vrijdag 17 april 2015

Raad in Gouda toont lef!


Vorige maand stond locatie Koudasfalt op de raadsagenda en toen was een raadsmeerderheid tegen het verstrekken van een krediet om aankoop van dit terrein mogelijk te maken. Er was te weinig concreets voorhanden om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 

Later hebben we een motie ingediend, die breed werd gesteund, om toch mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
- de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn
- binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
- en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even.

Op 15 april moesten we als raad vervolgens hom of kuit kiezen: ofwel de aankoop afwijzen, danwel de voorbereidingen voor aankoop accorderen. De verkoper, KWS, wilde namelijk uiterlijk op 15 april duidelijkheid hebben.

Koudasfalt

Waar gaat het ook al weer om?
Eind 2013 heeft de firma Koudasfalt haar bedrijfsactiviteiten beëindigd op de locatie Gouderaksedijk 32-34. Inmiddels heeft KWS (dochteronderneming van Volker Wessels) het perceel aan de gemeente Gouda te koop aangeboden. Daarnaast heeft KWS aangegeven dat er een derde partij is die het perceel ook zou willen aankopen. In verband hiermee moest het college uiterlijk 15 april aangeven of ze bereid was dit terrein aan te kopen.

Het college is de afgelopen weken aan de slag gegaan en globaal in kaart gebracht wat we met deze locatie kunnen doen - 3 modellen - en tegen welke risico's, rekening houdend met het feit dat er gif in de grond zit en de plannen nog nader uitgewerkt moeten worden.

Innovatief burgerschap


Structuurschets voor toekomstige invulling

Al zo'n 20 jaar leeft bij veel inwoners van Gouda de wens om dit gebied een andere invulling te geven. Het biedt een unieke kans om met allerlei organisaties tot een innovatief en aansprekende invulling te komen. De afgelopen weken heeft  de groep rond "GOUDasfalt allerlei ideeën uitgewerkt en aan de raad gepresenteerd. Duidelijk werd dat er veel mooie ideeën zijn, maar dat er meer tijd nodig is om tot een gedegen en financieel interessant plan te kunnen komen. Veelbelovend is dat via "crowdfunding" inmiddels € 140.000,- is opgehaald / toegezegd.

3 modellen

Het college heeft ook niet stilgezeten en heeft, zoals hierboven al aangegeven, drie mogelijke modellen uitgewerkt waaruit de raad kon kiezen, mits ze natuurlijk in zou stemmen met de aankoop. 
Het gaat om de volgende drie mogelijkheden:
  1. Het initiatief te laten aan de stad (model 1)
  2. Terrein delen [ beperkt deel beschikbaar voor initiatieven vanuit de stad]  (model 2)
  3. Merendeel wordt bedrijfsterrein via samenwerking met een andere partij (model 3) 

Geen specifieke keuze

Omdat nog veel onduidelijk is heeft onze fractie aan de raad geadviseerd (middels een amendement) om nu nog geen specifieke keuze te maken en alleen al dan niet in te stemmen met de voorbereidingen die moeten leiden tot aankoop van dit terrein. We moeten meer tijd nemen om tot een gedegen invulling van dat terrein te komen.
Een raadsmeerderheid (1 stem tegen) steunde deze zienswijze.

Lastige keuze

Vervolgens moest iedere fractie de afweging maken of ze het risico aandurfde om in te stemmen met het voornemen tot aankoop, terwijl nog niet duidelijk is hoe de business case er uit gaat zien en de grond vervuild is. 
De ChristenUnie heeft - samen met D66, PvdA, VVD, GroenLinks, GBG en PVDD - uiteindelijk besloten om dit plan een kans te geven.
Het is een prachtige mogelijkheid om deze locatie - die zo beeldbepalend is voor Gouda - een nieuwe, milieuvriendelijke, invulling te geven. Er liggen tevens genoeg plannen die zicht geven op een financieel verantwoorde invulling en het geeft innovatief burgerschap een mooie kans!
De komende weken zal blijken hoe het definitieve plan eruit gaat zien en dan zal er een raadsmeerderheid moeten zijn voor het verstrekken van een krediet. Wordt vervolgd!

6 opmerkingen:

marcel van den tooren zei

En hierna nooit meer een voorstel, welk voorstel dan ook, afwijzen met als argument dat "het niet tot de kerntaken" van de gemeente behoort. Die vlieger gaat de komende decennia niet meer op voor de meerderheid van de Goudse fracties.

Anoniem zei

Geen business case, wel willen aankopen... Mooie plannen genoeg Theo, maar waar moet het geld vandaan komen? Alsof Gouda nog niet genoeg risico's heeft.

Erg onverstandig dit. Ik zie de verhoging van de ozb tarieven wel weer tegemoet.

Anoniem zei

Goudse raad toont geen lef, maar is naïef.

Anoniem zei

Jammer dat onder tijdsdruk een afweging gemaakt moet worden. Fijn dat het wel een positieve keuze is geworden. De krachten om er iets moois van gemaakt kan worden is gelukkig groter dan de negatieve reacties hier. Deze kracht is erg van belang.

Laten we de tijd van zeuren lekker in het museum zetten en de tijd van durven oppoetsen. Dit is een prima voorbeeld

Anoniem zei

Gelukkig, we hebben weer een beetje visie terug gehaald dank zij dit plan.
Ben van Bommel

J van de Water te G zei

Lef..... De raad heeft en de politiek in haar kielzog.. heeft lang gewacht. Ik meen vanaf 1984 op de thans getoonde daden en mogelijkheden.
Wat de raad nu waardeert in haar politieke samenstelling van nu, is dat initiatieven vanuit de burgerij zinvol zijn voor onderzoek en opnemen in taken en faciliterend gemeentelijk handelen. De burgerinitatieven zoals Havenstad en Binnenhavenmuseum en veel meer hebben te maken gehad met een argwanende, aarzelende raad en nog meer met politieke koudwatervrees en gebrek aan visie op de Stad sinds Gouda 2000 plannen. Dat deze raad nu doorzet met grote "'aan partijen verbonden risico,s is een daad op zich, maar gezien de aard van de grond en een zeer zware business case die te verwachten staat: Uiterst risicovol en in slechts beperkte zin voor veel inwoners van Gouda van belang. Er zijn meer en belangrijker prioriteiten in de stad met zorg, ov,riolering, onderwijs en woningbouw in deze raad en komende raadsperioden.De raad is nu gedeeld met een van de reageerders: Niet met lef beladen maar onwetend over de te lopen risico , s voor de langere termijn.Nutttig is de scheepvaart functie van beroepsvaart te herstellen waardoor ook het water op diepte moet blijven anders grote kans tot permanent dicht slibben. Een te vestigen biogascentrale met innovatief uiterlijk en werkwijze kan stroom en warmte leveren. Draagt bij aan verduurzaming van Stad en Regio en benut het water van de Ijssel voor werk en inkomen en milieu.