Betrokken

Betrokken

donderdag 3 oktober 2013

Stevig debat over coffeeshops in Gouda


Deze week stond onder andere het beleid rond de coffeeshops op agenda.
Een aantal fracties had de wens geuit middels een motie om de mogelijkheden te onderzoeken voor het verplaatsen van coffeeshops naar buiten de singels, vooral omdat de Koffieshop De Vriendschap in de Wilhelminastraat al lange tijd veel (verkeers)overlast bezorgt.

Tijdens een hoorzitting eerder dit jaar werd wel duidelijk dat de burgemeester verplaatsing niet zit zitten, omdat op de huidige locaties toezicht goed mogelijk is o.a. door alle camera's die er hangen.

Beleidsnotitie

Onlangs is er een beleidsnotitie - mede naar aanleiding van ontwikkelingen in het landelijk beleid - naar buiten gebracht waarbij een aantal belangrijk zaken worden geregeld:

- de sluitingstijden van alle coffeeshops wordt 21.00 uur (uiterlijk 1 februari 2014)
- de coffeeshops blijven binnen de singels (met uitzondering van één coffeeshop)
- het aantal blijft maximaal 5 (situatie nu beheersbaar)
- met de bewoners rond de betrokken coffeeshops wordt overleg gevoerd om de overlast tegen te gaan
- de afstand van de coffeeshops tot scholen (voortgezet en middelbaar) bedraagt minimaal 350 meter (wettelijk 150 meter)
- er wordt gecontroleerd op THC gehalte (maximaal 15%)
- Gouda gaat (vooralsnog) niet het ingezetenen criterium handhaven (speelt in Gouda geen rol)

Ofschoon de ChristenUnie bij voorkeur de "0-optie" zou doorvoeren (geen coffeeshops) kunnen we ons wel vinden in het nu voorgesteld beleid, temeer daar er maar weinig fracties voor de "0-optie" zijn en deze optie dus niet haalbaar is.


Mc DrugDrive

We vinden het verstandig om de coffeeshops niet te verplaatsen naar buiten de singels, omdat het enige alternatief dan vestiging op een bedrijventerrein zou zijn en daar is handhaving erg lastig en het kan een aanzuigende werking voor de regio en zelfs daarbuiten hebben en op drugstoerisme zitten we bepaald niet te wachten. Je moet er niet aan denken dat we "beroemd" worden om onze Mc DrugDrive(s)....

Ik was daarom onaangenaam verrast dat de PvdA een pleidooi voerde (ze zien het als een stip aan de horizon.....) om alle coffeeshops op een bedrijventerrein te plaatsen. Ze kregen gelukkig geen bijval, al blijven er wel fracties die liever meer spreiding willen. Rond dit punt hebben we vervolgens met elkaar een stevig debat gevoerd.


Handhaving en zakpaal

De ChristenUnie vindt het wel belangrijk dat er nu eindelijk eens stevig wordt opgetreden tegen de verkeersoverlast rond de Wilhelminastraat. Er is daar veel autoverkeer voor de coffeeshop, terwijl we streven naar een autoluwe binnenstad. De auto's rijden daar vaak te hard en parkeren regelmatig op plaatsen waar dat niet mag. We hebben - ondanks weinig enthousiasme van bewoners - aangedrongen op een verkeersbelemmerende maatregel (zakpaal) - om een flinke stap te maken in het bestrijden van de verkeersoverlast. Het is namelijk in de praktijk niet mogelijk om continu te handhaven. De burgemeester heeft toegezegd hier nog eens goed naar te gaan kijken.
De raad heeft in ieder geval gevraagd om op korte termijn een evaluatie te mogen ontvangen  over de resultaten rond dit probleemgebied.

Supermarkt

Michel Klijmij-van der Laan (GL) had nog een uitsmijter in petto: hij vond het afstandscriterium van 350 meter maar onzin, want die 200 meter extra maakt toch niets uit en wat hem betreft is er eigenlijk geen verschil tussen een supermarkt en een coffeeshop en alcohol is een veel groter probleem dan softdrugs. Zijn opstelling viel bij mij en anderen bepaald niet goed. Deze opstelling gaat namelijk volkomen voorbij aan de ernstige (blijvende) gezondheidsrisico's van (soft)drugs. We wilden daarom graag een apart debat over de gezondheidsrisico's bij het gebruik van (soft)drugs, maar kregen daarvoor alleen bijval van het CDA en de SGP.

Terugziend op deze avond  kan ik concluderen dat er een aantal zaken beter geregeld gaan worden rond het coffeeshopbeleid, maar het blijft een dossier dat ons de komende jaren nog wel bezig zal houden.

5 opmerkingen:

Hans zei

Hoezo 350 m. afstand tussen een coffeeshop en een basisschool?
Als dat het geval is, zou De Vriendschap ogenblikkelijk gesloten moeten worden, want er zit al 10-tallen jaren een basisschool op ruim minder dan 200 m. afstand (Casimir school).

Mogelijk dat er dan ook kan worden opgetreden tegen het zeer openlijk gebruiken van Soft Drugs door "hangjongeren" op 15 m. afstand van deze school door in het Raoel Wallenbergplantsoen er direct naast.

Bert zei

Behalve een school, is er direct naast de koffieshop een zorginstelling voor jongeren!!! van Kwintes evenals tegenover de speldemakerssteeg waar ook een koffieshop is.Een veel kwetsbaarder groep dan schooljeugd en ook daar is verkeerslawaai overlast en geschreeuw op straat.
Bert

Anoniem zei

Ik vind het merkwaardig, dat gereageerd wordt op de (terechte) klacht van omwonenden. Hans en Bert melden (terecht0 dat aan andere regels niet wordt voldaan: dus kan op grond daarvan de hele shop worden gesloten. Handhaving heet zo iets geloof ik. Gezond is het niet ,weet je, ook niet als je op een industrie terrein zit.
Ben van Bommel

Theo Krins zei

Dank voor de nuttige reacties. Het wordt vanuit het college anders beoordeeld, maar ik breng deze zaken zeker onder de aandacht!

Bert zei

Wanneer het college anders beoordeeld, dan vraag ik mij toch echt zo langzamerhand af voor wie ze nu eigenlijk echt in de raad zitten, roken ze misschien zelf een tjointje?