Betrokken

Betrokken

vrijdag 15 maart 2019

Riool verdeelt gemeenteraad Gouda


Onlangs is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Het gaat daarbij om een strategisch beheerplan. In dit plan worden drie belangrijke wettelijke taken vastgelegd:
·      doelmatige inzameling en transport van afvalwater; 
·      doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater en 
·      voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. 

Hoge kosten voor de burger

De rioolheffing in Gouda is hoog vergeleken met andere Nederlandse gemeenten. Dit komt o.a. door de keuze die in 2014 is gemaakt voor een duurzame financiering. Er is toen namelijk afgesproken om niet steeds te gaan lenen voor het rioolonderhoud, De jaarlijkse opbrengsten moesten op termijn voldoende zijn voor de te maken jaarlijkse kosten. Vanaf 2020 is er daarom sprake van een kostendekkende financiering. 
Die kosten voor onderhoud riolen zijn ook hoog omdat we te maken hebben met bodemdaling en het omdat het steeds belangrijker wordt om klimaatbestendige maatregelen te nemen, aangezien we anders steeds vaker te maken gaan krijgen met ondergelopen straten en tunnels. Overigens zullen de lasten voor de inwoners op termijn wat gaan dalen, omdat we niet meer extra gaan lenen en aflossen op bestaande leningen.


Verdeeldheid in Goudse raad

In 2014 heeft de toenmalige wethouder van Gouda Positief (Jan de Laat) die nieuwe wijze van financiering door de gemeenteraad geloodst. Er was unanieme (!) steun voor dat plan. 
Bij het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan is voortgebouwd op de afspraken die toen zijn gemaakt:
-      kostendekkend tarief
-      alle kosten die met het riool samenhangen, dus ook klimaatmaatregelen worden hieruit gefinancierd

Ondanks het feit dat op basis van voortschrijdend inzicht in noodzakelijke klimaatregelen er meer investeringen nodig zijn, is het toch gelukt om de komende jaren de heffing minder hoog te laten zijn dan in 2014 was verwacht.

Het college adviseerde om te kiezen voor scenario midden. Scenario “0” geeft een verhoogd risico van wateroverlast en wordt ook door deskundigen afgeraden. Die zie scenario midden als een “minimum” variant. Nog minder is niet verantwoord.

Gouda Positief koos (samen met SGP, VVD, SP, Gouda’s 50+ Partij en GBG) middels een amendement toch voor dat scenario “0”. Onduidelijk bleef daarbij in hoeverre de noodzaak van de voorgestelde klimaatmaatregelen worden onderschreven. In ieder geval vonden deze partijen dat de kosten van de (met het riool gerelateerde) klimaatmaatregelen, zoals meer groen en betere wateropvang, uit andere middelen moeten worden gefinancierd, waardoor het tarief voor het riool lager wordt. Zo’n verhaal klinkt natuurlijk positief naar de burger. Ze geven echter niet aan waar die gelden voor die kosten dan wel vandaan moeten komen en ze slaan daarmee een gat van zo’n 1,5 miljoen euro in de begroting. 

Ook stappen ze af van het uitgangspunt uit 2014, dat de noodzakelijke investeringen via de rioolheffing worden gefinancierd.
In de beeldvorming werd trouwens gesuggereerd dat dit college extra lasten van 1,5 miljoen oplegt voor de Goudse burgers. Dat is natuurlijk onzin. De klimaatkosten waren voorzien en het tarief blijft onder het tarief dat in 2014 was afgesproken voor de komende jaren (zie grafiek).


Conclusie

De ChristenUnie is (met D66, PvdA, CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren) van mening dat er sprake moet zijn van een consistent beleid en de riool gerelateerde kosten gefinancierd moeten worden uit de rioolheffing. Onze keuze slaat daardoor geen gat in de begroting! 
Daarbij is die keuze voor de inwoners ook gunstig omdat de heffing die hiervoor nodig is, lager wordt dan in 2014 was voorzien

Een meerderheid van de raad heeft nu gekozen voor een degelijke en klimaatbestendige aanpak en verbetering van het riool. En met een logische en consistente financiering vanuit de rioolheffing. 
-->
Voor de nabije toekomst is het nu de verwachting dat door een verbeterd rioolstelsel inclusief noodzakelijke klimaatmaatregelen, de overlast in Gouda zal gaan afnemen.

woensdag 6 maart 2019

Wat voor burgemeester moet Gouda krijgen?

Logo

Meedenken over profiel burgemeester? Dat kan!

Na het vertrek van burgemeester Schoenmaker is mevrouw Salet aangesteld als waarnemend burgemeester. De voorbereidingen voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester zijn begonnen. Welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester bezitten? 

Tot 13 maart a.s. kan iedereen zijn/haar mening geven via www.burgemeestergouda.nlDe uitslag van dit onderzoek wordt verwerkt in de profielschets. In dit wensenlijstje staan alle eisen waaraan de nieuwe burgervader of –moeder moet voldoen.

Vertrouwenscommissie


Na het afscheid van burgemeester Milo Schoenmaker, is uit de gemeenteraad een vertrouwenscommissie i.o. begonnen met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. Onderdeel hiervan is het opstellen van de zogeheten profielschets waaraan een nieuwe burgemeester van Gouda moet voldoen. De vertrouwenscommissie heeft inmiddels een 1e concept van de profielschets opgesteld, maar hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners, organisaties en instellingen in Gouda.

Hoe verder?

De uitkomst van het onderzoek wordt gebruikt bij het verder opstellen van de profielschets. Tijdens een openbare raadsvergadering op 1 april bespreekt de gemeenteraad het wensenlijstje met de Commissaris van de Koning. Na de bespreking stelt de raad de profielschets vast. De minister stelt vervolgens de vacature open.

Geen internet?

Wanneer iemand niet beschikt over een computer of internet, dan blijft het mogelijk om een mening te geven. In het Huis van de Stad kan dan gebruik worden gemaakt van een computer.

woensdag 27 februari 2019

Van harte welkom op 4 maart bij de ChristenUnie!

De ChristenUnie nodigt u en jou van harte uit voor een bijeenkomst op maandagavond 4 maart 2019 in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, te Reeuwijk. 
Deze avond staat in het teken van de komende Waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland.
Waar: Zalencentrum De Brug in Reeuwijk Brug
Hoe laat: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Sprekers: 
  • lijsttrekker Eerste Kamer Mirjam Bikker (uit Gouda), 
  • lijsttrekker Provinciale Staten Jacco Schonewille, 
  • Djoeki van Woerden kandidaat Provinciale Staten (uit Gouda) 
  • en kandidaten van de 5 waterschappen van Zuid Holland
Mirjam Bikker
Tijdens deze bijeenkomst zal de Goudse Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer, vertellen over haar werk in de Eerste Kamer. 
Jacco Schonewille
De kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland Djoeki van Woerden (eveneens woonachtig in Gouda) en Jacco Schonewille willen u graag een inkijkje geven in hun werk in de Provinciale Staten en zullen vooruitblikken op de aankomende verkiezingen eind maart. 
Tevens zullen er kandidaten, van alle vijf de waterschappen die in Zuid Holland actief zijn, aanwezig zijn.
Djoeki van Woerden
Aanmelden
Om een indicatie te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten, zou het prettig zijn als u zich aanmeld op: info@gouda.christenunie.nl, ook voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via dit mailadres. Deze avond staat ook open voor geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn van de ChristenUnie.

Provinciale Staten


Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019 kiest u de leden van de Provinciale Staten. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning.
Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen - samen met de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba - van de leden van de Eerste Kamer. Bij het kiezen van de leden van de Eerste Kamer heeft niet elk statenlid een even zware stem. Het gewicht van de stem is afhankelijk van het inwonertal van de provincie. 
Ruim 20% van de inwoners van Nederland woont in Zuid-Holland. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus grote invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen


Tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. De 21 waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf. Je stemt bij de waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

zaterdag 23 februari 2019

Crimineel heeft eigen verantwoordelijkheid


Op zaterdag 23 februari stond er in het AD een opvallend verhaal over een verdachte uit de Top-60 in Gouda met als titel “Goudse Top 60-cliënt meer op de huid zitten.”

Woninginbraken

Vervolgens gaat het verhaal over een 22-jarige man uit Gouda (Faissal el K.) die is betrokken bij een strafproces die handelt om maar liefst 32 woninginbraken of pogingen daartoe. De Goudse verdachte zou bij 22 van de 32 inbraken betrokken zijn geweest. Hij is een bekende van de politie en heeft in diverse jeugdinstellingen gezeten.


Gouda Positief

De advocaat van de verdachte is van mening dat de verdachte meer op de huid gezeten had moeten worden door o.a. de casusregisseur. Volgens Gouda Positief zou er ook meer aandacht moeten zijn voor de zorgkant. Deze partij veronderstelt zelfs dat er geen regisseurs zijn. Al eerder vroeg Gouda Positief in de gemeenteraad aandacht voor de huidige aanpak van het veiligheidsbeleid in Gouda en werd toen door burgemeester Schoenmaker (op basis van feiten) de oren gewassen. Duidelijk is dat de huidige aanpak succesvol is en de recidive flink is gedaald. Dat betekent dat de aanpak inclusief begeleiding van criminelen door een "casusregisseur" leidt tot minder herhaal gedrag.Eigen verantwoordelijkheid

Natuurlijk kan het altijd nog beter en is er terecht steeds meer aandacht voor een integrale aanpak, waarbij ook de achtergrond en leefomgeving van criminelen mee wordt genomen.
Laten we echter vooral de verantwoordelijkheid bij de dader(s) zelf leggen. In dit geval heeft de Goudse verdachte maar liefst 22 keer een verkeerde keuze gemaakt, nog afgezien van mogelijk meer zaken die in het verleden hebben gespeeld. Hij heeft dus heel wat keren de keuze gehad om anders te handelen, maar heeft dat niet gedaan. 

Een effectieve aanpak veronderstelt in ieder geval dat je open staat voor begeleiding en verandering van gedrag en daarvan lijkt in dit geval geen sprake..

AD, 23 februari 2019