Betrokken

Betrokken

donderdag 27 oktober 2011

Vuurwerk in de Raad

Woensdagavond was een groot deel van de avond gevuld met de begroting voor 2012, waarbij we in twee rondes vragen konden stellen aan de wethouders. Daarna was er tevens de gelegenheid om aan de opstellers van de alternatieve begroting, Gouda Postief en GBG, vragen te stellen. Ofschoon er forse kanttekeningen te plaatsen zijn bij dit alternatief, is een compliment wel op zijn plaats. Ze hebben een knap stuk werk geleverd.

Het klapstuk op deze avond was het debat over het onderzoeksrapport van Berenschot. Het gaat om "Feitenonderzoek Cyclus N.V., Een onderzoek naar juistheid en rechtmatigheid van het Ghana-Project".

Wat in 2003 is begonnen als een klein project in Ghana met driemaal een donatie van € 4.000 op jaarbasis is uitgegroeid tot een fors project (recycling fabriek) met behoorlijke financiële tegenvallers, vooral veroorzaakt door een erg optimistisch financieel scenario.

De Raad van Commissarissen heeft op een gegeven moment zelf het heft in handen genomen, door twee commissarissen op basis van een management contract ter beschikking te stellen aan het project om een stuurloze situatie ter plekke te voorkomen. Deze tijdelijke dubbelfunctie was statutair toegestaan, maar moest wel van tijdelijke aard zijn.

Op 3 februari 2011 heeft de Vergadering van Aandeelhouders, met Gouda als grootste aandeelhouder, richting de twee commissarissen aan de noodrem getrokken en daarbij baseerde het college van Gouda zich op het uitgangspunt dat er sprake is van een onjuiste juridische constructie.
Het college nam daarin een afwijkend standpunt in t.o.v. de latere conclusie van Berenschot.

De fractie van de ChristenUnbie vindt het teleurstellend dat op de `gewraakte` vergadering niet over de inhoud van het project is gesproken, niet over de verdiensten van de commissarissen die volledig ter goeder trouw hebben gehandeld, zelfs niet over een mogelijk financieel verlies, maar alleen over de onwenselijkheid van de dubbelfunctie.
Het college geeft in een memo van deze week inmiddels zelf ook aan dat er teveel aandacht is geweest voor de dubbelfuncties in materiële zin en er te weinig aandacht is geweest voor de inhoud en inhoudelijke betrokkenheid.

Al tijdens de eerste bespreking in september, nadat Berenschot had geconcludeerd dat de dubbelfunctie formeel niet onjuist was, heb ik namens de fractie aan de wethouder gevraagd of hij zijn scherpe woorden na de Vergadering van Aandeelhouders in februari wilde terugnemen.

Naar onze mening had de vergadering moeten volstaan met een voorstel tot afbouw van de verplichtingen van de commissarissen in Ghana en had daarbij tevens met waardering en respect richting de commissarissen moeten worden opgetreden en uiteraard had er ook over de financiën moeten worden gesproken.Op de vraag of rehabilitatie op zijn plaats is hadden wij tot woensdagavond nog steeds geen duidelijk antwoord gekregen! Ook in de memo van deze week van het college wordt geen afstand genomen van de eerdere uitlating van wethouder Van den Akker in deze raad dat de dubbele functie strijdig is met de statuten.
Ik heb daarom woensdag avond nogmaals de nadruk gelegd op het feit dat wij eraan hechten dat de wethouder expliciet afstand neemt van zijn eerdere uitspraak! Ook de fracties van PvdA, CDA en GroenLinks vonden dat de commissarissen te hard waren aangepakt.

Er ontstond hierop een pittig debat tussen de ChristenUnie en de wethouder. De wethouder gaf in het debat toe dat hij in februari te voorbarig is geweest en dat hij zich zal inspannen voor een excuus richting de twee betrokken commissarissen.

We hebben waardering voor deze erkenning en toezegging van de wethouder en vertrouwen erop dat nu alsnog recht wordt gedaan aan deze commissarissen en zij dan deze moeilijke periode kunnen afsluiten.

Als advies richting de Vergadering van Aandeelhouders heeft de ChristenUnie ook nog meegegeven dat het goed is als deze gaat nadenken op welke wijze de raden op tijd geïnformeerd worden als er belangwekkende zaken aan de orde zijn, waarbij we dan vooral denken aan financiële aangelegenheden. Communicatie is een belangrijk issue dat meer aandacht verdient.

Alles overziende kan geconcludeerd worden dat in korte tijd tot tweemaal toe is aangetoond dat alle commotie over een activiteit in Ghana ten onrechte is geweest, daar er in beide gevallen is vastgesteld dat er niets onrechtmatigs is gebeurd...
Laat dit tot bezinning voor de toekomst mogen dienen!

8 opmerkingen:

Pieter Stroop zei

Theo, wat een vertekening van de werkelijkheid. Inderdaad mochten de heren een tijdelijke dubbelrol misschien wel vervullen, maar twee jaar is bepaald geen tijdelijke rol. ZE waren bovendien herhaalde malen gewaauschuwd,

Daarnaast is er 1,2 miljoen euro geld verloren gegaan. Dat is een veel te hoge prijs voor zon project.

Wat me andermaal opvalt is dat er opnieuw "te goeder trouw" is gehandeld volgens de CU die alle overtredingen die bestuurders begaan bij voorbaat batagelliseert.

In Gouda kun je kennelijk telkenmale wegkomen met het overtreden van de gedragscode politieke ambtsdragers (de burgemeester) of het overtreden van de Code Tabaksblatt (Cyclus).

Ach... ze zullen het wel niet expres hebben gedaan... Ach het zal wel te goeder trouw geweest zijn.

Leg dat maar eens uit aan de burger. Probeer maar eens een agent te vertellen dat je niet bewust door rood bent gereden. Hij zal er geen boodschap aan hebben.

Pieter Stroop zei

Overigens is de Memo van de wethouder aan de raad niet te openen. Het file is corrupt. Was het overigens gisteren al. Kan het dus nog steeds niet lezen.

Theo Krins zei

Beste Pieter, als voor jou een rapport niet als uitgangspunt dient, dan houdt alles op.
Uit het rapport van Berenschot blijkt duidelijk dat de betrokken commissarissen te goeder trouw hebben gehandeld!

Pieter Stroop zei

Theo, mag ik jou een voorbeeld geven waar je zelf ee onjuiste weergave van Berenschot geeft? Je noemt in je stuk dat er geen bezwaar was tegen de dubbelrol zolang die "Tijdelijk" was. Nu: in Berenschot pag. 37 staat expliciet dat de dubbelrol "niet tijdelijk was".

Kun je mij ook zeggen waar de woorden "te goeder trouw" in Berenschot staan genoemd?

Pieter Stroop zei

Overigens wordt, ook volgens integriteitsspecialisten, vaak ten onrechte de verzachtende woorden "te goeder trouw" gebruikt of, zoals in het geval van de burgemeester, "niet bewust de regels overtreden" gebruikt. Dis zijn waardeoordelen die niets afdoen aan het feit dat regels overtreden zijn. Zoals ik al eerder zei: als je een verkeersovertredeing begaat krijg je een boete. De agent zal geen interesse hebben in he argument dat je te goeder trouw aan het rijden was. De beide comissarissen hebben de door henzelf gepromote Code Tabaksblatt overtreden. Punt. Dat ze heel graag in Elmina wilde redderen, dat is mooi, maar dat doet aan de overtreding niets af.

Pieter Stroop zei

En tenslotte: Je wilt dat Van den Akker excuses aanbiedt aan de RvC leden omdat ze volgens jou zich aan de statuten hebben gehouden. Want, zeg he: "Deze tijdelijke dubbelfunctie was statutair toegestaan, maar moest wel van tijdelijke aard zijn."

Omdat Berenschot pag. 37 constateert dat de functie NIET tijdelijk was, hielden beide heren zich dus NIET aan de statuten en had Van den Akker gelijk. Volgens mij zijn excuses aan Hans van den Akker nu op zijn plaats.

Anoniem zei

Beste Theo,

En "wat zei Theo op voorgaande"?

Het mag best een "politiek" antwoord zijn wat mij als lezer betreft, kun je altijd nog een andere draai aan geven, maar reageer!!

Klaas

Theo Krins zei

Beste Klaas, ik reageerde in lijn van het rapport en de mondelinge uitspraken van de wethouder. Daarbij was de wethouder voorbarig en het verzoek om recht te doen aan de rol van de voormalig commissarissen was op basis van het rapport en zijn uitspraken gerechtvaardigd en is ook breed door de raad gedragen. Inmiddels is dit verzoek ook op de AvA aan de orde geweest en zal een vervolg krijgen.