zaterdag 8 november 2014

College houdt vast aan komst van Islamitisch Centrum


Emotionele bewonersavond over toekomst PWA Kazerne

Deze week stond er heel veel op de raadsagenda rond het sociaal domein, maar de commotie rond de mogelijke komst van een Islamitisch Centrum in Gouda Noord kreeg (publicitair gezien) de meeste aandacht.

Het begon woensdag 5 november met een motie waarin het het college werd opgeroepen om de PWA Kazerne middels een ABC constructie uitsluitend ten goede te laten komen aan De Ark en Gemina en niet tevens aan een Islamitisch Centrum.

Motie

In die motie, die door een krappe raadsmeerderheid van 18 tegen 17 werd gesteund, wordt heel helder aangegeven waarop deze keuze is gebaseerd:
  1. Op 1 en 8 oktober 2014 is tijdens resp. een verkennende vergadering en een debat gesproken over het voornemen van het college om de PWA kazerne door middel van een ABC-constructie te verkopen aan Van Wijnen/ABC Nova (t.b.v. De Ark/Gemiva en woningen) of aan het bestuur van het Islamitisch Centrum (de raad is een keuze voorgelegd);
  2. ABC-constructies dienen slechts in zeer uitzonderlijke situaties door het college aangegaan te worden, en wel wanneer sprake is van het kunnen realiseren van een oplossing voor een maatschappelijk probleem waarvoor een wettelijke basis is (zoals huisvestingsplicht);
  3. De Ark wacht al 11 jaar op geschikte huisvesting en de gemeente is wettelijk verplicht hiervoor zorg te dragen;
  4. De huisvesting van de Ark voldoet niet meer aan de wettelijke eisen;
  5. De gemeente heeft geen wettelijke huisvestingsverplichting t.o.v. het Islamitisch Centrum;
  6. Een raadsmeerderheid heeft tijdens de bijeenkomsten op 1 en 8 oktober aangegeven dat als het college meewerkt aan een ABC-constructie deze dient te worden toegepast ten behoeve van de huisvesting van de Ark/Gemiva en derhalve dient verkoop aan Van Wijnen/ABC Nova plaats te vinden.
Concreet wordt het college in de motie verzocht om - indien zij de voormalige PWA-kazerne door middel van een ABC-constructie verkoopt – dit dan te doen ten behoeve van de huisvesting van de Ark/Gemiva

Motie genegeerd

De motie werd uiteindelijk gesteund door alle oppositie partijen (ChristenUnie, CDA, SP, SGP, Gouda's 50+ Partij, Partij voor de Dieren en GBG) en de VVD. De VVD is namelijk tegen de komst van de moskee op deze locatie.
Tegen de motie stemden: D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks (coalitie partijen)

De motie was nog maar nauwelijks aangenomen of wethouder Daphne Berman (D66) gaf aan dat het college gewoon doorgaat met het huidige proces om te streven naar gezamenlijke huisvesting van De Ark/Gemiva én het Islamitisch Centrum. Ze constateerde dat de raad verdeeld is. 
Alsof een raadsmeerderheid er in die zin gewoon niet toe doet...

Bewonersavond

"We willen geen van allen als racist worden uitgemaakt, maar we worden wel zwart gemaakt." 

Een dag later, op 6 november, was er een bewonersavond en hadden de omwonenden van de PWA Kazerne de mogelijkheid om hun gevoelens te uiten ten aanzien van het principe besluit van het college om daar een Islamitisch Centrum te ontwikkelen als ook De Ark/Gemiva te vestigen.

Er werd vooraf opgeroepen om rustig te blijven, maar al snel werden de reacties behoorlijk emotioneel. De burgemeester en de aanwezige wethouders (Rogier Tetteroo en Jan de Laat) kregen het soms stevig voor de kiezen.

College

Rogier Tetteroo zette al snel de toon door m.b.t. tot de motie en de gevoelens van de bewoners aan te geven dat je een meerderheidsgevoel niet perse hoeft op te volgen. De aanwezigen reageerden nog feller toen hij aangaf dat het college inderdaad een Islamitisch Centrum op deze locatie wil hebben en dat het college deze avond de randvoorwaarden willen vernemen om zo te komen tot een definitief besluit. Het college wil twee maatschappelijke noden op deze locatie invullen.

De burgemeester vulde daar nog bij aan dat hij begrijpt dat de omwonenden niet enthousiast zijn over de komst van dit centrum, maar dat het college zich ervoor wil inzetten om die gevoelens weg te nemen.
Veel bewoners gaven aan dat het dus allemaal geen zin meer heeft, de moskee komt er toch...

Informatie

Punt van discussie was ook het gebrek aan informatie richting de buurt. Ze hebben uit de pers moeten vernemen wat de plannen waren en dat is toch niet zoals het hoort.
De burgemeester verweert zich met de opmerking dat destijds er nog weinig melden was. 
In de zaal werd vond men deze reactie dit niet sterk, aangezien eind 2013 er al concrete plannen waren voor de moskee en er begin 2014 benefiet bijeenkomsten waren.

Tolerant

Jan de Laat roept de aanwezigen op om met elkaar wat in te schikken. Gouda is immers een tolerante stad. 
De bewoners hebben hier vanavond geen oren naar, ze geven luid en duidelijk aan dat er nu al veel (verkeers)overlast is en dat ze niet zitten te wachten op nog meer overlast. Daarbij wordt zowel het gebrek aan parkeerplaatsen als overlast van Marokkaanse jongeren genoemd.

Emoties

Rond de discussie over de Marokkaanse jongeren escaleert het in de zaal toen een oudere bewoner de burgemeester beschuldigde met: 'U bent bang voor de Marokkanen." 
Milo Schoenmaker wordt (terecht) boos en roept de man op om te gaan staan en dit nader te onderbouwen. Het loopt allemaal met een sisser af, maar het geeft aan dat de sfeer soms wat grimmig werd.

Salafisme

Er was een persoonlijk verhaal van iemand die aangaf niet meer met joodse symbolen over straat te durven. Ze ervaart dat christenen door de Marokkaanse gemeenschap negatief worden bejegend en waarschuwt de burgemeester voor de gevaren van het salafisme, omdat dit een voedingsbodem geeft aan geweld.

Nieuw feit

Jan de Laat verraste, in ieder geval de aanwezige raadsleden, door een nieuw argument aan te voeren om niet te kiezen voor het plan van De Ark/Gemiva met woningen (zoals de meerderheid van de gemeenteraad wil).
Volgens zijn zeggen waren beide plannen financieel niet haalbaar, maar wat ook speelde is dat woningbouw niet past in het bestemmingsplan.
Om woningbouw toch mogelijk te maken loop je het risico van onbehoorlijk bestuur:
Het pand met maatschappelijke bestemming wordt namelijk eerst via een ABC constructie gekocht en vervolgens ga je via een wijziging van het bestemmingsplan woningen realiseren. De waarde van het perceel stijgt hierdoor.  Kortom: uitvoering geven aan één van de oorspronkelijke plannen (beiden gaan uit van woningbouw) geeft (financiële) risico's voor de gemeente.

De raadsleden waren woensdag overrompeld door de reactie van wethouder Bergman. Deze avond door de nieuwe informatie van wethouder Jan de Laat. Er lijkt informatie te zijn achtergehouden richting de raad en als dat inderdaad zo is, is dat buitengewoon kwalijk!

Vervolg

Het college gaat nu met een klankbordgroep verder praten en zowel de raadsleden als de bewoners zijn heel benieuwd wat er nu uiteindelijk door het college wordt besloten.

Op dit moment vaart het college een heel eigen(zinnige) koers en dat komt naar mijn mening de democratie in onze stad en de geloofwaardigheid van het politieke bestuur niet ten goede!

17 opmerkingen:

Jan Hafkamp zei

Bij mij rijst wel de vraag, waarom in de verkiezingstijd, over dit belangrijke punt niet gesproken werd.
Dan hadden politieke partijen VOORAF hun opvattingen hierover kenbaar kunnen maken aan de Goudse burgers.
Merkwaardig dat een college geen rekening houdt met een motie die door de raad, in meerderheid, is aangenomen, ook door coalitiepartner VVD.

criticus zei

Durft u en de andere oppositiepartijen een motie van wantrouwen in te dienen tegen dit college? Ik vind dat de oppositie wel snel over zich heen laat lopen. Informatie achterhouden is 1 maar een motie (die de meerderheid van de raad wordt ondersteund) naast je neerleggen is helemaal een teken van onbehoorlijk bestuur. Bergman en de Laat moeten opstappen!

Theo Krins zei

De oppositiepartijen beraden zich momenteel op de volgende stap. Wordt vervolgd!

Anoniem zei

De bergmeester gaf aan dat er weinig te melden was. Het feit dat er plannen gemaakt werden is wel degelijk nieuws waar bewoners graag in betrokken willen worden. Dat is beter dan een overval zoals dit.
De manier zoals deze discussie verloopt is een prachtig voorbeeld van ' hoe maak ik zo veel mogelijk ergenis bij mensen'
Overigens zijn er veel ??? te zetten bij de mate van vertegenwoordigingen vanuit de Marokkaans/islamitische samenleving. Het lijkt hier net zo democratisch te gaan als de opstelling van het college

Anoniem zei

De burgemeester en beide wethouders wisten vooral niet het vertrouwen van de bewoners te winnen, omdat er steeds gelegenheidsargumenten worden gebruikt en achter procedures wordt verscholen, om door te drukken wat het College vanaf het begin wil: een mega moskee realiseren temidden van een kinderrijke en verkeersdrukke woonwijk.

De bewoners hadden heel goede argumenten, waarom dit een slecht plan is. Door steeds "emoties" te noemen, lijkt het alsof het alleen om gevoelens gaat bij de buurt. Juist aan de kant van het college bleken de feiten (verkeer, aantal moskeegangers, financiën) niet goed op een rijtje. Dat is inderdaad onbehoorlijk bestuur. De oppositie en VVD moeten dit stoppen.

Anoniem zei

Het College was voorafgaand aan de bijeenkomst heel boos omdat er 1) pers was uitgenodigd en 2) raadsleden welkom waren wat de bewoners betreft.

Dit opgeteld bij het negeren van een met meerderheid van stemmen aangenomen motie uit de gemeenteraad en van de stemming onder inwoners van Gouda noord (en daarbuiten), roept de vraag op hoe hoog het College democratie heeft zitten.
Gekozen volksvertegenwoordigers mogen kennelijk al niet eens gaan en staan waar zij willen.

Ernstig is ook inderdaad dat wethouder De Laat wat nieuwe argumenten uit de hoge hoed toverde, niet eerder met de raad gedeeld. Samen met argumenten als "ik heb met een mannetje door de bunker gelopen en dat lossen we wel op" roept dit een rommelig beeld op van het bestuur van onze stad.

Anoniem zei

Theo, wie a zegt moet ook b zeggen. Als het College aan haar laars lapt wat een meerderheid van de raad wil, hoort dat consequenties te hebben. Anders zit je er als volksvertegenwoordiging als een stel tandeloze toeschouwers bij. Vooral de VVD zal nu positie moeten kiezen. Is hun stemgedrag voor de bühne of werkelijk wat waard?

Overigens: waarom zegt oppositie niet gewoon "geen islamitisch centrum op DEZE plek"? Planologisch en verkeerskundig gezien volkomen logisch. Het College misbruikt nu de hoffelijke toon van de motie, die verder qua strekking heel duidelijk was.

Huug van Ooijen zei

Zoals we gewend zijn wederom een rustig en helder verslag. Dank je wel (via Twitter)

Anoniem zei

Zit er niet een bomvrije kelder onder de kazerne? Zo ja, dan maak ik mij daar wel zorgen over

Ria Jansen zei

Dit is dictatoriale democratie met een groot gehalte smoezenboek, negeren van het hoogste orgaan door het college dient afgestraft te worden.
Voor de verkiezingen was het al geen zuivere koffie.
Partijen in het college hebben hun huid duur verkocht door beloftes te doen die niet in de publiciteit kwamen om zo veel stemmen te genereren om op het pluche van Gouda te kunnen zitten. ( sla de kieslijsten van de college partijen er nog maar eens op na ) dan is 1+1 = 2 behalve de VVD gaat het college voor de super Moskee.

Anoniem zei

Als dit de nieuwe bestuursstijl is in Gouda gaan we nog mooie jaren tegemoet: https://gouda.d66.nl/2014/09/13/keuze-herbestemming-pwa-kazerne-voorbeeld-d66-beoogde-open-bestuursstijl/

Anoniem zei

Lang niet alle moskeegangers (mannen en vrouwen) kijken er naar uit om telkens als het tijd is om te bidden naar een moskee te gaan die niet in hun wijk staat.

Anoniem zei

Die christenen toch......

Anoniem zei

Is er trouwens nog een dialoog tussen christenen en moslims in Gouda?

Wh kolkman zei

Thro,

Dank voor een heldere samen atting.
De hele manier waarop het college met deze gevoelige zaak omgaat, zo wel tov de raad, burgers, bewoners komt mij nogal amateuristisch en weinig democratisch over, en lijkt zeker niet bij te dragon aan draagvlak voor een goede oplossing. Ook de reputatie van college zelf en gouda lijken er niet beter op te worden. kortom helaas genoeg redeneb voor de raad om college in deze erg kritisch te blijven volgen.

Rob zei

Natuurlijk ! Stel je voor dat de moslims boos worden met hun lange tenen,

Nee , vooral hun zin geven en we hebben er weer een terreurbroeinest bij.

Je kan er op wachten, dat ze er met kromzwaarden uit komen rennen... dat gebeurt nu toch al ? Door IS ?

Wordt eens wakker Nederland !!!

Anoniem zei

Dag Theo,

Goed onder bouwt verhaal, ik heb geleerd dat je gelijk hebt op het moment dat het ook is verkregen.
Draaikonterij van d66 is bekend maar vlak ook pvda en VVD niet uit, allen anti christelijk zou jij toch zeggen?. Inderdaad wat een van de voorgaande schrijvers zegt "in verkiezingstijd" nooit over gehad.
Motie van wantrouwen indienen bij een meerderheid en de zittende bonzen de laan uit sturen lijk mij, laat je tanden zien!!
Ieder weldenkend Gouwenaar staat daar achter en bij volgende verkiezingen is deze poppenkast van tafel en wordt gunnen van deze locatie voor GEMIVA een feit. Stuur daar op aan is mijn mening