Betrokken

Betrokken

donderdag 4 februari 2016

Thera de Haan stopt als burgerraadslid


Per 1 maart 2016 zal Thera de Haan terugtreden als burgerraadslid van de
ChristenUnie in Gouda. In 2015 is ze ook 16 weken raadslid geweest als vervangster voor Anna van Popering, die in verband met haar zwangerschap tijdelijk terugtrad.
De reden voor haar terugtreden is een nieuwe baan, die niet is te
combineren met het burgerraadlidmaatschap.

AD, 1 mei 2015

WMO

Thera heeft zich met veel plezier de afgelopen twee jaar ingezet voor de
sociale agenda in de gemeenteraad. Met name de WMO portefeuille was
haar domein.
In de afgelopen twee jaar heeft Thera aandacht gevraagd voor hulp
bij het huishouden, het keukentafelgesprek, de maatschappelijke
opvang en bed bad en brood voor illegalen, vluchtelingen, dak- en
thuislozen.
Thera omschrijft haar drijfveer zelf als volgt:
'Mensen die het niet alleen redden hebben mijn aandacht en hart',

De fractie vindt het erg jammer dat Thera heeft besloten om te stoppen als burgerraadslid en zal haar inzet en betrokkenheid gaan missen. 
De fractie gunt haar echter ook deze mooie carrière stap. 

De fractie beraadt zich nog op de invulling van de ontstane vacature voor burgerraadslid.

maandag 1 februari 2016

Gedragsregels voor asielzoekers


Eind december heb ik namens de fractie van de ChristenUnie samen met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg (SGP), delegatie vanuit het college en de projectleider van het AZC, een bezoek gebracht aan het reguliere AZC in Utrecht, dat daar al sinds 1990 is gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij nog eens 467 bewoners.

Vandaag deel 2 van mijn terugblik

Algemeen

In het AZC in Utrecht zitten 33 verschillende nationaliteiten. Het merendeel komt uit Syrië.
Er wordt gebruik gemaakt van telefonische tolken en er wordt gecommuniceerd via de wereldtaal Engels.
De bewoners zitten gemiddeld 8-9 maanden in de opvang.
Als ze een status hebben verkregen kunnen ze uitstromen en idealiter lukt dat 3-4 maanden na het verkrijgen van een status.


Gedragsregels

Het AZC geeft huisregels mee inclusief regels hoe je je gedraagt buiten het AZC. Verder wordt er Nederlandse les gegeven en wordt maatschappij kennis gegeven en komt huisvesting aan de orde. Uiteraard komen ook normen en waarden zoals die in Nederland gelden aan de orde. De regels moeten ook worden ondertekend!
Deze regels worden opgesteld in de eigen taal, zodat het COA zeker weet dat deze goed begrepen zijn.
Niet naleving leidt tot sancties, bijvoorbeeld financieel (ze hebben € 58,- weekgeld). Het is ook mogelijk dat er met politie bepaalde afspraken worden gemaakt.
In de praktijk leidt niet gelijk tot sancties, maar ligt de focus op voorlichting en het nogmaals uitleggen.Integratie

250 bewoners van het AZC in Utrecht mogen werken en kunnen daardoor investeren in hun eigen toekomst.

Incidenten in het AZC gebeuren vooral rond gezinnen met kinderen (geluidsoverlast) en er zijn natuurlijk gewone ruzies.

Het AZC is er al sinds 1990 en is volledig geïntegreerd. Men weet in de buurt soms niet eens waar het AZC is gevestigd…

Melddag

Eén keer per week is er een centrale en verplichte melddag. Op deze dag zie je in het AZC alle bewoners. De rest van de week is het rustiger, mede doordat de bewoners vrij in en uit kunnen gaan en voor een groot deel aan het werk zijn.

Draagvlak en overlast

Om argwaan in de buurt wat weg te nemen adviseert het COA om rond de opening in Gouda een Open Dag te organiseren. Laat zien dat het geen gevangenis is! 
Daarnaast blijkt in de praktijk er zowel weerstand te zijn bij de opening als de sluiting..
Je moet vanuit de overheid en COA investeren in draagvlak!


De laatste tijd is er veel behoefte aan noodopvang en dat verliep in 2015 door de grote toestroom minder zorgvuldig dan wenselijk en mede daardoor ontstond er ook overlast. 
Bij de reguliere AZC’s gaat het procedureel heel zorgvuldig en volgens het COA zijn er geen problemen bij deze locaties.

Gouda

Op het vorige verslag zijn weer heel veel (helaas vooral anonieme..) reacties gekomen en er is veel wantrouwen en zorg naar de toekomst toe. Door alles wat er in de wereld gebeurt is dat te begrijpen en het zal een hele opgave worden om in Gouda alles rustig te laten verlopen. Niet alleen bij de start, maar ook daarna.
Wat dat betreft is het een interessante suggestie van de bewonerscommissies om te starten met 150 bewoners en dat - mits alles goed verloopt - stapsgewijs uit te breiden.

Wordt vervolgd!

zaterdag 23 januari 2016

ChristenUnie kiest voor aankoop Koudasfalt


Begin 2015 stond de aankoop van locatie Koudasfalt (tegenover de Veerstal) op de raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 

Later heeft de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund, waardoor de casus meer concreet werd en er moet worden uitgegaan van een breed gedragen (burger)initiatief.


In de motie wordt opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
- de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
- binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
- en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even zijn.

Vervolgens is op 15 april 2015 een amendement van de ChristenUnie bijna unaniem door de raad gesteund waarin het college de opdracht kreeg de aankoop van het Koudasfalt voor te bereiden en een voorstel voor de invulling en exploitatie van het terrein aan de raad voor te leggen.

GOUDasfalt

Veel betrokken burgers hebben zich vanuit GOUDasfalt vanaf het begin ingezet om te komen te komen tot een breed gedragen plan voor dit terrein en zo’n 700 bewoners hebben de petitie hiervoor ondertekend, waarbij niet de overheid de plannen maakt, maar dit bottom-up door de inwoners gebeurt. Het is een initiatief met duidelijk een maatschappelijke meerwaarde.

Daarnaast presenteerde in september 2015 “De Verbinding” een alternatieve invulling van deze locatie. Het plan ziet er strak uit en het voordeel is dat er een financier (Burgland) achter dit plan staat, waardoor het risico voor de gemeente gering is.
Nadeel van dit plan is, dat er hier geen sprake is van een breed gedragen burgerinitiatief en we feitelijk gewoon een deal maken met een project ontwikkelaar.


Breed gedragen

Onze fractie heeft veel energie gestoken in het aan tafel krijgen van beide partijen, omdat we bij voorkeur willen uitgaan van één breed gedragen initiatief.
Ondanks twee constructieve gesprekken tussen beide partijen blijkt er nu geen draagvlak te zijn om tot een goede samenwerking te komen. Beide partijen gaan vooral uit van het eigen initiatief en de andere partij mag meedoen, maar wel voor zover het bij het bestaande plan past.

GOUDasfalt geeft echter naar onze beleving het beste invulling aan de verschillende uitgangspunten van de motie.
GOUDasfalt gaat zelfs een stap verder dan de motie, door bereid te zijn vanaf het begin een (kostendekkende) reserveringsvergoeding te betalen, waardoor de gemeente Gouda geen extra lasten krijgt wanneer de grond wordt aangekocht.

De ChristenUnie heeft sympathie voor de keuze van het college om – in lijn van de strekking van onze motie – GOUDasfalt het eerste initiatief te gunnen al hopen we wel dat er over een jaar een breder gedragen businesscase ligt.

Gifgrond

Op 20 januari 2016 werd de raad gevraagd om akkoord te gaan met het verstrekken van een krediet om de aankoop van Koudasfalt mogelijk te maken.
Akkoord gaan met het krediet betekent dat we iets moeten vinden van het gif op deze locatie en de koopprijs.

De rapporten en de presentatie en toelichting door de ODMH, hebben ons voldoende overtuigd om daar – ondanks de ernstige mate van vervuiling - geen grote zorgen over te hebben door de deklaag die aanwezig is en het feit dat het gif niet mobiel is.

De fractie van de ChristenUnie steunt het besluit voor het verstrekken van een krediet voor de aankoop van Koudasfalt niet in de laatste plaats omdat het aankoop bedrag erg gunstig is en wij dan als gemeente invloed kunnen uitoefenen over de bestemming van het terrein van Koudasfalt.


Samenwerking

We roepen het college wel op om andere bestaande en eventuele toekomstige initiatieven niet te negeren, maar zoveel mogelijk bij de verdere uitwerking te blijven betrekken en zich in te spannen om te komen tot een breed gedragen businesscase.

Om dit te onderstrepen dienen we op de besluitvormende raadsvergadering met andere fracties een motie in.

dinsdag 19 januari 2016

Asielzoekers moeten zich aanpassen!


Iedere blog die ik publiceer over de komst van het AZC in Gouda leidt tot een stortvloed aan reacties en de meeste daarvan liegen er niet om.
Ik ben geschrokken van de toon van diverse reacties en de persoonlijke aanvallen. Bijna altijd anoniem…

Laat ik heel helder zijn: ik ben niet tegen de komst van een AZC in Gouda en ik ben niet blind voor de realiteit die daarmee gepaard gaat. Gastvrijheid voor de vluchtelingen en asielzoekers uit oorlogsgebieden is belangrijk, maar daarmee is niet het laatste woord gezegd en daarom zal ik in deze blog een paar statements maken die het standpunt van de ChristenUnie voor velen wellicht een stuk duidelijker maken:

Geen gelijke behandeling

Christenen en moslims worden onderling niet gelijk behandeld en mensen die de islam afzweren hebben het vooral heel erg moeilijk en zijn vaak hun leven niet zeker.
Die spanningen zie je ook in de AZC’s terug en het is belangrijk om  hier heel alert op te zijn bij de toewijzing van kamers en bij het omgaan met elkaar.

Cultuur

In veel islamitische landen wordt er op een heel andere manier dan wij hier normaal vinden naar vrouwen en speciaal westerse vrouwen gekeken. Binnen de islamitische wereld is het essentieel dat de toekomstige partner maagd is en dat leidt nogal eens tot felle uitspraken over (het gedrag van) de westerse vrouwen. Deze opvatting nemen de asielzoekers met zich mee als ze naar Nederland komen.Iedereen welkom?

Zoals ik al eerder schreef, moeten we een warm hart hebben voor de mensen in nood, in het bijzonder voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden.
Aan de andere kant realiseer ik me heel goed dat iedere vluchteling zijn of haar eigen cultuur meebrengt.
Het is daarom heel belangrijk dat we ze duidelijk maken dat Nederland een democratische rechtsstaat is en dat dit betekent dat met respect moet worden omgegaan met vrouwen, homo’s, joden en christenen.
Iedereen die naar Nederland komt, ongeacht afkomst of geloof, moet instemmen met onze rechtsstaat. Kies je voor intolerantie en geweld, dan ben je hier niet welkom.

Spelregels

Asielzoekers kiezen bij voorkeur voor Duitsland, Nederland en Zweden. Men verwacht in deze landen een tolerante houding. Dat is tot op zekere hoogte wellicht een compliment, maar we moeten ook helder zijn over wat we van ze verwachten ten aanzien van onze waarden. Als je voor Nederland kiest gelden daar bepaalde spelregels.

Status geen vrijbrief

Asielzoekers die ervoor kiezen om zich niet aan die spelregels te houden moet de verblijfsstatus worden ontnomen. Dat geldt bijvoorbeeld als een asielzoeker de aanval opent op vrouwen, homo’s, joden en christenen. Dat moeten we gewoon niet accepteren.

Op dit moment kan dat echter niet zomaar. Je moet nu veroordeeld zijn tot een straf van minimaal 18 maanden bij een tijdelijke verblijfsstatus of 24 maanden bij een permanente verblijfsstatus.
Onze partijleider Gert-Jan Segers zei onlangs hierover: “Een permanente verblijfsstatus is geen vrijbrief. Ook dan kan de status nog worden afgepakt”.COA

In situaties waarin het voor bepaalde personen of groepen onveilig is, moet het COA niet – zoals bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn – ervoor kiezen om de slachtoffers onder te brengen op een andere locatie, maar juist de daders aanpakken en overplaatsen.

Aanpassen

Steeds meer mensen vrezen voor onze cultuur en zijn bang dat door de komst van de vele asielzoekers onze cultuur tot in haar wortels zal veranderen.
Uitgangspunt is echter dat de asielzoekers respect hebben voor onze waarden en cultuur en bereid zijn zich aan te passen.
Dat vraagt om een investering vanuit hen én ons en het is mooi dat ook in Gouda velen bereid zijn om die aanpassing mogelijk te maken door hun inzet richting de asielzoekers om onze cultuur en waarden te leren kennen.

  
Tenslotte

Ik vertrouw erop dat door deze blog ik een stuk helderheid heb gebracht.

De komende tijd zal er nog veel overleg zijn tussen de gemeente, het COA en het bewonersplatform om te komen tot een voor alle partijen aanvaarbare bestuursovereenkomst.
Hierin zullen ongetwijfeld aan aantal zaken terugkomen die hierboven staan vermeld.

Als fractie zullen we het proces actief blijven volgen en we zullen heel kritisch kijken naar de concept bestuursovereenkomst die we over enige tijd zullen ontvangen.
Want de afspraken die daarin staan zullen voor een belangrijk deel bepalend zijn voor de acceptatie van het AZC in Gouda Noord (en daarbuiten).