donderdag 27 november 2014

Geen wietteelt bij Promen in Gouda


D66 heeft op de besluitvormende raadsvergadering van 26 november een motie ingediend om te onderzoeken of het mogelijk is om gereguleerde wietteelt bij Promen mogelijk te maken. In de pers was hier terecht al de nodige commotie over, maar ook vanavond logen de reacties in de raad er niet om en was er nauwelijks steun voor dit plan.

Uiteraard is de ChristenUnie tegen deze motie, die overigens niet in stemming is gebracht omdat D66 de motie na alle reacties heeft ingetrokken, maar het leek me goed om onze stellingname wat breder te toe te lichten:

Coffeeshop

Een coffeeshophouder mag nu een maximale voorraad van 500 gram hebben. Dat is ongeveer de voorraad voor een dag. Gevolg: de coffeeshophouder moet ergens (illegaal) parallelle voorraad hebben. Daarom zijn er pleidooien voor legale wietteelt of wietteelt door de overheid. Ook willen coffeeshophouders graag dat ze toezicht kunnen houden op de kwaliteit van de hennep die ze geleverd krijgen. 
Daarnaast beargumenteren voorstanders van regulering dat er politiecapaciteit bespaard kan worden, omdat de politie nu veel tijd moet steken in het opsporen en ruimen van illegale hennepkwekerijen.

Legalisering kan wettelijk niet

Nederland heeft in 1988 een verdrag ondertekend van de Verenigde Naties tegen de ‘sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen’.
Op basis daarvan is er geen ruimte om gereguleerde hennepteelt toe te staan.
De minister van Veiligheid & Justitie heeft zelf ook aangegeven dat er op grond van dit verdrag géén ruimte is om gereguleerde hennepteelt toe te staan.

Heldere keuzes

Ten aanzien van het gebruik van drugs heeft de ChristenUnie een uitgesproken opvatting:
Wij zijn tegenstander van het gedoogbeleid t.o.v. softdrugs van het kabinet.
-       De gezondheid van (met name jongeren) staat voor de ChristenUnie voorop. Drugs zijn sowieso schadelijk voor de gebruiker. Daar willen we onze jongeren zo min mogelijk aan bloot stellen. Door cannabis openlijk beschikbaar te stellen zal de aantrekkingskracht ervan toenemen, ook (of juist) voor jongeren die de gevolgen van het gebruik van cannabis niet altijd overzien.
-       We weten steeds meer over de schadelijke effecten van alcohol en roken. De verkoop hiervan is daarom steeds meer aan banden gelegd. Het zou dan wel heel vreemd zijn  als we de regels rond drugs verder gaan verruimen, terwijl we weten dat dit zeer ongezond is. Legalisering is een stap in de verkeerde richting.
-       
     Het is een onjuiste veronderstelling dat de regulering van hennepteelt zal leiden tot lagere handhavinglasten bij de politie. Nog altijd zal moeten worden opgetreden tegen softdrugs-gerelateerde criminaliteit, die immers zal blijven plaatsvinden.
-       Omdat alleen verbieden het probleem niet oplost, moet de overheid ook blijven investeren in preventie. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen over de gevaren van drugs.
-       Verslaafden moeten kunnen rekenen op begeleiding om los te komen van hun verslaving.


Promen 

Daarnaast willen we een eventueel experiment rond regulering van wietteelt loskoppelen van de problematiek van het SW-bedrijf (Promen).
Als het SW-bedrijf in de problemen zit, moeten we onderzoeken hoe dat kan en, waar mogelijk, maatregelen treffen. Dit proces is inmiddels al in gang gezet.
We vinden het namelijk belangrijk dat Promen weer een sterk bedrijf wordt. Promen vervult een bijzondere functie voor een kwetsbare groep mensen. 
Het voortbestaan van Promen zou ik daarom absoluut niet af willen laten hangen van wietteelt en drugsgebruik. 
Sociale onderneming

Waar we ons als ChristenUnie ook zorgen om maken is dat er fatsoenlijk werk is voor iedereen, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die niet bij Promen terecht kunnen. Ook daar moet de gemeente zich hard voor maken. Er zullen minder mensen, dan in het verleden, aan het werk kunnen in het SW-bedrijf. Maar de gemeenten hebben met de participatiewet de verplichting om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Wij zien hierin grote mogelijkheden voor sociale ondernemingen. 
Sociale ondernemingen zorgen, tegen de economische trend in, voor werkgelegenheidsgroei. De opkomst van sociale ondernemingen laat zien dat de samenleving de kansen ook pakt. Honderden van dit soort bedrijven, van klein tot groot, werken aan een be­tere maatschappij.
Een sociale onderneming levert een product of dienst en heeft ook een normaal verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, maar een middel om de werkelijke missie te bereiken, namelijk het creëren van maatschappelijke impact. 
Wat de ChristenUnie betreft krijgen ondernemingen die een maatschappelijke bijdrage willen leveren de ruimte. Dat geldt zowel voor reguliere ondernemingen als sociale ondernemingen. 


Het is dus belangrijk als er gezocht wordt naar werkgelegenheidsprojecten, dat er gekeken wordt naar bedrijven in brede zin, die met een “sociale agenda” zich inzetten om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden. Daarmee kunnen we perspectief bieden aan mensen, die nu wellicht geen perspectief zien.

zaterdag 22 november 2014

In Gouda niemand zonder bed, bad of broodDe Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat niemand in het land verstoken blijft van voedsel, kleding en onderdak. Dat geldt ook voor afgewezen asielzoekers. Die moeten worden opgevangen, in plaats van op straat gezet. Dat volgt uit een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) die onlangs werd openbaar gemaakt.

De uitspraak volgt op een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De kerk vindt dat Nederland vreemdelingen zonder verblijfspapieren moet beschermen in plaats van ze op straat te zetten. Het ECSR geeft de kerk nu meer dan gelijk. Want het comité beperkt zich niet tot vreemdelingen. Níemand mag verstoken blijven van voedsel, kleding en onderdak, zegt het ECSR.

Niet bindend

Of de uitspraak wordt gevolgd, is onderwerp van discussie tussen de coalitiegenoten PvdA en VVD. De sociaal-democraten zeiden maanden geleden al dat de overheid de opdracht van de ECSR moet uitvoeren. Maar VVD-staatssecretaris Teeven voelt daar weinig voor. Hij beschouwt de ECSR-uitspraken niet als bindend.

Kwetsbare burgers

Ons burgerraadslid Thera de Haan vraagt nu namens de ChristenUnie aandacht voor dit onderwerp in Gouda. Ook in onze stad mag niemand zonder bed, bad of brood zijn.  
Voor kwetsbare burgers, onder wie uitgeprocedeerde asielzoekers, zal daarom een vangnet geboden moeten worden. De ChristenUnie baseert zich daarbij op de eerder genoemde uitspraak van de ECSR: niemand in ons land mag verstoken zijn van voedsel, kleding en onderdak. 
Wat de ChristenUnie betreft hoeft er in Gouda niemand op straat te slapen en van eten verstoken te zijn.
Asielzoekers

Dit houdt tevens in, dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden opgevangen in plaats van op straat gezet. Omdat genoemde basale voorzieningen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen is niet het Rijk, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de realisering ervan.

Herberg

De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college over de situatie in Gouda. Ook wil zij weten of het college bereid is maatregelen te treffen voor bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 
De belangrijkste uitgangspunten, die de ChristenUnie voor ogen staan, zijn een basisvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers, vergelijkbaar met de nachtopvang voor dak- en thuislozen en een voorziening in voedsel.
Het is weer bijna kerst en het zou onze stad sieren als we bekend komen te staan als stad waar genoeg plaats in de herberg is...

Hieronder de vragen die Thera de Haan en Wout Schonewille hebben ingediend:


Nederland moet iedereen binnen haar landsgrenzen bed, bad en brood bieden. Ook afgewezen asielzoekers. Dat staat in de definitieve uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten,
onderdeel van de Raad van Europa. De Centrale Raad van Beroep heeft dit bepaald in de zaak van een Somalische man zonder papieren die geen opvang kreeg van de gemeente Amsterdam. Die had hij wel moeten krijgen, oordeelt de hoogste bestuursrechter, omdat de opvang onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Dat de man illegaal is, doet volgens de raad hier ‘niets aan af’.


1. Heeft het college kennis genomen van de uitspraak en wat is de visie van het college op deze uitspraak vanuit de verantwoordelijkheid voor Gouda en omgeving?
2. Bent u bereid om hiervoor, indien nodig, maatregelen te nemen? Zo ja, welke?
3. Zijn er in Gouda en in de regio gevallen bekend waarin de afgelopen 2 jaar opvang nodig was voor ongedocumenteerden?

4. Zo ja, is die ook verleend? Zo nee, waarom niet?
5. Is het mogelijk dat er in Gouda of de regio opvang voor ongedocumenteerden is geweest in door de gemeente danwel privaat gefinancierde instellingen zonder dat het college hiervan op de hoogte is (geweest)? 

zaterdag 15 november 2014

Feestelijke intocht Sinterklaas in Gouda

Zestig aanhoudingen verricht


Op 15 november was het dan eindelijk zover. Na maandenlange voorbereid was de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda dan echt een feit. Helaas is het een sombere en regenachtige dag, maar het mag de pret niet drukken. Er zijn vele duizenden mensen naar de binnenstad van Gouda gekomen om een glimp van Sinterklaas op te vangen en te genieten van het programma op deze dag.

Protest

Alles verliep nagenoeg vlekkeloos, behalve op de Markt. Een protestactie tegen Zwarte Piet leverde trek en duwwerk op en zorgde even voor een wat grimmige sfeer. Volgens nieuwsberichten zijn er 60 aanhoudingen verricht. Ook waren enkelen van plan tomaten te gaan gooien, maar door handig ingrijpen van omstanders die kinderen bij deze groep lieten staan, gebeurde er verder niets.

Geslaagd

Gouda kan terugzien op een geslaagde intocht van Sinterklaas al zullen de verschillende kleuren van de pieten nog wel wat discussie opleveren. 
Gouda is na vandaag in ieder geval weer wat bekender geworden en dat is een goede zaak met het oog op de doelstelling om jaarlijks 1 miljoen bezoekers naar onze stad te halen!

Foto impressie


Zwaaien maar....Muziek pieten

Kado pieten

Lekker op schouders van papa

Daar is Sinterklaas dan...

Sinterklaas komt toch niet uit Frankrijk?Vrolijke boel

Demonstratie
Opstootje rond deomstrie


Interviews

De pers was goed vertegenwoordigdSinterklaas met de burgemeester op het schavot

Deze "Sinterklaas" deelde bloemen uit
Bijbelshop Samma zag er weer geweldig uit!


woensdag 12 november 2014

ChristenUnie kritisch over beleid college


Deze week zijn de algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting voor 2015. De ChristenUnie is erg kritisch over het beleid dat dit college momenteel voert en heeft besloten om daarom tegen de begroting te stemmen.

Hieronder volgt onze bijdrage:


Voorzitter, vandaag bespreken we de eerste begroting van de nieuwe coalitie en we krijgen nu een beeld van de voornemens van dit college. Financieel gezien lijkt het allemaal redelijk op orde, maar er zal veel afhangen van het verloop van de decentralisaties. Wat dat betreft zullen we eind volgend jaar pas weten of Gouda echt in staat is om financieel gezond te gaan worden en of de beperkte reserves voldoende zijn geweest of dat we opnieuw met forse tekorten te maken krijgen.

Ik begon voor het reces mijn bijdrage over de kadernota met de opmerking dat het college de titel van het coalitie akkoord „Gouda daagt uit” beter had kunnen vervangen door de titel “College daagt Gouda uit!”. Met de kennis van nu zou het moeten worden: “College daagt Gouda én de raad uit”.

Het college startte heel ambitieus met een preambule en coalitie akkoord. Ze kregen daarbij talloze tips van o.a. de ChristenUnie. Alles zou nog eens verder worden doordacht en uitgewerkt, maar wij hebben vervolgens nauwelijks meer iets vernomen. Van de open bestuursstijl is tot nu toe nauwelijks sprake. 
Het college dicteert en doet verwoede pogingen om haar voorgenomen beleid zowel in de raad als bij de burgers door de strot te duwen.
Als er heel veel tegengas komt wil het college nog wel eens wat water bij de wijn doen, maar het oogt allemaal heel krampachtig.
Van de stadsgesprekken is tot nu toe ook nog niets terecht gekomen, terwijl het beleid inmiddels al voor een groot deel is vormgegeven.


Wijkteams

Sinds de start van college is nog weinig aansprekend beleid naar buiten gekomen, maar heeft het college wel veel schade in stad berokkend.
Het begon al direct met het besluit om – zonder vooroverleg - de wijkteams te gaan omvormen en de subsidiekraan geleidelijk dicht te draaien. Gelukkig zijn diverse wijkteams zo flexibel om in afgeslankte vorm en met beperkte ambities te willen verder gaan, maar het blijft bijzonder jammer dat aan dit fenomeen op deze wijze voor een groot deel een einde moet komen. Dat had wat de ChristenUnie betreft niet mogen gebeuren.

PWA Kazerne

Vervolgens het proces rond de PWA Kazerne.
Onvoorstelbaar hoe het college bij dit proces heeft geacteerd. Op geen enkele wijze is er sprake geweest van een open proces, niet richting de omwonenden in niet in de raad. We dachten in de raad een keuze te moeten maken die richtinggevend zou zijn voor het college, maar ondanks dat een raadsmeerderheid voor de vestiging van De Ark en Gemiva is, gaat het college geheel haar eigen weg en negeert de raadsmeerderheid en de omwonenden.

Decentralisaties

Als derde punt wil namens de ChristenUnie wijzen op de decentralisaties.
De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een ‘participatie samenleving' 
Dat die verzorgingsstaat moet veranderen omdat het huidige stelsel financieel onhoudbaar is, moge duidelijk zijn. Maar wat ons betreft willen we ook de positieve kant ervan duiden. De transformatie vraagt meer om het omzien naar elkaar en dat is een goede ontwikkeling.
Burgerkracht is het fundament van een verantwoordelijke samenleving.
De overheid faciliteert daarbij en biedt een vangnet.

Helaas zien we dat de participatie vervangen is door bezuiniging en dat burgerkracht verworden is tot eigen inzet. De visie is vervangen door een pragmatisch-financiële operatie.

Dat is de sfeer die de nota Sociaal domein uitademt. Het is een nota geworden die een reorganisatie moet realiseren waarbij de zorg zo goedkoop mogelijk moet zijn. Een sluitende begroting is belangrijker geworden dan de zorg voor mensen. 


Toeristenbelasting

In de vierde plaats wijs ik graag op de invoering van de toeristenbelasting.
Ofschoon de ChristenUnie niet tegen invoering hiervan is, vinden wij het onbegrijpelijk dat dit niet in goed overleg met de hotels is gebeurd, die nu voor een behoorlijke schadepost zijn gesteld. Reeds overeengekomen boekingen met touroperators komen voor wat betreft de toeristenbelasting nu voor eigen rekening.
We zullen daarom een motie indienen om de invoering met een jaar uit te stellen.

Voorzitter, ik rond af.

We kunnen met elkaar vaststellen dat door de nodige meevallers de begroting voor de 2015 sluitend is. Of we 2015 zonder een tekort zullen afsluiten is echter nog heel onzeker. We hebben weinig vlees op de botten en, zoals gezegd, zijn de risico’s rond de decentralisaties groot.

De ChristenUnie kan zich niet vinden in de wijze waarop het college haar beleid voert en vindt dat veel meer moet worden bestuurd met het oog op de mensen om ons heen.
Naar onze mening is het warme sociale hart ingewisseld voor een kille, financiële benadering van de werkelijkheid.
We zullen daarom tegen deze begroting stemmen.