dinsdag 27 februari 2024

Help, ik ben gehackt…

v.l.n.r. Edward van der Torre, Xander Koppelmans en Jeffrey den Oudsten

Op 26 februari a.s. organiseerden Gouda-Onderneemt! (SBG Gouda is hier bestuurslid van), Gemeente GoudaConscia en Platform Veilig Ondernemen Den Haag een themabijeenkomst over cybercrime en ondermijning in de Goudse Schouwburg.


Het gaat om een bijzonder actueel en urgent 🚨 onderwerp: 1 op de 5 ondernemers wordt gehackt.
Daarnaast is digitale criminaliteit als vorm van ondermijning (=schadelijke effecten van georganiseerde misdaad) een serieus probleem in de samenleving zo legde criminoloog Edward van der Torre ons uit. 
De criminelen werken vanuit netwerken die verschillende functies hebben. Denk aan: werkgever, huisvester, leverancier van illegale producten en diensten, investeerder, bankier etc.

Xander Koppelmans (De Gehackte Ondernemer), sprak in een persoonlijk verhaal over cyberveiligheid en zijn ervaringen met de hack van zijn eigen bedrijf. 

Hij vertelde ook dat er in 2023 2,2 miljoen slachtoffers waren van cybercrime en daarmee overstijgt dit de drugscriminaliteit.
De schade door cybercrime in Nederland bedroeg in 2023 maar liefst 16 miljard euro! 
De gemiddelde schade bedraagt zo’n €340.000,-

Door de snelle ontwikkelingen bij AI (artificial intelligence) kunnen in een aantal seconden gecompliceerde wachtwoorden van 8 tekens worden gekraakt…Jeffrey den Oudsten, cybersecurityspecialist bij Conscia ging tijdens zijn presentatie in op risico’s en welke maatregelen je als ondernemer kan treffen om te voorkomen dat jouw bedrijf slachtoffer wordt van een cyberaanval en wat je kunt doen wanneer het je toch overkomt.

Het was een bijzonder informatieve avond en voor de ondernemers is het nodige huiswerk meegegeven. 

Negeren is geen optie. Zeker MKB/ZZP vormt een kwetsbare groep, omdat ze vooral hun focus richten op het ondernemen.

maandag 19 februari 2024

Herbouw Punselie-huisjes nu echt begonnen!


Afgelopen week is het houtskelet gebouw voor de restauratieve herbouw van de voormalige Punselie pandjes geplaatst en daarmee is de herbouw nu toch echt begonnen. Sinds 2017 heb ik aandacht gevraagd voor deze locatie en ik ben daarom heel blij dat bijna 7 jaar het resultaat van jarenlange inzet zichtbaar begint te worden. 

Burgerinitiatief
 
Het ‘Burgerinitiatief Historische panden in de binnenstad Gouda’, waarbij ik betrokken ben, heeft vorig jaar het initiatief genomen om die ‘restauratieve herbouw’ te activeren, omdat er al jaren - om diverse redenen - geen activiteiten zichtbaar waren op deze locatie. We hebben met de betrokken partijen gesprekken gevoerd en de ontwikkelaar gaf toen aan dat hij voornemens was om de herbouw te gaan uitvoeren.
 
De ontwikkelaar (Punseliehof BV) heeft eerder overeenstemming bereikt met de gemeente voor de ontwikkeling van deze locatie. Verdere ontwikkeling van dit gebied (naast de genoemde woningen) zal in ieder geval tot eind 2024 moeten wachten, want Punselie mag haar bedrijf in 2024 daar blijven uitvoeren. Daarna zal dit bedrijf waarschijnlijk uit dit gebied vertrekken.


Historie Punselie panden
 
Langs de Tuinstraat, bij Punselie, stonden in 1940 nog vijf van zulke kleine huisjes. Ook op het binnenterrein stonden er vier of vijf, waardoor het een soort hofje leek. De huisjes voldeden echter niet meer aan de nieuwe eisen. Ze werden daarom ruimtes voor bedrijfjes of opslagruimten, zoals voor Punselie. De pandjes werden amper onderhouden.


In de jaren zestig ging de gemeente aan de slag met rigoureuze plannen voor de sanering/sloop van de toen verpauperde pandjes uit de 19e eeuw. Deze sanering ging door tot 1979, toen de binnenstad tot Beschermd Stadsgezicht werd aangewezen en er zorgvuldiger moest worden omgegaan met het cultuurhistorisch erfgoed. In het kader van de stadsvernieuwing, maar ook om bedrijfstechnische redenen, moesten er nog wel enkele grote bedrijven uit het Tuinstraatgebied verdwijnen. Op de plaats van de stroopwafelbakker en de Trappenfabriek aan de zijde van het Houtmansplantsoen werd woonbebouwing gerealiseerd in de toen gebruikelijke schaal en architectuur. 


Situatie 2017

 

Alleen Punselie bleef. Van de vijf huisjes aan de Tuinstraat werden er twee afgebroken voor een van de fabrieksgebouwen. De resterende drie huisjes werden gemeentelijke monumenten, maar verkeerden uiteindelijk in deplorabele toestand. Dit leidde ertoe dat in 2017 tot sloop werd overgegaan, maar met de toezegging dat ze zouden worden herbouwd. De eigenaar kwam echter in conflict met de gemeente en verkocht de gehele locatie Punselie aan een nieuwe ontwikkelaar. 


Deze ontwikkelaar is nu bezig met de herbouw van deze drie huisjes en zo wordt een begin gemaakt met het herstel van het oorspronkelijke aangezicht van deze locatie in de Tuinstraat.
 
(Met dank aan Sjaak de Keijzer voor de historische informatie)

 

woensdag 14 februari 2024

SBG kiest voor nieuwe speerpunten in 2024


Op 3 november 2021 is de uit de SOG voortgekomen Stichting SBG (Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda) opgericht. In het bestuur van SBG zijn alle relevante stakeholders vertegenwoordigd met een afgevaardigde: Detailhandel, Grootwinkelbedrijven, Horeca, Grote bedrijven, Cultuur en Vastgoed. 

Samen met de onafhankelijk voorzitter en de centrummanager werkt het bestuur samen om de Goudse binnenstad structureel een impuls te geven. 

Terugblik op 2023

Na de festiviteiten rond Gouda 750 in 2022 waren we beducht voor een dip op de evenementenkalender. Het tegendeel is gebeurd. We hebben het hele jaar door allerlei activiteiten en evenementen gehad en Gouda is zodoende stevig op de kaart blijven staan.

Dankzij de inzet van enthousiaste Gouwenaars en van de gemeente hadden we in 2023 in de binnenstad prachtige evenementen, zoals:
Paasontbijt, KoningsnachtMidzomermarktDe Verwondering, World Press Photo

en Gouda bij Kaarslicht

De verplaatsing van het consumentengedrag van aankopen in de fysieke winkel naar toenemende online aankopen, lijkt na een aanvankelijke stijging tijdens de lockdowns nu toch weer enigszins af te vlakken. Maar het blijft een gegeven om de komende jaren rekening mee te houden. Ook de beschikbaarheid van voldoende personeel, in de horeca, de detailhandel en de culturele sector vormt, net als in de rest van het land, in Gouda een groot probleem.

Mobiliteit in de binnenstad

Om Gouda blijvend bereikbaar te houden werkt de gemeente aan een mobiliteitsplan dat voor de binnenstad ingrijpende gevolgen zal hebben. De SBG zal zich blijven inzetten om de eventueel nadelige gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken. De komende jaren werkt de gemeente Gouda toe naar een emissievrije binnenstad. De eerste mijlpaal hiervoor is in 2025. De SBG ondersteunt dit streven, maar is alert op negatieve effecten voor ondernemers en hun bevoorrading. Datzelfde geldt voor het weren van zware en lange vrachtwagens in de kwetsbare historische bebouwing. 

Parkeerbeleid

Daarnaast zet de gemeente Gouda in op een autoluwe binnenstad via een Parkeerbeleidsplan. De SBG begrijpt dat Gouda – net als diverse andere steden – inzet op minder mobiliteit. Voor de ondernemers is het echter van belang dat de stad bereikbaar blijft. Minder parkeerplaatsen in de binnenstad zonder (voldoende) compensatie elders komt de economische vitaliteit niet ten goede. 
Voor de SBG is het essentieel dat eventueel wegvallende parkeerplaatsen in de binnenstad in de directe nabijheid worden gecompenseerd, samen met het realiseren van een goede verbinding naar de binnenstad. Als wordt gekozen voor voorzieningen op grotere afstand van het centrum, kan gedacht worden aan een pendelbus al dan niet in combinatie met een distributiehub.

Nieuwe speerpunten in 2024

In 2024 kiest de SBG op basis van het Meerjarenplan 2022-2026, dat samen met de gemeente Gouda is opgesteld voor een aantal speerpunten die we– naast allerlei zaken die we langjarig oppakken – dit jaar willen realiseren:

Gastheerschap 

De SBG gaat samen met de Centrummanager, de VVV en de gemeente Gouda onderzoeken op welke wijze de gastvrijheidsbeleving in de stad kan worden verhoogd. Te denken is aan de inzet van zgn. City Hosts als ‘ambassadeurs’ van de binnenstad(ondernemers). City Hosts heten bezoekers welkom, beantwoorden vragen over de stad, evenementen en activiteiten en wijzen bezoekers hoe je van A naar B komt. 

Daarnaast kan het personeel in winkels en horeca nog meer een ambassadeursfunctie vervullen. Dit zal worden aangemoedigd door hen tijdig te informeren over bezienswaardigheden en culturele projecten in de binnenstad. 

Duurzame vergroening i.h.k.v. klimaatadaptatie "Meer groen in het winkelgebied"

De gemeente onderzoekt nieuwe locaties in de binnenstad, zoals de Kleiweg en de Lange Tiendeweg, voor vergroeningsprojecten, waarbij het beeld-kwaliteitsplan als uitgangspunt dient.
Verdere vergroening van de binnenstad is ook onderdeel van dit plan. In de komende jaren moet dit leiden tot verdere verbetering van de verblijfskwaliteit in de binnenstad, minder hittestress en meer mogelijkheden voor waterberging. 

“Het is op de Kleiweg erg druk in de ondergrond en de straat is betrekkelijk smal (zeker in combinatie met de verschillende functies). Om vergroening mogelijk te maken zullen veel kabels en leidingen moeten worden verlegd. Als de gemeente in de toekomst bijvoorbeeld de riolering gaat vervangen zal worden onderzocht waar vergroening mogelijk is. Met de SBG kijken we wel naar ‘quick-wins’.” (Antwoord op raadsvragen PvdA, 24 oktober 2023)

Winkelstraatschouw 

Een schone, hele en veilige winkelstraat is essentieel voor de attractiviteit van het winkelgebied. Om de kwaliteit van de openbare ruimte actief op peil te houden, neemt de gemeente het initiatief om periodiek een winkelstraatschouw te organiseren. Als spin in het web brengt de centrummanager de daarbij betrokken partijen bij elkaar. Tijdens een schouw worden per winkelstraat eventuele acties afgesproken, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid neemt. In 2024 starten we met de Kleiweg.

Tenslotte

Samen met de gemeente Gouda en de ondernemers in de binnenstad gaan we ons ook in 2024 weer inzetten voor een aantrekkelijke, duurzame en economisch vitale binnenstad!