Betrokken

Betrokken

donderdag 22 september 2011

Het moet echt andersAfgelopen woensdag was een boeiende raadsvergadering. Er stonden namelijk een aantal interessante onderwerpen op de agenda: Het Ondernemersfonds, de Kleiweg locatie (H&M) en Karatelessen.

Bij het Ondernemersfonds bespraken we het voornemen om dit fonds met 5 jaar te verlengen. Met name de VVD en GBG waren nogal kritisch, maar de ChristenUnie was vol lof over de ondernemers die de laatste jaren op diverse plaatsen enthousiast hebben samengewerkt en hebben bijgedragen een een positief imago van Gouda. Via een opslag op de OZB dragen de ondernemers zelf bij aan dit fonds, maar daardoor is de onderlinge betrokkenheid en solidariteit wel bevordert. Zorgpunt zijn de ondernemers die door de ligging van hun pand zich niet of moeilijk kunnen verenigen, terwijl dat wel moet, want als individueel bedrijf kan je geen aanspraak maken op dit fonds. Het bestuur zal hier nogmaals aandacht aan besteden.

Voor de ChristenUnie was het agendapunt "Verklaring van geen bedenkingen" inzake de Kleiweg 27-31 van belang. We waren dermate ontevreden over het proces rond de beoogde locatie van H&M, dat we, in samenwerking met GroenLinks en de PvdA, een motie hebben opgesteld waarin het college wordt opgeroepen om bij bouwplannen, wanneer duidelijk wordt dat bij de planvorming bestaande planologische en/of stedenbouwkundige kaders worden overschreden, de raad er voortaaan bij te betrekken. Op die manier kan je als raad in een veel eerder stadium invloed uitoefenen op het ontwerp. De motie werd met brede steun: 31 voor en 3 tegen aangenomen en wethouder Kastelein is bereid er uitvoering aan te geven.

Het laatste onderwerp voor deze blog zijn de "karatelessen". Diverse fracties hadden hier vragen over gesteld en deze zijn onlangs door het college beantwoord. Er was op deze avond ruimte voor reacties en aanvullende vragen en opmerkingen.
In de media is de suggestie gewekt dat speciale trajecten voor criminele of ernstig overlastgevende jongeren gratis zouden worden aangeboden. Hiervan is volgens het college geen sprake. Het gaat om deskundigheidsbevordering bij het lesgeven op de sportscholen in zijn algemeenheid. Daarnaast is het aanbrengen van structuur door middel van sport niet bedoeld voor criminele of ernstig overlastgevende jongeren, maar meer voor een ‘lichtere’ categorie jongeren die op school of op straat beginnend probleemgedrag laat zien.
In een eerdere blog heb ik mijn steun uitgesproken voor dit initiatief, maar de ChristenUnie heeft wel moeite met het proces en de wijze van communiceren en willen betere inzage in de financiering. We hebben daarom samen met de VVD gevraagd om een debat.
Dat is toegezegd, dus het onderwerp komt nog een keer terug.

Geen opmerkingen: