Betrokken

Betrokken

zaterdag 21 mei 2016

Gouda populair bij inbrekersOp 21 mei is de jaarlijkse AD Misdaadmeter weer gepubliceerd. Ik was erg benieuwd of Gouda wat zou dalen, omdat de 7e in 2015 wel erg slechts was. Helaas hebben we het afgelopen jaar te weinig resultaat kunnen boeken op het gebied van inbraakpreventie, waardoor Gouda in de nieuwe misdaadmeter op plek 9 staat. Een lichte verbetering, maar nog lang niet goed genoeg.
Woninginbraak

Begin 2015 leek het aantal inbraken de goede kant op te gaan, maar uiteindelijk is het totaalresultaat maar 2 inbraken minder dan 2014. Als rond de kerstperiode de actie "Basta" niet was gehouden, waren we waarschijnlijk zelfs slechter geƫindigd dan het jaar daarvoor.

De resultaten over het eerste kwartaal van 2016 zullen waarschijnlijk ook weinig bemoedigend zijn, aangezien er op heel wat plaatsen in Gouda frequent wordt ingebroken. Het is dus noodzakelijk dat er drastische stappen worden gezet om deze vervelende trend te keren.
De snelle opkomst van WhatsApp groepen zal ongetwijfeld bijdragen aan het stijgen van de veiligheidsbeleving en de onderlinge betrokkenheid van bewoners, maar er is absoluut meer nodig.

De beveiliging van veel woningen kan vaak beter en dat scheelt al direct een aantal inbraken. Het college is voornemens met een kortingsactie te komen en het is te hopen dat hier snel meer duidelijkheid over komt, want het beter beveiligen verdient een hoge prioriteit.

Daarnaast is het belangrijk dat de bewoners, gemeente en politie met elkaar gezamenlijk gaan werken aan de veiligheid in buurten. Dat gaat alleen goed als iedereen zich aan bepaalde afspraken committeert en alle betrokkenen een taak op zich nemen teneinde de veiligheid te bevorderen. 
Het is voor de politie ondoenlijk om alleen dit voor elkaar te krijgen!

Wat dat betreft ben ik blij dat op aangeven van collega Khaldi Tatou (PvdA) en mij er zeer waarschijnlijk gestart gaat worden met een pilot van Buurt Bestuurt.
In Gouda hebben we onlangs kennis kunnen maken met dit initiatief uit Rotterdam en deze opzet kan bijdragen aan minder inbraken in onze stad.

Zelf ben ik een bewonersgroep gestart en wij gaan met elkaar de beveiliging van onze woningen optimaliseren, regelmatig surveilleren en actief elkaar (en uiteraard de politie) informeren over verdachte zaken.

Diefstal en zakkenrollen

Er zijn gelukkig ook zaken die goed gaan in Gouda met betrekking tot de veiligheid: er worden minder auto's en motoren gestolen (-17,5%). Daarnaast wordt ook veel minder uit deze voertuigen gestolen (-27,4%). Dat zijn flinke percentages en dat geeft aan dat het veiligheidsbeleid in Gouda op deze punten goed functioneert.

Zakkenrollen is helemaal teruggelopen en is met maar liefst 38,2% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Mishandeling en bedreiging

Mishandeling en bedreiging is voor mensen die het overkomt heel ingrijpend en het is daarom belangrijk dat hier veel aandacht voor is bij het veiligheidsbeleid.
Gelukkig worden op deze terreinen goede vorderingen gemaakt: Bedreiging neemt sterk af (-23, 4%) en ook het zakkenrollen (-38,2%)


Overvallen

In Gouda zijn er gelukkig weinig overvallen, maar procentueel gezien is deze categorie het afgelopen jaar het sterkste gestegen: van 4 naar 6, wat een stijging van 50% betekent.

Marokkaans-Nederlandse inbrekers

Duidelijk is dat Gouda nog meer zal moeten inzetten op het voorkomen van inbraken en daarvoor zal iedereen een steentje moeten bijdragen.
Daarnaast is het van belang dat binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap men beter in staat is om de jongeren te weerhouden om te gaan inbreken. In veel gevallen zijn jongeren uit deze gemeenschap namelijk bij inbraak de dader...!
We moeten voorkomen dat we steeds meer energie en tijd in repressie gaan steken. 
Investeren in de bron zal op termijn hopelijk meer effectief zijn.

Kortom, er is nog veel werk te doen op het gebied van veiligheid en vanuit mijn rol als raadslid en buurtbewoner zal ik ook mijn steentje bijdragen. 
Want samen maken we de stad veiliger!

donderdag 12 mei 2016

Brede steun voor komst AZC in Gouda

ChristenUnie heeft nog veel aandachtspunten
 
Bron: www.gouda.nl
Op 11 mei heeft de gemeenteraad wensen en bedenkingen kunnen meegeven voor de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Gouda en het COA. De meeste fracties steunen dit: D66, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en SGP. Gouda Positief, VVD en CDA zijn niet tegen de overeenkomst, dus geven daarmee ook steun. SP en Partij voor de Dieren hebben voorwaarden gesteld die waarschijnlijk niet voor de gewenste deadline kunnen worden gerealiseerd en Gouda's 50+ Partij en GBG zijn tegen de komst van een AZC van deze omvang in de PWA Kazerne.

De ChristenUnie vindt wel dat een aantal zaken goed moeten worden geregeld en we zijn niet tevreden hoe vooral het begin van het proces is verlopen. 

Zie verder mijn raadsbijdrage:

Risico

"Voorzitter, in de zomer van 2015 heeft het COA vrij snel na het raadsbesluit over de bestemming van de PWA Kazerne contact gezocht met het college voor het vestigen van een regulier AZC voor de duur van maximaal 10 jaar.

Het college in Gouda heeft direct positief gereageerd en heeft met die voortvarendheid een risico genomen richting de omwonenden.
Wat ons betreft had er vorig jaar beter even een rustpauze kunnen worden ingelast om in die periode te werken aan herstel van vertrouwen met de omwonenden.

Door de communicatie voortvarend ter hand te nemen, inloopavonden te organiseren, een bekwame projectleider aan te stellen en de wensen van de bewonersgroep en organisaties als inzet voor de onderhandelingen voor het bestuursakkoord mee te nemen, is de komst van het AZC tot nu toe gelukkig geen splijtzwam in de Goudse samenleving geworden.

Wat de fractie van de ChristenUnie betreft zijn asielzoekers van harte welkom in Gouda. Het is goed dat wij als stad op deze manier omzien naar mensen die in nood zijn en op zoek zijn naar veiligheid en geborgenheid.Bestuursovereenkomst

De ChristenUnie is voorstander van kleinschalige opvang en 500 bewoners is wellicht op landelijke schaal bezien redelijk, spreiding was idealiter beter geweest. We snappen echter ook dat een plan financieel haalbaar moet zijn en dat we door de wat grotere omvang nu betere faciliteiten krijgen.

De ChristenUnie heeft zich eerder een voorstander getoond van geleidelijke instroom en het is mooi dat het bij de onderhandelingen is gelukt om dit te realiseren. Door deze aanpak kunnen we de opvang beter regelen en is bijsturing - indien noodzakelijk – nog mogelijk. We hopen dat de geleidelijke instroom bij zal dragen aan betere acceptatie van onze nieuwe bewoners."

Extra toelichting: De geleidelijke instroom is een uitdrukkelijke wens van het bewonersplatform geweest. Dit is een echter een kostbare wens en dat heeft ertoe geleid dat een kleinere groep asielzoekers (financieel) niet haalbaar is. Ervan uitgaande dat de bestaande voorzieningen overeind moeten blijven. De wens voor minder asielzoekers (300) is in mijn ogen daarom niet verstandig, omdat dit ten koste zal gaan van voorzieningen binnen het AZC en daarmee wordt de druk op de wijk groter...!

"We steunen het voornemen van het college om de bestuursovereenkomst te ondertekenen.
De ChristenUnie is dankbaar dat Gouda op deze manier de naastenliefde handen en voeten geeft.

We willen echter nog wel een aantal aandachtspunten meegeven aan het college.

Veiligheid

De veiligheid en leefbaarheid bij het AZC zal heel veel aandacht moeten blijven krijgen. De omwonenden hebben hier veel zorgen over geuit en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.

Ambities

We zijn tevreden met de toezegging dat de diverse ambities uit de bestuursovereenkomst structureel worden meegenomen bij de evaluaties. In dit verband geldt ook voor ons ‘Eerst zien dan geloven’.
We willen daarom als fractie zo spoedig mogelijk een overzicht van de uitgewerkte ambities ontvangen.

Kijk ook nog eens goed met de betrokkenen naar de verschillende begrippen in de bestuursovereenkomst, zodat deze zo helder mogelijk worden gedefinieerd.Voorzitter omwonenden overleg

Voor een goede communicatie en draagvlak bij omwonenden is het belangrijk dat niet het COA of de gemeente, maar een bewoner voorzitter is van het omwonenden overleg wordt. We zijn blij dat meegenomen gaat worden richting het COA en vertrouwen erop dat onze suggestie wordt overgenomen.

Onderwijs

De ChristenUnie vindt het een goede zaak dat het onderwijs aan de kinderen in het AZC nadrukkelijk aandacht krijgt en op deze wijze wordt gewerkt aan een goed toekomstperspectief voor deze groep.
We vinden taalonderwijs hierbij cruciaal, onder andere in Voor en Vroegschoolse Educatie.

Vrijwilligers

Het is mooi dat veel Gouwenaren zichzelf beschikbaar stellen als vrijwilliger voor de asielzoekers. Dit vraagt om een goede regie. Het is essentieel dat vraag en aanbod van de vrijwilligersorganisaties goed in beeld wordt gebracht. Ook een goede website met een overzicht van activiteiten en beschikbare organisaties is belangrijk.

Religie, respect en radicalisering

Een groot aantal asielzoekers is gevlucht voor religieus geweld in hun thuisland. Het is daarom van belang te voorkomen dat het geweld of de onderdrukking hier in Nederland en in het AZC doorgaat.
Respect voor elkaars religieuze overtuiging is daarom essentieel. Dat geldt ook voor iemands seksuele geaardheid.

Het college geeft aan dat COA specifieke aandacht heeft voor de veiligheid van kwetsbare groepen. We willen het graag wat scherper formuleren:
we vragen van het COA om nadrukkelijk oog te hebben voor mogelijke religieuze spanningen tussen de asielzoekers en we zijn van mening dat bij een conflict de bescherming van slachtoffers het uitgangspunt moet zijn.

Wees tevens alert op mogelijke radicalisering en treedt bij constatering krachtdadig op. Kiest een asielzoeker voor intolerantie of geweld dan is hij wat ons betreft niet welkom.

Huisvesting in Gouda

Wat ons betreft wordt het jaarlijkse quotum in Gouda voor de huisvesting van statushouders gedurende de periode dat het AZC operationeel is, geheel benut wordt voor bewoners uit het AZC. Dat bevordert immers de integratie.

Tenslotte

Voorzitter, tot nu toe is het proces over het algemeen goed verlopen. Veel waardering voor de bewoners en onderhandelaars die zich voor dit resultaat hebben ingezet
De gekozen aanpak heeft van ons als raad, maar ook van de bewoners lange tijd terughoudendheid gevraagd en dat was niet altijd eenvoudig.

Wat ons betreft is het belangrijk dat nu snel van start wordt gegaan met de verbouwing van de PWA Kazerne en alle andere noodzakelijke voorbereidingen, zodat Gouda straks goed voorbereid de asielzoekers kan gaan opvangen.


We wensen alle verantwoordelijken veel wijsheid en tact toe bij het realiseren van het AZC in Gouda."

zaterdag 7 mei 2016

Goudse Keramiekdagen


Bijna honderd topkeramisten uit binnen- en buitenland namen de markt rondom het Oude Stadhuis in Gouda in bezit tijdens de veertigste editie van de Goudse Keramiek Dagen.
Op 5 en 6 mei toonden zij hun ‘hand made’, uit klei gemaakte kunst en vertellen er met liefde over. Je kwam soms ogen te kort om alles te bekijken en er werd ook flink gekocht. 
Goed om te merken dat dit evenement bij veel mensen in de smaakt valt. Zelf was ik er op donderdag en - mede door het mooie weer - was het er gezellig druk. 
Hieronder een kleine foto impressie:
Erasmus - Dimitrios Xanthopoulos 
Wedstrijd om de hoogste vaas


woensdag 4 mei 2016

Mijn opa droeg een gele ster

Dodenherdenking 2016
Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten

Mijn opa droeg een gele ster
en mocht plotseling niet meer
met zijn moeder naar het park
Mijn oma woonde in een kamp
en moest buigen voor Japanners
in de felle rode zon
Mijn opa deelde zijn kamer
met een Duitse soldaat
het pistool ligt nog op zolder
Mijn oma werd pas na de oorlog
geboren op een boerderij
precies een jaar na de bevrijding
Op haar twaalfde hoorde ze
hoe haar ouders in de oorlog
Joden en piloten verstopten in de schuur
En in deze twee minuten
vraag ik me af
wat er gebeurd zou zijn
als die Duitser die nacht
bij een ander van die vier was ondergebracht
was ik er dan geweest?
(Sterre Wolthers, 4 mei dodenherdenking op de Dam in Amsterdam)
Samen met Paul Abels bij het Metaheerhuis