Betrokken

Betrokken

zaterdag 23 maart 2013

"Korte Akkeren pikt misdaad niet meer"
Met de slogan ‘Korte Akkeren pikt misdaad niet meer’ werd in maart 2009 (!) een campagne aangekondigd door de gemeente, politie, woningbouwvereniging Mozaïek Wonen en de bewoners in de wijk Korte Akkeren tegen de aanhoudende overlast in deze wijk. 

Het veiligheidsbeleid in deze wijk is al jarenlang vooral gericht op het terugbrengen van de (ernstige) overlast en het in kaart brengen van de groep overlast plegers, die men stap voor stap probeert af te pellen.


Het wordt tijd voor aanscherping van het beleid en we doen een aantal concrete voorzetten, die we bij het bespreken van het veiligheidsbeleid in de raad ook zullen inbrengen.

3 jaar later

Inmiddels zijn we 3 jaar verder en moet ik constateren dat de actie in 2009 geen succes was en er nog steeds veel (geluids)overlast in deze wijk is en de bewoners zijn het behoorlijk beu, zeker nadat er begin dit jaar (26 januari) een echtpaar ernstig is mishandeld.

De bewoners hebben een lange reeks van incidenten zelf naar buiten gebracht en onlangs heeft de politie daarop gereageerd.


Ze hebben alle incidenten nagelopen en mensen bezocht.. Ook is er onderzoek gedaan. 
Volgens een bericht blijkt dat "helaas er in verreweg de meeste gevallen geen getuigen zijn en er slechts in één enkel geval daderindicatie is. Het onderzoek loopt op dit moment nog bij de recherche. Daarnaast is in het geval van de mishandeling op 26 januari geen aangifte gedaan.  Zonder aangifte dan wel aanwijzingen kan de politie geen verdachten opsporen en aanhouden. Niet alleen de politie maar ook ik roep bewoners daarom op om altijd aangifte te doen en direct te bellen als ze getuige zijn van strafbare feiten. Het noteren van signalementen en indien mogelijk een kenteken kan de politie helpen bij het opsporen en aanhouden van verdachten."

Ofschoon het inderdaad van belang is dat er altijd aangifte wordt gedaan zijn de vele voorvallen in Korte Akkeren voor de ChristenUnie reden geweest om een aantal kritische vragen aan het college te stellen t.a.v. het veiligheidsbeleid in deze wijk.

Wijkjaarprogramma

1. In het wijkjaarprogramma 2012 staat aanpakken jongerenoverlast individuele- en groepsaanpak) prominent genoemd. Wat is daar in 2012 vanuit de politie concreet aan gedaan?
Allereerst brengt de politie periodiek de jeugdgroepen via de Beke-methodiek in kaart. Uit deze inventarisatie komen mogelijk een drietal groepen naar voren: hinderlijk, overlastgevend en crimineel.
Korte Akkeren is getypeerd als een overlastgevende groep. De Goudse driehoek heeft deze groep geprioriteerd om aan te pakken. Dit houdt concreet in dat de afzonderlijke leden worden besproken in het Goudse Veiligheidshuis en waar nodig wordt een op maat toegesneden aanpak toegepast. Indien de betreffende jongere niet meer door een regulier zorgaanbod aan te pakken is, past de politie een persoonsgerichte aanpak toe hetgeen betekent dat alle gedragingen en informatie rond een jongere wordt vastgelegd en waar nodig wordt gebruikt om het criminele gedrag van de betreffende jongere te stoppen. Uiteindelijk kan een gebiedsverbod van de burgemeester het resultaat zijn.
Ook staat de wijk onder extra toezicht van de politie. Aanleiding hiervoor is de toename van jeugdoverlast. De politie is recent gestart met de aanpak van de overlastplegers aan de Veerstraat; eind maart worden drie van de twaalf jongeren met ouders op het Veiligheidshuis uitgenodigd voor een “goed” gesprek. Daarnaast worden de andere jongeren aangepakt en begeleid door het jongerenwerk in Gouda.  
Klankbordgroep

2. Bij het klankbordoverleg is er begin 2013 geen leidinggevende vanuit de politie aanwezig geweest, wat voorheen wel steeds het geval was. Is dit een nieuwe opzet of was het eenmalig? Graag een toelichting
Antwoord: Dit was eenmalig en geen nieuw beleid. In principe is de teamchef dan wel uitvoerend teamchef politie standaard bij deze overleggen aanwezig. Dit kan door agendadruk soms leiden tot een afmelding. Wel wordt ervoor gezorgd dat een wijkagent altijd aanwezig is.
Melding
3. In de wijk wordt ervaren dat opvolging op meldingen niet of vaak laat (1,5-2 uur later) plaatsvindt. Wat is de perceptie van de politie en zijn er cijfers beschikbaar? Zo ja, dan ontvang ik die graag.
Er zijn geen cijfers bekend van opvolging van meldingen. Wel is het goed om aan te geven dat er on- en opvallende surveillance aanwezig zijn in de wijken en dat beide ook op de meldingen rijden. Het vermoeden van niet-opvolgen berust dan ook op enige mate van perceptie.
Logboek
4. Waarom wordt er met een logboek gewerkt voor overlast meldingen?
Met de gemeente is afgesproken om tijdelijk een logboek bij te houden omdat sommige bewoners angst hebben om melding te doen van verdachte situaties. Aangezien de politie wel inzage wenst te hebben in het aantal en inhoud van de meldingen is voor een dergelijke constructie gekozen. Juist om de beleving van bewoners en de werkelijkheid dichter bij elkaar te brengen.
Wijkagenten
5. Zijn de wijkagenten permanent beschikbaar voor de wijk of worden ze ook voor andere taken ingezet? Zo ja, voor hoeveel uur gemiddeld in de week voor andere taken?
Antwoord: De wijkagenten zijn conform de landelijke kaders beschikbaar voor de wijk. Wel dient de wijkagent af en toe vergaderingen bij te wonen. Deze zijn overigens wel wijk gerelateerd. Tot slot is het goed om aan te geven dat de wijk Korte Akkeren over twee wijkagenten beschikt zodat er voldoende aanspreekpunten voor de bewoners zijn georganiseerd.

Beleid moet beter!

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat er door de politie behoorlijk wordt ingezet om de overlast te bestrijden, maar dat het daarnaast ook noodzakelijk is om de aangifte bereidheid te verbeteren. 
Dat zal beslist gaan lukken als er actiever wordt teruggekoppeld wat er met een aangifte is gedaan (communicatie...). 
De perceptie dat er niet of pas laat opvolging plaatsvindt bevordert de bereidheid om aangifte te doen niet. Het bijhouden van een logboek is wat dat betreft maar een lapmiddel.

Bij de overlast moet zoveel mogelijk worden samengewerkt met alle betrokkenen, waarbij in het bijzonder de buurtvaders een belangrijke rol moeten hebben. De overlast wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door Marokkaans Nederlandse jongens rond de 10 jaar (volgens de buurtvaders zelf) en die moet je toch vanuit de eigen groep kunnen corrigeren. De rol van de buurtvaders is op dit moment onduidelijk, terwijl er wel financiële steun naar toe gaat.

Er wordt ervaren dat de wijk serieus genomen wordt t.a.v. de veiligheidsproblematiek en dat is een goede zaak. Het is daarbij wel van belang dat door enerzijds strenge handhaving de kern van de groep wordt afgepeld en daarnaast moet aan de "meelopers" een beter perspectief worden geboden om weer op het goede pad te komen.

Daarnaast kan de problematiek worden teruggedrongen door perspectief te bieden door zaken als opvoed cursussen en opvoed begeleiding, huiswerk begeleiding (voorkomen van school uitval) en het bieden van voldoende ontspanningsmogelijkheden. Dit zijn geen nieuwe zaken, maar is er wel een voldoende integraal beeld over het geheel? Resultaten van dit beleid zijn onbekend en dat doet het ergste vrezen...

Het effect van de straatcoaches is onduidelijk. Wanneer en waar worden ze ingezet en wat is hun rol in de totale keten? Het heeft er nu meer de schijn van dat een aantal werklozen tijdelijk aan een baan wordt geholpen en dat kan leiden tot een beperkte motivatie.

Het Veiligheidshuis kan een integrale rol spelen in de veiligheidsaanpak, maar wekt nu teveel de indruk dat er alleen op persoonsniveau afstemming plaatsvindt.

Om de veiligheid van Korte Akkeren te bevorderen zijn veel vluchtwegen dicht gezet en er staan twee vaste camera's in de Prins Hendrikstraat en er komt bij de Veerstraat waarschijnlijk een 3e vaste camera. 
Dat is op zichzelf een goede zaak, maar het gaat er echter vooral om dat de oorzaak van overlast wordt aangepakt. Anders maken we van de wijk langzamerhand een soort vesting.


Na vele jaren van overlast in deze Goudse wijk is het van belang dat er de komende tijd flinke verbeteringen worden gerealiseerd. Want al zijn er de laatste jaren stappen vooruit gezet, er is nog veel werk te doen...

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Al met al een vervelend terugkerende discussie. Vervelend ook voor die mensen welke het idee hebben iets bij te dragen aan onze samenleving. Het lijkt wel economie, kommer en kwel vooral door de media opgeklopt. Natuurlijk mogen wij verwachten dat vanuit de eigen gemeenschap er iets naar buiten komt. Wel moeten we letten op het feit dat we niet alles slecht gaan noemen want dan kan ik er nog een paar. Maar duidelijkheid intern kan geen kwaad. Kom, maak het simpel en begin gewoon iedere dag als een nieuwe kans in de toekomst van onze samenleving!

Anoniem zei

Ja, het is heel vervelend die disccussie. Maar nog vervelender is dat mensen ernstige overlast ervaren en dan worden opgebeurd met de slogan: kop op morgen is er weer een dag.
Overlast van (overwegend) Marokaanse Nederlandse jongeren is een terugkerend probleem. Culturele aspekten, opvattingen over opvoeding en helaas ook discriminerende voorvallen in combinatie metkorte lantjes en lange tenen spelen een rol. Permanente aandacht is nodig, zowel aan de handhavingskant als de voortdurrend beknotte begeleidingszijde. Allebei nodig in de wetenschap een kerngroep niet wil blijven deugen. Ik heb er dan ook geen bezwaar tegen als sommigen daarvan voorgoed naar Syrië vertrekken. Maar helaas, alweer mis, de Syriëgangers zijn niet de notoire pestkoppen; die blijven namelijk stikum in laffe groepjes onze bewoners lastig vallen. Ben van Bommel

Anoniem zei

Ik ben het wel met Ben van Bommel eens, stevig aanpakken dus.Maar als we dat niet doen schieten we er niets mee op en alleen zetten we de boel tegen elkaar op. Maar kom eens kijken in de parken wat er s'avonds de boel verziekt, nederlanders dus. Ook deze hebben korte lontjes en lange tenen. Dit hebben we dus allemaal van onze samenleving gemaakt. Onder de noemer van links en nog linkser moesten we normen en waarden maar verlaten, een rode roos kwam er. Nou daar plukken we nu de vruchten van.

Anoniem zei

OJA, hebben wij een aantal jaren terug ook niet gevochten in andere landen? En spreek eens een nederlander aan op z'n gedrag?????? Wat krijg je denk je?

Anoniem zei

Wat is de boel verzieken in parken?
Het gaat hier om
- lastig vallen van mensen
(doorgang verhinderen,geld eisen)
- vernielen van andersman spullen
(auto-onderdelen, schuttingen)
- beledigen van (voorn.) vrouwen
- opzettelijk hinderlijk anderen
in de weg zitten
- rotzooi in de tuin gooien
Waarden en normen, het zal wel hier en daar links of rechts misgaan.
ROnd de Heernstraat is het goed mis zo nu en dan. Ontbreken van de norm en ontkennen van de waarde. daarvan. Beetje gek om daar een willekeurige partij de schuld van te geven.
Oh ja, heren anoniem, het melden van uw naam is een goede norm voor een kontakt.
De vervelende mannetjes waar het in KA over bklijven ook anoniem. Lekker pesten en hard weglopen.
Ik stel nogmaals de tweezijdige aanpak voor die gericht is op het probleem. En ik stel voor alle andere zaken daarbuiten te houden, want dat leidt af van de oplossing. Ben van Bommel

Anoniem zei

Beste Theo,

Ik dacht dat het na jaren onrust omgeving Guldenbrug, met een samenscholingsverbod (mooi scabbel woord) en cameratoezicht einde oefening was.

Woon niet meer in deze geweldige wijk maar dat is niet dat je af bent van deze veelplegende onopgevoede, geen respect geleerd hebbend marokkaans tuig waar nu de discussie over gaat.

Basis aanpakken lijkt mij de enige oplossing.

Daar heb je het al over gehad (samenspreken met de ouders die hier niets van begrijpen)

De "fietsbrigade" van de politie moet uitgebreidt vind ik om meldingen daadwerkelijk te kunnen afhandelen, boefjes worden dan haast op heterdaad betrapt na een melding.

Wat kost zo'n politiefiets inclusief bemanning?
Laat Gouda z'n geld gestoken in de buurtpappaas daar maar in investeren?

Goed idee Theo?

KlaasAnoniem zei

En nog even een aanvulling:

Die jongens vinden het ook leuk om brandjes te stichten... Al verschillende malen voorgekomen, zowel bij mensen thuis als bij een auto.. Hoe nutteloos! Er moet echt wat aan gedaan worden, je voelt je niet veilig hier in KA. Vooral gebied Prins Hendrikstraat, Scheltemastraat, Herenstraat en Veerstraat.

Beveiligingscamera zei

Als het na enkele keren nog steeds voorkomt is de beste preventie camera's ophangen. Natuurlijk zijn er privacy redenen om dit niet te doen, maar als het in kaart is gebracht om wat voor tijdstip de overlast wordt veroorzaakt dan is het makkelijker om de preventie 'aan' te zetten om deze tijdstippen zonder al teveel privacy voor in te leveren.

Dit kan wel beter gaan werken om het probleem echt op te lossen.