Betrokken

Betrokken

zaterdag 9 maart 2013

Debat over een postzegelJarenlang is er discussie geweest over een woonvergunning voor de bewoners van de Watertoren bij Croda en nu willen de bewoners een stapje verder: naast de woonvergunning voor de benedenverdieping, ook een vergunning voor de verdieping daarboven. Afgelopen woensdag was hier een debat over.

Huzarenstukje

De aanvraag voor uitbreiding van de woonvergunning lijkt een eenvoudige vraag, maar de toren staat midden in een gebied met industrie en dus gelden er strenge regels.
Het instemmen met die uitbreiding kan verstrekkende gevolgen hebben voor Croda als ze willen uitbreiden en daarom is er een planologisch huzarenstukje bedacht om zowel de bewoners als Croda tegemoet te komen:

Ten behoeve daarvan zijn een drietal bestemmingsplannen opgesteld:

- een postzegelbestemmingsplan “Watertoren”, waarin aan de watertoren een hogere grenswaarde van 55 dB(A) wordt toegekend;

- een bestemmingsplan “industrieterrein Schielands Hoge Zeedijk”;

- een facetbestemmingsplan “Geluidzone industrieterrein Hollandsche IJssel”, waarin aan de watertoren een hogere grenswaarde van 60 dB(A) wordt toegekend.

Door deze drietrapsraket kan de gevraagde woonvergunning pas worden verleend als de grenswaarde van 60 dB (A) is gerealiseerd en dat is precies de grenswaarde die Croda nodig heeft om te kunnen uitbreiden. Verder is ook rekening gehouden met het feit dat de grenswaarde steeds met maximaal 5dB(A) mag worden verhoogd.
Economisch belang

De ChristenUnie heeft sympathie voor de wensen van de bewoners , maar we vinden het op dit moment niet verstandig om de woonvergunning uit te breiden naar de bovenverdieping.
Het nu instemmen met uitbreiding van de woonvergunning kan bezwarend werken voor Croda en we kunnen daarmee een groot economisch belang voor Gouda op het spel zetten.
We staan achter het voorstel van de drietrapsraket, al realiseren we ons dat daarmee voor de bewoners van de watertoren voor korte of langere tijd een extra vertraging optreedt.

Klein duimpje

Het is verleidelijk om bij de belangen van klein duimpje versus de reus (Croda) de kant van klein duimpje te kiezen, maar het is gewoon niet verstandig. 

In het bestemmingsplan voor de watertoren is een “wijzigingsbevoegdheid” opgenomen die de wethouder de mogelijkheid biedt t.z.t.  na het in werking treden van de drie bestemmingsplan aan de wensen van de bewoners van de watertoren tegemoet te komen.

Het is daarbij een goede zaak dat de wethouder heeft toegezegd dat hij dan ook actief wil meewerken aan die uitbreiding van de woonvergunning, mits uiteraard de plannen aan alle voorwaarden voldoen.

Conclusie

Het gaat om een lastig dossier met een lange geschiedenis, maar de ChristenUnie is van mening dat door in te stemmen met dit bestemmingsplan het beste voor de stad te hebben gedaan, ook al betekent dit voor de korte termijn een teleurstelling voor de bewoner van de watertoren. Maar we vertrouwen erop dat dit  later alsnog tot tevredenheid kan worden opgelost.
Om de toezegging van de wethouder richting de bewoners kracht bij te zetten, zullen we met de PvdA een motie indienen om dit te onderstrepen.


10 opmerkingen:

JanPieter Janse zei

Beste Theo, CU Gouda.De titel"'Debat over een postzegel""doet wat cynisch aan.Postzegels zijn afhankelijk van de toegekende en toe te kennen waarden van groot belang.
Er spelen rond de locatie watertoren en de locatie van de "'Kaarsenfabriek, Unichema, Croda en de omliggende wijken meer belangen. Zo zijn er geen drie, maar wel 4 of vijf en het nieuwe ontwerp bestemmingsplan Korte Akkeren in het geding. Je blog ontbeert melding van het baanbrekende Mer rapport onlangs verschenen over de aparte postzegel Croda locatie, inclusief de door hen"'bedongen ondernemersruimte, geluids,veiligheid en zichteisen in de uitbreidingen op de Ijsseldijk. Aangekocht door en vanwege het""bedrijfsbelang"" .Uitgezonderd de Watertoren.Die is gelukkig gekocht inwoner en bewoner en staat model qua waarden voor de omgang van de omgeving en de daarin aanwezige waarden van wonen(1) ondernemen(2) en 3 medegebruik en goed rentmeesterschap.Mij verontrust dat jullie althans in deze blog niet het bijna vernietigende MER rapport noemen.Het rapport is aan de Raad toegezonden en levert mbt het postzegelvel bestemmingsplan SchielandsHogezeedijk(= CRODA)cruciale kritiek op de veiligheid en wonen van burgers in de stad binnen wel 4 of zelfs 5 bestemmingsplannen.
De dijkverbetering wordt nog eens in een part facet/postzegelplan vervat Gouda heeft dan 6 relevante bestemmingsplan op een paar vierkante kilometer!
Je betoog tav werkgelegenheid, nu , vroeger en toekomst en de Goudse belangen terzake lijken meer centraal te staan in je betoog via deze blog. Kool en Geit diskussie. Immers centraal dienen de vragen en feiten te staan van het gevestigd hebben en houden van een dergelijke oleochemische gigant op die plek, inclusief de door hen aangekochte(jaren70/ 80)gronden ten behoeve van uitbreiding en opslag/transport van dit bedrijf.Croda ligt in een ,op een gezoneerd bedrijfsterrein.Daartoe gelden andere regels dan voor een gewoon bedrijfsterrein en de gekozen werkwijze van de gemeente, door de jaren heen lijken de belangen van het bedrijf, de veiligheid, ook van transport per as zwaarder te laten wegen dan de algemene- en veiligheidsbelangen van de om- en inwonenden. Niet nadere omschreven belangen zoals: ozb bijdragen,invloed van het bedrijf op de lokale samenleving, incl sponsoring en steunen van het cultureel leven in Gouda.Dankzij ook steun van UE bestaat het binnenhavenmuseum!!Bijdrage aan werkgelegenheid in Gouda?.Onbekend is hoeveel werknemers er nu daadwerkelijk in Gouda wonen en werken.En wat bij toenemende automatisering het aantal werkplekken is en gaat worden(inclusief de bedongen ruimte! op(en de maatschappelijke kosten) de dijk). Het Milieubureau Midden Holland een alles omvattende milieuvergunning(ex uitbreiding).Dit maakt en is duidelijk,evenzo aan de hand van ontwerp bestemmingsplan Schielands HogeZeedijk, invloed en als gevolg daarvan beperkingen voor de woonomgeving en kosten daarvan voor de gemeenschap.Voor het nieuwe ontwerp bestemmingplan ontbreek een essentieel en noodzakelijk MKBA!.Kortom het debat over een "'postzegel"'is geen debat over een eenduidige enkelvoudige waarde van een postzegel, doch een noodzakelijk en scherp te voeren debat over de wenselijkheid van een dergelijk bedrijf inclusief haar(internationale gestuurde)megolamane plannen voor verdere bebouwing en beutting van de dijk.
Om het scherper te formuleren: een dergelijk bedrijf verdient de ruimte en een locatie waarin en waarbinnen deze uitbreidingen/reorganisatie van de processen binnen het bedrijf passen.En dat is niet de Schielands Hogezeedijk/Bestemmingsplan Korte Akkeren, Ijsseldijk, Facet plan verbetering Ijsseldijk/Schielands Hogezeedijk. Dit bedrijf dient vanwege de zonering en haar invloed, milieucategorie!groepsrisico, inclusief aan en afvoer per as en te water, maximaal gefaciliteerd te worden te verhuizen en te plaatsen op een passende locatie:de maasvlakte zou zeer goed passen.Evenzo een locatie elders aan de kop van de Hollandse Ijssel.In ieder geval niet meer in Gouda.
JanPieter Janse.

Anoniem zei

Helemaal goed JanPieter Janse !!

Daar komt nog bij dat Keni Paulzen al jaren bezig is een woonvergunning te krijgen en maar aan het lijntje gehouden wordt door de gemeente, dat graag wacht op Croda's belang...dat 'mogelijk' gaat uitbreiden in de toekomst, althans als we de tekst van de nieuwsbrief SHZ moeten geloven. Mogelijk ? Huh ? Is die meensonwaardige uitbreiding van gevaarlijke stoffen richting bewoners dan geen voorbereidingshandeling voor uitbreiding ?

Iemand wordt de bestemming wonen geweigerd omdat een bedrijf MOGELIJK in de toekomst gaat uitbreiden ?

Wat een larie ! Laat Keni Paulzen lekker op de bovenste verdieping wonen en ik help hem persoonlijk met verbouwen !! Hij was eerst, zoals Croda de oudste rechten claimt mbt haar vestiging in Gouda, heeft Keni Paulzen de oudste rechten aangaande de vergunningsaanvraag.

De oudste rechten gaan trouwens niet eens op aangaande het P.C. Hooftpark. Het park was er eerder dan die hele Croda (die zit hier pas 6 jaar). Daar waar Croda via een ordinaire ruilhandel met het wijkteam Korte Akkeren (huh ?.....op de site van het wijkteam staat dat ze er zijn voor de bewoners van de wijk !!!!) probeert het strookje van 10 meter, wat Torenpark genoemd wordt te ruilen tegen het P.C. Hooftpark (100x100 meter), terwijl dat Torenpekje al voorwaarde voor Croda was voor haar uitbreiding. Deze Croda-expert die keihard vecht tegen Croda komt al 40 jaar op de koffie bij Croda en heeft in het jubileumboek van Croda een ode gebracht aan Croda !!

Ja, hallo, ik ben toch niet gek !!

Stel dat je als burger een dakkapel wil bouwen die 10 meter boven de nok uitsteekt. Vergeet het maar meneer, we zien de aanvraag voor vergunning wel tegemoet. En Croda ? Die mag tot 35meter hoog bouwen, zonder concrete plannen ???.

De inwoners van de Korte Akkeren tellen dus niet mee.

En Theo Krins van de Christenunie, de partij van 'dierbare christenen' en 'heb uw naaste lief' stelt doodleuk dat de economische belangen te groot zijn, kennelijk groter dan 9.500 inwoners in de Korte Akkeren.

Theo Krins doet zijn best met zijn blog een visje uit te gooien. Eens kijken wat de weerstanden zijn, zoiets ? Theo Krins is 27-02 op bezoek geweest bij Croda, maar daar hoor je hem niet over in zijn blog. Je hoort hem ook niet over het feit dat Croda daarbij, volgens Gerard Schotanus, een CU-collega van Krins, heeft gezegd te willen [parkeren op de Bosweg, dat een civiele bestemming moet blijven. Tsja...er wordt wat afgelobbyed door en voor Croda

En de winwoners van de Korte Akkeren, die wordt nooit iets gevraagd. Zouden ze weten dat Croda langs de Rotterdamseweg haar gevaarlijke stoffen gaat rijden, zogenaamd om redenen dat dan de korte weg woredt gekozen naar de Zuidwestelijke Randweg ? Ook al larie. de kortse route loopt via de Veerstal, simpe aan te tonen op een kaart van Gouda.

Er is dus nu een "point of no return" bereikt, waar Croda en de gemeente Gouda nog niet aanwillen. Croda moet weg hier.

Croda moet haar nieuwbouw in de polder zetten en de rest van de fabriek daar gefaseerd naar toe brengen.

Waarom ? Omdat de gewone man ook geen absurd hoge dakkapel mag plaatsen.

Croda dus ook niet ! Wegwezen hier !

En de Christenunie ? Die moet zich heel diep schamen voor haar belachelijke lobby voor Croda

O.R.K.A. Gouda
(Onafhankelijke) OverlegRaad Korte Akkeren.

Vóór en dóór bewoners van de Korte Akkeren

Anoniem zei

Ik ga lid worden van O.R.K.A. !!

Theo Krins zei

Beste JanPieter en voor mij bekende "Anoniem",

Laten we bij de feiten blijven. Het gaat nu alleen over het bestemmingsplan voor de Watertoren.
Croda zelf moet nog aan de orde komen en dat is zeker geen gelopen zaak, mede op basis van het kritische MER rapport.
We kijken steeds goed naar ALLE belangen en "anoniem" weet dat we Croda kritisch volgen op milieugebied en op ons aandringen is er zelfs onlangs een extra onderzoek gedaan.
Daarnaast is ons standpunt over de Bosweg bekend, zie daarvoor de eerdere blogs van zowel collega Gerard Schotanus en mijzelf.

Tenslotte nog eenmaal: door de drietrapsraker is zowel het belang van de bewoners van de Watertoren als het belang van Croda gediend en dat is nu precies de reden dat de raad in grote meerderheid voor dit bestemmingsplan is,

Anoniem zei

Ik ben het volledig eens met Jan Pieter Janse. En bovendien: waar hebben we het over? In de Watertoren wordt al gewoond. In welk gebouw dat met vergunning wel bewoond wordt, mag je beneden wel een boterham eten en boven niet slapen?

Voor Jan Pieter. Uit Korte Akkeren zijn nu geen mensen meer die bij Croda werken. De laatste is onlangs ontslagen.

Het argumente dat Croda pas zes jaar in KA ligt is onzin. Hiervoor Unichema en daarvoor Kaarsenfabriek.

De watermolen heeft een cultureel historische bettekenis en door bewoning wordt dit 'momument' in stand gehouden.

Met afweging van belangen heeft deze bewonerswens niets te maken.
Croda blijft en werkt. En Kenie PAulsen blijft en woont. Als dat geen geit en kool sparen meer is, weet ik het niet meer.

O, ja. Laat Anoniem van ORKA zich bekend maken, want dat onafhankelijke ligt me wel. Vooral omdat van het wijkteam geen bewonersondersteuning meer te wachten valt; die club hangt aan het lijntje van gemeente en corporaties.

Ben van Bommel

Ben van Bommel

Anoniem zei

Beste meneer Krins,

Houdt u zich dan ook aan de feiten. Simpelweg betekenen die feiten dat de Goudse raad Croda geen strobreed in de weg legt en u het zelfs presteert dat de beoner van de watertoren maar even moet wachten met zijn verzoek bovenin de watertoren te gaan wonen, terwijl die man al 14 jaar bezig is (doorlooptijden waar iedere werknemer enkel van kan dromen)om voor elkaar te krijgen daar te mogen wonen.

En uw blog over gevaarlijke stoffen die buiten staan is enkel weer een propagandadingetje van uw partij. Feit blijft dat Croda zélf aangeeft dat die stoffen binnen moeten staan zodra de loods klaar is.Dat vermeldt meneer Krins niet.

Nou Ben van Bommel, ik ben Theo van Schaik, een bewoner van het eerste uur van de Korte Akkeren. Ik heb ORKA opgericht omdat ik na één vergadering in het wijkteam al ter verantwoordig geroepen werd omdat ik Gouda's doordrammer 1e klas en kind aan huis bij Croda had gevraagd hoe het kan dat hj al 40 jaar gezellig op de koffie komt bij Croda en een hele dikke ode aan Croda schrijft in het jubileumboek van deze oleochemische reus en tegelijk in stand probeert te houden dat hij keihard strijd tegen Croda. Naar die vreemde tegenstelling heb ik hem gevraagd en diende meteen op het matje te komen vanwege mijn wijze van communiceren. Ja, dag, laat me niet leiden door dat dubieuze clubje dat zich belangennehartiger van de wijkbewoners noemt, maar inderdaad een verlengstukje van oa de Christenunie en gemeente is.

Het is allemaal zo doorzichtig als wat. De mensen die hier wonen ? Het interesseert meneer Krins niet zo erg. Het gaat hem enkel om het economische belang van Croda en haar werkgelegenheid, terwijl datzelfde Croda eerse de helft van het personeel eruit geflikkerd heeft en geen open kaart speelt, geen groen beleid nastreeft, en al helemaal geen 'fair player' is.

ORKA Gaat dt allemaal openbaar maken.

Het park waar Croda wil parkeren ligt hier al honderden jaren langer Ben van Bommel. Maar Croda wil het parkje voor haar eigen deur niet gebruiken omdat dát op gemeentegrond ligt. Huh ? Het parkje in de P.C. Hooftstraat ligt ook op gemeentegrond. Er wordt du was afgemanupileerd door Croda en meneer Krins hecht aan het economische belang. ORKA niet, die is er voor inwoners uit de Korte Akkeren. Geoon de mens, weet u nog meneer Krins, die ook in grote getale aanwezig is. Laat Croda uitbreiden bij u voor de deur, als u het economische belang in belachelijke mate de boventoon laat voeren, boven een burgerbelang.

Sterker nog u heeft het als dierbare Christen niet eens over uw 'naasten', de gewone man

Ik ken de lijntjes nu en weet hoe de hazen lopen.

Ik ga andere fracties inlichten die hoofdschuddend hebben geluisterd naar mijn ontdekking van de ordinaire ruilhandel die Croda trachtte op te zetten tussen het "Torenperkje" (van 10 meter) en het P.C. Hooftpark (100 x 100 meter. Wie onderhandelde met Croda ? Juist het bijzonder lid van het wijkteam, dat buiten de KA woont. De bewoners ? Worden nimmer gekend in de spelletjes die achter hun rug gespeeld worden.

Daarom is het hoog tijd voor ORKA dat zich niet laat scharen onder het clubje overheidsdienaren dat zich wijkteam noemt.

Ik hoop dat, de mij bekende (tot in den treure) Theo Krins eens gaat begrijpen dat er ook nog mensen wonen hier.

Hebt uw naasten lief meneer Krins !

Groeten
Theo van Schaik
O.R.K.A. Gouda

Anoniem zei

Oh ja Theo Krins,

Ik had je gemaild dat ik geen opgedrongen Blogs meer van je wilde ontvangen en daarna ontvang ik er gewoon weer 1.

En meneer Krins maar roepen dat ie veel gelezen wordt. Ja, zo kan ik het ook !

Doe je best eens voor de burger !

Groeten
ORKA Gouda
Voor en door bewoners van de Korte Akkeren

Theo Krins zei

Beste Theo, we verschillen van mening over een aantal zaken en daar zullen we via deze blog niet met elkaar uitkomen.
Ik ben gewend met respect met elkaar om te gaan en vind het jammer dat je voor deze toonzetting kiest.

Anoniem zei

Theo,

Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.

ORKA kiest graag voor de ware woorden, of u die nu mooi vindt of niet. Het gaat ORKA om de inhoud, niet om de vorm.

Ik sluit niet uit dat u aandelen heeft in Croda ;-)

U spreekt van respect. Een mooi woord. Het wijkteam vermeldt op haar site: Het wijkteam is een netwerk van actieve bewoners die opkomen voor de belangen van de wijk Korte Akkeren. Ook al van die mooie woorden.

Graag uw respect door mijn verzoek in te willigen mij niet meer lastig te vallen met uw blogs.

Theo van Schaik
ORKA Gouda

Anoniem zei

Beste Theo,

Ga je nu ook nog propaganderen dat burgers zelf moeten zorgen voor hun veiligheid ?

Nog even en we moeten zelf ons huis blussen, onszelf reanimeren. Zelfredzaamheid ter compensatie van het pluche in het pompeuze prestigeobject dat we 'huis van de stad' noemen ?

Wil de CU ook wellicht nog een eigen chauffeur ? Dan schaf je toch gewoon de ambulancedienst af ?

Het geld voor al je luxe pluk je dus gewoon bij de burgers weg, zoiets ?

ORKA