Betrokken

Betrokken

maandag 24 oktober 2016

Omstreden bestemming


Op 20 september 2016 heeft de Nationale ombudsman een kritisch rapport uitgebracht over de wijze waarop de gemeente Gouda heeft gecommuniceerd rond ontwikkelingen in de PWA kazerne.

“Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden bestemmingen als een asielzoekerscentrum (AZC). Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapportage 'Omstreden bestemming' over de herbestemming van de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. De ombudsman roept gemeenten op kennis te nemen van de VNG-handreiking 'Besluitvorming opvang asielzoekers en huisvesting statushouders' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman.”

Aanleiding

Een aantal bewoners van de wijk Gouda Noord heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over de wijze waarop de gemeente Gouda hen heeft betrokken bij - en geïnformeerd over - de plannen voor het hergebruik van de Prins Willem-Alexanderkazerne. In eerste instantie zou hierin o.a. een moskee gevestigd worden. Kort nadat dit plan niet doorging, gaf de gemeente Gouda aan medewerking te willen verlenen aan de tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum.

Herkenning

De ChristenUnie fractie is niet verrast door de uitkomsten van het rapport van de Nationale ombudsman. We herkennen ons in dit rapport en de aanbevelingen. We moeten van de uitkomsten leren en de gemeente zal veel actiever in moeten gaan zetten op burgerparticipatie, met de participatieladder als uitgangspunt.


Onderscheid

Wat de ChristenUnie betreft moet er wel een onderscheid worden gemaakt tussen de communicatie rond de mogelijke komst van een islamitisch centrum gecombineerd met de Ark en Gemiva én later bij de komst van een regulier AZC.
Bij het eerste proces is er van alles misgegaan, waarbij vooral de rol van de bewoners niet duidelijk was en de wijze van participatie helder had moeten worden gecommuniceerd en uitgevoerd.AZC

Rond het onderwerp AZC is gepoogd dit proces beter in te richten, maar kwam het besluit wel erg snel na het niet doorgaan van het andere plan. De bewoners kregen nauwelijks tijd om op adem te komen en dat gaf opnieuw onrust. Hoewel de ChristenUnie – net als de meeste andere fracties in de raad – de komst van een AZC steunt, had ze liever gezien dat er een adempauze was genomen om eerst te werken aan het herstel van vertrouwen tussen bestuur en burgers.

Het kan natuurlijk altijd beter, vooral door de burgerparticipatie als vast onderdeel van het beleid duidelijk te communiceren, maar inhoudelijk gezien ging het proces een stuk beter.
Rond het opstellen van de bestuursovereenkomst met het COA zijn namelijk bewoners actief betrokken geweest en is ook de raad regelmatig geïnformeerd en in de gelegenheid geweest om input te geven.
Het resultaat mag er ook zijn: Gouda kent de meest uitgebreide bestuursovereenkomst van Nederland, die met inbreng van bewoners tot stand is gekomen. Zo heeft Gouda voor het eerst in Nederland een gefaseerde instroom afgesproken, wat een belangrijke eis van de bewoners was. De gemeente heeft de inbreng van de bewoners meegenomen en uitgebreid gerapporteerd wat ermee gedaan is.Actieprogramma

Mede door de ervaringen rond de PWA heeft de ChristenUnie bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie o.a. ingezet op het onderwerp burgerparticipatie en daarvoor aan de coalitie partners een concept beleidsplan overhandigd.

In het actieprogramma van het onlangs geïnstalleerde college is burgerparticipatie ook prominent opgenomen. 
We verwachten van het college dat alles in het werk zal worden gesteld om de communicatie aan omwonenden straks bij de (mogelijke) komst van het AZC te verbeteren en dat de aanbevelingen van de ombudsman als leidraad meegenomen worden.

Een zorgvuldig proces bij de komst van het AZC, daar is iedereen in Gouda en de mensen die we (mogelijk) mogen verwelkomen in Gouda, bij gebaat. 
Samen sterk!

Theo Krins & Christiaan Quik


donderdag 6 oktober 2016

College in Gouda weer compleet!


Op 5 oktober is het vernieuwde college in Gouda geïnstalleerd. Nadat op 4 juli de wethouders door een motie van wantrouwen waren weggestuurd is er een periode geweest van intensieve gesprekken en is het gelukt om weer een college te formeren. 

We zijn als fractie van de ChristenUnie blij dat de stad weer een college van Burgemeester en Wethouders heeft en onze burgemeester er niet meer alleen voor staat, al werd hij gelukkig ondersteund door zijn ambtenaren. 

Corine Dijkstra mag namens onze partij nu als wethouder aan de slag voor het sociaal domein.
Ze heeft de volgende portefeuille:

  • WMO, incl. beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • Jeugd en welzijn
  • Publieke gezondheid
  • Vernieuwing sociaal domein 
Hieronder plaats ik mijn bijdrage namens de ChristenUnie, waardoor u zicht krijgt op het proces en antwoord krijgt op de vraag waarom de ChristenUnie besloten heeft toe te treden tot dit college:


"Voorzitter, vanavond is het een bijzondere avond: nadat op 4 juli het college door een motie van wantrouwen is weggestuurd, treden vanavond de 4 wethouders weer aan, aangevuld met wethouders van CDA en ChristenUnie.

In de tussenliggende periode hebben verkenner Andersson en formateur Van Schelven hun werk gedaan.
We danken beide heren en de ondersteunende ambtenaren voor hun inzet.

De verkenner, aangesteld met steun van alle partijen in de raad, concludeerde na gesprekken, dat er een coalitie moet komen, die een mix is tussen bestaande coalitie- en oppositiepartijen, kan leunen op een getalsmatig ruime meerderheid én stabiele coalitiepartners, én op basis van zoveel mogelijk politieke stromingen, waaronder ook lokale partijen. Het kernwoord daarbij was balans.

Op basis van deze uitgangspunten was de inzet van de ChristenUnie – in lijn met het advies van de verkenner - om te komen tot een coalitie van D66 – PvdA – Gouda Positief – ChristenUnie en CDA . Hiermee zou een goede balans ontstaan tussen continuïteit en vernieuwing.

Tijdens de onderhandelingen bleek echter dat de voormalige coalitiepartijen D66 – PvdA – Gouda Positief en Groen Links in ieder geval met z’n vieren verder wilden. Om een patstelling te voorkomen hebben CDA en de ChristenUnie in het belang van de stad daarom naar een verbreding vanuit de oppositie gezocht. De SGP toonde bereidheid om aan deze verbreding mee te werken. We hebben daarmee een  alternatief voorstel van de verkenner overgenomen.  De heer Andersson opperde namelijk dat de coalitie verbreed kon worden door Groen Links en SGP toe te voegen.

Deze coalitie bleek voor alle gesprekspartners uiteindelijk acceptabel en dat leidde tot een coalitie die niemand van tevoren zou hebben bedacht en met inhoudelijke grote verschillen. Wat ons echter met elkaar verbindt, is dat de stad bestuurt moet worden en dat er in september weer een nieuw college moest zijn gevormd. We willen met elkaar het beste voor de stad en niet teveel stilstaan bij inhoudelijke verschillen, vandaar dat we spreken van een zakencoalitie.

De ChristenUnie begrijpt dat de oppositie partijen teleurgesteld zijn en meer vernieuwing hadden gewild. Gelet echter op het advies van de verkenner en de ambities van dit nieuwe college, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor bestuurlijke vernieuwing, goede communicatie en het herstel van vertrouwen, vinden wij dat we invulling kunnen gaan geven aan de door de oppositie partijen gewenste koerswijziging in de Goudse politiek.  

Die koerswijziging zal overigens alleen tot stand kunnen komen door gezamenlijke inzet van alle fracties en het college.

Als fractie en met onze beoogde wethouder Corine Dijkstra, willen we ons – samen met de andere coalitiepartijen en wethouders - de komende 17 maanden inzetten voor onze prachtige stad Gouda.

De ChristenUnie is daarbij in het bijzonder blij dat er een kanteling in het sociaal domein komt, waarbij de zorgvrager centraal staat en er integraal naar de problematiek wordt gekeken en dat bij arbeidsparticipatie het benutten van iemands talenten wordt meegenomen.

Goed dat  er nadrukkelijk aandacht is voor veiligheid, met Buurt Bestuurt als speerpunt, dat burgerparticipatie een vast onderdeel van het beleid wordt en er nadrukkelijk aandacht is voor duurzaamheid.
En zo zijn er nog wel wat zaken op te noemen.

Voorzitter, na een bijzondere periode waarin u als burgemeester namens het college van B alle verantwoordelijkheid alleen moest dragen, willen we u, maar ook de collega’s Astrid van Eersel en Harry van den Haak die als waarnemend burgemeester hebben opgetreden, bedanken voor de inzet tijdens deze 3 maanden en we zijn blij dat we vanaf vandaag weer een college van burgemeester én wethouders hebben."

donderdag 29 september 2016

Actieprogramma Zakencoalitie is ondertekend!


De fractievoorzitters van de onderhandelende politieke partijen die gaan samenwerken in de nieuwe Goudse zakencoalitie tot aan de verkiezingen in 2018, hebben hun actieprogramma ondertekend. 
Formateur Van Schelven: 'We zijn content dat met het ondertekenen van het actieprogramma een volgende stap naar een nieuw stadsbestuur is gezet’. 
Deze week hebben de fracties van D66, PvdA, Gouda Positief, ChristenUnie, CDA, GroenLinks en SGP hun achterban geconsulteerd. 
Daarna kon het actieprogramma definitief worden gemaakt. Het actieprogramma verwoordt vijftien onderwerpen waar de coalitie komende periode extra aandacht aan zal besteden, in aanvulling op het bestaande coalitieakkoord 'Gouda daagt uit!'.
Het actieprogramma is aan de gemeenteraad aangeboden en zal daar op woensdag 5 oktober tijdens een openbare vergadering worden toegelicht en besproken. 
De zes wethouders zullen dan ook worden geïnstalleerd.


Hieronder de inhoud van het Actieprogramma:


I. Voorwoord

Voor de periode tot aan de komende verkiezingen is overeengekomen een zakencoalitie te vormen. In het college neemt een 6-tal wethouders plaats van respectievelijk D66, PvdA, Gouda Positief, Christenunie, CDA en GroenLinks, gezamenlijk 5,4 FTE. De SGP ondersteunt de coalitie en weet zich in het college vertegenwoordigd door de wethouders van Christenunie en CDA.
Deze breed gedragen coalitie gaat zich in collegiale verantwoordelijkheid inzetten voor het belang van de stad. Daartoe zijn we in gezamenlijkheid een compact actieprogramma overeengekomen, waarmee de periode tot aan de verkiezingen wordt overbrugd.
Aan deze samenwerking liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:
  • Als inhoudelijke uitgangspunten voor de samenwerking gelden het Coalitieakkoord 'Gouda daagt uit!' en de eerder aan de raad aangeboden Kadernota 2017-2020, tenzij anders is overeengekomen in voorliggend actieprogramma.
  • De thema's burgerparticipatie, integratie en communicatie krijgen een extra impuls om de kracht van de samenleving nog beter te benutten en het belang van de dialoog te onderstrepen. Dit vraagt om een wendbare gemeentelijke organisatie die de juiste dingen doet, vóór en met de stad.
  • Deze zakencoalitie wil werken aan vertrouwen tussen alle partijen in de raad en aan een goede samenwerking met de stad.
De uitbreiding van het college zal - naast de formatietoename van 0,4 FTE - geen extra kosten van bestuursondersteuning met zich meebrengen.

II. Actiepunten

Wij komen overeen- naast de afspraken uit het Coalitieakkoord en de Kadernota 2017-2020 - om samen te werken aan de volgende prioritaire actiepunten en projecten:

1. Project 'Kracht van de samenleving': 
Wij hechten belang aan communicatie richting en interactie met Gouwenaars en belanghebbenden in alle fasen van beleidsvoorbereiding, beleidsvorming en uitvoering om de kracht van de samenleving optimaal te benutten. Niet vanuit het perspectief ‘u vraagt, wij draaien’, maar wel vanuit de invalshoek van het open staan voor kennis en kunde van anderen. Deze werkwijze wordt ook leidend bij de besturing (en inrichting) van de gemeentelijke organisatie en vraagt om heldere en transparante processen.
Wij gaan door met het stimuleren van burgerinitiatieven.

Tevens zijn in 2017 de uitkomsten beschikbaar van een onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid voor het inrichten van een lokale ombudsfunctie.
Als het gaat om integratie komen onder andere de elementen taal, werk en stageplaatsen aan bod.


2. Versterking veiligheidsaanpak: 
Het is belangrijk om wijkbewoners meer te betrekken bij veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Het concept'Buurt bestuurt' rollen wij fasegewijs uit en we zetten hiervoor professionele ondersteuning in. Verder zetten we in op een slimmere inzet van de bestaande camera's. 
Daarnaast brengen we in kaart - zodra de uitbreiding van de Rotterdamwet in werking is getreden- wat de mogelijkheden voor benutting hiervan in Gouda zijn, in samenhang met de uitvoering van de woonvisie en de (nog op te stellen) prestatieafspraken met woningcorporaties. 
Tot slot zijn we overeengekomen om in de huidige bestuursperiode geen experimenten met gereguleerde wietteelt toe te staan. 
Wij zijn ons ervan bewust dat werken aan veiligheid een bijdrage vanuit alle portefeuilles vraagt, zoals bijvoorbeeld het jeugdbeleid, het sociaal beleid en het ruimtelijk beleid.

3. Vernieuwing in ondersteuning en zorg: 
Uitgangspunt is goede zorg en ondersteuning voor een eerlijke prijs. Hierbij staat de zorgvrager centraal vanuit de menselijke maat en een levensbrede benadering. We werken (regionaal) aan een vernieuwde bekostigingssystematiek voor de jeugdzorg met een goede balans tussen kwaliteit en prijs maar ook tussen continuïteit en innovatie. Daarnaast creëren we meer experimenteerruimte. We investeren in een 'levens brede en integrale toegang' waarbij de afstemming met de langdurige zorg helder is. We zetten instrumenten in om de verantwoordelijkheid van de samenleving met een beroep op eigen kracht en eigen regie te versterken. Tot slot organiseren we een dag van de zorg ter evaluatie.

4. Introductie stadspas: 
Vooruitlopend op de herijking van het armoedebeleid experimenteren we met een concept van persoonlijke ondersteuning en met de introductie van een stadspas (met de mantelzorgpas als onderdeel). Tevens brengen we de samenhang met een mogelijk andere organisatie van de schuldhulpverlening in kaart.

5. Modernisering sociale dienst: 
Er komt een vernieuwde sociale dienst met behoud van de poortwachtersfunctie, waarbij méér dan nu het accent komt te liggen op eigen verantwoordelijkheid en benutting van talenten van uitkeringsgerechtigden, alles ter bevordering van de uitstroom. Ook zetten we meer in op een samenhangende aanpak (o.a. tussen de beleidsdomeinen economie, werk, inkomen, veiligheid en statushouders) en professioneel en modern klantcontact (inclusief digitalisering waar mogelijk). 
Tegelijkertijd intensiveren we de fraudeaanpak.

6. Verruiming bestemmingsplan Spoorzone: 

Het gebied vanaf het Huis van de Stad tot aan het Hamstergat krijgt een ruimere bestemming, zodat niet alleen kantoren, maar ook maatschappelijke of religieuze instellingen zich daar kunnen vestigen. De wijziging moet passen binnen de ambitie van een stadsentree met allure.

7. Aantrekkelijke stad: 

Er komt een leegstandsverordening die het mogelijk maakt om gebruikers aan te wijzen voor de vestiging in leegstaande panden in de binnenstad. Dit maakt onderdeel uit van de leegstandsaanpak cq. het pakket aan maatregelen om de binnenstad aantrekkelijker te maken. We spannen ons in om in deze periode nog minimaal drie transformatieprojecten te realiseren.

We handhaven de status quo ten aanzien van de koopzondagen. We inventariseren wat de gevolgen zijn van het intrekken van de Zondagswet en hoe die opgevangen kunnen

worden, eventueel via een wijziging van de APV. Ook hierbij is de status quo uitgangspunt. Om de uitstraling van de stadsentree te verbeteren komen er andere richtlijnen voor reclameborden langs de weg c.q. in het openbare gebied.

8. Fietsveiligheid: 

In de mobiliteitsvisie is fietsveiligheid een speerpunt. We stellen een uitvoeringsprogramma op voor de aanpak van knelpunten.9. Meer middenhuur: 
De grote autonome vraag naar middenhuur vereist een oplossing. Om tevens de doorstroming in de sociale huur te bevorderen, plegen we bij de uitvoering van de woonvisie een extra inspanning om huurwoningen voor middeninkomens te realiseren.

10. Duurzaam bouwen en duurzame inrichting openbare ruimte: 
In elk geval voor de nieuwbouwwijk Westergouwe formuleren we concrete (extra) duurzaamheidsambities. Wij investeren in een duurzame inrichting van de openbare ruimte met meer aandacht voor groen. Daarbij hoort ook meer aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

11. Cultuur: er komt een cultuurnota, waarin in elk geval - als aanvulling op de Kadernota 2017-2020 - een basis wordt gelegd voor de continuïteit van de vier grote culturele
instellingen, uitgaande van wederzijdse inspanningen. Er komt een onderzoek naar een verbreding van het concept van de Chocoladefabriek. 
Daarnaast zetten we in op een stadsorganist zoals in andere steden (conform het concept van de stadsdichter).

12. Sport: 
We willen een kanteling in het sportbeleid. Het accent komt meer dan voorheen te liggen op het stimuleren van sport als verbindende kracht in onze samenleving. Het draagt bij aan belangrijke doelen op het terrein van respect, gezondheid, preventie, duurzaamheid en participatie. Zo komt er een sport(impuls)fonds en komen er impulsen gericht op sport & gezondheid (preventie) en gericht op sport & duurzaamheid (multifunctioneel gebruik gebouwen, energiebesparing etc.). 
Er moet zowel aandacht zijn voor de vele vrijwilligers als voor kansen voor ondernemerschap in de sport. 
In de nieuwe sportnota leggen we een basis voor de toekomst van de Goudse sportsector, uitgaande van continuïteit.

13. Evaluatie prostitutiebeleid: 
In 2017 vindt een evaluatie plaats van het prostitutiebeleid en de ruimtelijke implicaties daarvan.

14. Verkenning mogelijkheden lastenverlichting: 
We zullen in de voorjaarsnota 2018­ 2021 cq. de meerjarenbegroting 2018-2021 met voorstellen komen tot lastenverlichting voor alle typen huishoudens voor het jaar 2018. Tevens komt er een plan van aanpak om Gouda binnen de top 25 van de duurste gemeenten te laten zakken, over een periode van 10 jaar, voorzien van de financiële consequenties voor zowel Goudse huishoudens als de gemeentelijke financiën.

15. Visie regionale samenwerking: 
In aanvulling op de afspraken in het Coalitieakkoord 'Gouda daagt uit!' over regionale samenwerking ontwikkelen we in 2017 een lange termijn visie op regionale samenwerking.

I I I . Financiële paragraaf
Zowel het coalitieakkoord "Gouda daagt uit!", de kadernota 2017-2020 en het bijgevoegde actieprogramma gaan uit van prudent financieel beheer.
De financiële spelregels uit "Gouda daagt uit!" blijven onverkort gelden (zie p.17-19). Bestaande afspraken over de middelen voor het sociaal domein blijven onverkort gehandhaafd. Dat betekent tevens dat in de exploitatie aandacht blijft voor het weerstandsvermogen; we willen deze ratio structureel op het niveau > 1 houden.


Elke uitgave ten gevolge van de afspraken uit dit actieprogramma, structureel en incidenteel, vangen we in beginsel in de exploitatie op en wordt met voorzichtigheid omgeven: de financiële positie van Gouda is nog steeds erg zwak.

Nieuw beleid, zoals benoemd in dit actieprogramma, zal in het voorkomende geval dan ook gepaard gaan met een verschuiving van financiële middelen: geen extra uitgaven, overigens ook geen extra bezuinigingen, maar ombuigingen. Dit zal haar beslag krijgen in een meerjarig sluitende begroting die het nieuwe college tijdig aan de gemeenteraad dient te presenteren.

De schuldpositie van de gemeente laat op lange termijn een dalende tendens zien. Naar verwachting zal per eind 2019 de omvang van de schuld minder dan € 300 miljoen bedragen. Wij achten het wenselijk de dalende tendens vast te houden.
Het plafond aan leningen wordt in afwijking van het bepaalde in "Gouda daagt uit!" thans gesteld op € 330 miljoen. 


vrijdag 23 september 2016

Zakencoalitie in Gouda bereikt akkoord

Corine Dijkstra kandidaat wethouder namens ChristenUnie


Gisterenavond hebben de onderhandelende partijen een akkoord bereikt op de inhoud van een beknopt actieprogramma. Het programma – dat betrekking heeft op de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 - bestaat uit een beperkt aantal punten en is aanvullend op het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit’ en de eerder aan de raad aangeboden Kadernota 2017-2020.

Opdat de stad zo snel mogelijk weer over een college kan beschikken, wordt een aantal vervolgstappen tegelijkertijd gezet. Dat betekent dat de komende dagen:
-       de opvatting van de burgemeester gevraagd wordt conform de Gemeentewet
-       de consultatie van achterbannen / lokale afdelingen van de politieke partijen die betrokken zijn bij het akkoord plaatsvindt
-       de screening van de kandidaat-wethouders uitgevoerd wordt

Wanneer deze stappen zijn gezet, hoop ik dat het lukt om de raad het actieprogramma en de portefeuilleverdeling uiterlijk op 29 september a.s. via de griffie toe te sturen. 
Het is vervolgens aan het Presidium om de raadsvergadering in te plannen waarin het actieprogramma aan de orde kan komen en de benoeming van de wethouders op de agenda kan staan.
De burgemeester wordt – voordat een en ander met de raad gedeeld kan worden - in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen te geven over het overeengekomen actieprogramma.

Er is overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling van de zes kandidaat-wethouders die samen 5,4 FTE zal zijn. De kandidaat-wethouders van D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks hebben al eerder een integriteitsscan gedaan; de kandidaat-wethouders van ChristenUnie en CDA worden komende week gescreend.

Corine Dijkstra

Voor de ChristenUnie is mevrouw C.P. (Corine) Dijkstra de kandidaat-wethouder; voor het CDA is dit de heer J.W. (Jan-Willem) van Gelder.


"De onderhandelingen zijn stevig geweest op de inhoud, maar in een zeer constructieve sfeer verlopen. De wil om er gezamenlijk uit te komen met de zeven partijen die deze coalitie steunen, heeft tot een positief resultaat geleid. Het is goed dat de stad daarmee weer op een voltallig stadsbestuur kan rekenen."

Roland van Schelven, formateur

De Goudse Post was er snel bij en plaatste dit bericht vannacht