Betrokken

Betrokken

maandag 3 februari 2014

Stadsmarinier nuttig in Gouda Oost


Eind januari hebben we in de gemeenteraad het actieplan  2014 van het Integraal Veiligheidsbeleid besproken.
Het gaat om een uitvoeringsplan, waardoor de raad geen directe invloed kan uitoefenen, maar door toelichting van betrokkenen en mogelijkheid van vragen wel meer inzicht krijgt.

Het uitgangspunt van de aanpak is: Gouda veilig; dat doen we samen

In Gouda willen we dat inwoners zich veilig voelen in de stad en met de steun van professionals bereid zijn gezamenlijk de veiligheid te bevorderen.  
De bewoners hebben dus ook zelf een verantwoordelijkheid t.a.v. de veiligheid in Gouda.

De professionele partners werken onder het motto ‘’grenzen stellen en perspectief bieden’’ aan de aanpak van probleemjongeren. Ook ligt de nadruk op het tegengaan van inbraken en geweld.
Juist bij misdrijven is de impact op bewoners enorm is.

Voor 2014 gelden de volgende prioriteiten:

  1. Focus op aanpak van jeugdoverlast en jongerenproblematiek, met name gericht op Marokkaans-Nederlandse jongens (in het bijzonder 8- tot 16-jarigen)
  2. Specifieke inzet op geweld, woninginbraken en overvallen
  3. Meer nadruk op preventie, leefbaarheid en sociale cohesie; focus op terugdringen gevoelens van onveiligheid
  4. Versterking regierol gemeente

Stadsmarinier

De ChristenUnie was geïnteresseerd in de rol van de stadsmarinier, omdat hij als “oliemannetje” zijn werk doet en we als raad er niet zoveel grip op hebben.
Tijdens de raadsbijeenkomst werden we uitvoerig bijgepraat en het is mooi om te kunnen constateren dat hij de afgelopen tijd in Gouda Oost veel goed werk heeft gedaan.

Hij heeft zich in Gouda Oost met o.a. met de volgende zaken bezig gehouden.

- focus op een overlast gevende groep en criminele groep
- “Klaagmuurgroep”; bij deze groep waren 87 jongeren betrokken en nu nog maar 20
- veel persoonlijk contact met jongeren en hun familie om gedragsverandering te bevorderen
- bij jongerenwerk in moeilijke gevallen zijn “doorzettingsmacht” gebruiken; hij opent deuren en slecht muren
- jongeren uit hun anonimiteit halen (ongeveer 100) zodat ze naar school, stage of werk gaan.

Het blijft echter wel spannend  in deze wijk….

Nadat de Anne Frankschool is gesloopt is extra inzet nodig geweest van de wijkagent en het jongerenwerk om jongeren alternatieven te bieden en escalatie zoveel mogelijk te voorkomen.
Overlast komt echter nog steeds voor, vooral rond de Rijkestraat, maar het heeft volop de aandacht en de gemeente is bezig om de eigenaren te bewegen daar weg te gaan, zodat ook dit deel van de wijk kan worden opgeknapt. 
Verder zijn er veel inbraken en menig bewoner voelt zich (zeker in de avonduren) niet veilig in deze wijk. We zijn er dus nog niet!

Jongerenwerk

De stadsmarinier kan het allemaal natuurlijk niet alleen en werkt daarom nauw samen met andere partners, waaronder het jongerenwerk.
Zij werken met drie doelgroepen: 10-14 jaar (focus preventie); 14-17 jaar (inzet voorbeeld jongeren) en 18+ (vooral individuele ondersteuning).

Extra stadsmarinier

Door goede samenwerking en optimaal gebruik maken van de unieke positie van de stadsmarinier gaat het steeds beter met de veiligheid in Gouda (Oost).  We zijn er echter nog niet en de ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat er – ook de komende jaren – voldoende gelden beschikbaar blijven om het veiligheidsbeleid te blijven uitvoeren inclusief de stadsmarinier. 

Wat ons betreft zou er zelfs nog een stadsmarinier bij mogen komen om ook de andere wijken daarmee van dienst te zijn, al is dat financieel gezien nog wel een uitdaging met alle bezuinigingen die nog moeten worden doorgevoerd.


 
Verkiezingsprogramma ChristenUnie

2 opmerkingen:

Ineke zei

Klopt, als professional heb ik goede ervaringen met de stadsmarinier in Oost. Geen makkelijke job, hij verdient steun.

Anoniem zei


HET VIJFDE BOEK VAN MOZES


DEUTERONOMIUM


◄ ►


Hoofdstuk 13

Waarschuwing tegen valse profeten
1 Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft, en u een teken of wonder geeft,
2 en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen,
3 luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft! Want de HEERE, uw God, stelt u dan op de proef om te weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel.
4 Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; * Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.
5 En die profeet of hij die die dromen heeft, moet * gedood worden, omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft; en omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft daarop te gaan. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen.
6 Wanneer uw * broer, de zoon van uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of uw innig geliefde vrouw, * of uw boezemvriend u in het geheim aanspoort door te zeggen: Laten we andere goden gaan dienen, die u niet kent, u niet en ook uw vaderen niet,
7 uit de goden van de volken die rondom u zijn, dicht bij u of ver bij u vandaan, van het ene einde van de aarde tot het andere einde van de aarde,
8 bewillig er dan niet in en luister niet naar hem! Laat uw oog hem niet ontzien, heb geen medelijden en houd hem niet verborgen.
9 Integendeel, u moet hem zeker doden. * Eerst moet uw eigen hand zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen, daarna de hand van heel het volk.
10 U moet hem met stenen stenigen zodat hij sterft, omdat hij heeft geprobeerd u af te brengen van de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid.
11 * Heel Israël zal het horen en bevreesd zijn, en een dergelijke wandaad niet meer in uw midden verrichten.
12 Als u over een van uw steden die de HEERE, uw God, u geeft om er te wonen, hoort zeggen:
13 Er zijn mannen, verdorven lieden, uit uw midden voortgekomen en zij hebben de inwoners van hun stad verleid door te zeggen: Laten we andere goden gaan dienen, die u niet kent,
14 dan moet u het onderzoeken, grondig uitzoeken en goed navragen. En zie, is het de waarheid, staat de zaak vast, is zo'n gruwelijke daad in uw midden gedaan,
15 dan moet u de inwoners van die stad geheel en al slaan met de scherpte van het zwaard, door haar met alles wat erin is, ook haar vee, met de scherpte van het zwaard met de ban te slaan.
16 Al haar buit moet u op het midden van haar marktplein bijeenbrengen, en vervolgens moet u de stad en al haar buit met vuur verbranden, als een offer dat geheel verteerd wordt voor de HEERE, uw God. Ze moet eeuwig een ruïne blijven en mag nooit herbouwd worden,
17 en niets van datgene waarop de ban rust, mag u zelf houden. * Dan zal de HEERE Zijn brandende toorn laten varen en u barmhartigheid geven, Zich over u ontfermen en u talrijk maken, zoals Hij aan uw vaderen gezworen heeft te zullen doen
18 als u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaamt, door al Zijn geboden die ik u heden gebied, in acht te nemen, en door te doen wat juist is in de ogen van de HEERE, uw God.