woensdag 13 augustus 2014

Koopzondag is geen breekpunt


In het AD van 19 juli stond een uitspraak van wethouder Daphne Bergman, die opmerkte dat de onderhandelingen tussen Gouda Positief en de christelijke fracties uiteindelijk zijn stukgelopen op de koopzondagen. Naar later bleek heeft ze dat zo niet gezegd, maar is er nu wel een beeld ontstaan die we graag willen corrigeren.

Bij de eerste besprekingen met D66 heeft de ChristenUnie al direct aangegeven dat de koopzondagen geen breekpunt, maar wel een zorgpunt is. Tijdens een informeel overleg heeft D66 toen toegezegd niet te zullen inzetten op uitbreiding van het aantal koopzondagen en dit heeft D66 tegen de pers ook bevestigd.

Compromis

Bij de tweede coalitie poging (Gouda Positief, ChristenUnie, CDA, SP, SGP en Gouda’s 50+ Partij) is het onderwerp koopzondagen direct op de agenda gezet en spraken we af dat we hier snel uit wilden zijn om niet gedurende de onderhandelingen hier steeds mee geconfronteerd te worden.

Een kleine groep heeft dit onderwerp voorbereid en er ontstond er een bijzonder compromis waar alle partijen zich in konden vinden.

Omdat de initiatiefnemers van de 2e coalitiepoging het van belang vinden (voor een goede beeldvorming) dat helder wordt welk standpunt toen is in genomen, brengen we het stuk naar buiten waarin het compromis wordt verwoord:

Rechtszaak

Mocht gedurende de college periode op basis van een uitspraak van de rechtbank blijken dat de huidige verordening niet voldoet omdat er sprake is van ongelijkheid, zal dit aanleiding zijn om met de coalitie partijen de huidige regeling aan te passen en uit te gaan van de beperkte regeling (15 + 6 koopzondagen) voor alle winkels in Gouda. In het geval de rechter anders oordeelt, zal de huidige regeling koopzondagen worden gecontinueerd, dus geen uitbreiding van het aantal koopzondagen (in een categorie).

Coalitie akkoord

De uitersten gaan elkaar over dit onderwerp niet vinden daarom moeten we streven naar een compromis.

Daarbij zijn een aantal zaken van belang:

 geen enkele partij die nu onderhandelt heeft het onderwerp “koopzondag” als breekpunt genoemd
- de huidige regeling is pas enkele maanden van kracht en er moeten wel heel zware argumenten zijn om die regeling nu weer ter discussie te gaan stellen. We moeten ons daarbij ook hoeden voor “symbool politiek”.
- het is belangrijk dat we de komende 4 jaar dit onderwerp niet op verschillende momenten weer op de agenda gaan krijgen, omdat dit spanning in de coalitie kan opleveren.
- Een evaluatie is niet noodzakelijk, dus we kunnen een afspraak maken voor de hele collegeperiode. Hoewel Gouda Positief / GBG een evaluatie wel wenselijk vindt, beseft deze partij dat een evaluatie ook weer de discussie zal doen oplaaien. Daarom zou een onafhankelijke uitspraak van een rechter over dit onderwerp een alternatief kunnen zijn voor een evaluatie.

Op basis van deze overwegingen stellen we de volgende tekst voor:

“Gedurende de college periode 2014-2018 blijft de huidige regeling voor koopzondagen gehandhaafd.”

Daarbij zullen de christelijke partijen een algemene zin laten opnemen dat bij voorkeur er geen koopzondagen in Gouda zijn, maar dat een in 2013 democratisch genomen besluit zal worden geëerbiedigd.

Het compromis betekent concreet dat de coalitie partijen gedurende deze college periode geen initiatieven vanuit de raad om te komen tot uitbreiding van het aantal koopzondagen zullen ondersteunen. Ook initiatieven om tot een minder aantal koopzondagen te komen zullen niet worden ingediend dan wel gesteund.

Conclusie

Uit dit stuk blijkt dat de koopzondagen dus geen breekpunt was en dat iedereen zich zelfs kon vinden in beperking van het aantal koopzondagen als de rechtbank zou eisen dat er gelijkheid moest gelden voor de verschillende winkels.

Met deze toelichting willen we de mogelijk ontstane beeldvorming corrigeren en aantonen dat dit onderwerp zeker geen breekpunt was.

Ten aanzien van Gouda Positief: deze partij heeft uiteindelijk om heel andere redenen
(deels gelijktijdig met hierboven genoemd initiatief) aan een andere coalitie meegewerkt. Zie daarvoor o.a.: http://theokrins.blogspot.nl/2014/05/coalitie-onderhandelingen-in-gouda.html

1 opmerking:

Ingrid zei

Ik ben ook tegen koopzondagen. Vooral vanuit het oogpunt dat de kleine zelfstandigen hier zwaar mee belast worden door op zondag open te moeten gaan om anders omzet mis te lopen. Terwijl juist deze winkels een stad bijzonder maken. Ik zeg meer zelfstandigen en minder ketens voor een betere economie. En niet alles tegen de laagste prijs maar gaan voor kwaliteit.