunningverlening wordt het pand verbouwd. Dit neemt naar verwachting een jaar in beslag. De gemeenschap bezit ook het pand op nummer 3, maar dit pand wordt verkocht.
Rond dit islamitisch centrum zijn er nog wel een aantal vragen bij de ChristenUnie. We willen meer inzicht krijgen in de activiteiten die ontplooid gaan worden in dit centrum en wat de invulling is van “maatschappelijk cultureel”.
Daarnaast hebben we moeten vaststellen dat voor de fondswerving van deze locatie Tarik Ibn Ali (fondswerver die momenteel gevangen zit op verdenking van propaganda van gewelddadige jihad) een rol heeft gespeeld. De moskee heeft na zijn gevangenneming geen afstand van hem genomen en we willen weten op welke manier eventuele radicale ideeën op deze locatie voorkomen wordt. Juist om tegenstelling tussen Gouwenaars te voorkomen en ervoor te zorgen dat de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd.

Wijkmoskee Gouda-Oost

Gedurende de verbouwing van het pand aan de Antwerpseweg zal het voormalige supermarktpand van de Lidl aan de Dunantsingel 92 in gebruik worden gegeven als vervanging voor de huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat. Vorig jaar is dit pand tijdens de Ramadan al een keer als moskee gebruikt en de buurt was tevreden hoe alles toen verliep.


Met de nieuwe plek voor de wijkmoskee wordt de bestaande overlastproblematiek rond de moskee De Rijkestraat aangepakt. Het aantal bezoekers / gebedsplaatsen aan de Dunantsingel bedraagt maximaal 500 personen (een verdubbeling van het aantal gebedsplaatsen). Dit maximum is vooral relevant voor bijzondere feestdagen.

Aandachtspunt is dat de tijdelijke moskee deze omvang krijgt. 
De ChristenUnie wil duidelijkheid hebben over hoeveel reguliere bezoekers er wekelijks worden verwacht.
Praktisch gezien is het te overwegen om de ingang naar achterzijde te verplaatsen (zijde Antonius college). Er is dan volgens het wijkteam sprake van minder overlast voor de bewoners.

Voor de ChristenUnie en het wijkteam is het belangrijk dat de portakabins bij de huidige moskee weggaan als de andere locatie in gebruik wordt genomen en dat de moskee laat zien dat ze actief in de wijk wil participeren. Dat is tot nu toe helaas te weinig gebeurd.
Na ongeveer een jaar na de opening wordt bekeken wat de ervaringen zijn bij de gebruikers en omwonenden en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De intentie is om de wijkmoskee voor langere periode te verplaatsen naar de Dunantsingel en mee te nemen in de wijkontwikkeling die hier plaats zal vinden.

Beheersovereenkomst


De ChristenUnie heeft altijd de wens gehad dat zou worden ingezet op kleinschalige moskeeën in plaats van één grote moskee. Met deze oplossing wordt daarin voorzien. Op deze manier kan beter worden ingespeeld op de bewoners- en ondernemersbelangen rond deze locaties. Voor zowel de Antwerpseweg als de Dunantsingel worden beheerovereenkomsten gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemers. Deze zijn gericht op het voorkomen van overlast. Omwonenden en belanghebbenden krijgen een adviserende rol in het traject rondom de beheerovereenkomsten. Een vergelijkbare aanpak is destijds ook bij het AZC aan de orde geweest.

Communicatie


Voor het wijkteam en een ander buurtplatform was het besluit rond de moskee in Gouda-Oost vandaag een verrassing. In de communicatie is het volgens de ChristenUnie dus helaas (weer) niet goed gegaan. Het wijkteam had eerder in het proces betrokken moeten worden waardoor een breder draagvlak in de wijk was ontstaan.. Ook was er dan de mogelijkheid om vooraf randvoorwaarden mee te geven die voor de buurt van belang zijn.
Door de buurt en het wijkteam nu pas te informeren moet alles achteraf worden “bevochten”. In de buurt is draagvlak, maar er is dan wel een zorgvuldig proces nodig. Vooraf kan dit helaas niet meer, maar doe het nu dan wel rond het opstellen van de beheersovereenkomst.
Samenvattend zijn we blij dat er een oplossing komt voor het huisvestingsprobleem voor de islamitische gemeenschap, maar er liggen nog wel een aantal uitdagingen!

Vragen aan het college 

Moskee Gouda-Oost
  • Wat is de reden dat het wijkteam en andere vertegenwoordigers van de wijk niet eerder bij dit proces zijn betrokken?
  • Wat vindt het college ervan dat deze vertegenwoordigers op de inloop avond op 12 maart op verzoek van het college daar worden verwacht, terwijl ze op 8 maart pas zijn geïnformeerd?
  • Op welke wijze wordt het wijkteam, Buurt Preventie Team Vreewijk en de bewoners bij het verdere proces betrokken?
  • In hoeverre is het college bereid de ingang van de moskee te verplaatsen naar de achterzijde?
  • Op welke wijze krijgen we de garantie dat de portakabins worden weggehaald als de andere locatie in gebruik wordt genomen?
  • Hoeveel bezoekers verwacht de moskee wekelijks buiten de feestdagen?
Islamitisch Centrum Antwerpseweg 1
  • Welke activiteiten worden ontplooid in dit centrum?
  • Hoe wordt ervoor gezorgd dat bij de activiteiten op deze locatie de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd?  

donderdag 1 maart 2018

Naam IJsselhof moet blijven !


De laatste weken is er veel onrust in Gouda over de naamgeving van onze begraafplaats IJsselhof in Gouda.

Onlangs is namelijk opeens de naam veranderd in “Yardenhuis Gouwestreek” en is aan de buitenzijde van de begraafplaats de naam “IJsselhof” nergens meer te bekennen.

Terecht zijn heel veel inwoners van Gouda hier boos en verdrietig over. Het is een naam die voor veel Gouwenaars is verbonden met een plek waar een geliefde is begraven of gecremeerd. Zo’n naam kan je niet zomaar veranderen!

Yarden heeft onderschat wat zo’n naamsverandering losmaakt onder de mensen en het is belangrijk dat de naam “IJsselhof” weer zo snel mogelijk terugkomt op de muur tussen de beide toegangshekken!

Marianka Peters van de Goudse Post vraagt nadrukkelijk aandacht voor dit onderwerp en dat levert veel steunbetuigingen op. Het onderwerp leeft duidelijk in Gouda!

Waarom een naamswijziging?

In de beantwoording van vragen die hierover vanuit de politiek zijn gesteld staat:

“In het programma van eisen is aangegeven dat de naam van
 de Begraafplaats/crematorium IJsselhof niet mag worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van gemeente Gouda. 

In mei 2017 heeft Yarden om goedkeuring gevraagd van de naamswijziging van ‘Begraafplaats en Crematorium IJsselhof’ in ‘Yardenhuis Gouwestreek’. Deze naamswijziging is besproken met de portefeuillehouder Stedelijk beheer (toenmalig wethouder Daphne Bergman) en deze heeft dit ter kennisname aangenomen. 
Het gaat hier om de naam die Yarden zelf hanteert. De naam van de locatie blijft IJsselhof, en in gemeentelijke uitingen wordt ook de naam IJsselhof gebruikt.”

Duidelijk is dat de wethouder op het moment dat om die goedkeuring is gevraagd niet heeft aangedrongen op het behouden van de naam “IJsselhof”. Dat blijkt ook als het college antwoord geeft op een andere vraag. Daarnaast wordt niet duidelijk in hoeverre er schriftelijke goedkeuring is verleend, wat wel een voorwaarde is om tot naamswijziging te kunnen overgaan.

“Het college is van mening dat de nieuwe benaming goed aansluit bij de brede activiteiten die er worden aangeboden. Het college vindt het wel belangrijk dat in uitingen rondom begraven de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft. Vandaar dat deze afspraak ook al gemaakt is bij de naamswijziging.
De portefeuillehouder gaat op korte termijn met Yarden in gesprek over de op de locatie geplaatste aanduiding.”

Uit deze beantwoording wordt niet duidelijk of de naamgeving op de buitenzijde van de begraafplaats voor het college een belangrijk issue is. Ze meldt alleen dat het gaat om “uitingen rondom begraven”. De laatste zin van de beantwoording geeft enige hoop dat er mogelijk iets gaat gebeuren rond de naamgeving van de begraafplaats. 

Artike-38 vragen

In samenwerking met SGP, CDA, SP,  VVD en GBG hebben we aan het college aanvullende vragen gesteld, zodat er meer duidelijkheid komt.

Voor de ChristenUnie kan er uiteindelijk maar één gewenste uitkomst zijn: de naam “IJsselhof” moet terug op de buitenmuur!Artikel 38-vragen over naamswijziging IJsselhof

Naar aanleiding van de artikel-38 vragen van de SGP over de naamswijziging van IJsselhof hebben de fracties van de SGP, ChristenUnie, CDA, SP, VVD en GBG de volgende aanvullende vragen:

U geeft aan dat “In het programma van eisen is aangegeven dat de naam van
 de Begraafplaats/crematorium IJsselhof niet mag worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van gemeente Gouda.”
U geeft verder aan dat de wethouder het verzoek ter kennisname heeft aangenomen.

1. In hoeverre is nu wel of niet sprake van schriftelijke toestemming en indien dat niet het geval is, wat betekent dat voor de naamswijziging die is doorgevoerd?

Verder vermeld het college in haar beantwoording o.a. het volgende:
“Het college vindt het wel belangrijk dat in uitingen rondom begraven de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft. Vandaar dat deze afspraak ook al gemaakt is bij de naamswijziging.
De portefeuillehouder gaat op korte termijn met Yarden in gesprek over de op de locatie geplaatste aanduiding.”

2. Wat bedoelt het college concreet met de opmerking dat “in uitingen rondom begraven de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft”?

3. In hoeverre betekent dit dat het college het wenselijk vindt dat de benaming op de buitenzijde “IJsselhof” blijft?

4. In hoeverre kan Yarden van de gemeente verwachten dat, door de toestemming van het college, er ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor aanpassingen aan bewegwijzering in Gouda naar de begraafplaats?

5. In hoeverre is het college het met ons eens dat het hanteren van beide benamingen verwarrend is?

6. In hoeverre is het college bereid met Yarden te bewerkstelligen dat in alle publieke uitingen, dus ook op de muur, de naam IJsselhof wordt gehanteerd.

7. Waarom spreekt Yarden op haar site over: ‘Yardenhuis Gouwestreek’ en direct daaronder als toelichting:  ‘Onze locatie biedt zowel mogelijkheden voor cremeren als begraven. Yardenhuis Gouwestreek beschikt ook over een natuurbegraafplaats waar verbondenheid met de natuur en duurzaam begraven centraal staat.’
Staat dit niet haaks op eerdere beantwoording?

8. Wanneer gaat de portefeuillehouder concreet het gesprek en wat is voor het college de gewenste uitkomst met betrekking tot de “op de locatie geplaatste aanduiding”?

9. In hoeverre is het college het met ons eens dat vanuit deze naamswijziging van een monument een precedentwerking voor de toekomst uitgaat voor bestaande namen van andere monumenten?

10. Op welke wijze gaat het college voorkomen dat (ongewenste) naamswijziging voor Goudse monumenten, zoals nu is gebeurd bij het stadhuis en de begraafplaats, in de toekomst nogmaals kan gebeuren?

11. Er is door de naamswijziging veel commotie ontstaan en veel mensen zijn boos en verdrietig dat de naam IJsselhof is verdwenen.
Wat gaat het college hier (communicatief) concreet mee doen?

vrijdag 23 februari 2018

ChristenUnie Gouda presenteert eigentijds magazine


De ChristenUnie wil laten zien dat ze ‘oog voor Gouda’ heeft en komt daarom met een glossy met mooie Goudse verhalen. Dit magazine is gemaakt door en voor Gouwenaars waarmee de ChristenUnie wil laten zien wat er gebeurt in de stad, buurt of met mensen als we oog hebben voor elkaar en onze omgeving.

Waarom een magazine?

We willen laten zien dat we Oog voor Gouda hebben. Daarom hebben we een magazine gemaakt over en vóór Gouwenaars.
Onze blik is naar buiten gericht. We willen weten wat mensen in de stad bezig houdt en raakt.
Dat willen we delen met iedereen die dit magazine in handen krijgt of digitaal leest.

Ook willen wij laten zien wat er gebeurt met de stad, met een buurt of met mensen als we oog hebben voor elkaar en voor onze omgeving. Om dat te illustreren hebben we gesproken met allerlei bijzondere, mooie en actieve Gouwenaars die zich inzetten voor hun medemens, hun buurt, hun stad. Ze zoeken naar een gemeente die betrokken, eerlijk en aanspreekbaar is.

Goudse Post, 21 februari 2018

Wat staat er in het magazine?

Er komen in het magazine vooral mensen in beeld die wat willen betekenen voor de stad. Mensen met hart voor andere (jonge) mensen, duurzaamheid, veiligheid, sport, groen of ondernemers. Mensen die hun bijdrage leveren aan een maatschappij waarin we oog hebben voor elkaar. Ook de kandidaten voor de ChristenUnie leveren een bijdrage aan dit magazine. De eerste tien kandidaten geven ieder hun eigen statement. Onze lijsttrekker Theo Krins vertelt in een openhartig interview wie hij is als persoon en dat hij van betekenis wil zijn voor deze stad.

Er is veel aandacht besteed aan mooie foto’s en een verrassende vormgeving.

Is het magazine een echt verkiezingsblad geworden?


Nee, dat was juist niet de bedoeling. Het blad is voor iedereen interessant, niet alleen voor ChristenUnie stemmers. Eigenlijk is het een knipoog naar de bekende Glossy’s. En ja, natuurlijk komt hij niet voor niets net voor de verkiezingen uit. We willen hiermee laten zien dat de Goudse ChristenUnie een echte lokale partij is en op een verbindende manier aandacht vragen voor dat waar de ChristenUnie in Gouda voor staat.


Lees hier het magazine digitaal