Betrokken

Betrokken

vrijdag 25 mei 2012

(Com)motie in gemeenteraad GoudaOnlangs zijn er twee informatieve bijeenkomsten geweest over het recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Op basis van de beschikbare informatie heeft de ChristenUnie veel vragen werden gesteld over de financiën, aangezien we fors meer moeten gaan bijdragen, zeker in relatie tot andere deelnemende gemeenten en de financiën zelf ook vragen oproepen, onder andere omdat investeringen veelal direct uit de reserve worden gehaald, wat het financiële plaatje naar onze mening onnodig verslechtert.

We hebben vervolgens, samen met het CDA, een motie opgesteld, waarbij we het college oproepen om
1. zich in te spannen om de (overhead)kosten naar beneden te brengen
2. te onderzoeken of aanbesteding van het onderhoud (deels) op ander wijze kan plaatsvinden om kosten te besparen
3. zich in te zetten dat de lasten voor Gouda binnen het recreatieschap niet verder toenemen en bij voorkeur kunnen worden verlaagd, bijvoorbeeld door een andere verdeelsleutel of het vaststellen van een uitgavenplafond. Het is wat de indieners betreft daarbij niet nodig om de gemaakte package deal met de andere gemeenten (over de financiën) open te breken, maar het is een oproep voor de (nabije) toekomst, daar rond de schappen allerlei ontwikkelingen gaande zijn die wellicht kansen bieden om een betere deal voor Gouda te sluiten.

De VVD, SGP en Gouda's 50+ Partij besloten mede-indieners te willen zijn en later steunden ook Gouda Positief, Trots, GBG en SP de motie, waardoor er in de raad brede steun was voor de motie.

Opvallend

Op de indieners werd nogal wat druk uitgeoefend om de motie aan te houden totdat het recreatieschap in het kader van het onderwerp "verbonden partijen" op de agenda zal komen (13 juni a.s.), maar dat wilden we niet, omdat we bij die bijeenkomst meer in het algemeen over de werkwijze van verbonden partijen gaan praten en het hier om een specifieke situatie gaat en de wethouder ook zelf had besloten om deze partij apart te behandelen en niet op de genoemde bijeenkomst van verbonden partijen.

Commotie


Toen het tijdens de raadsbehandeling duidelijk werd dat we de motie ongewijzigd bleven handhaven ontstond er commotie in de raad, omdat de woordvoerster van de PvdA, Anita Engbers, om een schorsing vroeg voor ...... coalitie overleg.
Twee partijen van de coalitie (CDA en VVD) steunden namelijk de motie en de andere drie (PvdA, GroenLinks en D66) niet.

Naar onze mening was dit niet alleen een unieke, maar ook een ongepaste actie, een signaal van oude politiek. Gelukkig hielden CDA en VVD hun rug recht en bleven ze de motie steunen, die na de schorsing alsnog in stemming werd gebracht en werd aangenomen.

Binnen de coalitie zal wellicht het nodige moeten worden gerepareerd in de onderlinge verhoudingen, maar wij zijn, met de andere fracties die de motie steunden, blij met het signaal dat we hebben afgegeven.

Het is nu aan de wethouder om in de nabije toekomst zich in te spannen om de strekking van de motie richting het schap uitvoering te geven en de fracties zullen de ontwikkelingen in en rond dit schap nauwlettend volgen.

5 opmerkingen:

Fred IJspeerd zei

Dualisme of Monisme?

Wat Theo in zijn commentaar beschrijft, noem ik een voorbeeld van monisme. Volgens mij waren we met de invoering van de Wet op het dualisme in 2002 toch overgegaan naar een duaal stelsel = het college en de raad zijn onafhankelijk van elkaar. Het is aan het college om per te nemen besluit een meerderheid in de raad te vinden.

Om de lokale politiek nog enigszins "bestuurbaar" te houden vind ik het dan wel logisch dat er een collegeprogramma wordt opgesteld dat voor de komende vier jaar leidend is en waar ook, aan het begin van een raadsperiode, een meerderheid in de raad zich aan heeft geconformeerd.

Beatrijs Lubbers, griffier zei

Beste Theo, als pleitbezorger van het dualisme moet je toch weten dat niet de wethouder dingen op de agenda zet en apart behandelt! De agenda's worden door het presidium vastgesteld! En op 13 juni wordt niet alleen in algemeenheid over de verbonden partijen gesproken, maar worden ook de afzonderlijke begrotingen en behandeld en de concept zienswijzen besproken. De raad kan dan zijn opvattingen in de zienswijze aan het algemeen bestuur van de betrokken verbonden partij laten weten. Vriendelijke groet Beatrijs Lubbers, griffier.

Theo Krins zei

Prima Beatrijs, maar het was wel een specifieke actie van de wethouder, waarbij het formeel op de agenda plaatsen door het Presidium plaatsvindt.

Theo Krins zei

Fred, dit ging om een vrij onderwerp, waarbij de partijen die het collegeprogramma hebben ondertekend dus niet gebonden waren.

Gert Olbertijn zei

Beste Theo,

Geen bestuurlijk advies van mij, maar meer een inhoudelijk. Ik zou eens gaan praten met John van Gemeren van adviesbureau de Watersnip in Reeuwijk. Hij heeft heel goede ideeen voor een duurzame inrichting van de recreactiegebieden tegen lagere kosten...
Gert Olbertijn