donderdag 17 juli 2014

Pittige avond in Gouda

foto: A. Hilhorst / www.weershots.nl
Woensdag 16 juli stond de Kadernota opnieuw op de agenda en daarbij was vooral belangrijk wat er over de wijkteams zou worden besloten. De ChristenUnie heeft er van alles aan gedaan, middels een amendement en een motie, om de coalitie partijen tot andere gedachten te brengen, maar zij waren met het college niet bereid om tot andere gedachten te komen. De PvdA maakte het helemaal bont door eerst een motie van de ChristenUnie te ondersteunen en later die steun in te trekken en vervolgens met een eigen motie te komen...

Voorafgaand aan deze vergadering is collega Wout Schonewille druk aan de slag geweest om tot een gezamenlijke motie van oppositie en coalitie te komen die recht doet aan de specifieke positie van de wijkteams.
Een herbezinning op de klassieke wijkaanpak vindt de ChristenUnie geen probleem, maar wel de manier waarop de voorgenomen bezuiniging is gecommuniceerd en het op dit moment ontbreken van alternatieve vormen van burgerparticipatie.
Wijkteams
Al tientallen jaren spelen de wijkteams in Gouda een belangrijke rol bij de leefbaarheid in de stad. Naast platform voor informatie en adviesrecht is het wijkteam onmisbaar voor burgerparticipatie. Door middel van dit soort platformen kunnen burgers meedenken met de gemeente en soms tegengas geven over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, inrichting van de wijk, groen en veiligheid. Maar de belangrijkste functie van de wijkteams is volgens ons de investering in de sociale leefbaarheid door organiseren van activiteiten, signaleren van zorgen en omzien naar elkaar.


Kadernota
In de Kadernota 2015 -2018 wordt er niet alleen zo’n 70% van het budget wegbezuinigd bij de wijkteams, ook is er nog geen plan hoe burgerparticipatie in 2015 vorm moet krijgen. Deze bezuiniging is dan ook getypeerd als een politieke keuze.Op de raadsvergadering gaf wethouder Hilde Niezen nog eens aan dat de bezuiniging inderdaad zonder een evaluatie tot stand is gekomen en dat er nu eenmaal financieel gesneden moet worden...

Opvallend is dat er ook steeds wordt gewezen op de mogelijkheden voor de sociale teams. Deze kunnen taken van de wijkteams overnemen, zo meent het college, maar zij gaat voorbij aan de specifieke rollen. De sociale teams, die bestaan uit professionals, gaan over individuele gevallen en de wijkteams zijn meer actief op het gebied van leefbaarheid en hebben hooguit een signalerende functie.
Daarnaast is het taken overnemen ook financieel niet aantrekkelijk omdat je dan taken die nu door vrijwilligers worden uitgevoerd laat overnemen door betaalde professionals.
Het is overigens opvallend dat de sociale teams allerlei pogingen doen om de wijkteams bij hun werk te betrekken. Ze zijn blijkbaar toch wel erg nuttig...


Motie
In een poging om een goede oplossing te vinden voor de wijkteams en te voorkomen dat de sociale infrastructuur in 2015 schade oploopt heeft de ChristenUnie contacten gelegd met andere partijen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een gezamenlijke motie van PvdA en ChristenUnie die steun had van de meerderheid in de raad. 
Spijtig genoeg heeft de PvdA in tweede instantie hun steun weer ingetrokken en is met een eigen motie gekomen. 
De PvdA deed tijdens de raadsvergadering vervolgens een verwoede poging om de oppositie achter haar motie te krijgen en ging niet inhoudelijk in op de aantijging van de ChristenUnie dat hun handelwijze niet bepaald sjiek was.
De motie van PvdA daarnaast voorbij aan de specifieke rol van de wijkteams en is niet meer dan een herbevestiging van het college standpunt.
Om die reden heeft de hele oppositie ook tegen die motie gestemd.
Zowel het amendement als de motie van ChristenUnie werd door de coalitie partijen verworpen, al siert het Rommy de Leeuw (GroenLinks) dat hij als enig raadslid van de coalitie partijen voor de motie stemde!

Toekomst
De ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de leefbaarheid in Gouda. Vanaf 2015 wordt er veel verwacht van burgers en hun ‘eigen kracht’ maar dat vraagt wel om een cultuuromslag in denken. Collega Wout Schonewille formuleerde het in een persbericht als volgt: ‘Het is naïef om te denken dat vanaf 1-1-2015 alle Gouwenaren actieve vrijwilligers worden die als burger participeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de stad en moet dit faciliteren. Sociale samenhang ontstaat niet vanzelf, dat vraagt om een investering van de gemeente Gouda"

Het college gaat nu aan de slag met wijkteams, voorzover die daar nog toe bereid zijn, om de (financiële) pijn voor in ieder geval 2015 zoveel mogelijk te verzachten. Dit is een begin, maar het zal uiteindelijk zover moeten komen dat de wijkteams hun specifieke rol behouden en daartoe ook structureel - financieel - in staat worden gesteld. 
De ChristenUnie zal de komende tijd de vinger goed aan de pols houden!

donderdag 10 juli 2014

Valse start voor college in Gouda


Op woensdag 9 juli was er een raadsdebat over de kadernota van het nieuwe college. In deze kadernota wordt aangegeven waar het college op wil gaan bezuinigen en geven ze ook aan voor welke zaken ze extra geld willen vrijmaken (investeringen).

De ChristenUnie vond het geen goede start van het college om direct alle bezuinigingen op tafel te leggen en achteraf per brief instellingen te informeren en gesprekken aan te gaan.
Wat ons betreft had de titel van het bestuursakkoord ("Gouda daagt uit"), beter: "College daagt Gouda uit" kunnen heten...

We hadden meer verwacht van de nieuwe bestuursstijl en missen ook een aansprekende en duidelijke visie en bezieling. Alles ademt nu vooral een financiële ambitie uit..

Ten aanzien van de wijkteams is het college echt de bocht uit gevlogen en we hebben daarom tijdens het debat hierover dan ook in felle bewoordingen onze verontwaardiging geuit.

Wijkteams

"Voorzitter, hoe is het mogelijk om zonder een evaluatie rond het functioneren van wijkteams te besluiten per 1 januari 2015 de subsidiekraan dicht te draaien? Het college doet het besluit simpel af als een „politiek besluit”. Is het college vergeten dat ze zelf hoog op heeft gegeven van de participatie samenleving? De wijkteams hebben een breed draagvlak in de Goudse samenleving en bevorderen de sociale samenhang. Door nu rucksichtslos te gaan bezuinigen op de wijkteams wordt deze samenhang aangetast. Het is namelijk maar de vraag wat er van de inzet van wijkteams  en vrijwilligers overblijft als de subsidiekraan wordt dichtgedraaid.  
Realiseert het college zich wel dat de wijkteams een geheel andere, specifieke, rol vervullen, anders dan de sociale teams?
Wat ons betreft moet het huiswerk over. Bezuiniging op deze manier is niet geloofwaardig en niet in het belang van de stad." 

Verkiezingsprogramma's

Het besluit komt overigens ook niet overeen met  de verkiezingsprogramma’s van de college partijen. Op 2 juli heeft een wijkteam lid keurig alle citaten uit de verkiezingsprogramma's geciteerd en dat waren louter positieve verhalen over het belang van wijkteams.

Dolk in de rug

De ChristenUnie heeft het college uitgedaagd om te gaan voor vernieuwing, maar dan wel samen met de wijkteams, niet door ze nu eerst een dolk in de rug te steken en financieel de nek om te draaien, maar met uitgestoken hand, een blanco agenda en vanuit de erkenning dat we ze nodig hebben voor het bevorderen van de sociale samenhang. 
Deze oproep zullen we op 16 juli onderstrepen door een motie in te dienen

Applaus en stilte....


Tijdens onze bijdrage kregen we een spontaan applaus van de aanwezige vertegenwoordigers vanuit de wijkteams. Zie: http://player.companywebcast.com/gemeentegouda/20140709_1/nl/Player (vanaf 0.25.00)
Normaal gesproken is het niet toegestaan dat dit gebeurd, maar het was wel een mooi moment.
Minder mooi was dat geen enkele coalitie partij de moeite nam om op onze bijdrage mondeling te reageren. De enige reactie waren wat zure tweets op twitter....

Handreiking

Wethouder Hilde Niezen deed een geste aan de wijkteams om de pijn voor 2015 financieel wat te verzachten, maar houdt wel vast aan de bezuinigingen in de kadernota. De vraag is nu hoeveel geld er voor de korte termijn exact beschikbaar komt en op welke wijze de wijkteams recht worden gedaan. Voor de ChristenUnie is het een uitgemaakte zaak dat de wijkteams een specifieke en belangrijke rol in de wijken hebben en dat dit werk financieel gesteund moet worden!


zaterdag 28 juni 2014

Wijkteams in Gouda bedreigd

Verslag van Rondje Binnenstad 2014Oren en ogen van de wijk

Deze week ontvingen wij van diverse kanten informatie dat het nieuwe college voornemens is flink te gaan bezuinigen op de wijkteams. Bij de wijkteams is terecht flink wat beroering ontstaan over dit voornemen, omdat zij een belangrijke rol vervullen in de wijken. Ze zijn de oren en de ogen van de wijk, besteden veel tijd aan de leefbaarheid en maken vaak net het verschil waardoor de bewoners zich prettiger voelen in hun eigen omgeving.
Collega raadslid Wout Schonewille is gelijk hiermee aan de slag gegaan en bereidt nu artikel-38 vragen voor. Hij zal namens de ChristenUnie dit dossier heel kritisch gaan volgen.

Rondje Binnenstad

Op 13 juni was er weer het jaarlijkse “rondje binnenstad”, dat door wijkteam binnenstad wordt georganiseerd. Ook dit jaar slaagde het wijkteam er weer in om de gemeenteraadsleden interessante zaken in en rond de binnenstad te laten zien waar aandacht voor nodig is.


Regentesseplantsoen

Een aantal bewoners (Bewonersgroep Singelpark Regentes) heeft het initiatief genomen om van de groenstrook langs de Kattensingel een mooi park te maken, waarvan zowel de bewoners als de bezoekers kunnen genieten. De bedoeling is dat er een doorgaande wandelroute komt van de Kleiwegbrug tot aan de Gouwe.
De bewoners zijn bereid zelf een bijdrage te leveren aan het onderhoud, maar vragen wel om een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken.
Om dit te kunnen realiseren zullen een aantal parkeerplekken moeten verdwijnen.
Ze willen overigens ook gelijk de ligplaatsen voor de boten aanpakken, aangezien de voorzieningen op dit moment nogal gammel zijn.

Op 17 september wordt er een bewonersavond georganiseerd en als er voldoende draagvlak is wil men in oktober met de uitvoering starten.


Looierspoort

Vervolgens gingen we naar de smalste steeg van Gouda, de Looierspoort. In deze poort is veel wateroverlast omdat door de zeer lage ligging van de steeg  de afwatering  via het riool niet goed verloopt. Al enige tijd is er een flinke discussie met de gemeente wie voor het onderhoud van de bestrating moet zorgdragen. De fractie van de ChristenUnie probeert al enige tijd hier een oplossing voor te bewerkstelligen, maar dat is nog niet gelukt.Aan het einde van de poort ligt de Arie Kerssensteegje en daar bevindt zich heel verrassend een stukje groen. In het kader van “Groen moet je doen” wordt dit door een aantal bewoners aangepakt, waarbij ze alert op zijn dat het geen hangplek gaat worden. Direct daarnaast bevindt zich achter een afsluitbare deur een leuk buurt speelterrein voor kinderen. Ik dacht dat ik onze binnenstad wel zo’n beetje kende, maar iedere keer ontdek je weer wat nieuws.


Pauzelandschap

Na het ontdekken van een nieuw stukje Gouda gingen we naar het Pauzelandschap op het Bolwerk. Met dank aan een aantal enthousiaste Gouwenaars die via crowdfunding de benodigde gelden hebben ingezameld en door veel materiële steun van bedrijven is er op een verwaarloosd stukje grond bij het Best Western Hotel een fraai landschap ontstaan.


Tijdens ons rondje werd net van beton een koe geplaatst. Inmiddels is dit stuk grond verkocht, dus het is nog even de vraag hoelang dit prachtige landschap zal blijven bestaan.


Kleischuur

Vanaf het Bolwerk fietsten we vervolgens richting de Turfsingel.
Langs de Turfsingelgracht ligt de KLEISCHUUR. Deze dateert uit circa 1900 en is opgetrokken in ambachtelijk-traditionele stijl. De kleischuur aan de Vest is in baksteen opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond. Het zadeldak is bedekt met Hollandse pannen. De zuidelijke langsgevel ligt direkt aan het water en was oorspronkelijk open. De kleischuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een kleischuur bij een plateelfabriek.
 
Mooi uitzicht op het Cultuurhuis
Particulieren hebben onlangs de vervallen Kleischuur gekocht en zijn dit monument helemaal aan het restaureren en gaan er een horeca voorziening aan het water van maken. Het ligt op een prachtige plek, dus dat moet een succes worden! Het perceel biedt de mogelijkheid om ook een aantal parkeerplaatsen aan te leggen en dat zal de aantrekkingskracht absoluut versterken.
Naast de horeca willen de initiatiefneemsters ook fluisterboten en kano’s gaan verhuren en bieden ze aan watertoeristen wc en douche faciliteiten.
Bij de horeca is er veel aandacht voor duurzaamheid en originaliteit. Zo krijgen kinderen geen kleurplaat, maar een stukje klei.
Het is de bedoeling dat deze faciliteit uiterlijk op 1 september opengaat.


De Raam

Vanaf de Kleischuur vervolgen we onze fietstocht naar de Raam. Hier gaan we in gesprek met bewoners die klagen over geluidsoverlast bij de moskee Nour.
De moskee kan het aantal bezoekers nauwelijks aan en daardoor staan er op gezette tijden heel veel fietsen op het Raam en is er ook wat geluidsoverlast. Dit probleem wordt echter redelijk goed aangepakt door de moskee, maar er is wel behoorlijke overlast aan de achterzijde, waar de vrouwen ingang is.
De meeste overlast wordt echter veroorzaakt door een andere geluidsinstallatie in de moskee, waardoor de bijeenkomst buiten de moskee bijna integraal te volgen zijn aan de achterzijde.
De bewoners hebben herhaaldelijk verzocht hier iets aan te doen, bijvoorbeeld door de ramen te sluiten, maar tot op heden heeft het allemaal weinig geholpen.
Het bestuur heeft meermalen aangegeven er iets aan te gaan doen, maar volgens de bewoners is het vooral bij woorden gebleven.
Rachid Karkache van Gouda Positief heeft beloofd dit op te pakken en met de moskee in gesprek te gaan om iets aan de overlast te doen.

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden en lijken de problemen opgelost.


Oost- en Westhaven

Op weg naar het Houtmansplantsoen staan we even stil bij een gerestaureerde brug tussen de Oost- en Westhaven die wordt ontsierd doordat er regelmatig fietsen worden geparkeerd, net als voor de restauratie van de brug. Het wijkteam is blij met dit soort restauraties maar zou ook graag zien dat te gelijker tijd de gelegenheid wordt aangegrepen om zaken in de nabijheid ook mee te nemen. Zoals in dit geval het creëren van fietsenstallingen waardoor de brug fietsvrij kan zijn en dus beter tot zijn recht komt en langer mooi blijft.  .


Houtmansplantsoen

Als laatste bezochten we het prachtige Houtmansplantsoen. Het plantsoen is door Gouda Culinair helaas wel aangetast, waardoor er soms flinke plassen op het gras staan, maar het ziet er verder fraai uit en er is veel historie verbonden aan  dit rijksmonument. Een aantal bewoners zijn bezig om dit park zelfs nog mooier te maken.

Wijkteam maakt het verschil....

De houten speeltoestellen in het park worden dit najaar vervangen door stalen toestellen. Het oorspronkelijke ontwerp kon de bewoners maar weinig bekoren en op initiatief van het wijkteam is er een nieuw ontwerp gekomen, dat met de wensen van de gebruikers en omwonenden (overlast) rekening houdt, maar ook veel duurder is.
Met een behoorlijke financiële bijdrage vanuit het wijkteam kan dit verbeterde plan toch worden gerealiseerd.

Vanuit het Houtmansplantsoen loopt het Houtmanpad langs de singel waar de bomenbordjes vervangen gaan worden op initiatief van de Bomenstichting in samenwerking met het wijkteam. Dan wordt er meteen een bomenroute van gemaakt. Deze route leidt langs allerlei interessante bomen vanaf het Houtmanplantsoen tot in  het Van Bergen IJzendoornpark. Naast de Bomenstichting en het wijkteam Binnenstad is ook het wijkteam Nieuwe Park betrokken bij dit project

We zijn als raadsleden ook dit jaar weer veel dank verschuldigd aan wijkteam Binnenstad en andere vrijwilligers die de moeite hebben genomen om ons te attenderen op het vele moois in onze binnenstad en de aandachtspunten die er zijn. We hebben in ieder geval weer huiswerk.

donderdag 19 juni 2014

Feest van herkenning en kritische terugblik


Deze week was een belangrijke week voor de Goudse politiek, omdat bijna 3 maanden na de verkiezingen het bij de 3e poging uiteindelijk is gelukt om een coalitie tot stand te brengen.

De afgelopen dagen hebben we gedebatteerd over het Bestuursakkoord en de financiële kaders. 

Nieuwe bestuursstijl

Voor het debat hebben we ook nog verkennend gesproken over de nieuwe bestuursstijl, waarbij veel meer ruimte komt voor ideeën en initiatieven vanuit de stad. Iets wat de ChristenUnie toejuicht. Op voorspraak van onze fractie worden alle opmerkingen vanuit de raad over de nieuwe bestuursstijl verwerkt in het bestaande document en wordt dit vervolgens "werkdocument Nieuwe Bestuursstijl", waarmee we als raad aan de slag gaan.

Tijdens de raadsbijeenkomst hebben we teruggeblikt op het proces rond de coalitievorming, maar ook het bestuursakkoord en de financiële kaders van de nodige kanttekeningen voorzien.

"samba van arrogantie"

Hieronder volgt de bijdrage van de ChristenUnie tijdens die raadsbehandeling:

"Direct na de verkiezingen op 19 maart werd er een informateur aangesteld en we waren benieuwd met welke adviezen hij zou komen. Wat schetste echter onze verbazing toen bleek dat parallel aan zijn informatie al spontaan door D66 een initiatief voor het vormen van  een college werd gestart, waarbij uitgangspunt was om zoveel mogelijk fracties van de oude coalitie door te laten gaan in een nieuw college, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen. Het enige vernieuwende was dat de ChristenUnie, als winnaar, mocht aanschuiven, ten koste van het CDA.
De verkenning gaf inhoudelijk meer inspiratie dan de continuatie van de zittende coalitie, maar de geforceerde eindconclusie kapte dat resoluut af. Hierin werd voorgesteld om met D66, PvdA, ChristenUnie, VVD en GroenLinks om tafel te gaan.

“Ik schrok niet.
Toen de eerste partijen
samen dansten en
hun voeten sneden
bij de samba van arrogantie
op de bebloede scherven
van hun nederlaag.”
Stadsdichter

Initiatief Gouda Positief / GBG

Voor de ChristenUnie was het proces en de voorgestelde coalitie onverteerbaar en we bedankten voor de eer.  Onze inzet was een vernieuwde coalitie die recht deed aan de verkiezingsuitslag en de strekking van de bevindingen van de informatieronde door de informateur.

Als snel na ons besluit om niet mee te gaan in het initiatief van D66 opende zich een nieuwe mogelijkheid via Gouda Positief / GBG die maar wat gelukkig was dat ze toch konden gaan onderhandelen voor een nieuwe te vormen college. Aangevuld met CDA, SGP, SP en Gouda’s 50+ Partij ontstond er een gelegenheidscoalitie die echter vanaf het begin de intentie had om er iets moois van te maken en dat leek ook daadwerkelijk te gaan lukken.
Totdat Gouda Positief besloot – tegen alle afspraken in – in stilte een weg te gaan banen richting D66 die gretig toehapte en samen met de PvdA een bres wist te slaan in de beoogde coalitie en deze uiteindelijk om zeep hielp.

Vertrouwen

Vertrouwen en afspraken maken stelde feitelijk niets voor en er kwam ook geen enkel excuus van de kant van Gouda Positief. Ze waren zelfs nog trots op hun manoeuvre, die echter volstrekt verwerpelijk is en het fundament van de politiek – vertrouwen – ernstig heeft aangetast.

Opvallend is dat de ChristenUnie bij de huidige college partijen het verwijt krijgt dat ze niet te vertrouwen is en dat je beter zaken kunt doen met Gouda Positief.
Het kan verkeren… Degenen die deze mening nog steeds zijn toegedaan moeten maar een keer kop koffie komen drinken om dit uit te weg te ruimen.

De afgelopen weken is  alles weer in wat rustiger vaarwater gekomen en gaan de coalitie partijen uit 2010 met elkaar verder, waarbij Gouda Positief (GBG heeft zich van Gouda Positief losgemaakt) als enige nieuwe partij uiteindelijk is toegevoegd.

Het is opvallend om als PvdA, VVD en GL eerst afgestraft te worden en dan toch door te gaan met een intentie voor een nieuw beleid. Om het positief te duiden: het is in ieder geval gedurfd…

Bestuursakkoord

De coalitie partijen hebben gekozen voor een beperkt aantal onderwerpen (3) en kiezen daarmee voor een sterke focus Door deze focus blijft wel ongewis hoe de andere onderwerpen onder de aandacht worden gebracht. Komen er werkprogramma’s voor bijvoorbeeld kunt en cultuur, sport, maatschappelijke vergroening etc.?  Belangrijk is ook dat werkprogramma’s altijd vooraf gegaan moeten worden door kaderstelling.
Er wordt verder regelmatig gesproken over onderzoeken, dus veel concreet beleid blijft onduidelijk.
Jammer dat een integrale visie met doelstellingen op het totale voorgenomen beleid ontbreekt. Het zal nog ingewikkeld worden om de ambtelijke organisatie enthousiast te maken, die toch veel werk moet verrichten en het blijft nu voor een groot deel onduidelijk welke kant het college op wil.

We vinden het een groot gemis dat we niet een meer gedetailleerd overzicht hebben gekregen van de bezuinigingen. Het is nu niet mogelijk om de inhoud van het bestuursakkoord te wegen en we zullen noodgedwongen dat later moeten doen. We zien in ieder geval met belangstelling uit naar de kadernota die we voor het reces gaan ontvangen.

Daarnaast heeft Gouda Positief grote woorden gesproken over de afrekenbaarheid van een college op concrete doelstellingen. De doelstellingen mogen vooral niet te vaag zijn. We zijn heel benieuwd waar we dit college over 4 jaar op mogen afrekenen en in het bijzonder wat Gouda Positief minimaal bereikt wil hebben. In het bestuursakkoord heb ik weinig punten kunnen ontdekken. Ook wilde Gouda Positief persé minder dan 5 FTE aan wethouders. Die eis hebben ze nu toch laten vallen...

Feest van herkenning

We hebben waardering voor de helderheid van het stuk en het is goed om te merken dat het werk van het vorige initiatiefnemers niet voor niets is geweest en dit college heeft geïnspireerd tot dit stuk. We interpreteren het maar  als een beloning voor onze inzet en zullen maar niet spreken van plagiaat. Heel veel punten zijn namelijk al dan niet letterlijk overgenomen.

Specifieke aandachtspunten

Voor een aantal punten uit het Bestuursakkoord hebben we speciaal aandacht gevraagd. Hieronder alle opmerkingen die we als fractie hebben genoteerd, maar niet allemaal tijdens de raadsvergadering aan de orde zijn geweest:

Lokale economie

 • Modernisering van de marktverordening: fijn dat dit belangrijke punt van de vorige initiatiefnemers is overgenomen en het zou mooi zijn als binnenkort de streekmarkt onderdeel uitmaakt van de reguliere markt.
  
Sociaal domein

 • Goed dat er zowel van eigen kracht wordt uitgegaan als ook er oog is voor het creëren van een vangnet
 • Welke aandacht gaat er uit naar preventie? Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. Alleen bij armoede beleid wordt gesproken over vroeg signalering. In het sociaal domein gaat preventie echter over meer: goede preventie voorkomt veel leed voor alle betrokkenen, is duurzaam effectief en kostenbesparend. Denk concreet aan roken, alcohol, drugs, kindermishandeling, ongewenste zwangerschap etc.
 • Het Kinderfonds is een sympathiek idee.
 • Er moet een extern onderzoek naar de toekomst van sport komen:  wat moet dit onderzoek opleveren en wat gaat zo’n onderzoek kosten? Wanneer denkt het college hier financieel voordeel van te hebben met het oog op de bestaande DVO?
 • Wie gaat het onderzoek naar de toekomst van de wijkteams uitvoeren en waar wil het college uiteindelijk heen m.b.t. het betrekken van: wijken bij het gemeentelijk beleid (nu heel algemene termen: innovatieve vormen van burgerparticipatie en zelf-organisatie). Hoe behouden we het kapitaal van de wijkteams? (Antwoord: we gaan het echt anders doen en er zal minder geld naar de wijkteams gaan...) 

Bevorderen aantrekkelijkheid van Gouda

 • Prima dat er wordt ingezet op een cultuur-/erfgoedfonds, innovatie tot bouwen, wonen en herbestemming van panden, maatschappelijke vergroeningsagenda en goede parkeerverwijzing en evaluatie veiligheidsbeleid
 • Goed dat voor thema kaas er extra gelden komen, maar plaats het niet buiten het groter geheel van culturele en toeristische activiteiten, maar integreer dat op een slimme manier
 • Waarom expliciete opmerking dat kleinere activiteiten ook op zondag mogelijk gemaakt moeten worden. Wat is het daaraan vernieuwend t.a.v. bestaand beleid (op zondag)?
 • Er moet creatief worden omgegaan met bestemmingsplannen. Hoe moet dat in relatie tot de juridische regelgeving? Hoe vindt de inhoudelijke afweging plaats bij het ontbreken van een actuele ruimtelijke visie?
 • Goed dat er aandacht is voor duurzaamheid en Gouda Fairtrade!
 • Compliment aan het beoogde college dat particuliere initiatieven voor openen Havensluis nu worden ondersteund!


Regionale samenwerking

 • Dit is een mager hoofdstuk, want er is over dit onderwerp echt wel meer te zeggen.

-       Denk aan:
o   Samenwerking met Oudewater en Schoonhoven
o   Van belang bij regionale samenwerking is dat de gemeenteraad stevig gepositioneerd blijft en de democratische legitimiteit is geborgd .
o   Gouda de bestaande samenwerking ten aanzien van de regionale werkgelegenheid zal uitbreiden, bijvoorbeeld op het gebied van de werkgeversbenadering via het Werkgeversservicepunt
o   de regionale samenwerking op het terrein van de decentralisaties wordt gecontinueerd, onder het motto ‘lokaal wat kan en regionaal wat moet’ en vanuit de wens om als buurgemeenten van elkaar te kunnen leren, zodat de zorgtaken zo goed mogelijk worden uitgevoerd
o   Gouda zich samen met de buurgemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland zal inzetten voor het binnenhalen van bedrijven en Europese subsidies
o   een regionale winkelvisie en economische agenda kan helpen om bedrijventerreinen te herstructureren en winkelleegstand te bestrijden
o   meer aandacht voor de landschappelijke waarde van het Groene Hart