Betrokken

Betrokken

maandag 23 april 2012

Onrust in Plaswijck


In Plaswijck is al jaren onrust door overlast bij de Skatebaan tegenover de Vaste Burchtkerk, bij de Lekkenburg/Leeuwenburg. Vanaf 2009 worden er gesprekken gevoerd over aanpak van dit gebied en is vanuit het wijkteam steeds aangedrongen op een zorgvuldige aanpak.

Recent nam het college een besluit om de Skatebaan te vervangen door een voetbalkooi, terwijl het wijkteam daar niet tijdig in is gekend en alleen een beperkte groep bewoners daarover is geïnformeerd.

Het wijkteam is (terecht) verbolgen over deze handelwijze en voelt zich buitenspel gezet, te meer daar zij al jaren actief betrokken is bij de aanpak van hotspots in de wijk.

Bij bewonersavonden is al eens aangeroerd dat er een voetbalkooi zou komen, maar de bewoners hebben steeds bezwaren geuit tegen de maatregelen, die o.a. ook gingen over onvoldoende handhaving.
De overlast en de wijze van aanpak (“we hebben het besluit al genomen”) door de gemeente  zorgde regelmatig voor een explosieve sfeer. Het wijkteam spreekt zelfs van een “open zenuw”.

De skatebaan vervangen door een voetbalkooi zal naar verwachting de overlast niet doen afnemen, daar het eigenlijke probleem: hanggroep jongeren die overlast bezorgen, daarmee niet wordt aangepakt.
Ook deze faciliteit heeft een “aanzuigende werking” en dat wil men in de wijk juist bestrijden.

Het liefst willen de bewoners en het wijkteam namelijk dat de overlast eindelijk vermindert, om te beginnen door de bankjes weg te halen. Vervolgens dat het grasveld wordt hersteld en dat er verder alleen ruimte komt voor een klein voetbalveld.
Als dan de rust is teruggekeerd kan er vervolgens worden gekeken - in goed overleg met alle betrokkenen - of er extra faciliteiten, zoals een voetbalkooi,  kunnen komen.

Overigens is het ook nog interessant om te weten waar de benodigde € 70.000,- voor de kooi vandaan moet komen. Er werd gesuggereerd dat Johan Cruijff Foundation de kosten zou vergoeden, maar volgens de meeste recente informatie die mij heeft bereikt is dat niet waar.

Een ander punt dat irritatie bij de bewoners opwekt is het feit dat weliswaar er camera’s zijn geplaatst om de overlast aan te pakken, maar dat het camera toezicht passief is.
Men treedt alleen op als er meldingen van overlast komen. De bewoners verwachten een meer actieve opstelling en dat is terecht zolang het een “hotspot” is.

Het is belangrijk dat de communicatie en het vertrouwen tussen de gemeente, wijkteam en bewoners zo snel mogelijk weer wordt hersteld, want alleen dan kan er structureel worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid in deze omgeving.

1 opmerking:

Theo Krins zei

De fractie van D66 heeft naar aanleiding van de beschreven situatie de volgende Artikel 38 vragen gesteld:

Op 12 maart 2012 zijn omwonenden van de speelplek Lekkenburg door de gemeente per brief geïnformeerd over het plan om de bestaande skatebaan weg te halen en op die plaats een verhard trapveldje aan te leggen. Dit moet bijdragen aan het speelplezier van de kinderen en aan het verminderen van de overlast.

In een eerdere brief van de gemeente aan omwonenden van 11 mei 2011 wordt nog gesproken over het handhaven van de skatebaan en over het opknappen van het naast de skatebaan gelegen grastrapveldje.

In verband hiermee heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:
1. Wat is de reden van de opmerkelijke beleidswijziging van de gemeente tussen de brieven van 11 mei 2011 en 12 maart 2012?
2. Zijn omwonenden, gebruikers van de speelplek en het wijkteam in voldoende mate bij deze beleidswijziging betrokken?
3. Wat is de toegevoegde waarde van een verhard trapveldje naast een grastrapveldje? Worden de gebruikers van de skatebaan hier niet de dupe van?
4. Waarop baseert de gemeente de opvatting dat vervanging van de skatebaan door een verhard trapveldje zal leiden tot vermindering van de overlast?
5. Is het college bereid om nader in overleg te treden met omwonenden, gebruikers en wijkteam om te komen tot een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing?