Betrokken

Betrokken

donderdag 19 juni 2014

Feest van herkenning en kritische terugblik


Deze week was een belangrijke week voor de Goudse politiek, omdat bijna 3 maanden na de verkiezingen het bij de 3e poging uiteindelijk is gelukt om een coalitie tot stand te brengen.

De afgelopen dagen hebben we gedebatteerd over het Bestuursakkoord en de financiële kaders. 

Nieuwe bestuursstijl

Voor het debat hebben we ook nog verkennend gesproken over de nieuwe bestuursstijl, waarbij veel meer ruimte komt voor ideeën en initiatieven vanuit de stad. Iets wat de ChristenUnie toejuicht. Op voorspraak van onze fractie worden alle opmerkingen vanuit de raad over de nieuwe bestuursstijl verwerkt in het bestaande document en wordt dit vervolgens "werkdocument Nieuwe Bestuursstijl", waarmee we als raad aan de slag gaan.

Tijdens de raadsbijeenkomst hebben we teruggeblikt op het proces rond de coalitievorming, maar ook het bestuursakkoord en de financiële kaders van de nodige kanttekeningen voorzien.

"samba van arrogantie"

Hieronder volgt de bijdrage van de ChristenUnie tijdens die raadsbehandeling:

"Direct na de verkiezingen op 19 maart werd er een informateur aangesteld en we waren benieuwd met welke adviezen hij zou komen. Wat schetste echter onze verbazing toen bleek dat parallel aan zijn informatie al spontaan door D66 een initiatief voor het vormen van  een college werd gestart, waarbij uitgangspunt was om zoveel mogelijk fracties van de oude coalitie door te laten gaan in een nieuw college, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen. Het enige vernieuwende was dat de ChristenUnie, als winnaar, mocht aanschuiven, ten koste van het CDA.
De verkenning gaf inhoudelijk meer inspiratie dan de continuatie van de zittende coalitie, maar de geforceerde eindconclusie kapte dat resoluut af. Hierin werd voorgesteld om met D66, PvdA, ChristenUnie, VVD en GroenLinks om tafel te gaan.

“Ik schrok niet.
Toen de eerste partijen
samen dansten en
hun voeten sneden
bij de samba van arrogantie
op de bebloede scherven
van hun nederlaag.”
Stadsdichter

Initiatief Gouda Positief / GBG

Voor de ChristenUnie was het proces en de voorgestelde coalitie onverteerbaar en we bedankten voor de eer.  Onze inzet was een vernieuwde coalitie die recht deed aan de verkiezingsuitslag en de strekking van de bevindingen van de informatieronde door de informateur.

Als snel na ons besluit om niet mee te gaan in het initiatief van D66 opende zich een nieuwe mogelijkheid via Gouda Positief / GBG die maar wat gelukkig was dat ze toch konden gaan onderhandelen voor een nieuwe te vormen college. Aangevuld met CDA, SGP, SP en Gouda’s 50+ Partij ontstond er een gelegenheidscoalitie die echter vanaf het begin de intentie had om er iets moois van te maken en dat leek ook daadwerkelijk te gaan lukken.
Totdat Gouda Positief besloot – tegen alle afspraken in – in stilte een weg te gaan banen richting D66 die gretig toehapte en samen met de PvdA een bres wist te slaan in de beoogde coalitie en deze uiteindelijk om zeep hielp.

Vertrouwen

Vertrouwen en afspraken maken stelde feitelijk niets voor en er kwam ook geen enkel excuus van de kant van Gouda Positief. Ze waren zelfs nog trots op hun manoeuvre, die echter volstrekt verwerpelijk is en het fundament van de politiek – vertrouwen – ernstig heeft aangetast.

Opvallend is dat de ChristenUnie bij de huidige college partijen het verwijt krijgt dat ze niet te vertrouwen is en dat je beter zaken kunt doen met Gouda Positief.
Het kan verkeren… Degenen die deze mening nog steeds zijn toegedaan moeten maar een keer kop koffie komen drinken om dit uit te weg te ruimen.

De afgelopen weken is  alles weer in wat rustiger vaarwater gekomen en gaan de coalitie partijen uit 2010 met elkaar verder, waarbij Gouda Positief (GBG heeft zich van Gouda Positief losgemaakt) als enige nieuwe partij uiteindelijk is toegevoegd.

Het is opvallend om als PvdA, VVD en GL eerst afgestraft te worden en dan toch door te gaan met een intentie voor een nieuw beleid. Om het positief te duiden: het is in ieder geval gedurfd…

Bestuursakkoord

De coalitie partijen hebben gekozen voor een beperkt aantal onderwerpen (3) en kiezen daarmee voor een sterke focus Door deze focus blijft wel ongewis hoe de andere onderwerpen onder de aandacht worden gebracht. Komen er werkprogramma’s voor bijvoorbeeld kunt en cultuur, sport, maatschappelijke vergroening etc.?  Belangrijk is ook dat werkprogramma’s altijd vooraf gegaan moeten worden door kaderstelling.
Er wordt verder regelmatig gesproken over onderzoeken, dus veel concreet beleid blijft onduidelijk.
Jammer dat een integrale visie met doelstellingen op het totale voorgenomen beleid ontbreekt. Het zal nog ingewikkeld worden om de ambtelijke organisatie enthousiast te maken, die toch veel werk moet verrichten en het blijft nu voor een groot deel onduidelijk welke kant het college op wil.

We vinden het een groot gemis dat we niet een meer gedetailleerd overzicht hebben gekregen van de bezuinigingen. Het is nu niet mogelijk om de inhoud van het bestuursakkoord te wegen en we zullen noodgedwongen dat later moeten doen. We zien in ieder geval met belangstelling uit naar de kadernota die we voor het reces gaan ontvangen.

Daarnaast heeft Gouda Positief grote woorden gesproken over de afrekenbaarheid van een college op concrete doelstellingen. De doelstellingen mogen vooral niet te vaag zijn. We zijn heel benieuwd waar we dit college over 4 jaar op mogen afrekenen en in het bijzonder wat Gouda Positief minimaal bereikt wil hebben. In het bestuursakkoord heb ik weinig punten kunnen ontdekken. Ook wilde Gouda Positief persé minder dan 5 FTE aan wethouders. Die eis hebben ze nu toch laten vallen...

Feest van herkenning

We hebben waardering voor de helderheid van het stuk en het is goed om te merken dat het werk van het vorige initiatiefnemers niet voor niets is geweest en dit college heeft geïnspireerd tot dit stuk. We interpreteren het maar  als een beloning voor onze inzet en zullen maar niet spreken van plagiaat. Heel veel punten zijn namelijk al dan niet letterlijk overgenomen.

Specifieke aandachtspunten

Voor een aantal punten uit het Bestuursakkoord hebben we speciaal aandacht gevraagd. Hieronder alle opmerkingen die we als fractie hebben genoteerd, maar niet allemaal tijdens de raadsvergadering aan de orde zijn geweest:

Lokale economie

 • Modernisering van de marktverordening: fijn dat dit belangrijke punt van de vorige initiatiefnemers is overgenomen en het zou mooi zijn als binnenkort de streekmarkt onderdeel uitmaakt van de reguliere markt.
  
Sociaal domein

 • Goed dat er zowel van eigen kracht wordt uitgegaan als ook er oog is voor het creëren van een vangnet
 • Welke aandacht gaat er uit naar preventie? Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. Alleen bij armoede beleid wordt gesproken over vroeg signalering. In het sociaal domein gaat preventie echter over meer: goede preventie voorkomt veel leed voor alle betrokkenen, is duurzaam effectief en kostenbesparend. Denk concreet aan roken, alcohol, drugs, kindermishandeling, ongewenste zwangerschap etc.
 • Het Kinderfonds is een sympathiek idee.
 • Er moet een extern onderzoek naar de toekomst van sport komen:  wat moet dit onderzoek opleveren en wat gaat zo’n onderzoek kosten? Wanneer denkt het college hier financieel voordeel van te hebben met het oog op de bestaande DVO?
 • Wie gaat het onderzoek naar de toekomst van de wijkteams uitvoeren en waar wil het college uiteindelijk heen m.b.t. het betrekken van: wijken bij het gemeentelijk beleid (nu heel algemene termen: innovatieve vormen van burgerparticipatie en zelf-organisatie). Hoe behouden we het kapitaal van de wijkteams? (Antwoord: we gaan het echt anders doen en er zal minder geld naar de wijkteams gaan...) 

Bevorderen aantrekkelijkheid van Gouda

 • Prima dat er wordt ingezet op een cultuur-/erfgoedfonds, innovatie tot bouwen, wonen en herbestemming van panden, maatschappelijke vergroeningsagenda en goede parkeerverwijzing en evaluatie veiligheidsbeleid
 • Goed dat voor thema kaas er extra gelden komen, maar plaats het niet buiten het groter geheel van culturele en toeristische activiteiten, maar integreer dat op een slimme manier
 • Waarom expliciete opmerking dat kleinere activiteiten ook op zondag mogelijk gemaakt moeten worden. Wat is het daaraan vernieuwend t.a.v. bestaand beleid (op zondag)?
 • Er moet creatief worden omgegaan met bestemmingsplannen. Hoe moet dat in relatie tot de juridische regelgeving? Hoe vindt de inhoudelijke afweging plaats bij het ontbreken van een actuele ruimtelijke visie?
 • Goed dat er aandacht is voor duurzaamheid en Gouda Fairtrade!
 • Compliment aan het beoogde college dat particuliere initiatieven voor openen Havensluis nu worden ondersteund!


Regionale samenwerking

 • Dit is een mager hoofdstuk, want er is over dit onderwerp echt wel meer te zeggen.

-       Denk aan:
o   Samenwerking met Oudewater en Schoonhoven
o   Van belang bij regionale samenwerking is dat de gemeenteraad stevig gepositioneerd blijft en de democratische legitimiteit is geborgd .
o   Gouda de bestaande samenwerking ten aanzien van de regionale werkgelegenheid zal uitbreiden, bijvoorbeeld op het gebied van de werkgeversbenadering via het Werkgeversservicepunt
o   de regionale samenwerking op het terrein van de decentralisaties wordt gecontinueerd, onder het motto ‘lokaal wat kan en regionaal wat moet’ en vanuit de wens om als buurgemeenten van elkaar te kunnen leren, zodat de zorgtaken zo goed mogelijk worden uitgevoerd
o   Gouda zich samen met de buurgemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland zal inzetten voor het binnenhalen van bedrijven en Europese subsidies
o   een regionale winkelvisie en economische agenda kan helpen om bedrijventerreinen te herstructureren en winkelleegstand te bestrijden
o   meer aandacht voor de landschappelijke waarde van het Groene Hart


Geen opmerkingen: