Betrokken

Betrokken

donderdag 12 mei 2016

Brede steun voor komst AZC in Gouda

ChristenUnie heeft nog veel aandachtspunten

Op 11 mei heeft de gemeenteraad wensen en bedenkingen kunnen meegeven voor de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Gouda en het COA. De meeste fracties steunen dit: D66, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en SGP. Gouda Positief, VVD en CDA zijn niet tegen de overeenkomst, dus geven daarmee ook steun. SP en Partij voor de Dieren hebben voorwaarden gesteld die waarschijnlijk niet voor de gewenste deadline kunnen worden gerealiseerd en Gouda's 50+ Partij en GBG zijn tegen de komst van een AZC van deze omvang in de PWA Kazerne.

De ChristenUnie vindt wel dat een aantal zaken goed moeten worden geregeld en we zijn niet tevreden hoe vooral het begin van het proces is verlopen. 

Zie verder mijn raadsbijdrage:

Risico

"Voorzitter, in de zomer van 2015 heeft het COA vrij snel na het raadsbesluit over de bestemming van de PWA Kazerne contact gezocht met het college voor het vestigen van een regulier AZC voor de duur van maximaal 10 jaar.

Het college in Gouda heeft direct positief gereageerd en heeft met die voortvarendheid een risico genomen richting de omwonenden.
Wat ons betreft had er vorig jaar beter even een rustpauze kunnen worden ingelast om in die periode te werken aan herstel van vertrouwen met de omwonenden.

Door de communicatie voortvarend ter hand te nemen, inloopavonden te organiseren, een bekwame projectleider aan te stellen en de wensen van de bewonersgroep en organisaties als inzet voor de onderhandelingen voor het bestuursakkoord mee te nemen, is de komst van het AZC tot nu toe gelukkig geen splijtzwam in de Goudse samenleving geworden.

Wat de fractie van de ChristenUnie betreft zijn asielzoekers van harte welkom in Gouda. Het is goed dat wij als stad op deze manier omzien naar mensen die in nood zijn en op zoek zijn naar veiligheid en geborgenheid.Bestuursovereenkomst

De ChristenUnie is voorstander van kleinschalige opvang en 500 bewoners is wellicht op landelijke schaal bezien redelijk, spreiding was idealiter beter geweest. We snappen echter ook dat een plan financieel haalbaar moet zijn en dat we door de wat grotere omvang nu betere faciliteiten krijgen.

De ChristenUnie heeft zich eerder een voorstander getoond van geleidelijke instroom en het is mooi dat het bij de onderhandelingen is gelukt om dit te realiseren. Door deze aanpak kunnen we de opvang beter regelen en is bijsturing - indien noodzakelijk – nog mogelijk. We hopen dat de geleidelijke instroom bij zal dragen aan betere acceptatie van onze nieuwe bewoners."

Extra toelichting: De geleidelijke instroom is een uitdrukkelijke wens van het bewonersplatform geweest. Dit is een echter een kostbare wens en dat heeft ertoe geleid dat een kleinere groep asielzoekers (financieel) niet haalbaar is. Ervan uitgaande dat de bestaande voorzieningen overeind moeten blijven. De wens voor minder asielzoekers (300) is in mijn ogen daarom niet verstandig, omdat dit ten koste zal gaan van voorzieningen binnen het AZC en daarmee wordt de druk op de wijk groter...!

"We steunen het voornemen van het college om de bestuursovereenkomst te ondertekenen.
De ChristenUnie is dankbaar dat Gouda op deze manier de naastenliefde handen en voeten geeft.

We willen echter nog wel een aantal aandachtspunten meegeven aan het college.

Veiligheid

De veiligheid en leefbaarheid bij het AZC zal heel veel aandacht moeten blijven krijgen. De omwonenden hebben hier veel zorgen over geuit en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.

Ambities

We zijn tevreden met de toezegging dat de diverse ambities uit de bestuursovereenkomst structureel worden meegenomen bij de evaluaties. In dit verband geldt ook voor ons ‘Eerst zien dan geloven’.
We willen daarom als fractie zo spoedig mogelijk een overzicht van de uitgewerkte ambities ontvangen.

Kijk ook nog eens goed met de betrokkenen naar de verschillende begrippen in de bestuursovereenkomst, zodat deze zo helder mogelijk worden gedefinieerd.Voorzitter omwonenden overleg

Voor een goede communicatie en draagvlak bij omwonenden is het belangrijk dat niet het COA of de gemeente, maar een bewoner voorzitter is van het omwonenden overleg wordt. We zijn blij dat meegenomen gaat worden richting het COA en vertrouwen erop dat onze suggestie wordt overgenomen.

Onderwijs

De ChristenUnie vindt het een goede zaak dat het onderwijs aan de kinderen in het AZC nadrukkelijk aandacht krijgt en op deze wijze wordt gewerkt aan een goed toekomstperspectief voor deze groep.
We vinden taalonderwijs hierbij cruciaal, onder andere in Voor en Vroegschoolse Educatie.

Vrijwilligers

Het is mooi dat veel Gouwenaren zichzelf beschikbaar stellen als vrijwilliger voor de asielzoekers. Dit vraagt om een goede regie. Het is essentieel dat vraag en aanbod van de vrijwilligersorganisaties goed in beeld wordt gebracht. Ook een goede website met een overzicht van activiteiten en beschikbare organisaties is belangrijk.

Religie, respect en radicalisering

Een groot aantal asielzoekers is gevlucht voor religieus geweld in hun thuisland. Het is daarom van belang te voorkomen dat het geweld of de onderdrukking hier in Nederland en in het AZC doorgaat.
Respect voor elkaars religieuze overtuiging is daarom essentieel. Dat geldt ook voor iemands seksuele geaardheid.

Het college geeft aan dat COA specifieke aandacht heeft voor de veiligheid van kwetsbare groepen. We willen het graag wat scherper formuleren:
we vragen van het COA om nadrukkelijk oog te hebben voor mogelijke religieuze spanningen tussen de asielzoekers en we zijn van mening dat bij een conflict de bescherming van slachtoffers het uitgangspunt moet zijn.

Wees tevens alert op mogelijke radicalisering en treedt bij constatering krachtdadig op. Kiest een asielzoeker voor intolerantie of geweld dan is hij wat ons betreft niet welkom.

Huisvesting in Gouda

Wat ons betreft wordt het jaarlijkse quotum in Gouda voor de huisvesting van statushouders gedurende de periode dat het AZC operationeel is, geheel benut wordt voor bewoners uit het AZC. Dat bevordert immers de integratie.

Tenslotte

Voorzitter, tot nu toe is het proces over het algemeen goed verlopen. Veel waardering voor de bewoners en onderhandelaars die zich voor dit resultaat hebben ingezet
De gekozen aanpak heeft van ons als raad, maar ook van de bewoners lange tijd terughoudendheid gevraagd en dat was niet altijd eenvoudig.

Wat ons betreft is het belangrijk dat nu snel van start wordt gegaan met de verbouwing van de PWA Kazerne en alle andere noodzakelijke voorbereidingen, zodat Gouda straks goed voorbereid de asielzoekers kan gaan opvangen.


We wensen alle verantwoordelijken veel wijsheid en tact toe bij het realiseren van het AZC in Gouda."

111 opmerkingen:

Anoniem zei

Theo, je bent helder waar je staat en communiceert er veel over. Echt wel beter dan zo'n Johan Weeber (GoPo) die niet eens de moeite lijkt te nemen zijn stukken te lezen. Maar het resultaat is toch dat jullie beide erop uitkomen dat, ondanks alles risico's/vage begrippen in de overeenkomst met COA/ college van BenW die weer een overvaltactiek heeft toegepast, het college en COA gewoon hun gang kunnen gaan.

Kritische woorden zijn niet genoeg. De Goudse gemeenteraad, 50 plus en GBG uitgezonderd, stelt mij hierin zwaar teleur. Over spreiding, een kleiner AZC, onderzoek van verschillende locaties is nooit een serieus debat geweest. Dat mocht ook niet en de CU had daar ook geen behoefte aan. In de achterkamer bepaalden jullie dat als fractievoorzitters, met de rug naar de samenleving staand.

Het is jullie verantwoordelijkheid als raad, dat jullie hiermee instemmen. Weglopen voor die verantwoordelijkheid kan niet. De meeste vluchtelingen, waarover die tranentrekkende verhalen werden gehouden door PvdA en SGP, zijn overigens Albanezen, die "asiel shoppen" en niet recht hebben op een status. Wrang, ook hoe jullie de buurt succes wensen en hoe Hilde Niezen (wethouder GroenLinks) het een "mooie avond" noemde.

Gerard Overkamp zei

Theo. Weer een duidelijke blog. Ik heb echter een advies.

De bewonersgroep stelt voor om een bewoner als voorzitter aan te stellen. Ik begrijp dit wel maar een dergelijke voorzitter is kwetsbaar omdat hij allereerst bewoner is maar tegelijkertijd alle partijen voldoende ruimte moet geven m.b.t. hun belangen en argumenten. Dat zal in de praktijk lastig genoeg blijken voor een goede afweging in de besluitvorming.

Het is beter om op basis van een selectie- en sollicatieprocedure waar alle partijen (bewoners, gemeente en COA) bij betrokken zijn een onafhankelijk voorzitter aan te stellen. Bij de herinrichting van de Slapperdel e.o. is dit ook gebeurt en dat heeft positief uitgewerkt.

Volgens mij is dit ook nog een novum voor dit onderwerp en zou een voorbeeld kunnen zijn in Nederland om bewoners te betrekken bij de komst van een AZC. Ik kan mij zo voorstellen dat dit als innovatie kan worden gezien en in dat kader subsidiabel.

Anoniem zei

Het college en Mw. Suijker (PvdA) verkeerden in juichstemming na het debat. Zeer ongepast.

Anoniem zei

Bewoners zijn al genoeg verantwoordelijk voor alles gemaakt. De gemeenteraad durft niet eens de verantwoordelijkheid aan om een besluit te nemen. Wel 1400 euro vangen iedere maand. Idem wethouder Niezen, geen kennis van zaken, wel vorstelijk betaald. Tetteroo en De Laat kunnen tevreden zijn, hun uit rancune naar de wijk gestarte plan is geslaagd.

Theo Krins zei

Even een korte reactie:
- we hebben niemand succes gewenst, want dat is inderdaad ongepast. Ik spreek juist over "wijsheid en tact"
- Dank voor het advies Gerard. Ik neem dat zeker nog mee!
- Ik heb meer opmerkingen gehoord over een zgn. "juichstemming". Ik heb dat zelf niet allemaal gezien, maar terughoudendheid is zeker op zijn plaats. Zelf heb ik direct na de vergadering alleen de betrokken ambtenaar en projectleider Lars Pijlman bedankt voor hun inzet.
- Wel of geen besluit maakt voor dit dossier niet uit. Formeel ligt deze bevoegdheid bij het college en de raad heeft nu duidelijk aangeven of ze de bestuursovereenkomst wel of niet steunt. Dat is glashelder.
- De ChristenUnie heeft zich vanaf het begin constructief opgesteld en daardoor op allerlei manieren veel voor elkaar gekregen met betrekking tot dit dossier. In de bestuursovereenkomst staat nu veel over o.a. leefbaarheid en veiligheid en we zullen strak gaan monitoren dat de toezeggingen en ambities daadwerkelijk worden waargemaakt. Dat heb ik ook zo uitgesproken.

Anoniem zei

@Anoniem 12 mei 2016, 9.51 uur

1. De heer De Koning (GBG) stelde gisterenavond in het Huis van de Stad voor om alsnog over te gaan tot stemming in de Raad en een Raadsbesluit te nemen. Hij motiveerde zijn wens uitstekend. De heer Van Vugt (D66) was hier niet voor, omdat in het fractievoorzittersoverleg was besloten dat niet zo te doen. Ik zou de motivering van het fractievoorzittersoverleg wel eens willen zien/horen.

2. Vrijwel iedereen is voor kleinschalige omvang, maar dat was niet het verzoek van de COA. Bepaalt de COA dan alles in Nederland ?

3. Ik blijf vinden dat er in dit dossier sprake is van onzorgvuldig bestuur (zie o.a. : noodzaak van draagvlak). Ik verwijs naar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb).

Tot slot merk ik op dat ik vind dat Gouda Noord in een heel moeilijke situatie is terecht gekomen, en dat vind ik ZEER zorgelijk !!!

Theo Krins zei

Zowel D66 als ChristenUnie heeft aangegeven geen bezwaar tegen een besluit te hebben, maar dat het verder niets toevoegt.
GBG weet dit ook, maar heeft daar - met respect - een soort mantra van gemaakt.

Een AZC met 500 bewoners is absoluut niet klein, maar op landelijke schaal ook zeker niet groot. COA bepaalt zeker niet alles, maar draagt wel de financiële verantwoordelijkheid. In Gouda is de PWA kazerne een goede locatie, maar er moeten wel veel kosten worden gemaakt om het geschikt te maken. Dat gebeurt duurzaam, zodat we na 10 jaar er ook andere woonvormen in kunnen vestigen, bijvoorbeeld voor ouderen.

Heike Blok zei

Theo, het is en blijft een proces dat veel emoties oproept. Ik heb begrip voor de bewoners als het gaat om veiligheid. Ik hoop van harte dat dit ook daadwerkelijk goed geregeld wordt en blijft.
Wanneer het gaat om " onderbuikgevoelens" die breed uitgemeten worden, ben ik blij dat in ieder geval de meeste fracties, waaronder de CU, zich positief opstellen.
We hebben er niets aan om te blijven steken in discussies over de gang van zaken rond de PWK, hoe vervelend dit proces ook voor de bewoners verlopen is. Ook niet om van te voren al te spreken van asiezoekers die hier niets te maken hebben. Ik weet niet hoe de anonieme schrijver aan de informatie komt dat er vooral Albanezen asiel krijgen, maar dit zijn nu juist mensen die GEEN verblijfsstatus krijgen. Het zullen toch veelal vluchtelingen zijn uit de brandhaarden in het Midden-Oosten en Afrika.
Omdat ik zijdelings betrokken ben bij het proces, wil ik zonder te staan " juichen" toch een compliment uitdelen aan het bewonersplatvorm voor hun constructieve bijdrage en aan Lars Pijlman en zijn medewerkers voor het werk dat zij tot nu toe verzet hebben. Laten we in Gouda met elkaar laten zien dat we een gastvrije stad zijn voor vreemdelingen ( en dan heb ik dus niet over toeristen)
Heike Blok

Anoniem zei

Beste Heike, lees de voorpagina van de Volkskrant. Er komen nauwelijks nog Syriërs binnen. Het is toch wel naïef te denken dat de asielprocedure niet op grote schaal misbruikt wordt door lieden die puur economische motieven hebben. Dat is geen "onderbuik" hoor, maar verdiepen in de feiten. Ik snap heel goed overigens dat mensen hierheen willen komen.

Ook als je geen verblijfsstatus krijgt, wordt je wel opgevangen gedurende de procedure. Mensen die uitgeprocedeerd zijn, blijven ook vaak hangen tegen beter weten in. En dan gaan de CU en PvdA weer vragen stellen over "bed bad en brood" voor illegalen. Alle "zielige" groepen moeten hierheen komen en hier blijven; andere gemeenten in Z-H doen niks.

De juichstemming was er wel degelijk. Mw. Bergman (wethouder D66) lachte de SP bijdrage uit. Lekker respectvol allemaal.
In iedere bijzin wordt genoemd dat "de bewoners" dit of dat kunnen doen, of "de vrijwilligers". Alsof je daar een blik van opentrekt.
Ik heb ook mijn uurtarief, net als mijnheer Pijlman, die hier een hele goede boterham mee verdient en bewoners het werk laat doen.

Anoniem zei

Wat mij in ieder geval zeer verstandig lijkt is om aan de wijk Gouda Noord een mogelijkheid te bieden via toerustingsavond(en) georganiseerd vanuit de gemeente een manier te vinden om voorbereid te zijn op de komst van zo'n grote groep vreemdelingen.

Het staat búiten kijf - dat men in deze wijk níet onwelwillend staat tegen de opvang van vluchtelingen of om een helpende hand te bieden in geval van nood. Het probleem is de enorme omvang; en een begin van een proces waarbij bewoners en raad niet zijn gehoord. Bij een evident betere aanpak van de aanvang (aan de voorkant van dit proces) zou de gemoederen veel beter in balans hebben gehouden, en het gevoel hebben gegeven gehoord te zijn, vanaf toen. Dat fundamentele vertrouwen mist dit College node; en men zou er - alsnog - goed aan doen hierin een betere houding aan te nemen.

Overigens verrassend Heike Blok op het podium te zien staan maandagavond.

Anoniem zei

Dank mijnheer Krins voor de reactie over de motieven van het fractievoorzittersoverleg.

Echter is het niet zo dat de politieke wil er van het begin af aan was om een, toch in ieder geval relatief groot, AZC in de PWA te vestigen ?! Dat mag, maar dat hoeft u niet te verhullen.

Allerlei formeel - bestuursrechtelijke en - eigendomsrechtelijke argumenten worden m.i. gebruikt om uw politieke keuze, en die keuze van anderen, naar buiten toe te rechtvaardigen. Dat zou u niet nodig moeten hebben ! Zeker niet omdat u een respectabel politicus bent.

Anoniem zei

Geheel eens # 13:24

Anoniem zei

Krijgen alle buurtbewoners nog een uitnodiging voor een toelichting van de bestuursovereenkomst als de uiteindelijke vorm beschikbaar is op het stadhuis en de mogelijkheid in gesprek te gaan met het College als het gaat over de inhoud en de consequenties? Dat zal ook onzekerheidsbesparend werken waarschijnlijk.

Theo Krins zei

Het college had een akkoord gegeven - binnen hun bevoegdheid - om de komst van een AZC met maximaal 500 bewoners mogelijk te maken. Daarbij hadden we als raad de mogelijkheid om aan te geven tegen dat besluit te zijn. Hiervoor was o.a. ruimte tijdens een avond waarop we wensen en bedenkingen konden meegeven voor de onderhandelaars. Als een meerderheid van de raad tegen dit besluit was geweest had COA zich zo goed als zeker teruggetrokken van dit project. Een zeer ruime meerderheid van de politieke partijen was echter niet tegen dat besluit, maar heeft wel allerlei randvoorwaarden gesteld en die zijn grotendeels meegenomen in het Bestuursakkoord.

Anoniem zei

Is die avond meegeven 'wensen en bedenkingen' achter de schermen geweest Theo? En is zoiets er ook geweest met de scholen trouwens? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.

Theo Krins zei

Was een openbare raadsavond!

Anoniem zei

Bedoel je die avond dat het memo op de agenda kwam? Herinner het me weer.

Anoniem zei

Naar mijn vaste overtuiging zullen het Bewonersplatform en GNzhH onze toekomst in Gouda Noord veilig stellen middels goede contractvoorwaarden: ja, juridisch afdwingbaar (geen vaag verhaal).

Henri zei

Beste mensen, Theo,

Wat een prachtig blog is dit toch. Als inwoner uit Gouda Noord heb ik de afgelopen dagen meegereden op de AZC trein. Twee raadsvergaderingen bezocht. En uiteraard behoorlijk wat Tweets, Facebookpostings en een bericht op Forum Gouda er uit gegooid.Nu een bericht hier.

Wat heb ik heb trouwens genoten. Maar opnieuw is er nu tijd nodig om betere en nieuwe afspraken te maken. En stop alstublieft met het vage 'vertrouwen'. Waarom? Omdat de bestuurlijke transformatie van Moskee naar AZC bij veel mensen is ingeslagen als een bom en het vertrouwen in de politiek heeft geminimaliseerd. U hoeft hier natuurlijk geen begrip voor te hebben, maar moet het wel begrijpen.

Ter zake: Onze wijklector heeft als inspreker verteld over de inhoud van de overeenkomst. De overeenkomst valt echter niet helder en eenduidig uit te leggen. De objecten van de overeenkomst(veiligheid, leefbaarheid) zijn wel benoemd , maar niet duidelijk genoeg beschreven. Prestaties zijn daarom niet meetbaar.

Een voorbeeld van een prestatie is het handhaven van de openbare orde. Deze prestatie is wellicht niet de belangrijkste in het geheel , maar wel van doorslaggevend belang. Falen op deze prestatie zal een ontwrichtende werking hebben op het proces. Geen probleem overigens.

Juist hierop kan de wijk krachtig acteren. Let wel, dat is uitsluitend in het geval er sprake is van (aanhoudende) problemen met de openbare orde. Laten we hopen dat dit scenario geen werkelijkheid wordt. Hopen, want hierop vertrouwen is regelrechte waanzin.

Persoonlijk vind ik het daarom ronduit vreemd dat de wijk zo 'tevreden' is. Wat betreft de juichstemming na afloop van de vergadering het volgende. Telkens na afloop van de derde vergadering, als de gemeenteraad besluiten heeft genomen, is er een borreltje in het bedrijfsrestaurant. Gisteravond was er, zonder raadsbesluit! toch een extra borreltje met bitterballen.

Dit is in beginsel een teken dat de boel weer/nog steeds onder controle is. En het kan aan het bier liggen , en dan is het altijd gezellig! De raadsleden gaan met elkaar om als een soort vrienden die heel, heel veel van elkaar kunnen hebben. Verder moet ik eerlijk bekennen dat ik inderdaad, in het bijzonder met de PvdA-fractie, hartelijk gelachen heb.

Hopelijk mag ik hier ook meedoen. Dit blog is momenteel misschien wel het meest politiek-actieve blog. Nog bedankt Theo voor je tact en wijsheid. Maar zoals ik hier ook al las, zal dat niet genoeg zijn. Minder vertrouwen, meer controle en vooral heldere afspraken zijn de komende tijd nodig om problemen te voorkomen. Als het aan mij ligt voor niks want de kans dat alles op zijn pootjes terecht komt is zeker aanwezig; natuurlijk is dit een van de scenario's!

Het grote gevaar schuilt hem echter in de 'waardering' van de zaken die scheef (kunnen)lopen. Misschien beoordeeld de burgemeester die nachtelijke vechtpartij met veel politie en helicopterlawaai boven de wijk als een professioneel uitgevoerde actie, terwijl de buurt met klem aandringt op stopzetting van de gefaseerde instroom> Het gebouw moet echter vol; er is miljoenen geinvesteerd. Zonder dat duidelijk is aan welke prestaties precies moet worden voldaan.

Nu toch nog even over de wijk die zo tevreden is. Is dat eigenlijk niet die befaamde Goudse tolerantie? Als je het helemaal niet vertrouwd, toch participeren in overleg, met weliswaar inspraak maar zonder uitspraak, zonder zekerheid?

Wees gerust. Ongelukken zijn niet te voorkomen maar de rollen zijn nu omgedraaid. De lat ligt ontzettend hoog voor het bestuur. Elk incident zal uitvergroot worden en, vooruit, politiek-correcte goedpraterij zal al heel snel niet meer werken.

Bij verder escalatie zal de wijk zetel nemen in de nieuwe gemeenteraad. Slecht presterende bestuurders zullen 4 jaar lang extra gecontroleerd worden door Gouda Voort, onze nieuwe lokale partij. Momenteel doet een zetel 875 stemmen.Met vriendelijke groet uit Gouda Noord

Anoniem(Grapje, Henri van Heffen)

Anoniem zei

Laat de PvdA nog maar even genieten.

Anoniem zei

En laat de CU ook nog maar even genieten.

Anoniem zei

Gouda Voort... Met GBG hebben we een uitstekende lokale partij die wel naar de burgers luistert (overigens zonder hen naar de mond te praten). Aan de stilte in de raadszaal te merken vonden ook veel raadsleden dat Jan de Koning van GBG veel terechte (kritische) woorden sprak. Ik vind niet dat hij mantra's bezigt, hij wil scherp krijgen waar partijen staan en helaas denken teveel raadsleden niet goed na over de gevolgen van dit AZC.

Wat is er met de christelijke partijen aan de hand dat ze zo weinig kritisch zijn op het AZC, bv tav schaal en omvang?

Anoniem zei

De heer Weeber van Gouda Positief bewees zijn kiezers weer geen enkele dienst, door wat vage beschouwingen te geven die volstrekt langs het onderwerp van de avond gingen (de komst van een AZC). Hij wilde niet de moeite nemen namens GoPo om het convenant te lezen of hierop te sturen.
Waarom dit toch zo'n partij is die linkser is dan GroenLinks... Veel mensen die erop gestemd hebben staan echt ergens anders. Eerst wilden ze de megamoskee doordrukken (plan-De Laat), nu het AZC.

De VVD fractievoorzitter was blijkbaar afwezig, zijn vervanger benoemde dat veel zorgen over AZC's ingegeven zijn door angst. En bedankt he. Deze woorden zullen weerklinken rond de verkiezingen in 2018, wat een minachting voor de burger.

Anoniem zei

Ha Henri,

Toen er een megamoskee in mijn achtertuin zou komen,
En iedereen schrok,
Ben ik net als jij ontspannen gebleven, Henri.
Want in die paar jaar dat ik op deze wereld ben,
Heb ik leren relativeren, Henri !

Toen die megamoskee er toch niet kwam,
Ben ik weer ontspannen gebleven,
Want ik heb leren relativeren.

Toen ik hoorde dat er een AZC in mijn achtertuin zou komen,
En iedereen weer schrok,
Ben ik net als jij ontspannen gebleven, Henri.
Want in die paar jaar dat ik op deze wereld ben,
Heb ik leren relativeren, Henri !

Als alles straks goed afloopt,
Of als het hier een "halve getto" dreigt te worden,
Zal ik ook dan ontspannen blijven en relativeren, Henri !!

Anonymus.

Anoniem zei

Klinkt een beetje als iemand die iets "lekkers" heeft gerookt...

Anoniem zei

Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen.

Anoniem zei

Zo'n juichstemming onder College stemt droef. Maar instemmen terwijl men eigenlijk terug naar de onderhandeltafel zou moeten, ook.

Anoniem zei

Raar dat als er zoveel kanttekeningen zijn , zelfs bij de CU, dat je dan als raad niet zegt: college, ga nog even terug en onderhandel hier verder over. Ook de financiële onderbouwing heeft de raad niet gezien, maar Mw. Niezen krijgt alle ruimte om zo snel mogelijk haar handtekening te zetten (of ze nou echt begrijpt wat er staat...). De open eindjes worden dus voor lief genomen, wat een volksvertegenwoordigers!

Raar ook dat de CU bij het islamitisch centrum een locatieonderzoek wilde en alle effecten in beeld, en dat nu bij een AZC totaal niet nodig acht. Toch twee zeer vergelijkbare ontwikkelingen op hetzelfde stukje grond! Dit geeft te denken...

Al hebben de fractievoorzitters, in het geheim en zonder de burgers te horen, bepaald dat er geen echt debat mocht komen over hoe en waar een AZC, en ook al dachten ze slim te zijn door de raad geen "besluit" te laten nemen, en ook al hadden PvdA en GroenLinks hun vriendjes in het bewonersplatform.... De raadsleden die instemden zijn medeverantwoordelijk als het straks fout gaat (wat God verhoede).

Anoniem zei

Bestuursrechter en de wetgever hebben sommige handelingen die strikt genomen niet voldoen aan de definitie van een besluit als in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb met een besluit gelijkgesteld. Dat heet het strategisch besluitbegrip.

Anoniem zei

Een voorbeeld van een strategisch besluitbegrip is een bestuurlijk rechtsoordeel.

Dat is in principe geen besluit, tenzij onevenredig bezwarend voor de aanvrager of derde om handhaving af te wachten, of als het leidt tot onomkeerbare gevolgen.

Anoniem zei

Eigenlijk zou zo'n gemeente een bevoegdhedenovereenkomst behoren te sluiten.

Daarin contracteert de overheid over de wijze van het gebruik van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Neem nu het arrest Alkemade/Hornkamp. In casu gebruikt de gemeente de bevoegdheid van planologische aard om doelen te bereiken op het gebied van volkshuisvesting. (bouwplan AZC)
-> Schending art 3:3 Awb. Detournement de pouvoir.

Bij de bevoegdhedenovereenkomst geldt een strenge controle aan de hand van het beginsel misbruik van bevoegdheden.

Anoniem zei

Er zijn wat politici en juristen actief op deze blog. Als het echt waar is wat die ene man zei (en dat zou best kunnen want iemand zei me dat het zijn vak is) dat de bestemming en eigendom gewoon klopte voor een AZC, dan is die hele raadsvergadering gewoon onzin en hebben ze er niets over te zeggen. Maar dat is natuurlijk lastig toegeven voor politici en ook de bewoners zoeken natuurlijk een zondebok.....Eigenlijk is er maar 1 zondebok en dat is het Rijk die dit soort dingen doordrukt.

Anoniem zei

Niet eens #12:17. Er worden in deze discussie een hoop drogredenen opgevoerd, waaronder "eigenlijk hebben we er niets over te zeggen want het Rijk is eigenaar".

Bestuurlijk hebben we (i.c. de gemeenteraad en B&W) er heel veel over te zeggen. Het COA handelt niet als de raad er niet achter staat. De Staatssecretaris kan formeel "doordrukken" maar past dat zelden tot nooit toe (alleen bij noodopvang in Oranje, en daar kreeg hij snel spijt van...).

Politiek wordt de ruimte van B&W beperkt door de steun en het vertrouwen die de raad haar geeft. De politieke vertrouwensregel maakt dat een college vleugel lam is, niets kan besluiten, zonder politieke steun. Immers, steunt de raad het college niet meer, dan kunnen die wethouders naar het UWV!

Juridisch zijn er ook nog de beginselen van behoorlijk bestuur. Die werden in de moskeediscussie met handen en voeten getreden en ook in de AZC discussie zeer discutabel.

Anoniem zei

Het is overigens ook een gotspe dat in de AZC discussie, ook in de blog hierboven, de financiën worden opgevoerd als belangrijke reden om steun te geven aan het voorstel op deze PWA locatie, met omvang van 500. Het gaat om financiën van de rijksoverheid, niet die van Gouda! Heel nobel, maar de Tweede Kamer bepaalt hoeveel geld er naar asiel gaat.

Wethouder De Laat is er normaal als de kippen bij om te claimen dat gemeenten te weinig geld krijgen van het Rijk. Dan is er de mogelijkheid dat het Rijk extra geld geeft, of een kleiner AZC dan 500 toestaat, en dan zegt deze raad: nee hoor, doe maar 500, want anders wordt het te duur voor u, Rijksoverheid!

(Overigens Theo: jouw partijgenoten in de Tweede Kamer steunden toch ook de motie voor meer kleinschaliger asielopvang? Ik zou die motie als vluchteling trouwens ook steunen)

Anoniem zei

Daarom werd er zo gejuicht door college en de PvdA:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/05/terugpakactie-gouda-krijgt-asielzoekerscentrum-op-plek-waar-afgekeurde-megamoskee-zou-komen/

Anoniem zei

@anoniem 13.22 Goed stuk!

Zorgvuldigheidsbeginsel.

Is er daadwerkelijk draagvlak in Gouda Noord?

Als daar niet zorgvuldig over nagedacht wordt komt men erachter dat het hele verhaal op drijfzand is gebaseerd.


'Een veelvoorkomende fout van mensen: bij goed weer geen rekening houden met storm.' - Machiavelli.

Anoniem zei

De CU in Gouda lijkt af te wijken van het landelijke standpunt:
o.a. TK-lid dhr. Joël Voordewind zegt zelf: "Eerlijk en kleinschalig"

http://www.cip.nl/nieuws/januari-2016/54078-cu-pleit-voor-kleinschalige-opvang-door-eerlijke-verdeling-azcs

http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/segers_kleinschaliger_opvang_vluchtelingen_voorkomt_problemen_1_971691

https://cvandaag.nl/christenunie-verdeelsleutel-voor-verplichte-opvang-asielzoekers/

Anoniem zei

De heer Krins stelt op deze blog op 12 mei j.l. om 10.00 uur, dat het College bevoegd was om te handelen t.a.v. het verzoek van het COA, zoals het heeft gehandeld. Dat is juist !

Echter, de manier waarop het College zijn bevoegdheid gebruikt, zegt wat over de (politieke) keuzes die het maakt. Daar hoef je het niet per se mee eens te zijn, ook de heer Krins niet.

Het feit dat het College bevoegd is, ontslaat het College niet van zijn verantwoordelijkheid en zijn politieke plicht om verantwoording af te leggen. Het College is dus aanspreekbaar op gevoerd beleid, ook juridisch gezien ! Feitelijke handelingen zijn immers ook handelingen.

De heer Krins zegt verder op deze blog dat een Raadsbesluit niets zou toevoegen. Dat vind ik een merkwaardige opmerking.

Anoniem zei

Excuus: niet om 10.00 uur, maar om 14.11 uur (blog 12/5).

Anoniem zei

http://www.nu.nl/binnenland/4257553/twee-gewonden-bij-vechtpartij-azc-goirle.html

'Bij een massale vechtpartij in een asielzoekerscentrum in het Noord-Brabantse Goirle zijn twee minderjarige asielzoekers aangehouden.

...


Bij de vechtpartij waren zo’n twaalf minderjarige asielzoekers betrokken, die elkaar met messen en stokken te lijf gingen. Ook werden vernielingen aangericht in de tijdelijke opvanglocatie.'

Succes Gouda!

Anoniem zei

Daar gaan we weer met suggestieve berichtgeving van anoniem 13:35. "Raad heeft besloten dat AZC er moest komen zonder ook maar 1 keer met bewoners te spreken." Aantoonbaar onjuist, raad heeft niets beslist, en een belediging voor het bewonersplatform. Inmiddels al weer een 176 keer gedeeld op Facebook. Zeldzaam triest hoeveel fouten je in 1 artikel kunt schrijven. Het land uit met dat soort riooljournalisten. Enkeltje Syrie of zo.

Anoniem zei

Het is terecht wat de journalist schrijft. Bewoners kregen een brief en stonden voor het blok. Dat is met de raad ook ongeveer zo gegaan. Daarna mochten bewoners zonder discussie over kleinschaligheid of minder inwoners op dat hele kleine stukje aarde in het platform deelnemen.

De wijk is murw en moe. En dat was precies de bedoeling.

Anoniem zei

Het bewonersplatform en de berichtgeving erover in de media heeft wat weg van 'geef het volk brood en spelen.'

Zeker als blijkt dat het bewonersplatform naleving van hun eisen niet kan afdwingen.

Anoniem zei

De Raad heeft niets beslist ?

Theo Krins zegt op deze blog dat als de Raad overwegend tegen de werkwijze van het College (acceptatie verzoek van COA) was geweest en dat had geuit (ook zonder Raadsbesluit), dat de COA zich zeer waarschijnlijk had terug getrokken.

De facto heeft de Raad dus wel degelijk beslist, in die zin dat het achter het College is gaan staan, en de beslissingen van het College niet heeft geblokkeerd!

Anoniem zei

Wat een onzin. De raad kan bijvoorbeeld ook niet beslissen over eigendom van uw huis of de verkoop daarvan binnen de bestemming. Zou een mooie boel worden. Iemand verwoordde het woensdag treffend door de vergelijking met een communistische heilstaat te maken. Mischien is dat een optie: hek om Gouda Noord en er een communistische wijk van te maken waarin iedereen over elkaars eigendommen gaat.

Anoniem zei

Dat de raad alleen "wensen en bedenkingen" uit, is een trucje om te voorkomen dat partijen straks bij de verkiezingen ter verantwoording kunnen worden geroepen voor de rommel die ze hebben aangericht inzake het AZC.

Maar het is duidelijk welke politieke fracties steun hebben verleend. Besluit of niet.

Het werkelijke besluit door het college om het AZC in Gouda op de PWA locatie te doen is natuurlijk al in de zomer van 2015 genomen, vlak na de stemming over het Islamitisch Centrum. Tetteroo en kornuiten zaten toen nog vol rancune richting de wijk en hadden er nog geen goed gesprek mee gevoerd. Het traject met de bewoners heeft op dat besluit geen verdere invloed gehad. De bewoners mochten niets vinden van de omvang en locatie van het AZC. Ze moesten alleen "betrokken" worden omdat het moest, niet om werkelijk invloed te geven.

Anoniem zei


Gouda Noord is veelvuldig geprezen vanwege hun moed om constructief te gaan samenwerken via het Bewonersplatform. Mijn angst was steeds dat het naief was om dat te doen. Mijn angst is helaas terecht gebleken!

Ex-bewoonster Gouda Oosterwei

Anoniem zei

In een communistische heilstaat bepaalt de staat wat er met "persoonlijk eigendom" gebeurt, en is er dus geen persoonlijk eigendom. In Nederland bepaalt de staat NIET wat er met eigendom gebeurt, ook niet in Gouda Noord !

Maar de overheid, dus ook de lokale overheid, kan wel belemmeringen opwerpen, bijvoorbeeld een bepaalde vergunning weigeren. Dat wil nog niet zeggen dat we in een "communistische heilstaat" leven !!!

Anoniem zei

@Anoniem 16:58

Kunt u uw bericht nader uitleggen met definities svp. (van o.a. een communistische heilstaat)
Hoor graag van u.
Bij voorbaat dank.

Anoniem zei

Beste Theo,

Is er al iets meer bekend over wanneer het onderzoek naar de vleermuizen door de Universiteit van Wageningen van start gaat?

Met vriendelijke groet,

Henri zei

Duidelijk. Dit is is mijn buurtbewoner-verhaal.

Bij de oprichting van het AZC buurtplatform heb ik kennis genomen van de uitnodiging om deel te nemen. Mede vanwege het feit dat ik kort daarvoor had deelgenomen aan een soortgelijk buurtoverleg, de rondetafelgesprekken , heb ik 'voorbij' laten gaan.Mijn woning ligt 500 meter van het AZC. Zelf verwacht ik geen overlast.

De Buurt gaat nu een nieuwe fase in. Binnenkort wordt het besluit genomen. Maar wat betekent dat voor het Buurtplatform? De suggestie voor een onafhankelijke voorzitter is zeker welkom. Maar feitelijk blokkeer ik met dit schrijven die mogelijkheid. Met een beter idee.

Op dit moment wil ik als buurtbewoner graag inhaken bij het Buurtplatform. De beheersovereenkomst is onvolledig en onduidelijk. Naar mijn idee kan de huidige woordvoerder voorlopig voorzitter zijn. De buurt moet zoveel mogelijk zelf regelen, zelf overleggen maar zal zich ook moeten organiseren. Nu moet er echter door- onderhandeld worden. Dan zal ook blijken of het platform blijft bestaan

Openbaarheid en openbare orde zijn met elkaar verweven. De puntjes moeten nu op de I. Zelf ben ik toevallig betrokken geweest bij de opkomst& ondergang van het laatste Wijkteam. Theo en de rest ken ik uit de raad. Ambtelijke top niet, want die is bijna helemaal nieuw. De mensen zijn nog steeds hetzelfde.

Dat gedoe met Gouda Voort is natuurlijk puur aandachttrekkerij. Wel volledig zelf gefinancierd door 250 leden in de wijk. De voorzitter had laatst nog een leuk stukje in het AD. Graag nodig ik ze langs deze weg uit om weer aan te sluiten bij het Buurtplatform. We gaan onderhandelen.

"Geen Gesodemieter' is het thema. Eigenlijk is dat wat ze willen in Gouda Noord. Lukt dat niet dan neemt Gouda Voort zeker de boel over. Voorlopig zou het wel eens hele stil kunnen gaan worden. Of niet? Hier waarschijnlijk wel.Volgende zaak.

Theo ,bedankt en prettige Pinkster allemaal.

Anoniem zei

Beste Henri,

Wat een mooie beschouwingen schrijft u !

Wat Gouda Voort betreft... Edward Uittenbroek heeft anderhalf jaar geleden toch maar even het initiatief genomen om voor deze wijk te gaan "vechten". Ik vind dan ook dat we met zijn allen in Gouda Noord veel, heel veel, aan deze man te danken hebben !!!

Prettige Pinksterdagen.

Anoniem zei

Wethouder Niezen (GroenLinks) bij TV West Nieuws, over de kanttekeningen wensen van de raad: "We gaan ze allemaal op een rijtje zetten en waar het kan, nemen we ze mee". Goed gedaan hoor raad, het college van BenW huivert en siddert voor jullie inbreng!

PS. Beste kritische bewoners, een ander citaat van mevr. Niezen (GroenLinks): "We hadden een mooie avond in Gouda".
Dat 500 ontheemden in jullie woonwijk geplaatst worden, das toch wel een feestje waard voor deze wethouder!

Anoniem zei

Wethouder Niezen (GroenLinks) over de wens van de raad dat het allemaal wel zorgvuldig moet:
"Die inzet hadden we al".
Nou mevrouw Niezen, erg zorgvuldig was het natuurlijk niet dat u zelf op geen enkele vraag een antwoord wist, maar de ambtenaar naast u steeds u uit de brand moest helpen bij kritische raadsvragen.

Anoniem zei

Wat een arrogantie.

Anoniem zei

Een feestje als GroenLinks naar de nul zetels gaat.

Anoniem zei

@Anoniem, 13 mei 2016, 16.58 uur

Publiekrechtelijk beperking

"Oplegging publiekrechtelijke beperking is dat de OVERHEID BESLUIT dat iemand niet alles met een huis of stuk grond mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op een huis of stuk grond. Het gaat niet om een beperking volgens het privaatrecht. En het gaat ook niet om schulden die te maken hebben met een huis of stuk grond of de rechten daarop, bijvoorbeeld de lening voor een huis."

Bron: tax.kadaster.nl

Anoniem zei

Het is duidelijk dat een brief over "landsbelang" intimiderend werkt. Verder is het vertrouwen van raadslieden beperkt in het College wat dit betreft maar toch stemt men in. Onvoorstelbaar en onverantwoord.

Het platform had slechts een adviserende rol binnen het kader van een doelredenering. Het tekent maar weer hoe laag niveau we eigenlijk hebben van stadsbestuur. Een gezonde discussie kan men niet aan.

Anoniem zei

En burgemeester Schoenmaker stond erbij en keek er naar...

Anoniem zei

Die raadsleden van de coalitie die elkaar bijna om de hals vielen van vreugde na de vergadering, wisten dat hun tactiek geslaagd was: zoveel mogelijk partijvriendjes in het buurtcomité neerzetten. Miscommunicatie, verwarring en uiteenlopende visies tot gevolg. Er zaten mensen in het buurtcomité die in de verste verte niet in de buurt Gouda Noord woonden, maar er alleen zaten omdat collegeleden hen gevraagd hadden erin te zitten.

Zie ook hoe fel Marjon Suijker (PvdA) iedere buurtbewoner ondervraagde die inspraak. "Namens wie spreekt u eigenlijk?"
Alsof ze in een Amerikaanse rechtbank jury zat. Iedere buurtbewoner met een mening moest ondergeschikt worden gemaakt aan haar hogere doel. Alleen het van binnenuit gesaboteerde buurtcomité mocht iets vinden, en dan alleen binnen door PvdA en vrienden vastgestelde kaders (500 op de PWA locatie).

Namens wie spreekt de PvdA eigenlijk?

Anoniem zei

Wethouder Tetteroo heeft een epistel geschreven voor de PvdA website waar Mao nog een puntje aan kan zuigen.
Alle socialistische dogma's en geloof in absolute maakbaarheid van de samenleving komen voorbij inzake het AZC.
Het woord buurtbewoner komt er niet in voor.

Anoniem zei

Ik ken Mao niet maar de tekst van wethouder Tetteroo klinkt als verplichte vriendschap en opgedrongen samen delen. Een adequate visie op vluchtelingenproblematiek spreekt er niet uit. Diederik Samson kreeg nog wat meer realiteitszin de laatste tijd.

Anoniem zei

De grootste misvatting aan deze hele AZC discussie is dat de coalitiepartijen (VVD, PvdA, D66, GroenLinks, Gouda Positief) en college zich werkelijk voor de burger, de inwoners van Gouda Noord interesseren. Het boeit ze niets. Er is een toneelstukje opgevoerd, met de suggestie dat er inspraak was. Alles lag al vast. Tegengeluiden werden weggemasseerd. Debatten werden geblokkeerd.

Hilde Niezen (GroenLinks) vatte het gevoel goed samen: "Het was een mooie avond". Want ondanks gesputter van volhardende bewoners en enkele kritische politieke partijen (50 plus, GBG) kan geheel volgens script het COA zich uitleven op de PWA locatie. Met de volle 500.
Het toneelstukje heeft gewerkt.

Anoniem zei

Het was de makkelijkste manier om van een omstreden plek af te zijn. En het COA betaalt. Wat precies?

Anoniem zei

Wat is het toch uitermate vreemd dat Gouda Noord zo gemakkelijk in de extreem - rechtse hoek wordt geplaatst. Gouda Noord werkt op fatsoenlijke en constructieve wijze mee aan oplossingen en neemt dus veel verantwoording. Daarbij komt het voor zichzelf op, en stelt grenzen, als het om veiligheid, logistieke beheersbaarheid etc. gaat. Is dat extreem ?

Kennelijk kunnen bepaalde "linkse" mensen alleen maar in zwart-wit beelden denken !

Henri zei

Nagekomen:

Helaas heb ik weer grotendeels onzin uit lopen kramen de laatste dagen. Bijna iedereen zal zich eerst verdiepen in de materie alvorens het toetsenbord kapot te rammen ,deze noorderling doet dat helaas niet. Mijn bijdragen worden doorgaans vanuit de onderbuik over u uitgestort. Spreken en schrijven doe ik graag, lezen en met name luisteren praktiseer ik minder vaak.

Gisteravond heb ik echter toch de beheersovereenkomst nog eens doorgenomen. Als aanvulling op de heer Fundter zijn conclusie,- op basis van dit document kan men slechts dwalen-, concludeer ik dat er snel, deskundig maar bovenal vriendelijk gehandeld zal moeten worden.

Terzijde: uiteraard heb ik ook het pamflet van de wethouder gelezen. Het is in mijn beleving voornamelijk een statement. Met name de SP is er in geslaagd om het grootste gevaar, Tokkie-achtige Noorderlingen en meer van dat soort tuig, wakker te schudden met het fabeltje dat zij straks minder uitkering krijgen. Gelukkig heeft de huisvesting van mijn nieuwe plaatsgenoten, geen enkele invloed op de beschikbaarheid van huurwoningen en staat onze arbeidsmarkt klaar om voornamelijk hoogopgeleide collega's op te nemen. Regelrechte onzin en...

Het is ronduit schandalig dat sommige marginale groeperingen in onze samenleving zich , notabene in dit meeslepende toneelstuk, beroepen op onvermijdelijkheden. Deze problemen lossen we immers met een kwinkslag op.Dat weet u ook wel.

Toch maak ik me ook zorgen. Terugkijkend realiseer ik me dat Marion dit probleem op geraffineerde wijze heeft geduid. Haar vragen aan de insprekers vormen het uitgangspunt van mijn missie; eigenlijk een vraag: zijn de huidige deelnemers aan het bewonersplatform representatief voor mijn wijk?

Op dit gebied is de beheersovereenkomst duidelijk. We hoeven niet bang te zijn voor democratisch gedoe. De deelnemers aan het Omwonendenoverleg zullen door het college worden benoemd.De gesprekken tot nu toe kun je beschouwen als een voorselectie.

Het buurtplatform komt uiterlijk twee weken na het ondertekenen bij elkaar.Zelf vermoed ik dat op dat ogenblik de huidige wijkvertegenwoordigers 'geridderd' zullen worden.

-De HTML-code kan niet worden geaccepteerd: Mag maximaal 4.096 tekens lang zijn-

Henri zei

Vervolg:

Al met al kan ik niet anders dan mijn complimenten uitspreken voor de procesgang tot nu toe. Mijn eerdere indruk dat de buurt op een democratische wijze zou kunnen deelnemen aan gezamenlijk overleg blijkt een illusie.Iemand hier schreef dat er zelfs mensen van buiten de wijk in het platform zouden zitten wat natuurlijk de diversiteit ten goede komt.

Zelf zal ik proberen om te infiltreren in het Omwonendenoverleg. Helaas zal een van mijn weinige kwaliteiten, ik ken bijna elke speler, tegen me werken. Zo verwacht ik veel weerstand van de Koningin van de Wijk. Zij is een genadeloze samenwerking aangegaan met 'IJzeren Oma'(inside-informatie)

Het enigste wat mogelijk nog kan helpen is als ik een brief zou sturen aan het hoofd Veiligheid van de gemeente, wat bondiger zou schrijven en het lef zou hebben om dit soort correspondentie op het internet te dumpen.

Verder vraag ik me af of Jothijs nog aanspreekbaar is.De grootste kans ligt echter niet in mijn handen. Het allerbeste zou zijn als de vereniging, vertegenwoordiger van 250 huishoudens, opnieuw zou opteren voor deelname in het omwonendenoverleg.

Tot zover de democratische kansen die resten in dit proces. Voor de rest kunnen we slechts hopen op geluk. Zelf zie ik het allemaal wel.In principe verwacht ik geen overlast. Het grootste risico is overvraging van onze draagkracht. Wat dat betreft hebben onze wijkvertegenwoordigers overigens pas gefaald als blijkt dat 300 nieuwe plaatsgenoten gemakkelijk kan, maar 500 gewoon te veel is.

Dit alles heeft niets te maken met naastenliefde of mensenrechten. Dit is puur lokale politiek zoals we in de toekomst nog veel vaker zullen zien. Laat dat nu net mijn hobby zijn. En al ben ik geen politieke ster, menig amateurpoliticus zal jaloers zijn op de omstandigheden in het inmiddels roemruchte Gouda Noord. I love it.

Anoniem zei

@ Henri. KLaas Dijkhoff (de Staatssecretaris van dit dossier) heeft het over 'uitgaan van draagkracht van een samenleving. Daarover wordt nergens gerept in de brief van het College, wel over "landsbelang". Ook niet in de bewonersovereenkomst.

Verder onderstreept de kraak vandaag het memo van het College. Er zijn geen nieuwe huizen in Gouda. Hetgeen de onverantwoorde beslissingen die zijn genomen dit aangaande alleen maar onderstreept.

http://goudsepost.nl/nieuws/pand-westhaven-in-gouda-gekraakt-

Anoniem zei

Wijkvertegenwoordigers worden te groot gemaakt. Alsof zij een besluit hebben genomen. De gemeenteraad schuift graag verantwoordelijkheid weg naar wijkmensen, en naar BenW als het gaat om het nemen van concrete beslissingen.

De wijk had nul speelruimte. Alles moest gekleurd worden binnen de lijntjes (500, voor 10 jaar, op PWA locatie) die het college had klaargezet. De wijkvertegenwoordiging wordt vervolgens door raadsleden de hemel ingeprezen, omdat ze dat gedaan hebben wat van hen verwacht werd. Terwijl diezelfde raadsleden 9 maanden eerder al groen licht hadden gegeven voor dit plan (in informele contact binnen de coalitie).

Leer mij Tetteroo en partners kennen. Keiharde machtspolitiek, daar gaat het bij dit college nog steeds om, ongeacht het thema.

Anoniem zei

Deze briefschrijver heeft het goed begrepen:

http://goudsepost.nl/nieuws/ingezonden-brief-arrogantie-1.6012205

Anoniem zei

Verdeel en heers ?
GN zal moeten zorgen dat GNzhH niet wordt uitgespeeld tegen het Bewonersplatform.

P.S. Is de financiele onderbouwing van het hele AZC/PWA-verhaal al rond ?

Anoniem zei

Arrogantie is een bestuursstijl in Gouda.

Anoniem zei

Het is eerder Aristocratisch en Feodaal te noemen die bestuursstijl. Een fatsoenlijk onafhankelijk wijkonderzoek zal niet misstaan, maar misschien zijn de centjes op. Wat staat er trouwens in het memo over huisvesting. Weet iemand dat?

Anoniem zei

Maak je niet zo druk om de PvdA die staan in 2017/2018 op NUL.

Anoniem zei

@Anoniem, 16 mei 2016, 19.38 uur.

De zaak is m.i. beklonken in het fractievoorzittersoverleg. Kennelijk waren ze het eens dat het AZC er niet zou kunnen komen als de democratie zijn werk zou kunnen doen, dus moest het anders. Het kan ook zijn dat de oppositiepartijen niet akkoord konden gaan en "compensatie" hebben gekregen voor de "deal"...
---

Henri zei

Tegen Theo kan je niet op :_)
Alleen de vereniging , dan wel de variant Gouda Voort, kan een rol van betekenis spelen. Wij stemmen slechts.

Iemand op Forum Gouda schreef dat het nu wel duidelijk is wat mijn bijdrage aan dit forum betekent. Zie
http://www.forumgouda.nl/index.php/topic/1736-nieuwe-politieke-partij-gouda-voort/?p=39409
Daar houd ik alles bij over de opkomst van Gouda Voort. Gouda Voort zou volgens mij stem kunnen geven aan de onvrede die je hier leest. En moet zitting nemen in het omwonendenoverleg, als GNZHH of via individuele leden. Iets doen.

Anders wordt het wel echt saai.


Met vriendelijke groet,
Henri van Heffen

ps. Echt top blog hier meneer Krins.

Heike Blok zei

Wanneer houden we nu eens op met zeuren! Dat een bewonersplatform zoveel inbreng heeft gekregen is al uniek. Dat de raad een advies uit heeft gebracht is al uitzonderlijk in dit soort gevallen. B & W heeft in deze gewoon het recht om zonder al deze inbreng het akkoord te tekenen.
Dat dit in Gouda anders is gegaan, is dus een uitzondering en in plaats dat iedereen nou eens erkend dat er heel veel inspraak is geweest in het proces, maar blijft hangen in onvrede en negativiteit, gaat me tegenstaan.
Theo misschien moet je dit onderwerp maar afsluiten op je blog, we vallen te veel in herhalingen.
Heike Blok

Anoniem zei

Heike, we leven in een democratie, hetgeen betekent dat een ieder het recht heeft om besluiten te bekritiseren. Dat geldt ook voor de wijze van besluitvorming. Overigens veronderstel je ten onrechte dat en college van BenW maar kan besluiten wat ze wil. Zij dient zich daarbij o.a. te houden aan beginselen van behoorlijk bestuur en rekenschap af te leggen aan de gemeenteraad (al moet ik toegeven dat de raad in Gouda nogal dociel is, zoals een brievenschrijver in Goudse Post opmerkt).

Punt blijft dat de hele inspraak een poppenkast is, als over de fundamenten van het besluit niets gezegd mag worden. Maar de kiezer mag dit alles in 2018 beoordelen bij de stembus.

Anoniem zei

Geachte Heike Blok,

Uw opmerkingen kan ik begrijpen, en ik ben het ook wel eens zat allemaal. Feit blijft dat Edward Uittenbroek c.s. bereid zijn voor gerechtigheid in Gouda Noord te vechten !

Op grotere schaal, de vluchtelingenproblematiek, speelt hetzelfde. Ook dat ben ik zat. Maar wat wilt u dan ? West-Europa is nauwelijks bereid voor zijn eigen cultuur en waarden te vechten. Moeten we Europa dan maar weggeven, zodat we van het gezeur af zijn, en dan over gaan tot de orde van de dag ?

Ik begrijp uw dilemma, maar het kan niet anders...

Hoogachtend,

Bewoner Gouda Noord.

Anoniem zei

Idd Heike, Gouda Zeurt zoals het Heurt, hahahahaha, zo wordt deze vereniging al genoemd.

Anoniem zei

Beste Heike,

Het zou eerlijker zijn te vermelden dat uw inspraak op de maandagavond uit de toon viel en dat u ook geen idee hadden wat een wijk als Gouda Noord aan zou moeten met 500 nieuwkomers of te wel een compleet dorp.

Staatssecretaris Dijkhoff meldt op zijn website dat er moet worden gekeken naar draagkracht van een samenleving. In Gouda is dat niet gebeurt.

Misschien kunt u kleine kinderen opvoeden en zeggen dat ze niet moeten zeuren. Maar wij zijn volwassenen en zien hetzelfde gedrag bij het College als in het vorige dossier. Zij beslissen en onder hun voorwaarden mag worden meegepraat. Dat is geen democratie.

Het is niet uniek wat het College heeft gedaan helaas. En daarnaast in het kader van de eigen beloften van dit College aan onze wijk zou er in samenwerking met de wijk aan een oplossing worden gewerkt. Dat is niet gebeurd, hoe beschamend.

Ook is het zeer beschamend zoveel daklozen te hebben in Gouda. Zij zouden eerst opgevangen moeten worden. En als Gouda zijn problemen heeft weten op te lossen (in de verste verte nog niet in zicht) dan kan men omkijken naar de vreemdeling. Het is een keer genoeg.

Nu u weer. En graag wat realiteitszin alstublieft.

Bewoner Gouda Noord.

Henri zei

Klopt allemaal :-)

De vereniging zal nu echt ( opnieuw )aan de bak moeten willen ze in de race blijven. Momenteel zitten we op een keerpunt. De kans dat de vereniging nu wegzakt , is groter dan de kans op een 'succes'. Het meest wrange is echter dat kleine incidenten rondom het AZC, 'gamechangers' kunnen worden. Hoe bizar wil je het hebben. De huidige politiek heeft echter zelf deze luchtledigheid veroorzaakt.


Leuke reactie van mevrouw Blok. Maak u niet te druk. Er zijn in Gouda veel 'slechte mensen', maar de 'goede mensen' zullen winnen! Heerlijk toch die strijd.

De internetreacties op de recente kraakactie maken duidelijk wat we van onze gemeenteraadsleden kunnen verwachten. Met name quotes. Elkaar afbreken is de norm. Terwijl er , linksom of rechtsom, gebouwd moet worden.

De politiek is er in geslaagd om de Goudse samenleving vergaand te verdelen. En passant zijn ze het prestige, aanzien, wat misschien wel het belangrijkste is om onze moderne problemen op te lossen, grotendeels kwijt geraakt.

Ik wil nog even vertellen wat een belangrijke motivatie is om mezelf bezig te houden met deze stammenstrijd. Dat zijn simpelweg de democratische rechten en plichten van mijn buren. Grotendeels 'gemiddelde' Gouwenaars, met alle respect voor 'gemiddeld' uiteraard. 'Gemiddeld' is zo slecht nog niet.

Ook de mensen van de vereniging hebben recht op een mening en politieke vertegenwoordiging. Democratie is niet alleen maar leuk en bovendien geen wondermiddel. Keihard werken voor succes. Een eerlijk zijn; Ik denk dat deze 'ellende', voorlopig voort blijven duren. Het is namelijk een mentaliteit.


Anoniem zei

Daar is wel een antwoord op. Behoorlijk bestuur, feiten (zoals een financiële paragraaf), huizen, passende wijkontwikkeling. Kortom: visie. Alleen de visie. Die ontbreekt ten enenmale.

En wat betreft Gnzhh. Zij deden in ieder geval een wijkpeiling. Het stadsbestuur geen onafhankelijk onderzoek.

COA regeert. Terwijl het een uitvoeringsorgaan is! Een politieke beslissing over de hoofden van eigen bewoners heen.

Hoe slecht kun je het hebben. Collegeleden die elkaar afzoenen vanwege "succes" waarvan de uitkomst bij voorbaat vaststond.

Slappe hap weer.

Anoniem zei

Die opmerkingen van mevrouw Blok komen mij hoogst merkwaardig voor.. Maar goed. Waarom denkt u is de wijk bevreesd? Omdat de overheid Alles Op Orde heeft! Sie schaffen das!!

http://www.nu.nl/politiek/4262728/controle-asielzoekers-niet-goed-verlopen.html

Anoniem zei

@ Anoniem 14.34

Het COA is een publiekrechtelijke ZBO (Zelfstandig bestuursorgaan).

Publiekrechtelijke zbo’s zijn bestuursorganen van rechtspersonen die bij of krachtens de wet zijn ingesteld. Dat blijkt uit artikel 2 Wet centraal orgaan opvang asielzoekers.

Zelfstandige bestuursorganen hebben een beperkte taak op het gebied van uitvoering, advisering of controle. Ze staan niet onder het ambtelijk-hiërarchisch gezag van een minister. Dat wil zeggen dat de minister een zelfstandig bestuursorgaan geen bijzondere aanwijzingen kan geven voor de afhandeling van specifieke taken. Zelfstandige bestuursorganen zijn ontstaan door de verzelfstandiging van uitvoeringsdiensten van ministeries.

Anoniem zei

@ anoniem 21.24

En wat betekent dat vertaald naar de Goudse situatie?

Anoniem zei

De gemeenteraad in Gouda zegt: wir schaffen das.

Ik zeg: Jan de Koning (GBG) verdient veel zetels in 2018!

Anoniem zei

@Anoniem, 18 mei 22.41 uur

Dat betekent dat COA niet regeert, maar een verzoek kan doen aan de gemeente. Die is bevoegd te beslissen, maar heeft (zie: bestuursrecht) wel draagvlak nodig voor het plaatsen van een AZC. Normaal gesproken zal het bestuur van de gemeente politieke steun zoeken in de gemeenteraad !

Anoniem zei

Gouda Voort is het nieuwe GBG, Edward is de nieuwe Jan.
Ook GBG heeft geen deuk in een pak boter kunnen slaan en is dus medeplichtig aan het gevoerde beleid.

Nog even los van de bovenstaande broodje aap verhalen dat de gemeenteraad hier iets aan had kunnen doen....eigendom en bestemmingsplan staan een groot AZC toe. Alleen de burgerlijke ongehoorzaamheid van Gouda Voort kan hier een einde aan maken. ACTIE !!!

Anoniem zei

Belachelijk om hier te doen alsof Gnzhh meer statuur heeft dan Gbg. Schoenmaker blijf bij je leest. Laat Edward doen waarin hij de wijk vertegenwoordigd. Aan een One-issue partij is helemaal geen behoefte.

En verder, politieke wil betekent geen draagkracht of draagvlak in de wijk. Namens wie zit men nu eigenlijk in de raad?

Anoniem zei

Ja, namens wie zit GBG eigenlijk in de raad? met die ene zetel.....

Anoniem zei

En als eenmanspartij maar steeds roeptoeteren: "mijn fractie en ik zijn van mening" en dan komt er weer iets onhaalbaars. Als het niet zo ernstig was dat dit soort figuren het volk vertegenwoordigen zou het lachwekkend zijn.

Anoniem zei

Respect is niet de sterkste kant van reageerder 13.43/13.46 uur. Zoveel is duidelijk.

Anoniem zei

Net zoveel respect als Gouda Noord via (anonieme) reacties op dit blog laat zien aan het stadsbestuur....

Anoniem zei

Het is duidelijk dat hier ook gefrustreerde politici aan het woord zijn.... Ook al is GBG een eenmansfractie, Jan de Koning legt de vinger op de zere plek en de andere politici (die zich slaafs opstellen t.o.v. het college) weten dit.

Al dat gepraat over eigenaarschap kan niet verhullen dat de democratisch gekozen raad in Gouda collectief gefaald heeft in het duidelijke opdrachten meegeven aan het college dat ze geacht wordt te controleren. BenW en het COA gaan intussen hun goddelijke gang.

Anoniem zei

Het Christendom is Helaas doorgeschoten in naïviteit. Christelijke regenten bouwen een kolonie ver weg van waar ze zelf wonen. En waar ze maatje gaan spelen. Ze denken dat dat zo bedoeld is. PvdA GoPo en de rest lachen erom hebben we die CU en SGP toch lekker te pakken.

Anoniem zei

@Anoniem 19 mei 2016, 17.36 uur

Europa is gebouwd op de (Grieks-Romeinse) klassieken, humanisme en de Joods-Christelijke traditie. Het Christendom is een zgn. "hart" godsdienst. Dat is en blijft geweldig, maar de realiteit kan hard zijn. Dat mag je nooit vergeten. Als die realiteit niet op zijn GEHELE waarde juist wordt ingeschat, kan het zijn dat de goede bedoelingen doorschieten, dat ben ik met u eens !

Anoniem zei

Als dit dossier voor de rechter komt, dan zal de bestuursrechter toetsen op o.a. de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en zal hij ingaan op het draagvlakcriterium.

Het College beweert dan dat het bewonersplatform representatief is voor de wijk Gouda Noord.

Maar dat is nog maar de vraag, aangezien er berichten zijn dat deelnemers uit dit platform niet uit Gouda Noord komen.

Dat vervuilt de resultaten van het bewonersplatform en is daarom niet meer representatief voor de wijk. Dat blijkt des te meer als het Goudse bestuur bewust mensen voor het bewonersplatform heeft gevraagd.

Dat is een flagrante schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (o.m. zorgvuldigheidsbeginsel) en het draagvlakvereiste.

Anoniem zei

Met de aanvaarding van het ongeschreven égalitébeginsel als rechtsgrondslag voor overheidsaansprakelijkheid, wordt erkend dat een rechtmatige overheidshandeling, die wordt verricht ter behartiging van het algemeen belang van de samenleving, voor een kleine groep burgers onevenredig zware schade kan veroorzaken. Het égalitébeginsel vereist dat de overheid de nadelen die voortvloeien uit dergelijke rechtmatige overheidshandelingen, gelijk verdeelt over de samenleving.

Aansprekende voorbeelden van dergelijke overheidshandelingen zijn grote infrastructurele projecten, zoals de aanleg van de HSL, Betuwelijn, en de uitbreiding van Schiphol. Een goede infrastructuur is noodzakelijk ter behartiging van het algemeen belang van de samenleving, maar brengt niettemin schade toe aan een kleine groep burgers die in de directe omgeving wonen.

De schade die wordt veroorzaakt door rechtmatige overheidshandelingen komt voor vergoeding in aanmerking wanneer sprake is van een onevenredig zware last, die op een individu of een kleine groep burgers wordt gelegd in vergelijking tot anderen die in dezelfde positie verkeren.

Anoniem zei

De gemeenteraad dronk een glas, deed een plas, en alles (inzake de planvorming AZC) bleef precies zoals het was.

Anoniem zei

Ach, wat een zelfbenoemde deskundigheid weer hierboven. Succes mensen, helaas (er)kent niemand jullie vanwege je anonimiteit...

Anoniem zei

Nee. Het College verkeerde in juichstemming en werd ondanks falend beleid gecomplimenteerd door raadsleden die het dualiteitsstelsel niet helemaal begrijpen.

Anoniem zei

Goed stukje, helemaal van toepassing op deze reacties: http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/05/19/van-eenzame-sadisten-heb-ik-niets-te-vrezen-1619721

Anoniem zei

Typisch weer een Gouda Positief reactie hierboven (20:40). Geeft aan hoe die over burgers denken.
We zullen bij de verkiezingen in 2018 zien wie aan het langste eind trekt, naar het zich laat voorspellen niet deze zelfbenoemde positivo partij die de eigen achterban niet serieus neemt en in een raadsdebat over een AZC geen standpunt durft in te nemen (met de eigen wethouder als architect ervan).

Net als in de moskee discussie waren burgers ook in de AZC discussie pionnen in handen van de regenten. Zie hoe respectloos een oud mevrouwtje dat insprak bij de raad werd ondervraagd door Suijker (PvdA). Wie of deze dame dacht dat ze vertegenwoordigde. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat haar krachtige verhaal, over oude mensen die zich niet meer veilig voelen in hun eigen wijk, daadwerkelijk in het debat een rol ging spelen. Middelvinger naar de mensen die dit land groot hebben gemaakt.

Theo, ik vind je blogs lezenswaardig, maar hoezo heeft de CU stevige randvoorwaarden aangegeven? De overeenkomst is geen letter gewijzigd door jullie inbreng, noch door die van anderen. Ik zou me dan ook niet zo kritisch voordoen.

Anoniem zei

Ik zou zeggen, neem er nog eentje op (in je eentje)! Proost, helpt tegen je verdriet! Overigens ben ik geen Gouda Positivo, maar een vrolijke burgeres uit Gouda-Zuid. Leuke avond over Goudasfalt gehad gisteravond, SAMEN met allemaal leuke Gouwenaars, geen zuurpruimen of zeurpieten (jawel, die zijn er ook) een en al inspiratie opgedaan om dit geweldige terrein in te richten met allemaal state-of-the-art activiteiten. Kom ook es langs als je goedgemutst bent, kom van je pionnenbord af en speel es echt mee.

PS Heel goed dat Theo hier zo'n sturende rol in heeft vervuld.

Anoniem zei

Whahaha. Daar is de vrolijke -ik-becommentarieer-mijn-mede-Gouwenaars-ver-van-mijn-bed-show-persoon weer. Zo bijzonder de Solidariteit Onder Gouwenaars. Heb je je al opgegeven als permanente vrijwilliger of ben je te druk met je prestigieuze project zonder dekkende financiering?

Anoniem zei

Mensen in Gouda-Noord staan nooit alleen, en helpen elkaar in moeilijke tijden !!!

Anoniem zei

Wie is die mevrouw uit Gouda Zuid (bestaat ze wel?) dat ze denkt mensen die ze niet kent te kunnen beoordelen...
Wie zo begaan is met zijn stad en zich daar zo op voorstaat, kan zich inderdaad van harte aanmelden als AZC vrijwilliger!

Anoniem zei

Zeer geachte Mevrouw uit Gouda Zuid,

Bent U dronken samen met Uw sociaal voelende vrienden. Ik zou maar vrijwilligster worden, bij het AZC, want er zijn er minstens 500 nodig.

Anoniem zei

Zal wel een raadslid zijn want borrelen en juichen om hun burgerplagerij kunnen ze goed.

Anoniem zei

Verder wordt het tijd dat GoPo op de sofa gaat!