Betrokken

Betrokken

zaterdag 30 april 2016

Gluren bij de burenIn januari heeft het college de ‘notitie cameratoezicht’ voor de periode 2016 - 2019 gepresenteerd. Sinds 2004 maakt cameratoezicht deel uit van het straatbeeld van Gouda. Door de jaren heen is het aantal camera’s en locaties toegenomen. In december 2015 telde de gemeente 97 camera’s in het openbaar gebied. Daarnaast hangen er andere camera’s in de stad, maar deze dienen voor andere doelen en baseren zich op andere juridische gronden. De ChristenUnie heeft bij de behandeling van deze notitie een innovatieve oplossing aangedragen om het aantal inbraken te verminderen!

Cameratoezicht
Cameratoezicht wordt soms verward met camerabewaking. Bij camerabewaking is het doel de bewaking en beveiliging van personen, goederen, gebouwen en gebieden. Beelden van bewakingscamera’s worden meestal niet rechtstreeks bekeken in een toezichtcentrale. Het belangrijkste doel van bewakingscamera’s is dat er door beelden bewijsmateriaal beschikbaar is na een incident.

Bij cameratoezicht ligt de nadruk op toezicht: er wordt ook naar de beelden gekeken als er geen incident gebeurt. Een belangrijk doel van cameratoezicht is het voorkomen van incidenten. Als zich een incident voordoet is het de bedoeling dat observanten in een meldkamer dit waarnemen en een directe reactie geven bijvoorbeeld door politie, toezichthouders of hulpverleners naar het incident toe te dirigeren, zodat vroegtijdig gehandeld kan worden.

Tijdelijk

Cameratoezicht is een middel aan het einde van de keten. Het wordt - terecht - pas ingezet als regulier toezicht niet werkt en er sprake is van ernstige overlast. Doelstelling is daarbij dat dit toezicht tijdelijk is.
Het inzetten van cameratoezicht is altijd een besluit van de burgemeester, afgestemd met de Driehoek (burgemeester, hoofd van politie, officier van justitie).

Het tijdelijke karakter van camera toezicht is voor de bewoners vaak moeilijk te accepteren. Zij vrezen dat na het weghalen de overlast weer zal terugkeren. In Goverwelle bijvoorbeeld is in de omgeving van de Stadspolderstraat na het weghalen van de camera's sprake van een toename van de overlast. Als dit niet snel verbetert zal de buurt ongetwijfeld eisen dat de camera terugkeert... Het is dus ook belangrijk om heel goed na te denken wanneer en onder welke condities een camera wordt geplaatst en weer wordt weggehaald.
"In Goverwelle, in de omgeving Stadspolderstraat, was er sinds maart 2014 sprake van hinderlijk hangen, vernielingen, baldadigheid en treiteren door een groep van ongeveer 12-14 jongeren in wisselende samenstelling. Diverse maatregelen ter plaatse zijn genomen om de overlast tegen te gaan. Deze hebben echter niet geleid tot beëindiging van de overlast en vernielingen. De overlast en de vernielingen namen ook nog sinds 1 januari 2015 toe. Zo zijn er sinds 1 januari 2015 herhaaldelijke malen vernielingen gepleegd aan de Abri in de woonomgeving en zijn er diverse malen ramen van woningen ingegooid. Deze ordeverstoringen in dit gebied, hadden een dusdanige complexiteit en ernstige omvang, dat het ordelijk verloop van het openbare leven ter plaatse met gebruikmaking van bestaande handhavingsmiddelen in onvoldoende mate kon worden verzekerd. Om deze reden is in het belang van de handhaving van de openbare orde ter plaatse het uitvoeren van cameratoezicht op met name het openbaar gebied in en rond de Stadspolderstraat in de wijk Goverwelle ingezet." 
Wettelijke eisen

Met betrekking tot camera toezicht gelden er een aantal wettelijk eisen:  • Het wettelijke kader geeft het uitgangspunt dat cameratoezicht proportioneel moet zijn (Evenredig in relatie tot het doel).
  • Er moet duidelijk zijn dat het doel niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden gerealiseerd (het principe van subsidiariteit);
  • De burgemeester c.q. cameratoezichthouders mag alleen cameratoezicht toepassen als dit kenbaar wordt gemaakt.
  • De burgemeester c.q. cameratoezichthouders mag alleen cameratoezicht toepassen op openbare plaatsen en aangewezen plaatsen die openbaar toegankelijk zijn. De gemeente mag niet meekijken in de privéruimte.
  • Cameratoezicht door de burgemeester c.q. cameratoezichthouders mag alleen plaatsvinden voor het handhaven van de openbare orde (inclusief preventie). 
  • Binnen dit kader mag cameratoezicht ook subdoelen dienen zoals opsporing en vervolging. 

Inbraakpreventie

Het college wil rond camera toezicht meer gaan samenwerken met privaat cameratoezicht en in dat kader heb ik namens de fractie van de ChristenUnie gevraagd om na te gaan of het mogelijk is om bij cameratoezicht ook gebruik te maken van beelden van private camera's in de strijd tegen inbraken. De camera's van de gemeente mogen niet gericht zijn op de gevels van de woningen en kunnen daarom ook niet worden gebruikt om inbraken te voorkomen. Het zou mooi zijn als private camera's (middels beelden of een signaal) kunnen worden gekoppeld aan regulier camera toezicht. 
Want dan is het veel beter mogelijk om inbrekers heterdaad te betrappen. Het aantal inbraken in Gouda is nog altijd zorgwekkend en alles moet wat ons betref worden geprobeerd om daar in keer in aan te brengen.
De burgemeester vond dit een waardevol idee en gaat nu onderzoek wat de mogelijkheden zijn. 
Wordt vervolgd!

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik las in AD dat er ook raadsleden zijn die druk bezorgd zijn over privacy aspecten. Voorlopig lijkt mij hoogste prio dat de criminaliteit in Gouda moet worden teruggedrongen. Waar camera's (en m.n. gerichte inzet hiervan) daaraan kan bijdragen, moet daarmee vooral worden doorgegaan. Aandacht voor veiligheid moet in Gouda niet verslappen.

Anoniem zei

Kunnen we mooi objectief vast stellen wat er bij (in) de PWA gebeurt. Kan nog wel eens belangrijk worden !