Betrokken

Betrokken

woensdag 4 mei 2016

Mijn opa droeg een gele ster

Dodenherdenking 2016
Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten

Mijn opa droeg een gele ster
en mocht plotseling niet meer
met zijn moeder naar het park
Mijn oma woonde in een kamp
en moest buigen voor Japanners
in de felle rode zon
Mijn opa deelde zijn kamer
met een Duitse soldaat
het pistool ligt nog op zolder
Mijn oma werd pas na de oorlog
geboren op een boerderij
precies een jaar na de bevrijding
Op haar twaalfde hoorde ze
hoe haar ouders in de oorlog
Joden en piloten verstopten in de schuur
En in deze twee minuten
vraag ik me af
wat er gebeurd zou zijn
als die Duitser die nacht
bij een ander van die vier was ondergebracht
was ik er dan geweest?
(Sterre Wolthers, 4 mei dodenherdenking op de Dam in Amsterdam)
Samen met Paul Abels bij het Metaheerhuis
zaterdag 30 april 2016

Gluren bij de burenIn januari heeft het college de ‘notitie cameratoezicht’ voor de periode 2016 - 2019 gepresenteerd. Sinds 2004 maakt cameratoezicht deel uit van het straatbeeld van Gouda. Door de jaren heen is het aantal camera’s en locaties toegenomen. In december 2015 telde de gemeente 97 camera’s in het openbaar gebied. Daarnaast hangen er andere camera’s in de stad, maar deze dienen voor andere doelen en baseren zich op andere juridische gronden. 


De ChristenUnie heeft bij de behandeling van deze notitie een innovatieve oplossing aangedragen om het aantal inbraken te verminderen!

Cameratoezicht
Cameratoezicht wordt soms verward met camerabewaking. Bij camerabewaking is het doel de bewaking en beveiliging van personen, goederen, gebouwen en gebieden. Beelden van bewakingscamera’s worden meestal niet rechtstreeks bekeken in een toezichtcentrale. Het belangrijkste doel van bewakingscamera’s is dat er door beelden bewijsmateriaal beschikbaar is na een incident.

Bij cameratoezicht ligt de nadruk op toezicht: er wordt ook naar de beelden gekeken als er geen incident gebeurt. Een belangrijk doel van cameratoezicht is het voorkomen van incidenten. Als zich een incident voordoet is het de bedoeling dat observanten in een meldkamer dit waarnemen en een directe reactie geven bijvoorbeeld door politie, toezichthouders of hulpverleners naar het incident toe te dirigeren, zodat vroegtijdig gehandeld kan worden.

Tijdelijk

Cameratoezicht is een middel aan het einde van de keten. Het wordt - terecht - pas ingezet als regulier toezicht niet werkt en er sprake is van ernstige overlast. Doelstelling is daarbij dat dit toezicht tijdelijk is.
Het inzetten van cameratoezicht is altijd een besluit van de burgemeester, afgestemd met de Driehoek (burgemeester, hoofd van politie, officier van justitie).

Het tijdelijke karakter van camera toezicht is voor de bewoners vaak moeilijk te accepteren. Zij vrezen dat na het weghalen de overlast weer zal terugkeren. In Goverwelle bijvoorbeeld is in de omgeving van de Stadspolderstraat na het weghalen van de camera's sprake van een toename van de overlast. Als dit niet snel verbetert zal de buurt ongetwijfeld eisen dat de camera terugkeert... Het is dus ook belangrijk om heel goed na te denken wanneer en onder welke condities een camera wordt geplaatst en weer wordt weggehaald.
"In Goverwelle, in de omgeving Stadspolderstraat, was er sinds maart 2014 sprake van hinderlijk hangen, vernielingen, baldadigheid en treiteren door een groep van ongeveer 12-14 jongeren in wisselende samenstelling. Diverse maatregelen ter plaatse zijn genomen om de overlast tegen te gaan. Deze hebben echter niet geleid tot beëindiging van de overlast en vernielingen. De overlast en de vernielingen namen ook nog sinds 1 januari 2015 toe. Zo zijn er sinds 1 januari 2015 herhaaldelijke malen vernielingen gepleegd aan de Abri in de woonomgeving en zijn er diverse malen ramen van woningen ingegooid. Deze ordeverstoringen in dit gebied, hadden een dusdanige complexiteit en ernstige omvang, dat het ordelijk verloop van het openbare leven ter plaatse met gebruikmaking van bestaande handhavingsmiddelen in onvoldoende mate kon worden verzekerd. Om deze reden is in het belang van de handhaving van de openbare orde ter plaatse het uitvoeren van cameratoezicht op met name het openbaar gebied in en rond de Stadspolderstraat in de wijk Goverwelle ingezet." 
Wettelijke eisen

Met betrekking tot camera toezicht gelden er een aantal wettelijk eisen:  • Het wettelijke kader geeft het uitgangspunt dat cameratoezicht proportioneel moet zijn (Evenredig in relatie tot het doel).
  • Er moet duidelijk zijn dat het doel niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden gerealiseerd (het principe van subsidiariteit);
  • De burgemeester c.q. cameratoezichthouders mag alleen cameratoezicht toepassen als dit kenbaar wordt gemaakt.
  • De burgemeester c.q. cameratoezichthouders mag alleen cameratoezicht toepassen op openbare plaatsen en aangewezen plaatsen die openbaar toegankelijk zijn. De gemeente mag niet meekijken in de privéruimte.
  • Cameratoezicht door de burgemeester c.q. cameratoezichthouders mag alleen plaatsvinden voor het handhaven van de openbare orde (inclusief preventie). 
  • Binnen dit kader mag cameratoezicht ook subdoelen dienen zoals opsporing en vervolging. 

Inbraakpreventie

Het college wil rond camera toezicht meer gaan samenwerken met privaat cameratoezicht en in dat kader heb ik namens de fractie van de ChristenUnie gevraagd om na te gaan of het mogelijk is om bij cameratoezicht ook gebruik te maken van beelden van private camera's in de strijd tegen inbraken. De camera's van de gemeente mogen niet gericht zijn op de gevels van de woningen en kunnen daarom ook niet worden gebruikt om inbraken te voorkomen. Het zou mooi zijn als private camera's (middels beelden of een signaal) kunnen worden gekoppeld aan regulier camera toezicht. 
Want dan is het veel beter mogelijk om inbrekers heterdaad te betrappen. Het aantal inbraken in Gouda is nog altijd zorgwekkend en alles moet wat ons betref worden geprobeerd om daar in keer in aan te brengen.
De burgemeester vond dit een waardevol idee en gaat nu onderzoek wat de mogelijkheden zijn. 
Wordt vervolgd!

zaterdag 16 april 2016

Minder inbraken door WhatsApp?

Inbrekers mijden wijken met whatsapp-alarm


© AD.
Woninginbraken komen helaas ook in Gouda veel voor. Een inbraak veroorzaakt niet alleen materiële schade, maar vaak ook emotionele schade. Ben ik nog wel veilig in mijn eigen huis? Kan ik nog wel iemand vertrouwen? Een woninginbraak kan dus een grote impact hebben.
Het is dus van belang dat we met elkaar ervoor zorgen dat de kans op een woninginbraak kleiner wordt en dat we ons veiliger kunnen gaan voelen in Gouda.

Actieplan Veiligheid

"Het aantal woninginbraken is in 2015 hoog geweest in Gouda. In de afgelopen 3 jaar zijn er gemiddeld 638 woninginbraken per jaar gepleegd. Gouda kent daarnaast een hoog woninginbrakenrisico per 1.000 woningen en stond tevens hoog in de AD-misdaadmeter. Woninginbraak is een high impact crime omdat de weerslag op bewoners die hier slachtoffer van worden groot is. Gemeente en politie werken intensief samen in het nemen van maatregelen hiertegen 
De keuze is gemaakt om de Appgroepen in Gouda te stimuleren en de voucherregeling om goed hang-en sluitwerk aan te kunnen schaffen, verder vorm te geven."
(Actieplan Veiligheid) 

Bij het Actieplan Veiligheid voor 2016 kwam het onderwerp inbraken nadrukkelijk aan de orde en het college focust daarbij nadrukkelijk op het bevorderen van WhatsApp groepen, zodat bewoners informatie met elkaar kunnen delen en een melding kan worden gedaan aan elkaar als er verdachte omstandigheden worden gesignaleerd.

WhatsApp

De vraag is in hoeverre WhatsApp nu echt effectief is of vooral een gevoel van veiligheid bevordert.
In Tilburg hebben ze hier uitgebreid ervaring mee opgedaan en uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg blijkt dat inbrekers massaal buurten mijden waar bewoners elkaar via Whatsapp waarschuwen.

Volgens de onderzoekers worden inbrekers afgeschrikt door dit fenomeen. Als de (vaak lokale) inbrekers weten dat er een WhatsApp-groep actief is haken ze af. Daarnaast worden bewoners actiever en bellen ze sneller 112 bij verdachte omstandigheden.Minder inbraken

In de 35 onderzochte buurten in Tilburg daalde het gemiddelde aantal woninginbraken van 60 naar 30 per maand. Voorwaarde voor dit soort resultaten is wel dat er per wijk genoeg mensen meedoen en dat de gemeente de whatsapp-groepen strak coördineert.

Werkwijze

Wie iets verdachts ziet, moet eerst 112 bellen! Daarna stuurt de persoon een beschrijving van de verdachte situatie aan de whatsapp-groep. Andere inwoners kunnen dan reageren. Die berichten worden ook doorgezet naar de politie. Alleen al in Tilburg zijn op die manier zo'n tien inbrekers op heterdaad betrapt of op een later moment aangehouden.

Enthousiast

De Nationale Politie is enthousiast. ,,Niet alleen in Tilburg, maar op meer plekken in het land maken buurtbewoners gebruik van whatsapp-groepen voor de veiligheid in hun wijk," zegt Sybren van der Velden, landelijk coördinator woninginbraken. ,,Deze groepen fungeren als extra ogen en oren in de wijk. Op deze manier kan snel veel informatie worden verzameld die de politie kan helpen bij het sneller opsporen van verdachten."

Gouda

In Gouda zijn er nu zo'n 40 WhatsApp-groepen actief en de gemeente probeert daarin een rol te nemen. Voor mij blijft het tot op heden nog onduidelijk - ondanks diverse vragen daarover - hoe de gemeente dit precies faciliteert en hoe ze bevordert dat er steeds meer deelnemers komen bij de bestaande groepen en nieuwe groepen worden geïnitieerd.

De gemeente mag wat mij betreft hierin veel duidelijker de regie nemen en de coördinatie ter hand nemen! Daarnaast is het een gemiste kans dat meldingen die bewoners doen niet direct naar de politie gaan. 
In Tilburg heeft dit namelijk aantoonbaar gewerkt!

Kortom, mooi dat er zoveel WhatsApp-groepen ontstaan, maar er is nog genoeg werk aan de winkel.

Toezegging

We zijn wel blij dat het college op verzoek van de ChristenUnie heeft toegezegd volgend jaar in beeld te brengen in hoeverre het aantal inbraken in 2016 is verminderd in gebieden waar WhatsApp-groepen actief zijn.

vrijdag 8 april 2016

De doden zijn verstopt


In 2014 heb ik al eens aandacht gevraagd op mijn blog voor de graven in de St.-Janskerk in Gouda. 
Bij het herstel van de fundamenten onder de pilaren van het koor zijn diverse grafkelders tevoorschijn gekomen, met als meest bijzonder vondst het graf van de familie Rietveld.

Publiekstrekker

De verantwoordelijken voor het herstel van deze prachtige kerk hebben er niet voor gekozen - ondanks mijn pleidooi die door meerderen werd gesteund - om één of meerdere graven zichtbaar te laten blijven.
Naar mijn mening zou dit echt een publiekstrekker kunnen zijn, omdat die grafkelders een prachtig stuk historie zijn en het zichtbaar laten blijven hiervan echt een toegevoegde waarde biedt aan deze prachtige kerk.


Melchior Gerard van Rietveld was tussen 1672 en 1700 bestuurder in Gouda. Hij was dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap, regent in het Goudse bestuur en vanaf 1695 burgemeester van Gouda. Hij overleed in 1700 en ligt in de St.-Janskerk begraven, samen met zijn twee zoons, zijn vrouw en twee dochters.

Plastic kratje

Deze week was ik in Brugge en het viel me op dat in twee kerken op een prachtige manier oude graven in de kerk zichtbaar zijn gemaakt en het was voor mij wederom een teleurstelling dat in de St.-Janskerk niet voor het zichtbaar laten blijven is gekozen. Met het bericht dat het Hofje van Jongkind (voorlopig?) niet wordt hersteld, zijn dit in mijn ogen twee gemiste kansen om Gouda historisch gezien nieuwe impulsen te geven. 

Nu zijn de botten van de familie Van Rietveld, die eerst in een grafkelder lagen, in een plastic kratje gedaan en moeten ze de nieuwe grafruimte delen met meerdere stadsgenoten...
In een nieuwe grafkelder zijn in totaal vijftig overleden Gouwenaars ondergebracht middels kratjes en dat is het dan. Alle herinneringen aan wat zichtbaar is geweest zijn daarmee onder de grond verdwenen en aan het oog onttrokken.Brugge

In Brugge hebben ze een ander keuze gemaakt in een tweetal kerken en daarmee delen ze een stuk bijzondere geschiedenis met de vele bezoekers die jaarlijks deze kerken bezoeken.

In de Onze Lieve Vrouwekerk aan de voet van het hoogaltaar zijn onder de praalgraven van Maria van Bourgondië en en haar vader Karel de Stoute, drie graven blootgelegd die rijk beschilderd zijn.
De loden kist in een van de graven (zichtbaar opgesteld) bergt het gebeente van Maria van Bourgondië die in 1482 in Brugge overleed. Een inscriptie duidt aan dat het hart van haar zoon Filips de Schone, vader van Karel V, geborgen is in een apart loden doosje.

Ook in de Sint Salvatorskathedraal zijn diverse (rijk versierde) graven zichtbaar gemaakt.
Ofschoon ik niet op de hoogte ben van alle overwegingen die tot het besluit van het niet zichtbaar laten blijven van de graven in de St.-Janskerk op de hoogte ben, hebben de financiën ongetwijfeld een rol gespeeld. Met dat besluit is wel een bijzonder stuk historie met de botten onder de grond verdwenen.. Jammer!