Betrokken

Betrokken

zaterdag 23 juni 2012

Samen aan de slag!
Deze week stonden diverse belangrijke onderwerpen op de agenda: verbonden partijen, voorjaarsnota en wijkaanpak.

De wijkaanpak is een belangrijk onderwerp, aangezien een goed functioneren van wijkteams en andere partners in de wijk van groot belang is voor de leefbaarheid van onze stad.
Er moest een nieuwe nota worden vastgesteld, omdat de huidige nota voor 4 jaar was vastgesteld (2008-2011). Belangrijk issue bij het opstellen van de nieuwe nota was een forse bezuiniging die de wijkteams heeft getroffen en daarnaast wordt nu op een aantal terreinen de punten op de "i" gezet om de huidige aanpak verder te verbeteren.

Er is dus voor de komende jaren (2012-2015) geen nieuwe aanpak van kracht, maar min of meer een voortzetting van het huidige beleid. De wijkteams hebben stevig onderhandeld met de wethouder om enige vrijheid van (financieel) handelen te houden en het is mooi om te constateren dat bijna alle wijkteams (vooral wijkteam Plaswijck is nog kritisch over het resultaat) zich achter deze nota hebben geschaard.

De ChristenUnie heeft bij de raadsbehandeling (evenals bij een eerdere verkennende bespreking) op een aantal zaken gewezen:
- Begrijpelijk dat er financieel wat meer toezicht komt, maar laat dit het functioneren van de wijkteams niet gaan belemmeren. De wethouder heeft toegezegd dat hier goed op gelet gaat worden
- De wijkcoördinator heeft een belangrijke rol richting wijkteams en wethouder en moet daarom betrokken en zichtbaar zijn en moet geen "obstakel" gaan vormen.
- Prima dat er € 50.000,- beschikbaar is voor aandachtsbuurten en dat deze middelen specifiek kunnen worden ingezet in buurten die extra aandacht nodig hebben en dat besteding van deze gelden niet alleen afhankelijk is van een barometer, maar dat ook "gezond verstand" uitgangspunt is.
- Het is goed dat de wijkteams nu aan de slag kunnen gaan op basis van de nieuwe nota, maar de toegezegde evaluatie over 1 1/2 jaar is belangrijk. Als zaken niet goed functioneren zullen we die moeten gaan bijstellen.
- We hebben er ook op gewezen dat het belangrijk is dat wijkaanpak in een bredere context wordt geplaatst, omdat een integrale aanpak per wijk (liever nog per buurt) effectiever is.Een goed voorbeeld is Zwolle, waar in 2011 een "Buurt-voor-Buurt" onderzoek heeft plaatsgevonden.
Het Buurt-voor-Buurt onderzoek geeft een beknopt beeld van de buurtbeleving van bewoners over de leefbaarheid en veiligheid. Dit beeld wordt geschetst aan de hand van een aantal samengestelde indicatoren (rapportcijfers, percentages en schaalscores).

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van:
- Wijkanalyses
De wijkanalyses beschrijven het gemiddelde beeld van een wijk.
- Buurtanalyses
De buurtanalyses laten in één oogopslag zien hoe het met de buu rten is gesteld.  Het gaat bij deze buurtanalyses om de twee problemen die door de meeste respondenten het vaakst worden aangekruist van een lijst van potentiële buurtproblemen.
Naast de score voor de betreffende wijk/buurt staat ook de score van de stad vermeld voor de grootste buurtproblemen van dat gebied, zodat gelijk zichtbaar is hoe groot het probleem is gerelateerd aan het gemiddelde van de stad.
- Meest gemiste voorzieningen
Het gaat om de voorzieningen waarbij de hoogste percentages respondenten aangeven dat deze ‘te weinig’ of ‘veel te weinig’ aanwezig zijn in de buurt.
- Politiecijfers
Bij elke wijk- en buurtanalyse staan in een grafiek de incidenten opgenomen die bij de politie bekend zijn (door aangifte, melding of eigen opsporing). De incidenten zijn uitgesplitst in leefbaarheids- en veiligheidsincidenten.

Er ontstaat in de raad steeds meer steun voor ons verzoek om dit in de toekomst ook in Gouda op deze of vergelijkbare manier te gaan aanpakken, bijvoorbeeld in combinatie met de Stadsmonitor.

Voor nu is het belangrijk dat de partners in de wijk aan de slag kunnen gaan, maar in de toekomst zal het een goede zaak zijn als er op basis van een breed onderzoek een meer integrale aanpak tot stand komt.

1 opmerking:

Beveiligingscameras zei

In de aandachtsbuurten blijft het van belang dat er buurt toezichthouders surveilleert om eventuele problemen tijdig op te sporen. Met het uitpraten van de problemen kan er een hoop voorkomen worden! Zo zijn er ook wijken met camerapreventie die ook goed helpen om misdaad of vandalisme tegen te gaan. Mooi initiatief waar de hele buurt aan mee werkt! Zouden meer buurten in Nederland moeten doen.