Betrokken

Betrokken

zaterdag 7 juni 2014

Scherpe toon in de Goudse raadOp 4 juni hadden we een reguliere raadsbijeenkomst in Gouda waarbij diverse onderwerpen op de agenda stonden.
Omdat er ook een besluitvormend gedeelte was kon bij de verschillende stemmingen goed worden gepeild hoe de onderlinge verhoudingen momenteel in de raad zijn, zeker toen een Motie vreemd aan de orde van dag werd besproken...

Inkoop Sociaal Domein

De raadsbijeenkomst startte met een interessante presentatie over het inkoop beleid met betrekking tot het Sociaal Domein. Dit proces wordt zowel lokaal als regionaal georganiseerd. Er ligt op dit terrein een belangrijke uitdaging omdat er talloze ambities zijn, maar er ook wordt bezuinigd op de financiële middelen.Wet Markt en Overheid

In het kader van de nationale Mededingswet moet oneerlijke concurrentie worden voorkomen bij economische activiteiten. In sommige gevallen is het echter wenselijk om bevoordeling toch toe te staan. Dat gaat om bevoordeling in het kader van het algemeen belang. In Gouda is er nu een besluit genomen om verhuur van vastgoed door de gemeente (panden en gronden) aan organisaties met een maatschappelijke functie op het gebied van zorg, welzijn, sport, cultuur, onderwijs en vrije tijd te laten vallen onder de noemer "algemeen belang" en daarmee blijft het mogelijk om aan deze instellingen lagere tarieven door te rekenen. Dit wordt gedaan om de toegankelijk van activiteiten niet teveel onder druk te zetten.

Volgens het college vallen alle bestaande activiteiten onder deze opsomming, maar de Partij voor de Dieren wilde toch een uitbreiding van deze opsomming en stelde voor om ook "dierenwelzijn, natuur & milieu en duurzame leefomgeving" op te nemen.

Omdat deze toevoeging overbodig was kreeg dit amendement niet veel steun, al was het mooi om zien dt het dualisme goed functioneerde, omdat de beoogde coalitiepartijen PvdA en GL voor stemden en D66, Gouda Positief en VVD tegen :-)
De ChristenUnie stemde overigens ook tegen.Motie vreemd aan de orde van de dag

Als laatste agendapunt stond een een Motie vreemd aan de orde van de dag op de agenda. De ChristenUnie diende deze motie samen met zes andere partijen in (CDA, SP, SGP, Gouda's 50+ Partij, Partij voor de Dieren en GBG).
Het ging in de motie over de procedure voor de benoeming en installatie van de wethouders van het nieuwe college.
In het AD had gestaan dat die installatie al op 11 juni zou gaan plaatsvinden, terwijl dit volgens het reglement van orde niet mogelijk is en we zouden dan ook niet (tijdig) kunnen beschikken over de resultaten van het integriteitsonderzoek.
Daarnaast vinden de zeven partijen het belangrijk om de ondervraging van de kandidaat wethouders en de benoeming over twee dagen te verdelen, zodat er in de fractie een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt.
In de motie verzochten we de voorzitter van de raad en het presidium om de volgende zaken:
  •        de regels rond de benoemingsprocedure zorgvuldig in acht te nemen, en
  •         de data voor onderzoek van de geloofsbrieven en de installatie op basis van een aantal genoemde overwegingen te vast te stellen, en
  •        te zorgen dat de geloofsbrievencommissie uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan benoeming (vrijdag 13 juni) over de geloofsbrieven + het integrale integriteitsonderzoek (voor zover de wet op de privacy niet wordt geschonden) te kunnen beschikken, en
  •         om een aparte avond te reserveren voor bespreking resultaten geloofsbrievenonderzoek + bevragen voorgedragen wethouders en de daaropvolgende avond de installatie te laten plaatsvinden
De beoogde coalitie partijen (D66, Gouda Positief, PvdA, VVD en GL) reageerden merkbaar geprikkeld op deze motie en er werden stevige en soms ook smalende opmerkingen gemaakt. Er was duidelijk geen steun voor deze motie van die kant te verwachten, terwijl het ons om een zorgvuldige procedure ging en het ruimte geven aan de fractiesom tot een goed oordeel te komen. Als de beoogde coalitie beweert open te staan voor een open bestuursstijl hadden ze hier een goed begin mee kunnen en dan hadden ze teven een constructieve handreiking richting de oppositie kunnen doen. Ze kozen hier nu niet voor en uiteindelijk is de motie met 15 voor en 20 tegen verworpen.

Het is wel duidelijk dat we de komende tijd flink moeten gaan investeren in de onderlinge verhoudingen, want door de verhoudingen tussen coalitie en oppositie zo op scherp te zetten, als deze avond is gebeurd, is niemand gebaat en het zal de bestuurbaarheid van Gouda zeker niet ten goede komen...

4 opmerkingen:

Johan Weeber (via Facebook) zei

Blij met je laatste zin, Theo!

Hans Suijs zei

De gehele procesgang heeft mijn vertrouwen in de politiek niet vergroot. Ik hoopte op transparantie en vakmanschap en krijg een proces voorgeschoteld, waarbij het kennelijk belangrijker is om (weer) wethouder te kunnen worden dan de stad te dienen.
Veel sterkte allemaal.

Henk zei

Theo, goede zaak dat integriteitsonderzoek, wie daartegen is laat al zien dat hij niet zeker is van zichzelf.
Verder, hoe is het mogelijk dat de CU tegen een motie van meer aandacht voor natuur en milieu stemt.

Theo Krins zei

Beste Henk,

Wees ervan verzekerd dat we ons van harte inzetten voor natuur en milieu, maar daar ging het hier niet om.
Het ging erom dat er nu vanuit de gemeente aan bepaalde organisaties tegen niet marktconforme tarieven locaties beschikbaar worden gesteld en dat blijft nu mogelijk. Daar zit die categorie niet bij en daarom geen steun. We willen geen amendement steunen die overbodig is, ofschoon de inhoud sympathiek klinkt.
Mocht het later alsnog aan de orde zijn, dan zal er naar bewind van zaken worden gehandeld.