Betrokken

Betrokken

vrijdag 8 juni 2018

Coalitie in Gouda met Nieuwe Energie aan de slag!


De vijf coalitie partijen (foto: gemeente Gouda)
Coalitieakkoord getekend

Op 6 juni hebben de coalitie partijen D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks in het Huis van de Stad het coalitieakkoord getekend. De ChristenUnie is trots op het resultaat en gaat vol vertrouwen de komende periode binnen deze coalitie aan de slag. We zijn ook blij dat Corine Dijkstra opnieuw als onze wethouder aan de slag zal gaan voor onder andere het sociaal domein. 

Samenwerken en investeren

Na 70 uur onderhandelen ligt er een evenwichtig akkoord dat we de naam Nieuwe Energie hebben meegegeven. Dit verwijst naar de vernieuwde ploeg die met nieuwe energie de komende 4 jaar aan de slag gaat en het is ook een knipoog naar de energietransitie die hoog op de agenda staat.

Financiën

Als ondertitel hebben we gekozen voor “Samenwerken en investeren voor Gouda”. Dit verwijst naar ons voornemen om de komende jaren de stad en de raad actief te betrekken bij onze beleidsvoornemens. Daarnaast zal er de komende jaren moeten worden geïnvesteerd op allerlei terreinen. Tegelijkertijd willen we ook zorgvuldig met onze financiële middelen omgaan en daarom hebben we afgesproken dat het schuldenplafond dat in 2016 op €330,- miljoen is gezet (alleen op basis van de langlopende schulden), zal moeten dalen. De komende raadsperiode start het plafond met € 315 mln. en vervolgens daalt dit plafond ieder jaar met 5 miljoen euro en in 2022 zal het plafond dan € 295 mln. zijn. Belangrijk om hierbij  te vermelden is dat we voortaan uitgaan van zowel de langlopende als ook de kortlopende schulden!Belangrijke accenten


 1. We investeren extra in een groen, klimaatbestendig Gouda, met een vooruitstrevende inzet rond energietransitie. 

 2. We werken met een nieuwe, ambitieuze agenda, die de inzet van bedrijfsleven, onderwijs en overheid rond economie en werk verbindt. 

 3. We ontwikkelen een nieuwe, integrale visie op de inrichting van onze leefomgeving, met én voor onze stad, en brengen een versnelling aan in de woningbouw. 

 4. We investeren in sociaal-maatschappelijke samenhang: onderwijs en goede (jeugd)zorg, in leefbare buurten en veilige wijken, in goede en aantrekkelijke stedelijke voorzieningen en meer. 
Raadsprogramma’s

In lijn met het advies van de informateurs en op basis van wensen die leven bij de diverse fracties in de gemeenteraad is besloten door de coalitiepartijen om een inventarisatie te doen van onderwerpen die als raadsbrede onderwerpen zouden kunnen fungeren. Om de kans op een goed en boven de partijen staand proces, zo groot mogelijk te maken en objectief zicht te krijgen op de voorkeuren, hebben we hiervoor oud-griffier Marianne Lint benaderd. 

Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken gaan we in de komende raadsperiode experimenteren met raadsbrede samenwerking bij de onderwerpen Energietransitie, Klimaatadaptatie, Gouda 750 jaar en Omgevingswet. 

In het coalitie akkoord zijn deze onderwerpen specifiek genoemd inclusief het budget dat hiervoor beschikbaar is. We gaan dit de komende tijd in de raad uitwerken tot vier thematische raadsprogramma’s. 

Foto: Theo Lucas
Koopzondagen 

Een lastig punt bij de onderhandelingen was de koopzondagen. De onderhandelende partijen D66, PvdA en GroenLinks hebben heel andere ambities dan CDA en ChristenUnie. Uiteindelijk hebben we elkaar kunnen vinden in een compromis. Voor de winkels die nu al op alle zondagen open mogen zijn verandert er niets. Voor de andere winkels (overige detailhandel) hebben we afgesproken dat het aantal koopzondagen per 1 januari 2019 omhoog gaat van 21 naar 26. Aanvullend geldt echter dat deze winkels pas vanaf 12.00 uur open mogen zijn (op dit moment is dat 9.00 uur) en dat de SOG gevraagd wordt om met de winkeliers een voorstel te doen wanneer jaarlijks die koopzondagen van kracht moeten zijn. Er is dus ruimte voor optimalisatie. Tenslotte blijft het parkeren op zondag gratis. 

De ChristenUnie vond het een lastig punt, maar vindt deze uitkomst aanvaardbaar op basis van het totaal pakket aan afspraken dat we hebben gemaakt bij dit akkoord.
 
Foto: Theo Lucas
Belangrijke speerpunten voor de ChristenUnie

De ChristenUnie ziet voor haar belangrijke onderwerpen op allerlei plaatsen in het akkoord terug, Vaak zijn dat overigens punten die ook (een deel van) de andere coalitiepartijen belangrijk vinden. Dat geeft extra vertrouwen naar de toekomst toe. 

Ik noem een aantal onderwerpen:
 • Uitbreiding van groen en meer aandacht voor onderhoud van groen
 • 200 extra sociale huurwoningen en 200 extra huurwoningen in de sector middenhuur
 • De fiets staat op 1 als vervoermiddel in Gouda
 • Gouda is uiterlijk in 2040 CO2 neutraal en gasloos
 • Structurele subsidie voor de kinderbibliotheken en de kinderboerderij
 • Buurt Bestuurt wordt verder uitgebouwd
 • Inwoners worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid
 • Extra gelden voor stadsmarketing 
 • Er komen gelden beschikbaar voor herstel van historische en beeldbepalende panden in de binnenstad
 • Wijkteams krijgen eigen budget voor terugkerende activiteiten
 • Geen bezuinigingen bij cultuur
 • Met de Wateralliantie blijven we in gesprek over hun visie op water
 • Herhuisvesting van scholen, waarbij we streven naar verduurzaming en op zoek gaan naar innovatieve concepten.
 • Inzet voor de komst van een HBO
 • Extra inzet op preventie in de zorg en ontschotting van WMO, Jeugd en Participatiewet
 • Meer aandacht voor de ouderen in de stad (we maken daarbij gebruik van suggesties uit het landelijke programma "Waardig ouder worden)
 • Inzet voor betere doorstroming van het verkeer en een autoluwe binnenstad 

Wat de ChristenUnie betreft is er een goede balans gevonden tussen de noodzaak om te investeren in de stad en een prudent financieel beleid. We hebben er - met de andere coalitiepartijen - zin in om met Nieuwe Energie en in goede samenwerking met de stad, de gemeenteraad en het college ons in te zetten voor onze mooie stad Gouda!
Foto: Theo Lucas
Lees hier het coalitieakkoord!

zaterdag 2 juni 2018

Coalitieakkoord in Gouda!

Thierry van Vugt (D66), Rolf van der Mije (GroenLinks). Rogier Tetteroo (PvdA), Theo Krins (ChristenUnie) en Huibert van Rossum (CDA)

OVEREENSTEMMING D66, CHRISTENUNIE, PVDA, CDA EN GROENLINKS OVER COALITIEAKKOORD

De onderhandelaars van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks hebben vrijdagavond - na 70 uur onderhandelen en een marathonsessie op 1 juni van 12 uur - een akkoord bereikt voor het vormen van een nieuw stadsbestuur. 
Er zijn afspraken gemaakt over de te realiseren beleidsambities, de financiële doorvertaling daarvan, en de onderwerpen die in aankomende periode nader uitgewerkt zullen worden tot raadsprogramma’s. 
Ook is er overeenstemming over de wethouderskandidaten en -portefeuilles. 

Investeren

Namens de ChristenUnie hebben Anna van Popering en ik de onderhandelingen mogen doen en in een later stadium is wethouder Corine Dijkstra ook aangeschoven.
We zijn blij dat er een gedegen akkoord ligt. Het is gelukt om enerzijds ruimte te vinden voor investeringen in de belangrijke opgaven waar Gouda voor staat, maar anderzijds ook een prudent financieel beleid door te voeren. 

Intensief

Afgelopen weken is een zorgvuldig en intensief proces doorlopen, welk we nu met tevredenheid hebben afgesloten. De partijen hebben elkaar - na soms lastige maar constructieve momenten - gevonden op een samenhangend maatregelenpakket, waarmee het beoogde college met nieuwe energie aan de slag kan.

Samenwerking

De nieuwe coalitie laat qua bestuursstijl ruimte voor maatschappelijk initiatief. Waar nodig pakt de gemeente meer de regie. We investeren in de samenwerking met de raad, bijvoorbeeld door betrokkenheid bij de beleidsvorming rond klimaat, energie, Gouda 750 en omgevingsbeleid. 

Dankbaar

We zijn Chris Kalden dankbaar, die ons de afgelopen weken als voorzitter onvermoeibaar heeft bijgestaan in het proces, en een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het tot stand brengen van dit akkoord. Ook de ambtenaren die ons intensief hebben begeleid zijn we veel dank verschuldigd!

Coalitieakkoord

Op woensdag 6 juni wordt het coalitieakkoord ondertekend en gepubliceerd. De bedoeling is om het akkoord op 13 juni in de raad te bespreken. De installatie van de nieuwe wethouders vindt plaats op donderdag 14 juni.

Aankomende dagen volgt er nog een bestuurlijke reactie door de burgemeester, zullen de onderhandelaars het akkoord bespreken met hun achterban en vindt het gebruikelijke integriteitsonderzoek van de wethouderskandidaten plaats.

Regie

De Goudse coalitieonderhandelingen vonden afgelopen periode plaats onder regie van D66 en ChristenUnie. Zij besloten om samen de formatie te trekken gezien de verkiezingsuitslag van 21 maart, waarna vijf partijen vier zetels behaalden. Op 11 april adviseerden informateurs Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg om coalitieonderhandelingen te starten met D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks, maar daarnaast aandacht te besteden aan raadsbrede samenwerking. Voor dat laatste werd de basis gelegd via een inventarisatie van thema’s die zich lenen voor raadsbrede samenwerking. Oud-griffier Marianne Lint leverde hiervoor, na gesprekken met de twaalf raadsfracties, 16 mei jl. een advies op.

zaterdag 26 mei 2018

Gouda is veiliger geworden!


Amsterdam is opnieuw de onveiligste stad van Nederland in de AD Misdaadmeter. Gouda daalt van plek 4 naar plek 8. De criminaliteit daalde bij ons, maar minder hard dan in andere gemeenten. Daardoor blijven we ondanks de veel betere cijfers in vergelijking met 2016 toch in de top-10 staan.

AD Misdaadmeter
Voor de AD Misdaadmeter is gebruikgemaakt van gegevens van de politie over 2017. De ranglijst van (on)veilige gemeenten komt tot stand door te kijken naar:
·     aangiftes en meldingen van 10 delicten: 
·    woninginbraak, 
·     inbraak in schuur, garage of tuinhuisje, 
·     diefstal uit of vanaf een motorvoertuig, 
·     diefstal van auto of motor, 
·     zakkenrollen, 
·     bedreiging, 
·     mishandeling, 
·     straatroof, 
·     overvallen en 
·     vernieling
Deze delicten worden per gemeente afgezet tegen het inwoneraantal. Bovendien worden de delicten gewogen naar de impact voor het slachtoffer, gebaseerd op onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Mishandeling telt op die manier zwaarder mee dan bedreiging, en woninginbraak zwaarder dan zakkenrollen. 
Gemeenten met minder dan 4000 inwoners zijn niet meegenomen in de ranglijst. Dit zijn de Waddeneilanden Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog en de Gelderse gemeente Rozendaal. 
Over de tien delicten die meetellen in de Misdaadmeter zijn in 2017 in totaal 13 procent minder aangiften gedaan. Dat komt niet alleen omdat er minder aangifte wordt gedaan. De criminaliteit neemt - volgens het AD - ook daadwerkelijk af. 
Cybercrime
De Misdaadmeter kijkt niet naar cybercrime, omdat het een vergelijking wil maken tussen gemeenten: hoe veilig is je gemeente en waaraan zouden politie, justitie en gemeente meer aandacht moeten besteden. Cybercriminaliteit, zoals oplichting via internet of fraude via internetbankieren is niet gebonden aan een locatie. 
Gouda
Gouda doet er de laatste jaren van alles aan om o.a. het aantal inbraken te laten afnemen.
1.Aanpak van High Impact Crime, met nadruk op aanpak woninginbraken 

2.Aanpak van ondermijning 

3.Voorkomen van radicalisering 

4.Tegengaan van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 

5.Terugdringen van sociale overlast 

-->
Met name het aantal woninginbrakenheeft invloed op de uitslag van de AD Misdaadmeter en met een daling van 21% van het aantal inbraken hebben we niet slecht gedaan. In de omgeving zijn overigens nog betere resultaten geboekt: Krimpenerwaard (-27,9%), Waddinxveen (-62,3%), Bodegraven-Reeuwijk (-49,4%) en Alphen aan den Rijn (-41,6%). Zuidplas deed het minder goed met een daling van slechts 5,2%
Meer overvallen in Gouda
Naast een flinke daling van het aantal woninginbraken, zien we ook een forse verbetering bij inbraak schuur, autokraak, autodiefstal, zakkenrollen en vernielingen.
Veel minder scoren we bij straatroof en overvallen, al gaat het absoluut gezien om een laag aantal misdrijven, 16 respectievelijk 7 meldingen.
Evaluatie veiligheidsbeleid
Dit jaar bespreekt de raad de evaluatie van het veiligheidsbeleid en duidelijk is dat we niet mogen gaan verslappen. Ondanks de forse daling van het aantal woninginbraken, autokraken en vernielingen zijn het aantal meldingen nog altijd hoog. Uit de evaluatie zal blijken welke instrumenten effectief zijn gebleken en waar mogelijk gekozen zal moeten worden voor een andere aanpak. 

Wat ons betreft zullen we vervolgens samen met de inwoners (liefst op wijkniveau) moeten gaan bepalen welke inzet de komende jaren nodig is om de veiligheid in onze stad verder te verbeteren.

zaterdag 12 mei 2018

Nieuwe wijkmoskee in Gouda-OostDe islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam is er in Gouda Oost een oplossing gevonden. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Er is een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 

Het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel 92 komt vanaf 15 mei in gebruik als wijkmoskee. De huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat wordt vanaf dat moment niet meer gebruikt als moskee. 

Beheerovereenkomst 

De gemeente Gouda en MIV Assalam vinden het belangrijk dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Samen met een klankbordgroep uit de wijk is er daarom een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast, o.a. voor wat betreft verkeer en parkeren, tegen te gaan.
Geen definitief besluit over toegang pand

In de klankbordgroep is over één belangrijk punt geen overeenstemming bereikt; de ontsluiting van het pand. Het merendeel van de bewoners in de klankbordgroep en het Carmelcollege zijn er onderling niet uitgekomen. Voor het Carmelcollege is ontsluiting van het pand via de John Mottstraat zelfs als breekpunt genoemd. 

De andere leden van de klankbordgroep willen de ingang aan de John Mottstraat benutten voor regulier moskee bezoek, waarbij er maar een beperkt aantal bezoekers (minder dan 200) zullen zijn en op drukke momenten de ingang aan de Dunantsingel. Voor het Carmelcollege was deze variant niet acceptabel.

De leden van de klankbordgroep hebben de gemeente (en MIV Assalam) daarom nadrukkelijk gevraagd om zelf een keuze te maken. 

Alles afwegende heeft de gemeente geconcludeerd dat voor een definitieve keuze hierover meer informatie nodig is. Met name hoe de toekomstige situatie zich verhoudt tot de zorgen van enerzijds bewoners en anderzijds het Carmelcollege. De gemeente wil voorkomen dat nu onder tijdsdruk een tussenoplossing wordt gekozen die niet optimaal is, waar geen van de partijen zich in kan vinden en mogelijk onnodige investeringen vereisen (er is nu aan de achterzijde alleen een nooduitgang).

Daarom wordt voorgesteld vooralsnog geen onomkeerbare keuze te maken en de komende 4 maanden de ingang aan de Dunantsingel als entree voor mannen te gebruiken en de oostelijke ingang als toegang voor vrouwen. De deur aan de John Mottstraat (achterzijde pand) blijft (vooralsnog?) een nooduitgang. 

Deze periode wordt gebruikt om te monitoren hoe bezoekers zich daadwerkelijk bewegen door het gebied (per auto, fiets en te voet) en wat dit voor effecten heeft op de verkeersveiligheid, druktebeeld, (geluids)overlast etc. 
De nooduitgang eindigt in de struiken. Lijkt me beter als daar wat tegels komen...

De opdracht voor de monitoring wordt verstrekt door de klankbordgroep. Na 4 maanden worden door de klankbordgroep de resultaten geëvalueerd en wordt een definitieve keuze gemaakt over de ontsluiting van het pand. Indien de klankbordgroep wederom niet tot een keuze kan komen zal de gemeente een keuze maken. Nu echter gebaseerd op ervaringsgegevens. 

Afhankelijk van de resultaten van de monitoring én uiteindelijke oplossing voor de ontsluiting van het pand zullen ter voorkoming en/of vermindering van overlast aanpassingen in de openbare ruimte en/of aan de toegangsdeuren plaatsvinden. Uiteraard worden deze aanpassingen getoetst op haalbaarheid (beleidsmatig, ruimtelijk, financieel, technisch etc.).  

Al met al is naar mijn mening ten aanzien van dit punt een goede oplossing gekozen en het is nu van belang om te gaan ervaren hoe de ontwikkelingen zullen zijn op deze locatie. De bewoners verwachten - zoals hierboven vermeld - minder overlast als de ingang aan de John Mottstraat wordt benut voor regulier moskee bezoek. Dat kan nu niet worden onderzocht, maar wel kan nagegaan worden of het handhaven van de hoofdingang aan de Dunantsingel zonder overlast gaat verlopen.

Moskee Assalam aan de Rijkestraat

Geen overlast

De gemeente en het moskeebestuur van MIV Assalam vinden het - zoals hierboven al opgemerkt - belangrijk dat de wijkmoskee geen overlast veroorzaakt. Daarom is een klankborgroep ingericht bestaande uit wijkbewoners, vertegenwoordigers van het wijkteam Gouda-Oost, Buurt Preventie Team Vreewijk+ en het Carmelcollege. Zij hebben met de gemeente en het moskeebestuur afspraken gemaakt over het parkeren, napraten op straat en andere onderwerpen die omwonenden van belang vinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst. De klankbordgroep monitort de voortgang van de gemaakte afspraken en komt daarvoor maandelijks bijeen (tijdens ramadan wekelijks). 

Evaluatie

Het gebouw wordt ter beschikking gesteld tot en met 30 juni 2019. De gemeente, MIV Assalam en de klankbordgroep voeren 2 maanden voor afloop van deze datum een evaluatie uit, waarbij de gehele buurt wordt betrokken. 
Bij positieve evaluatie kan de wijkmoskee voor een langere periode in het gebouw blijven.