Betrokken

Betrokken

vrijdag 20 november 2015

Gouden kans voor Gouda!Op 17 november presenteerde GOUDasfalt het lang verwachte plan voor de ontwikkeling van het terrein van Koudasfalt. Ze hadden er een fraaie locatie voor uitgekozen: De Chocoladefabriek, die is genomineerd voor beste bibliotheek van Nederland.Reserveringsvergoeding

Het plan gaat uit van aankoop van het terrein door  de gemeente Gouda en dan gaat stichting GOUDasfalt aan de slag met de bedoeling om na 4 jaar het terrein over te nemen. Geurende die eerste 4 jaar betaalt GOUDasdalt een reserveringsvergoeding, zodat de gemeente Gouda geen lasten heeft.

Het eerste jaar wordt gebruikt om een businesscase op te stellen en dan moet duidelijk worden of er een "levensvatbaar " plan mogelijk is.Klimhostel

GOUDasfalt wil het terrein een levendige uitstraling geven door het ontwikkelen van een stadscamping, Klimhostel met 20 kamers en een stadsstrand. De aanwezige grindtrechters willen ze laten ombouwen tot verblijven. Ook willen ze een klein oeverpark en aanlegplaatsen voor schepen.Vier zones

GOUDasfalt verdeelt het terrein in vier zones. Deze liggen rondom het centrale plein, dat gebruikt wordt voor evenementen, voorstellingen en markten. De Lange Arm is het hart van het plein en de blikvanger. Er wordt ruimte vrijgehouden om bij de oeververbinding te komen.
  1. 1  Zuidwest, richting Gouderaksedijk. De groene zelling en de rivier. Dit wordt een uitnodigend entreegebied. Daarin het receptiegebouw, een toeristisch overstappunt (TOP) met informatie en etsenverhuur. De groenstrook aan de dijk wordt breder. De plek van de huidige asfaltoven met schoorsteen vraagt om een vergelijkbaar hoogteaccent. Daar voorzien ze een ‘klimhotel’: een eenvoudig hotel voor groepen en gezinnen, met een dakterras om te kunnen genieten van het onovertroffen panorama op Gouda en de Krimpenerwaard. Langs het water en in het groen verhuur van ateliers.
  2. 2  Noordwest, richting de binnenstad. Dit is de meest open plek aan de IJsseloever en daarom bij uitstek geschikt voor een stadsstrand, stadslandbouw (teelt in bakken) en een restaurant annex winkel. Het restaurant serveert producten die op het terrein en elders in de streek worden verbouwd. Aan de loswal komen in verbouwde grindtrechters vijf bijzondere verblijven.
  3. 3  Noordoost, richting molen ’t Slot. Hier is de grond geschikt voor een klein oeverpark met ruimte voor luxe vormen van stadskamperen (‘stadsglamping’), bijzondere accommodaties en 12 zelfvoorzienende woningen. Langs de oever bevinden zich aanmeerplaatsen voor historische binnenvaartschepen.
  4. 4  Zuidoost, richting de Stolwijkersluis. Hier ligt de nadruk op scheepvaart en woonwerkateliers voor ambachtelijke bedrijven, in combinatie met bootreparatie en scheepswerf. Er is een passantenhaven met een gebouw dat ook plaats biedt aan de reddingsbrigade en een kanovereniging. 
Gif

De aanwezigen varen overwegend enthousiast, al klonk er soms ook een kritische noot, met name over de gifgrond en de financiën.

De raadsleden zijn een dag later door ODMH uitvoerig bijgepraat over de het aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de grond op locatie "Zelling Asfaltfabriek Gouderaksedijk"

Het terrein is verontreinigd maar de provincie heeft geen noodzaak gezien om verplichtend een bepaalde sanering op te leggen.

Van 1950-1970 is de haven gedempt en is het gebied opgehoogd met grof materiaal met soms wat schoon zand ertussen. Eind jaren '70 is het allemaal afgedekt met een asfaltvloer.

Conclusies
  • Bij huidig gebruik geen saneringsnoodzaak
  • Geen beïnvloeding richting grondwater
  • Verharding (asfaltlaag) dient in stand te blijven

Hoe nu verder?

In januari komt er een kredietaanvraag naar de gemeenteraad en dan zal blijken of er een raadsmeerderheid voldoende overtuigd is door ODMH m.b.t. de risico's voor de grond om groen licht te geven voor de aankoop door de gemeente van het terrein.

Ook zal de raad iets moeten vinden over de exclusiviteit voor GOUDasfalt, terwijl er ook een ander plan ligt die uitgaat van doorverkopen aan Burgland en een andere inrichting voor ogen staat.

Het blijft jammer dat er twee initiatieven liggen, juist nu er een mooie kans is om met elkaar als stad hier iets moois voor elkaar te gaan krijgen. Door die verdeeldheid lopen we het risico dat er voor beide plannen straks geen raadsmeerderheid is en dat zou echt heel jammer zijn, want dan zitten we waarschijnlijk nog vele jaren opgescheept met industrie op een locatie die een duurzame en aansprekende herinrichting verdiend!

donderdag 5 november 2015

Raad spreekt zich uit over AZC


Na diverse verzoeken vanuit de raad stelde de burgemeester Schoenmaker aan het begin van de vergadering op 4 november voor om de memo over het proces rond het besluit door het college over het AZC aan de agenda toe te voegen. De raad stemde daarmee in en zo hebben we het nu voor het eerst, sinds het besluit van het college, in de raadzaal over de komst van het AZC kunnen spreken.
Als ChristenUnie hebben we nooit gepleit voor een debat, maar vinden het prima om als raad terug te blikken en adviezen mee te geven. Het debat is er ook niet gekomen, wel een bespreking en de raad nam daar genoegen mee.
Onderstaand onze letterlijke bijdrage:
"In september werd de stad en de raad verrast met de mededeling dat het COA het voornemen heeft om een reguliere AZC te gaan vestigen in de voormalige PWA Kazerne.
De ChristenUnie heeft de zorg voor de naaste en in het bijzonder de naaste in nood, hoog in het vaandel staan. We zijn daarom positief over opvang van vluchtelingen, hetzij tijdelijk, hetzij via een reguliere AZC.
Voor een goede integratie van vluchtelingen is maatschappelijk draagvlak van groot belang om die reden verdient kleinschalige opvang de voorkeur.
We hebben nu echter te maken met een concreet verzoek van het COA voor opvang van 500 asielzoekers in voormalige PWA Kazerne.


500 nieuwe buren

Vergeleken met sommige andere opvanglocaties is dat aantal relatief beperkt, maar dat neemt niet weg dat het ingrijpend is voor de betrokken bewoners om in één keer 500 nieuwe buren te krijgen, zeker na alles wat er recent rond deze locatie is gebeurd.

Ook begrijpen we dat opvang van vluchtelingen in Gouda gevoelens van angst en zorg oproept. Het COA en het college dienen hier zorgvuldig en begripvol mee om te gaan.

De locatie keuze is doordat het pand eigendom is van rijksvastgoedbedrijf begrijpelijk, zeker omdat ook het bestemmingsplan voldoet.

Vooroverleg 

We hebben daarom ook begrip voor het besluit van B&W om mee te werken aan de opvang van 500 asielzoekers op deze locatie, al had het college wat ons betreft beter vooroverleg met de stad en de raad kunnen organiseren.

We willen nu graag de volgende aandachtspunten meegeven:

Beleid

We verwachten van het college een geformuleerd beleid hoe het AZC zal moeten gaan functioneren en op welke wijze negatieve impact en onveiligheid zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Ook moet hierin staan hoe er wordt opgetreden wanneer er wangedrag of overlast plaatsvindt. Dit beleid kan vervolgens worden verwerkt in een bestuursovereenkomst.
In deze bestuursovereenkomst moet wat ons betreft komen te staan dat er maximaal 500 asielzoekers worden gehuisvest.

Communicatie

Wij adviseren het college om bij het opstellen van het communicatieplan o.a. uit te gaan van het benoemen van een commissie met vertegenwoordigers vanuit het AZC, de gemeente als ook de buurt. Die commissie zal voorafgaand aan de vestiging en tijdens het verblijf de communicatie verzorgen. Tevens moet duidelijk worden op welke wijze “ervaringen en knelpunten uit de eerdere discussie over de PWA Kazerne” worden meegenomen richting met name de buurt.

Religie

Het is een gegeven dat een groot aantal asielzoekers gevlucht zijn voor religieus geweld in hun thuisland. Het is daarom van belang te voorkomen dat het geweld of de onderdrukking hier in Nederland en in het AZC doorgaat. Respect voor elkaars religieuze overtuiging en kennis hiervan is daarom essenti
eel. We vragen hier speciale aandacht voor en concrete maatregelen om spanningen zoveel mogelijk te voorkomen!
Onderwijs

Kinderen die verblijven in het AZC hebben behoefte aan onderwijs, niet alleen voor hun toekomst maar ook voor activering tijdens hun verblijf in het AZC. Hiervoor zal een aanbod moeten komen wat passend is voor deze kinderen en niet ten koste mag gaan van de Goudse kinderen. Daarbij moet ook aandacht zijn voor Voor- en Vroegschoolse Educatie waar de taalontwikkeling met name centraal staat. Ga vroegtijdig in overleg met de diverse scholen en breng in kaart welke mogelijkheden er zijn.

Vrijwilligers

Steeds meer Gouwenaars geven aan dat ze beschikbaar zijn als vrijwilliger en bijvoorbeeld maatje willen zijn voor asielzoekers. Ondersteuning maar ook afstemming is hiervoor wezenlijk. Zorg voor goede coördinatie en afstemming voor dit vrijwilligersbeleid. Een specifieke website is daarbij nuttig.

Wonen

We zijn blij met de aandacht die het college heeft voor wonen. Goede doorstroming van statushouders vanuit het AZC naar reguliere woningen is belangrijk. We roepen het college op zorgvuldig om te gaan met het beperkte aanbod van sociale woningen en actief met de regio alternatieve woonlocaties te ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen.

zaterdag 31 oktober 2015

Vrijwilligers bedankt!Vrijdagavond 30 oktober jl. was er voor de vrijwilligers de tweejaarlijkse bijeenkomst in de St.-Janskerk om ze namens de gemeente te bedanken voor hun inzet. Dit jaar was het thema: Goud voor elkaar!

Port

De opzet was weer wat anders:  zo'n 1.000 vrijwilligers konden nu genieten van een plankje met kaas en port.
Uiteraard was er ook frisdrank en wijn, maar het was wel opvallend dat de vrijwilligers geen koffie of thee konden krijgen. Het gebeurt voor velen volgens mij niet vaak dat je direct na de maaltijd (het feest was van 19.00 - 21.00 uur) wijn of port drinkt.


“Ik ben super trots op de Goudse vrijwilligers. Deze mensen hebben zoveel over om belangeloos iets te doen voor anderen. Ze zijn onmisbaar voor Gouda. Goudse vrijwilligers zijn Goud voor elkaar!”, aldus wethouder Laura Werger.23.000 vrijwilligers

Het is altijd weer mooi om te zien hoeveel mensen zich op allerlei manieren als vrijwilliger inzetten en elk keer realiseer ik me weer dat Gouda niet zo'n fijne stad zou zijn zonder deze mensen. 
Het is ongelooflijk dat Gouda maar liefst 23.000 vrijwilligers heeft en dat is op een totaal aantal inwoners van 71.000 echt veel!

Veel vrijwilligers lieten hun waardering blijken voor deze avond en er waren veel geanimeerde gesprekken.
Hopelijk is deze blijk van waardering een extra steuntje in de rug van de vrijwilligers om zich in te blijven zetten voor onze stad!

Voor nu: veel dank en waardering voor de inzet van de vrijwilligers in onze stad!


De St.-Janskerk was prachtig verlicht op deze avond en daarom een kleine foto impressie:dinsdag 27 oktober 2015

Warm welkom?


De afgelopen maanden kon je iedere dag wel een verhaal lezen over de vluchtelingen. Het is lang geleden dat een issue de gemoederen in Nederland (en daarbuiten) zo bezig houdt. De beelden van mensen die door weer en wind in een lange stoet door Europa trekken zal weinigen onberoerd hebben gelaten.

Nederland en Europa

Aan Nederland is (terecht) ook gevraagd om extra vluchtelingen op te nemen, maar het valt niet mee om in zo'n korte tijd deze mensen goed op te vangen en noodgedwongen wordt er nu vaak gekozen voor kortdurende opvang waardoor de mensen in Nederland van hot naar her worden gestuurd. Aan deze situatie moet wat mij betreft snel een einde komen, door adequate opvang op vaste plekken.
Tegelijkertijd staat internationaal gezien Europa voor de uitdaging om op een verantwoorde manier de toestroom af te remmen om te voorkomen dat het vluchtelingen vraagstuk volledig uit de hand loopt.

Nederlandse Volks-Unie

In de media lees je vooral over de weerstand tegen de komst van (grote) groepen vluchtelingen en ronduit onthutsend is wat er bij sommige bijeenkomsten wordt geroepen. Terecht wordt daarbij de vraag gesteld of plaatselijke bewoners zich zo fel manifesteren of dat radicalen, waaronder leden van NVU, deze bijeenkomsten "kapen" om hun opvattingen luidkeels duidelijk te maken.
Wat dat betreft was het - ondanks kritiek vanuit de wijk - een verstandig besluit van het Goudse college om te kiezen voor inloopavonden met gesprekken in kleine groepjes.


Respect

Duidelijk is in ieder geval dat de lokale overheid, ook in Gouda, goed moet luisteren naar de zorgen die er leven bij bewoners, maar tegelijk betekent dat ook dat we respect moeten hebben voor een besluit die op bestuurlijk niveau wordt genomen.
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff zei onlangs terecht: "Democratie is dat je naar elkaar luistert, maar niet dat iedereen het er mee eens moet worden."

Naïviteit

Het lastige is op dit moment dat ik vaak merk dat als je vóór de komst van het AZC bent, je al allerlei aantijgingen naar je hoofd krijgt geslingerd en soms ook van naïviteit wordt beschuldigd. Men tekent allerlei gevaren en mogelijke misstanden en staat dan meestal niet of nauwelijks open voor nuancering op basis van reële feiten of andere opvattingen.
Ruzies die binnenshuis in een opvangcentrum soms plaatsvinden worden door sommigen bijvoorbeeld klakkeloos als gevaar voor de omgeving buiten gezien, wat nog maar zeer de vraag is.


Welvaart

Dieperliggend probleem aan alle onrust is naar mijn mening dat we in een samenleving leven waarin mensen in toenemende mate vooral voor zichzelf gaan. Wat heeft iets voor impact op mijn persoonlijk leven of voor mijn welvaart etc. Het is electoraal verleidelijk om daar als politicus voeding aan te geven, maar het is niet een samenleving en een politieke houding waar ik voor ga.
Onze inzet is een samenleving die omziet naar elkaar en oog heeft voor de mens in nood en daar ook daadwerkelijk iets voor wil doen.

Dankbaar

Wat dat betreft ben ik dankbaar dat inmiddels heel wat mensen in Gouda hebben aangegeven hun talent en tijd te willen geven om iets voor de toekomstige bewoners van het AZC te willen betekenen  Het AZC biedt een kans aan de stad om ons te verbinden, maar dat vraagt wel om een bewuste, positieve keuze.

Kritiek

Ga ik nu voorbij aan zorgen en kritiek? Vind ik dat je niet tegen de komst van het AZC mag zijn? Absoluut niet! Iedereen heeft recht op een eigen mening en een deel van de zorgen zijn terecht. We moeten daarom zoveel mogelijk  rekening houden met die diversiteit aan opvattingen en gevoelens.

Maar als een besluit wordt genomen, zoals nu in Gouda door het college is gedaan, is het belangrijk dat we ons inzetten om de komst van het AZC zo goed mogelijk voor te bereiden.

Het college heeft gebruik gemaakt van haar bevoegdheid. Over het proces en de communicatie daarom heen valt best iets te zeggen, maar om daarover een debat te houden wakkert nu alleen de emoties aan.

Gastvrij

Het komt er nu op aan om ons hoofd koel te houden en met voor- en tegenstanders, met blijde en bezorgde bewoners, zo goed mogelijk de randvoorwaarden rond de komst van het AZC voor te bereiden zodat zoveel mogelijk betrokkenen het uiteindelijk eens zijn met wat er in de bestuursovereenkomst (waarin alle afspraken worden vastgelegd) komt te staan.


Ik heb het al vaker gezegd: ik hoop oprecht dat we ons als stad gastvrij zullen opstellen en bereid zullen zijn om ons in te zetten voor een betere toekomst voor de tijdelijke mede-bewoners van Gouda!