Betrokken

Betrokken

woensdag 10 oktober 2018

GOUD op asfalt


Afgelopen weekend ben ik met mijn oudste zoon en zijn vrouw voor het eerst wat gaan drinken bij het paviljoen op GOUDasfalt en ik heb ik hen gelijk het terrein laten zien. De meeste indruk maakte de grote kraan midden op het terrein en het strand in combinatie met het paviljoen en het stadsstrand.Paviljoen en strand

In juni werd het openbare stadsstrand geopend door burgemeester Milo Schoenmaker met kinderburgemeester Romaissa Magouh. Daar ging wel wat aan vooraf.  Vele vrijwilligers hebben een aantal weken zich letterlijk en figuurlijk in het zweet gewerkt om een mooi egaal strand te krijgen omzoomd met een groen dijkje met ligweide. 

Vlak daarna is het paviljoen geopend, dat een bijzondere industriële vormgeving heeft en goed past in de omgeving.

Samen met het strand bij het paviljoen vormt dit een belangrijke trekpleister voor GOUDasfalt.Ontwikkelingen

Het terrein wordt steeds intensiever gebruikt en wordt daarmee ook steeds leuker om te bezoeken. Ik ben wel benieuwd naar het vervolg, want er is nog ruimte genoeg voor nieuwe ontwikkelingen.

Het meest recente nieuws is dat er een voornemen is om 630 zonnepanelen te plaatsen, waarmee het terrein weer een verdere (duurzame) ontwikkeling krijgt.
Duidelijk is dat het terrein veel potentie heeft. 
"GOUD op asfalt"
Het is aan de politiek en GOUDasfalt om de toekomst van dit terrein via een aanpassing van het bestemmingsplan voor de lange termijn mogelijk te maken.

Om blijvend aantrekkelijk te zijn zal er nog heel wat moeten worden geïnvesteerd en wat dat betreft petje af voor de vele vrijwilligers die al lange tijd zich inzetten om van dit terrein iets moois te maken.

Hieronder een foto impressie van afgelopen zaterdag:Prachtig uitzicht op Gouda


dinsdag 2 oktober 2018

College neemt maatregelen tegen overlast campers


Een maand geleden hebben Christiaan Quik en ik namens de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld aan het college in verband met de grote hoeveelheid campers op Klein Amerika die de nodige overlast (vooral afval) veroorzaken en zowel overdag als ’s-nachts veel parkeerplekken in beslag nemen. 
Er mogen maar 30 campers overnachten, maar dat zijn er daadwerkelijk soms rond de 100. 

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over het toegestane aantal campers. Ofwel het beleid wordt aangepast en er mogen vanaf 2019 meer campers staan, ofwel het aantal blijft op 30 staan, maar dan dient er wel gehandhaafd te worden. Ook vinden we het belangrijk dat het tarief kostendekkend is en dat lijkt ons op dit moment met  € 8,- per dag niet het geval te zijn.

Naar aanleiding van het vorige blog over dit onderwerp kreeg ik soms het verwijt specifiek actie tegen campers te voeren, maar dat is zeker niet het geval. We zijn heel blij met de toeristen die onze stad bezoeken en juichen het toe dat campers zo dicht bij de binnenstad kunnen parkeren. 

We vinden het echter wel van belang dat we ons houden aan het afgesproken beleid en als campers in overtreding zijn, dat er richting de eigenaren handhavend wordt opgetreden. Als we met elkaar van mening zijn dat er ruimte moet zijn voor meer campers, dan moet ook het beleid worden aangepast op basis van kostendekkende tarieven.

Handhaving

Op de vraag in hoeverre het college het met de fractie van de ChristenUnie eens is dat er niet actief wordt gehandhaafd op het aantal campers dat geparkeerd staat op Klein Amerika en of het beleid op korte termijn wordt aangepast, antwoord het college als volgt:

“Parkeerterrein Klein Amerika is een algemeen parkeerterrein waarop door diverse soorten motorvoertuigen in de vakken kan worden geparkeerd. Er wordt voor geen van deze soorten gehandhaafd op het aantal dat er staat.
Vanwege de sterk toegenomen populariteit van het campergebruik, de aantrekkende populariteit van Gouda en niet in de laatste plaats de aantrekkelijke ligging van parkeerterrein Klein Amerika is het vanaf dit jaar op een aantal piekmomenten erg druk met geparkeerde campers. Dit heeft nog niet geleid tot situaties waarbij auto’s geen plek meer konden vinden maar het college wil voor de start van het toeristenseizoen 2019 maatregelen treffen om het aantal campers in goede banen te leiden
Dit geldt voor zowel het totaal aantal geparkeerde campers als voor de campers waarin wordt overnacht buiten de 30 plaatsen die zijn aanwezen om er te kunnen overnachten. Het is het afgelopen toeristenseizoen vrijwel onmogelijk gebleken op het al dan niet overnachten in de campers te handhaven. In het voorjaar van 2019 zal de raad worden geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen teneinde teveel (overnachtende) campers van het terrein te weren.” 
Tarief
We hebben ook gevraag aan het colelge in hoeverre het huidige tarief voldoende is voor extra handhaving en adequaat beheer? Beheer is volgens onze fractie namelijk nodig gelet op de camping achtige taferelen. In hoeverre is kosten dekkendheid uitgangspunt en in hoeverre overweegt het college een tariefsaanpassing? 
“De kosten van beheer en handhaving maken tot op heden deel uit van de totale parkeerexploitatie. Voor het treffen van maatregelen zijn aanvullende financiële middelen benodigd welke deel zullen uitmaken van het voorstel voor het seizoen 2019 en verder.” 
Hoewel het college dit niet met zoveel woorden zegt, lijkt een tariefsaanpassing voor campers in de maak.
Aantal campers
Aangezien er gedurende de zomerperiode ’s-nachts regelmatig veel meer campers staan dan het toegestane aantal van 30 vroegen wij aan het college in hoeverre het duidelijk is dat het aantal camperparkeerplaatsen voor overnachten is begrensd tot 30.  Of is parkeren voor campers buiten de aangegeven plekken ook toegestaan? Op welke manier is dat dan aangegeven voor (buitenlandse) toeristen? 
“Het is campers toegestaan in de parkeervakken te parkeren. Het verduidelijken van de locatie waar campers kunnen overnachten kan een onderdeel zijn van het maatregelenpakket dat vanaf het seizoen 2019 van kracht zal zijn. Dit seizoen is door middel van een flyer (in 6 talen) eenieder erop gewezen dat er buiten de aangegeven plaatsen niet overnacht mag worden maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.”
Duidelijk is dat er niet specifiek is gehandhaafd en dat aanscherping of juist verruiming van het bestaande beleid nodig is.
Parkeren buiten de vakken
De campers staan regelmatig buiten de aangeven vakken en gebruiken dan meestal zo’n vier plekken. De vraag is of ze dan ook – zoals in de VS wel gebruikelijk is - worden campers verplicht te betalen voor het aantal parkeerplekken dat ze benutten bij het parkeren? 
Het college geeft aan dat campers niet buiten de parkeervakken mogen staan en daar ook op worden aangesproken en indien nodig bekeurd.
We hebben niet de indruk dat er in de praktijk daadwerkelijk boetes zijn uitgedeeld en hebben hierover een vervolgvraag gesteld. 
Rondje
Volgens de Goudse Post komt het voor dat campers na de maximale parkeerduur van 72 uur een rondje maken en dan weer opnieuw parkeren op Klein Amerika. In hoeverre wordt hierop gehandhaafd? In hoeverre zijn er cijfers bekend hoe vaak dit gebeurt? 
Het college geeft aan dat er geen cijfers bekend zijn over terugkerende campers. De ervaring leert wel dat het merendeel van de campers maximaal enkele dagen blijft staan. Dit blijkt ook uit de piekmomenten (vooral op donderdag en zaterdag). 
Als het beleid in 2019 wordt aangepast is dit dus nog een aandachtspunt.
Supermarkt
Bij Klein Amerika komt mogelijk een supermarkt en dat geeft extra parkeerdruk.  Onze fractie wil weten wat tot gevolg heeft met betrekking tot handhaving. Het college antwoordt daarop: 
“In de plannen voor de mogelijke realisatie van een supermarkt zijn extra nieuw aan te leggen parkeerplaatsen opgenomen in een groter aantal dan feitelijk benodigd is.”
De komst van een supermarkt lijkt dus wat parkeerdruk betreft geen probleem. 
Extra parkeerplaatsen
Om een goed beeld te krijgen over het parkeerbeleid hebben we tenslotte gevraagd in hoeverre is het college voornemens is om het aantal algemene parkeerplaatsen uit te breiden en zo ja, op welke locatie(s)? 
“Naast de eventuele uitbreiding, zoals aangegeven bij de vorige vraag, is het college niet voornemens het aantal parkeerplaatsen in Gouda uit te breiden. Op de parkeerterreinen en in de parkeergarages is altijd, ook op piekmomenten, voldoende ruimte om de vraag naar parkeerruimte op te vangen.” 

maandag 24 september 2018

Piek in aantal inbraken in GoudaDe politie meldt in de periode 3-9 september (8 voltooide inbraken en 14 pogingen). Dat betekent een sterke toename van het aantal inbraken in de regio Gouda / Bodegraven / Reeuwijk. Naar aanleiding hiervan zijn er diverse berichten in de media verschenen:

"De politie van Team Gouda ziet de afgelopen tijd een toename van het aantal woninginbraken waarbij een brommer wordt gezien of gehoord. De inbraken vonden plaats in Plaswijck, Achterwillens en Goverwelle. ,,Graag verzoeken we de inwoners van deze wijken om in de nachtelijke uren (vanaf 01u00) op te letten of men het geluid van een (motor)scooter hoort die in de buurt van woningen blijft rondrijden. Mochten mensen de scooter ook zien en het niet vertrouwen, dan graag 112 bellen!”, zo roept de politie op." (Gouds Dagblad)
"Volgens de politie werden bijna alle woninginbraken gepleegd in woningen waarvan het zichtbaar was dat de bewoners op vakantie waren. ,,Dit was duidelijk doordat een caravan of camper voor het huis heeft gestaan of door de post die nog in de brievenbus of op de mat lag”, verklaart de politie." (Gouds Dagblad)
"Teamchef Albers-Smit heeft nog een verklaring voor de stijging. ,,Veel mensen zijn vorige week teruggekomen van vakantie en zien pas dan dat er ingebroken is. Die inbraak wordt dus later gemeld. Verder zien we dat de vakantieperiode steeds langer duurt. Mensen zonder kinderen gaan soms in september op vakantie.’’ Er zijn dus nog steeds veel woningen tijdelijk niet bewoond" (...) "Toezicht houdt prioriteit. ,,We willen zichtbaar zijn, zodat mensen ons makkelijk benaderen. We blijven ook proberen de meldingsbereidheid te verhogen." (AD)
Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de fractie van de ChristenUnie een aantal vragen aan het college gesteld om op die manier meer duidelijkheid te krijgen over de huidige situatie en om inzicht te krijgen in (mogelijke) maatregelen die genomen gaan worden om te voorkomen dat we in de donkere periode weer een sterke stijging van het aantal inbraken krijgen. Ook willen we duidelijkheid over het beleid van de politie en in hoeverre er sprake is van een beleidswijziging.
1.    De politie meldt expliciet dat er vaak scooters zijn gesignaleerd bij de inbraak(pogingen). In hoeverre is dit afwijkend van het beeld rond andere inbraak(pogingen)? Geldt dit alleen voor Gouda?
2.    In hoeverre wijkt deze piek af van de trend die we jaarlijks zien in de vakantieperiode?
3.    De helft van deze incidenten is volgens de politie gebeurd in 1 nacht. In hoeverre is er een vermoeden dat het hier om dezelfde inbrekers gaat en waar waren die inbraken?
4.    In hoeverre overweegt de gemeente om extra camera’s te plaatsen langs strategische routes, zoals doorgaande wegen, om meer zicht te krijgen op routes die inbrekers afleggen en na een melding extra mogelijkheid te hebben om inbrekers te kunnen volgen?
5.    Welke (extra) maatregelen worden er genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat we in de donkere periode die komt een sterke toename van het aantal inbraken gaan krijgen?
6.    De politie geeft aan zichtbaar te willen zijn. Wat betekent dat concreet en in hoeverre is er sprake van een toename van het aantal uren dat de politie zichtbaar aanwezig is op straat?
7.    Ook geeft de politie aan dat ze de meldingsbereidheid wil verhogen. Op welke wijze wil de politie dat bereiken en in hoeverre is er sprake van een beleidswijziging?


zaterdag 15 september 2018

Campers veroorzaken overlast op Klein Amerika

Camping ?

Gouda heeft een aantal jaren geleden op Klein Amerika prachtige parkeerplaatsen aangelegd voor campers en de locatie is – mede door centrale ligging en de lage parkeertarieven – een groot succes. 

In toenemende mate wordt er echter ook overlast ervaren, vooral omdat er meer campers parkeren dan er aan parkeerplaatsen is ingericht. Formeel is er plek voor 30 campers, maar er staan er regelmatig aanzienlijk meer geparkeerd. 

 

Algemene informatie:

Plaats op mix parking | Max. aantal plaatsen: 30 | Max. camperlengte: Geen limiet | Max. verblijfsduur: 72 uur | Geopend: 1/1 - 31/12


Foto: Christiaan Quik

Naar aanleiding van opmerkingen van Gouwenaars, een column van Marianka Peters in de Goudse Post en onze eigen waarnemingen hebben Christiaan Quik en ik namens de ChristenUnie de volgende vragen aan het college gesteld:

1.     In hoeverre is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat er niet actief wordt gehandhaafd op het aantal campers dat geparkeerd staat op Klein Amerika? Wordt het beleid op korte termijn aangepast? 
2.     In hoeverre is het huidige tarief voldoende voor extra handhaving en adequaat beheer? Beheer is namelijk nodig gelet op de camping achtige taferelen. In hoeverre is kosten dekkendheid uitgangspunt en in hoeverre overweegt het college een tariefsaanpassing?
3.     In hoeverre is het duidelijk dat het aantal camperparkeerplaatsen is begrensd tot 30 of is parkeren voor campers buiten de aangegeven plekken ook toegestaan? Op welke manier is dat dan aangegeven voor (buitenlandse) toeristen?
4.     Als campers buiten de aangegeven vakken mogen staan: in hoeverre worden campers verplicht te betalen voor het aantal parkeerplekken dat ze benutten bij het parkeren?
“Goed voor het centrum en de kaasmarkt elke donderdagochtend in de zomer. Erg druk echter, met meer dan 100 busjes midden augustus op een woensdagavond” (17-8-2018)

5.     Wat vindt het college ervan dat – aldus de Goudse Post - campers na 72 uur een rondje maken en opnieuw parkeren op Klein Amerika? In hoeverre wordt hierop gehandhaafd? In hoeverre zijn er cijfers bekend hoe vaak dit gebeurt?
6.     In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat door de lage tarieven op Klein Amerika er feitelijk sprake is van concurrentievervalsing t.o.v. andere locaties?
7.     Wat zijn de voorgenomen (handhavings)maatregelen als er straks een supermarkt naast de parkeerplaats wordt gerealiseerd en de verkeersdrukte en parkeerdruk zal toenemen? 
8.     In hoeverre is het college voornemens om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden en zo ja, op welke locatie(s)?

Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over het beleid rond de campers, want als deze trend zo doorgaat ontstaan er camping achtige taferelen, is er steeds minder plek op Klein Amerika voor ander verkeer en is er sprake van serieuze concurrentie voor campings om ons heen en dat lijkt me niet wenselijk.
-->