zaterdag 23 januari 2016

ChristenUnie kiest voor aankoop Koudasfalt


Begin 2015 stond de aankoop van locatie Koudasfalt (tegenover de Veerstal) op de raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 

Later heeft de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund, waardoor de casus meer concreet werd en er moet worden uitgegaan van een breed gedragen (burger)initiatief.


In de motie wordt opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
- de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
- binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
- en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even zijn.

Vervolgens is op 15 april 2015 een amendement van de ChristenUnie bijna unaniem door de raad gesteund waarin het college de opdracht kreeg de aankoop van het Koudasfalt voor te bereiden en een voorstel voor de invulling en exploitatie van het terrein aan de raad voor te leggen.

GOUDasfalt

Veel betrokken burgers hebben zich vanuit GOUDasfalt vanaf het begin ingezet om te komen te komen tot een breed gedragen plan voor dit terrein en zo’n 700 bewoners hebben de petitie hiervoor ondertekend, waarbij niet de overheid de plannen maakt, maar dit bottom-up door de inwoners gebeurt. Het is een initiatief met duidelijk een maatschappelijke meerwaarde.

Daarnaast presenteerde in september 2015 “De Verbinding” een alternatieve invulling van deze locatie. Het plan ziet er strak uit en het voordeel is dat er een financier (Burgland) achter dit plan staat, waardoor het risico voor de gemeente gering is.
Nadeel van dit plan is, dat er hier geen sprake is van een breed gedragen burgerinitiatief en we feitelijk gewoon een deal maken met een project ontwikkelaar.


Breed gedragen

Onze fractie heeft veel energie gestoken in het aan tafel krijgen van beide partijen, omdat we bij voorkeur willen uitgaan van één breed gedragen initiatief.
Ondanks twee constructieve gesprekken tussen beide partijen blijkt er nu geen draagvlak te zijn om tot een goede samenwerking te komen. Beide partijen gaan vooral uit van het eigen initiatief en de andere partij mag meedoen, maar wel voor zover het bij het bestaande plan past.

GOUDasfalt geeft echter naar onze beleving het beste invulling aan de verschillende uitgangspunten van de motie.
GOUDasfalt gaat zelfs een stap verder dan de motie, door bereid te zijn vanaf het begin een (kostendekkende) reserveringsvergoeding te betalen, waardoor de gemeente Gouda geen extra lasten krijgt wanneer de grond wordt aangekocht.

De ChristenUnie heeft sympathie voor de keuze van het college om – in lijn van de strekking van onze motie – GOUDasfalt het eerste initiatief te gunnen al hopen we wel dat er over een jaar een breder gedragen businesscase ligt.

Gifgrond

Op 20 januari 2016 werd de raad gevraagd om akkoord te gaan met het verstrekken van een krediet om de aankoop van Koudasfalt mogelijk te maken.
Akkoord gaan met het krediet betekent dat we iets moeten vinden van het gif op deze locatie en de koopprijs.

De rapporten en de presentatie en toelichting door de ODMH, hebben ons voldoende overtuigd om daar – ondanks de ernstige mate van vervuiling - geen grote zorgen over te hebben door de deklaag die aanwezig is en het feit dat het gif niet mobiel is.

De fractie van de ChristenUnie steunt het besluit voor het verstrekken van een krediet voor de aankoop van Koudasfalt niet in de laatste plaats omdat het aankoop bedrag erg gunstig is en wij dan als gemeente invloed kunnen uitoefenen over de bestemming van het terrein van Koudasfalt.


Samenwerking

We roepen het college wel op om andere bestaande en eventuele toekomstige initiatieven niet te negeren, maar zoveel mogelijk bij de verdere uitwerking te blijven betrekken en zich in te spannen om te komen tot een breed gedragen businesscase.

Om dit te onderstrepen dienen we op de besluitvormende raadsvergadering met andere fracties een motie in.

dinsdag 19 januari 2016

Asielzoekers moeten zich aanpassen!
Iedere blog die ik publiceer over de komst van het AZC in Gouda leidt tot een stortvloed aan reacties en de meeste daarvan liegen er niet om.
Ik ben geschrokken van de toon van diverse reacties en de persoonlijke aanvallen. Bijna altijd anoniem…

Laat ik heel helder zijn: ik ben niet tegen de komst van een AZC in Gouda en ik ben niet blind voor de realiteit die daarmee gepaard gaat. Gastvrijheid voor de vluchtelingen en asielzoekers uit oorlogsgebieden is belangrijk, maar daarmee is niet het laatste woord gezegd en daarom zal ik in deze blog een paar statements maken die het standpunt van de ChristenUnie voor velen wellicht een stuk duidelijker maken:

Geen gelijke behandeling

Christenen en moslims worden onderling niet gelijk behandeld en mensen die de islam afzweren hebben het vooral heel erg moeilijk en zijn vaak hun leven niet zeker.
Die spanningen zie je ook in de AZC’s terug en het is belangrijk om  hier heel alert op te zijn bij de toewijzing van kamers en bij het omgaan met elkaar.

Cultuur

In veel islamitische landen wordt er op een heel andere manier dan wij hier normaal vinden naar vrouwen en speciaal westerse vrouwen gekeken. Binnen de islamitische wereld is het essentieel dat de toekomstige partner maagd is en dat leidt nogal eens tot felle uitspraken over (het gedrag van) de westerse vrouwen. Deze opvatting nemen de asielzoekers met zich mee als ze naar Nederland komen.

Iedereen welkom?

Zoals ik al eerder schreef, moeten we een warm hart hebben voor de mensen in nood, in het bijzonder voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden.
Aan de andere kant realiseer ik me heel goed dat iedere vluchteling zijn of haar eigen cultuur meebrengt.
Het is daarom heel belangrijk dat we ze duidelijk maken dat Nederland een democratische rechtsstaat is en dat dit betekent dat met respect moet worden omgegaan met vrouwen, homo’s, joden en christenen.
Iedereen die naar Nederland komt, ongeacht afkomst of geloof, moet instemmen met onze rechtsstaat. Kies je voor intolerantie en geweld, dan ben je hier niet welkom.

Spelregels

Asielzoekers kiezen bij voorkeur voor Duitsland, Nederland en Zweden. Men verwacht in deze landen een tolerante houding. Dat is tot op zekere hoogte wellicht een compliment, maar we moeten ook helder zijn over wat we van ze verwachten ten aanzien van onze waarden. Als je voor Nederland kiest gelden daar bepaalde spelregels.

Status geen vrijbrief

Asielzoekers die ervoor kiezen om zich niet aan die spelregels te houden moet de verblijfsstatus worden ontnomen. Dat geldt bijvoorbeeld als een asielzoeker de aanval opent op vrouwen, homo’s, joden en christenen. Dat moeten we gewoon niet accepteren.

Op dit moment kan dat echter niet zomaar. Je moet nu veroordeeld zijn tot een straf van minimaal 18 maanden bij een tijdelijke verblijfsstatus of 24 maanden bij een permanente verblijfsstatus.
Onze partijleider Gert-Jan Segers zei onlangs hierover: “Een permanente verblijfsstatus is geen vrijbrief. Ook dan kan de status nog worden afgepakt”

COA

In situaties waarin het voor bepaalde personen of groepen onveilig is, moet het COA niet – zoals bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn – ervoor kiezen om de slachtoffers onder te brengen op een andere locatie, maar juist de daders aanpakken en overplaatsen.

Aanpassen

Steeds meer mensen vrezen voor onze cultuur en zijn bang dat door de komst van de vele asielzoekers onze cultuur tot in haar wortels zal veranderen.
Uitgangspunt is echter dat de asielzoekers respect hebben voor onze waarden en cultuur en bereid zijn zich aan te passen.
Dat vraagt om een investering vanuit hen én ons en het is mooi dat ook in Gouda velen bereid zijn om die aanpassing mogelijk te maken door hun inzet richting de asielzoekers om onze cultuur en waarden te leren kennen.


  
Tenslotte

Ik vertrouw erop dat door deze blog ik een stuk helderheid heb gebracht.

De komende tijd zal er nog veel overleg zijn tussen de gemeente, het COA en het bewonersplatform om te komen tot een voor alle partijen aanvaarbare bestuursovereenkomst.
Hierin zullen ongetwijfeld aan aantal zaken terugkomen die hierboven staan vermeld.

Als fractie zullen we het proces actief blijven volgen en we zullen heel kritisch kijken naar de concept bestuursovereenkomst die we over enige tijd zullen ontvangen.
Want de afspraken die daarin staan zullen voor een belangrijk deel bepalend zijn voor de acceptatie van het AZC in Gouda Noord (en daarbuiten).


vrijdag 15 januari 2016

Gouda heeft betere zorg nodig!


In deze blog geef ik de "pen" aan collega Wout Schonewille voor een boeiende bijdrage over o.a. het benutten van talenten als het om zorg gaat en een interessante bijeenkomst op 25 januari in het Huis van de Stad!

Kantelen om te schuilen
Wie wel eens een kasteel heeft bezocht weet dat een muur met kantelen bedoeld is om jezelf te beschermen. Vanachter de kantelen kun je de ander beschieten zonder zelf geraakt te worden. Dat beeld komt soms bij mij naar boven als ik denk aan de verschuiving van zorgtaken naar de gemeenten, de decentralisaties. Betrokken partijen in de zorg doen soms hun uiterste best om zichzelf te verschansen in de hoop dat ‘aanval’ voorbij gaat. Gemeentebesturen die zich verschuilen achter regelgeving en hun begroting, zorgaanbieders die zich verstoppen achter procedures en organisatiebelangen en de zorggebruikers die bang zijn om hun ‘rechten’ te verliezen.
Hoe terecht, of onterecht, je verschuilen achter kantelen helpt ons bij het krijgen van een goede en toekomstbestendige zorg. De huidige verzorgingsstaat is voltooid verleden tijd, hoe jammer we dat ook vinden, we kunnen ons niet verstoppen voor deze werkelijkheid.

Kantelen om te groeien
De realiteit van de participatiesamenleving hoeft geen bedreiging te zijn, het biedt juist ongekende kansen.
De talenten die mensen hebben gekregen hoeven niet in de grond gestopt te worden omdat ‘moedertje Staat’ alles al geregeld heeft. Juist door het helpen, dienen van de ander komen mensen, als relationele wezen, tot hun recht.
Dicht bij burgers komen en maatwerk bieden in de zorg stimuleert niet alleen de eigen regie maar ook de eigen kracht.
Deze beweging gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om ‘kantelen in denken’ waardoor er een verandering in gang wordt gezet binnen de zorg.

Transitie en Transformatie
Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de zorg zoals WMO, Jeugdzorg en Participatiewet overgedragen aan de gemeente Gouda. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de transitie, de organisatie van deze verschuiving van taken.
Ongetwijfeld een noodzakelijke investering maar het heeft ons op zichzelf geen betere zorg gegeven. Daarom is de transformatie zo essentieel, de vernieuwing van de zorg.


Beste Zorgidee
Deze vernieuwing van de zorg gaat echter niet vanzelf. Dat vraagt van bestuurders, zorgaanbieders en zorgvragers om achter hun kantelen vandaan te komen en samen te kantelen in denken. De ChristenUnie in Gouda wil deze kanteling, de zorgvernieuwing graag een impuls geven. Daarom is het Beste Zorgidee van Gouda gelanceerd waarvoor een kleine 100 mensen zich hebben aangemeld als zorgvernieuwer en er al 8 zorgideeën zijn ingediend. Op 25 januari mogen 5 zorgideeën zich presenteren aan een deskundige jury en aan alle aanwezigen in het Huis van de Stad in Gouda. 
De jury bestaande uit Esmé Wiegman, Piet van der Sluijs en Rob van der Beek zullen dan het Beste Zorgidee van Gouda kiezen.

Welkom

Tot woensdagavond 20 januari kunt u nog zorgideeën indienen op www.bestezorgideevangouda.nl en u bent van harte welkom op 25 januari in het Huis van de Stad. De deuren gaan open om 19.30 uur en om 20.00 uur begint de verkiezing. Tot dan!

vrijdag 8 januari 2016

AZC bezorgt nauwelijks overlastEind December heb ik namen de fractie van de ChristenUnie samen met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg, delegatie vanuit het college en de projectleider van het AZC, een bezoek gebracht aan het reguliere AZC in Utrecht, die daar al sinds 1990 is gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij nog eens 467 bewoners.
Samen met collega Arjan Versteeg (SGP)
Vandaag deel 1 van mijn terugblik

Veiligheid

Bij een deel van de bewoners leven er vragen over de veiligheid en daarom waren we benieuwd naar de ervaringen in Utrecht.

De betrokken wijkagent (zelf afkomstig uit de wijk waar het AZC is gevestigd) geeft aan dat de politie bijna geen bemoeienis heeft met het AZC. Er is nauwelijks overlast en de incidenten zijn op één hand te tellen.
Als er een incident is, dan gaat het vaak om een ernstig feit gerelateerd aan bijvoorbeeld een uitzichtloze situatie waardoor iemand een wanhoopsdaad doet. Op deze locatie zijn geen vechtpartijen geweest.

Vanuit de politie is er een goede relatie opgebouwd met het COA en er lopen korte lijntjes naar de locatie manager. De wijkagent is elke dag even op het terrein aanwezig en houdt zo de vinger aan de pols en hij heeft maandelijks een regulier overleg met de locatie manager.


Wijkbewoners

Een deel van de wijk is "elitair en autochtoon" en in die buurt was er veel verzet bij de start. Nu gaat het echter al jaren goed. Volgens de politie had je hier echt te maken met het fenomeen “onbekend maakt onbemind”.

Als er wat speelt neemt het COA zelf initiatief naar de wijkbewoners om het te bespreken en het gaat niet gelijk via politie. Op deze manier blijft er een goede communicatie en het blijkt ook te helpen.

Er is natuurlijk wel eens sprake van kleine problemen met kinderen vanuit het AZC die willen voetballen op een veldje als ook kinderen uit de wijk daar willen spelen. Op zo’n moment wordt gelijk het gesprek aangegaan en het escaleert nooit.
Ook vanuit de scholen, die er vlakbij zijn gevestigd, komen geen meldingen van overlast.

Al met al krijgen we een beeld mee dat het AZC in Utrecht, dat midden in de wijk is gevestigd, vlakbij huizen en scholen, volledig is geaccepteerd in de wijk en er is nauwelijks sprake van enige overlast.

Keulen

Door de walgelijke gebeurtenissen in Keulen ligt het dossier van de asielzoekers weer onder een vergrootglas en wordt er zelfs gesproken over een keerpunt in de discussie over dit onderwerp. De tijd zal leren of dat zo is, maar bovenstaande verhaal staat ook. 
Aan ons de uitdaging om de feiten onder ogen te zien, zowel in Keulen als in Utrecht, maar daarbij ons hoofd koel te houden.

maandag 4 januari 2016

Gouwenaars zijn top!


Op de Goudse Markt werd op zaterdag 2 januari een feest gehouden om alle prijzen te vieren die Gouda in 2015 in de wacht heeft gesleept.
Voor Gouda was 2015 een ongelooflijk mooi jaar: 'Beste binnenstad', 'Beste warenmarkt' en 'Beste bibliotheek'. Daarnaast is Gouda 2e geworden bij Evenementenstad van het jaar 2015, heeft het de Beste speeltuin in Zuid-Holland en is de schouwburg opnieuw genomineerd voor Beste Theater.
Om dat  allemaal te vieren hebben de gemeente, culturele instellingen, de winkeliers en de marktkooplieden de handen ineen geslagen voor een feest van 14.00 tot 19.00 uur op en rond de Markt.Toast


Om 17.00 uur was er een officieel moment: burgemeester Milo Schoenmaker  en de kinderburgemeester Julie-Anne Conradi brachten met alle aanwezigen een toast uit op het nieuwe jaar en de behaalde Goudse successen. 

Het was lekker druk op de markt en het was goed om met elkaar te vieren dat we een geweldige stad hebben en de burgemeester heeft gelijk: we moeten vooral trots zijn op de Gouwenaars die dit alles tot stand hebben gebracht, want samen maken we de stad!