zaterdag 22 november 2014

In Gouda niemand zonder bed, bad of broodDe Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat niemand in het land verstoken blijft van voedsel, kleding en onderdak. Dat geldt ook voor afgewezen asielzoekers. Die moeten worden opgevangen, in plaats van op straat gezet. Dat volgt uit een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) die onlangs werd openbaar gemaakt.

De uitspraak volgt op een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De kerk vindt dat Nederland vreemdelingen zonder verblijfspapieren moet beschermen in plaats van ze op straat te zetten. Het ECSR geeft de kerk nu meer dan gelijk. Want het comité beperkt zich niet tot vreemdelingen. Níemand mag verstoken blijven van voedsel, kleding en onderdak, zegt het ECSR.

Niet bindend

Of de uitspraak wordt gevolgd, is onderwerp van discussie tussen de coalitiegenoten PvdA en VVD. De sociaal-democraten zeiden maanden geleden al dat de overheid de opdracht van de ECSR moet uitvoeren. Maar VVD-staatssecretaris Teeven voelt daar weinig voor. Hij beschouwt de ECSR-uitspraken niet als bindend.

Kwetsbare burgers

Ons burgerraadslid Thera de Haan vraagt nu namens de ChristenUnie aandacht voor dit onderwerp in Gouda. Ook in onze stad mag niemand zonder bed, bad of brood zijn.  
Voor kwetsbare burgers, onder wie uitgeprocedeerde asielzoekers, zal daarom een vangnet geboden moeten worden. De ChristenUnie baseert zich daarbij op de eerder genoemde uitspraak van de ECSR: niemand in ons land mag verstoken zijn van voedsel, kleding en onderdak. 
Wat de ChristenUnie betreft hoeft er in Gouda niemand op straat te slapen en van eten verstoken te zijn.
Asielzoekers

Dit houdt tevens in, dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden opgevangen in plaats van op straat gezet. Omdat genoemde basale voorzieningen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen is niet het Rijk, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de realisering ervan.

Herberg

De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college over de situatie in Gouda. Ook wil zij weten of het college bereid is maatregelen te treffen voor bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 
De belangrijkste uitgangspunten, die de ChristenUnie voor ogen staan, zijn een basisvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers, vergelijkbaar met de nachtopvang voor dak- en thuislozen en een voorziening in voedsel.
Het is weer bijna kerst en het zou onze stad sieren als we bekend komen te staan als stad waar genoeg plaats in de herberg is...

Hieronder de vragen die Thera de Haan en Wout Schonewille hebben ingediend:


Nederland moet iedereen binnen haar landsgrenzen bed, bad en brood bieden. Ook afgewezen asielzoekers. Dat staat in de definitieve uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten,
onderdeel van de Raad van Europa. De Centrale Raad van Beroep heeft dit bepaald in de zaak van een Somalische man zonder papieren die geen opvang kreeg van de gemeente Amsterdam. Die had hij wel moeten krijgen, oordeelt de hoogste bestuursrechter, omdat de opvang onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Dat de man illegaal is, doet volgens de raad hier ‘niets aan af’.


1. Heeft het college kennis genomen van de uitspraak en wat is de visie van het college op deze uitspraak vanuit de verantwoordelijkheid voor Gouda en omgeving?
2. Bent u bereid om hiervoor, indien nodig, maatregelen te nemen? Zo ja, welke?
3. Zijn er in Gouda en in de regio gevallen bekend waarin de afgelopen 2 jaar opvang nodig was voor ongedocumenteerden?

4. Zo ja, is die ook verleend? Zo nee, waarom niet?
5. Is het mogelijk dat er in Gouda of de regio opvang voor ongedocumenteerden is geweest in door de gemeente danwel privaat gefinancierde instellingen zonder dat het college hiervan op de hoogte is (geweest)? 

zaterdag 15 november 2014

Feestelijke intocht Sinterklaas in Gouda

Zestig aanhoudingen verricht


Op 15 november was het dan eindelijk zover. Na maandenlange voorbereid was de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda dan echt een feit. Helaas is het een sombere en regenachtige dag, maar het mag de pret niet drukken. Er zijn vele duizenden mensen naar de binnenstad van Gouda gekomen om een glimp van Sinterklaas op te vangen en te genieten van het programma op deze dag.

Protest

Alles verliep nagenoeg vlekkeloos, behalve op de Markt. Een protestactie tegen Zwarte Piet leverde trek en duwwerk op en zorgde even voor een wat grimmige sfeer. Volgens nieuwsberichten zijn er 60 aanhoudingen verricht. Ook waren enkelen van plan tomaten te gaan gooien, maar door handig ingrijpen van omstanders die kinderen bij deze groep lieten staan, gebeurde er verder niets.

Geslaagd

Gouda kan terugzien op een geslaagde intocht van Sinterklaas al zullen de verschillende kleuren van de pieten nog wel wat discussie opleveren. 
Gouda is na vandaag in ieder geval weer wat bekender geworden en dat is een goede zaak met het oog op de doelstelling om jaarlijks 1 miljoen bezoekers naar onze stad te halen!

Foto impressie


Zwaaien maar....Muziek pieten

Kado pieten

Lekker op schouders van papa

Daar is Sinterklaas dan...

Sinterklaas komt toch niet uit Frankrijk?Vrolijke boel

Demonstratie
Opstootje rond deomstrie


Interviews

De pers was goed vertegenwoordigdSinterklaas met de burgemeester op het schavot

Deze "Sinterklaas" deelde bloemen uit
Bijbelshop Samma zag er weer geweldig uit!


woensdag 12 november 2014

ChristenUnie kritisch over beleid college


Deze week zijn de algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting voor 2015. De ChristenUnie is erg kritisch over het beleid dat dit college momenteel voert en heeft besloten om daarom tegen de begroting te stemmen.

Hieronder volgt onze bijdrage:


Voorzitter, vandaag bespreken we de eerste begroting van de nieuwe coalitie en we krijgen nu een beeld van de voornemens van dit college. Financieel gezien lijkt het allemaal redelijk op orde, maar er zal veel afhangen van het verloop van de decentralisaties. Wat dat betreft zullen we eind volgend jaar pas weten of Gouda echt in staat is om financieel gezond te gaan worden en of de beperkte reserves voldoende zijn geweest of dat we opnieuw met forse tekorten te maken krijgen.

Ik begon voor het reces mijn bijdrage over de kadernota met de opmerking dat het college de titel van het coalitie akkoord „Gouda daagt uit” beter had kunnen vervangen door de titel “College daagt Gouda uit!”. Met de kennis van nu zou het moeten worden: “College daagt Gouda én de raad uit”.

Het college startte heel ambitieus met een preambule en coalitie akkoord. Ze kregen daarbij talloze tips van o.a. de ChristenUnie. Alles zou nog eens verder worden doordacht en uitgewerkt, maar wij hebben vervolgens nauwelijks meer iets vernomen. Van de open bestuursstijl is tot nu toe nauwelijks sprake. 
Het college dicteert en doet verwoede pogingen om haar voorgenomen beleid zowel in de raad als bij de burgers door de strot te duwen.
Als er heel veel tegengas komt wil het college nog wel eens wat water bij de wijn doen, maar het oogt allemaal heel krampachtig.
Van de stadsgesprekken is tot nu toe ook nog niets terecht gekomen, terwijl het beleid inmiddels al voor een groot deel is vormgegeven.


Wijkteams

Sinds de start van college is nog weinig aansprekend beleid naar buiten gekomen, maar heeft het college wel veel schade in stad berokkend.
Het begon al direct met het besluit om – zonder vooroverleg - de wijkteams te gaan omvormen en de subsidiekraan geleidelijk dicht te draaien. Gelukkig zijn diverse wijkteams zo flexibel om in afgeslankte vorm en met beperkte ambities te willen verder gaan, maar het blijft bijzonder jammer dat aan dit fenomeen op deze wijze voor een groot deel een einde moet komen. Dat had wat de ChristenUnie betreft niet mogen gebeuren.

PWA Kazerne

Vervolgens het proces rond de PWA Kazerne.
Onvoorstelbaar hoe het college bij dit proces heeft geacteerd. Op geen enkele wijze is er sprake geweest van een open proces, niet richting de omwonenden in niet in de raad. We dachten in de raad een keuze te moeten maken die richtinggevend zou zijn voor het college, maar ondanks dat een raadsmeerderheid voor de vestiging van De Ark en Gemiva is, gaat het college geheel haar eigen weg en negeert de raadsmeerderheid en de omwonenden.

Decentralisaties

Als derde punt wil namens de ChristenUnie wijzen op de decentralisaties.
De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een ‘participatie samenleving' 
Dat die verzorgingsstaat moet veranderen omdat het huidige stelsel financieel onhoudbaar is, moge duidelijk zijn. Maar wat ons betreft willen we ook de positieve kant ervan duiden. De transformatie vraagt meer om het omzien naar elkaar en dat is een goede ontwikkeling.
Burgerkracht is het fundament van een verantwoordelijke samenleving.
De overheid faciliteert daarbij en biedt een vangnet.

Helaas zien we dat de participatie vervangen is door bezuiniging en dat burgerkracht verworden is tot eigen inzet. De visie is vervangen door een pragmatisch-financiële operatie.

Dat is de sfeer die de nota Sociaal domein uitademt. Het is een nota geworden die een reorganisatie moet realiseren waarbij de zorg zo goedkoop mogelijk moet zijn. Een sluitende begroting is belangrijker geworden dan de zorg voor mensen. 


Toeristenbelasting

In de vierde plaats wijs ik graag op de invoering van de toeristenbelasting.
Ofschoon de ChristenUnie niet tegen invoering hiervan is, vinden wij het onbegrijpelijk dat dit niet in goed overleg met de hotels is gebeurd, die nu voor een behoorlijke schadepost zijn gesteld. Reeds overeengekomen boekingen met touroperators komen voor wat betreft de toeristenbelasting nu voor eigen rekening.
We zullen daarom een motie indienen om de invoering met een jaar uit te stellen.

Voorzitter, ik rond af.

We kunnen met elkaar vaststellen dat door de nodige meevallers de begroting voor de 2015 sluitend is. Of we 2015 zonder een tekort zullen afsluiten is echter nog heel onzeker. We hebben weinig vlees op de botten en, zoals gezegd, zijn de risico’s rond de decentralisaties groot.

De ChristenUnie kan zich niet vinden in de wijze waarop het college haar beleid voert en vindt dat veel meer moet worden bestuurd met het oog op de mensen om ons heen.
Naar onze mening is het warme sociale hart ingewisseld voor een kille, financiële benadering van de werkelijkheid.
We zullen daarom tegen deze begroting stemmen.

zaterdag 8 november 2014

College houdt vast aan komst van Islamitisch Centrum


Emotionele bewonersavond over toekomst PWA Kazerne

Deze week stond er heel veel op de raadsagenda rond het sociaal domein, maar de commotie rond de mogelijke komst van een Islamitisch Centrum in Gouda Noord kreeg (publicitair gezien) de meeste aandacht.

Het begon woensdag 5 november met een motie waarin het het college werd opgeroepen om de PWA Kazerne middels een ABC constructie uitsluitend ten goede te laten komen aan De Ark en Gemina en niet tevens aan een Islamitisch Centrum.

Motie

In die motie, die door een krappe raadsmeerderheid van 18 tegen 17 werd gesteund, wordt heel helder aangegeven waarop deze keuze is gebaseerd:
  1. Op 1 en 8 oktober 2014 is tijdens resp. een verkennende vergadering en een debat gesproken over het voornemen van het college om de PWA kazerne door middel van een ABC-constructie te verkopen aan Van Wijnen/ABC Nova (t.b.v. De Ark/Gemiva en woningen) of aan het bestuur van het Islamitisch Centrum (de raad is een keuze voorgelegd);
  2. ABC-constructies dienen slechts in zeer uitzonderlijke situaties door het college aangegaan te worden, en wel wanneer sprake is van het kunnen realiseren van een oplossing voor een maatschappelijk probleem waarvoor een wettelijke basis is (zoals huisvestingsplicht);
  3. De Ark wacht al 11 jaar op geschikte huisvesting en de gemeente is wettelijk verplicht hiervoor zorg te dragen;
  4. De huisvesting van de Ark voldoet niet meer aan de wettelijke eisen;
  5. De gemeente heeft geen wettelijke huisvestingsverplichting t.o.v. het Islamitisch Centrum;
  6. Een raadsmeerderheid heeft tijdens de bijeenkomsten op 1 en 8 oktober aangegeven dat als het college meewerkt aan een ABC-constructie deze dient te worden toegepast ten behoeve van de huisvesting van de Ark/Gemiva en derhalve dient verkoop aan Van Wijnen/ABC Nova plaats te vinden.
Concreet wordt het college in de motie verzocht om - indien zij de voormalige PWA-kazerne door middel van een ABC-constructie verkoopt – dit dan te doen ten behoeve van de huisvesting van de Ark/Gemiva

Motie genegeerd

De motie werd uiteindelijk gesteund door alle oppositie partijen (ChristenUnie, CDA, SP, SGP, Gouda's 50+ Partij, Partij voor de Dieren en GBG) en de VVD. De VVD is namelijk tegen de komst van de moskee op deze locatie.
Tegen de motie stemden: D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks (coalitie partijen)

De motie was nog maar nauwelijks aangenomen of wethouder Daphne Berman (D66) gaf aan dat het college gewoon doorgaat met het huidige proces om te streven naar gezamenlijke huisvesting van De Ark/Gemiva én het Islamitisch Centrum. Ze constateerde dat de raad verdeeld is. 
Alsof een raadsmeerderheid er in die zin gewoon niet toe doet...

Bewonersavond

"We willen geen van allen als racist worden uitgemaakt, maar we worden wel zwart gemaakt." 

Een dag later, op 6 november, was er een bewonersavond en hadden de omwonenden van de PWA Kazerne de mogelijkheid om hun gevoelens te uiten ten aanzien van het principe besluit van het college om daar een Islamitisch Centrum te ontwikkelen als ook De Ark/Gemiva te vestigen.

Er werd vooraf opgeroepen om rustig te blijven, maar al snel werden de reacties behoorlijk emotioneel. De burgemeester en de aanwezige wethouders (Rogier Tetteroo en Jan de Laat) kregen het soms stevig voor de kiezen.

College

Rogier Tetteroo zette al snel de toon door m.b.t. tot de motie en de gevoelens van de bewoners aan te geven dat je een meerderheidsgevoel niet perse hoeft op te volgen. De aanwezigen reageerden nog feller toen hij aangaf dat het college inderdaad een Islamitisch Centrum op deze locatie wil hebben en dat het college deze avond de randvoorwaarden willen vernemen om zo te komen tot een definitief besluit. Het college wil twee maatschappelijke noden op deze locatie invullen.

De burgemeester vulde daar nog bij aan dat hij begrijpt dat de omwonenden niet enthousiast zijn over de komst van dit centrum, maar dat het college zich ervoor wil inzetten om die gevoelens weg te nemen.
Veel bewoners gaven aan dat het dus allemaal geen zin meer heeft, de moskee komt er toch...

Informatie

Punt van discussie was ook het gebrek aan informatie richting de buurt. Ze hebben uit de pers moeten vernemen wat de plannen waren en dat is toch niet zoals het hoort.
De burgemeester verweert zich met de opmerking dat destijds er nog weinig melden was. 
In de zaal werd vond men deze reactie dit niet sterk, aangezien eind 2013 er al concrete plannen waren voor de moskee en er begin 2014 benefiet bijeenkomsten waren.

Tolerant

Jan de Laat roept de aanwezigen op om met elkaar wat in te schikken. Gouda is immers een tolerante stad. 
De bewoners hebben hier vanavond geen oren naar, ze geven luid en duidelijk aan dat er nu al veel (verkeers)overlast is en dat ze niet zitten te wachten op nog meer overlast. Daarbij wordt zowel het gebrek aan parkeerplaatsen als overlast van Marokkaanse jongeren genoemd.

Emoties

Rond de discussie over de Marokkaanse jongeren escaleert het in de zaal toen een oudere bewoner de burgemeester beschuldigde met: 'U bent bang voor de Marokkanen." 
Milo Schoenmaker wordt (terecht) boos en roept de man op om te gaan staan en dit nader te onderbouwen. Het loopt allemaal met een sisser af, maar het geeft aan dat de sfeer soms wat grimmig werd.

Salafisme

Er was een persoonlijk verhaal van iemand die aangaf niet meer met joodse symbolen over straat te durven. Ze ervaart dat christenen door de Marokkaanse gemeenschap negatief worden bejegend en waarschuwt de burgemeester voor de gevaren van het salafisme, omdat dit een voedingsbodem geeft aan geweld.

Nieuw feit

Jan de Laat verraste, in ieder geval de aanwezige raadsleden, door een nieuw argument aan te voeren om niet te kiezen voor het plan van De Ark/Gemiva met woningen (zoals de meerderheid van de gemeenteraad wil).
Volgens zijn zeggen waren beide plannen financieel niet haalbaar, maar wat ook speelde is dat woningbouw niet past in het bestemmingsplan.
Om woningbouw toch mogelijk te maken loop je het risico van onbehoorlijk bestuur:
Het pand met maatschappelijke bestemming wordt namelijk eerst via een ABC constructie gekocht en vervolgens ga je via een wijziging van het bestemmingsplan woningen realiseren. De waarde van het perceel stijgt hierdoor.  Kortom: uitvoering geven aan één van de oorspronkelijke plannen (beiden gaan uit van woningbouw) geeft (financiële) risico's voor de gemeente.

De raadsleden waren woensdag overrompeld door de reactie van wethouder Bergman. Deze avond door de nieuwe informatie van wethouder Jan de Laat. Er lijkt informatie te zijn achtergehouden richting de raad en als dat inderdaad zo is, is dat buitengewoon kwalijk!

Vervolg

Het college gaat nu met een klankbordgroep verder praten en zowel de raadsleden als de bewoners zijn heel benieuwd wat er nu uiteindelijk door het college wordt besloten.

Op dit moment vaart het college een heel eigen(zinnige) koers en dat komt naar mijn mening de democratie in onze stad en de geloofwaardigheid van het politieke bestuur niet ten goede!