Betrokken

Betrokken

donderdag 18 juli 2013

Machtspolitiek in GoudaOp verzoek van Gouda Positief en GBG, gesteund door ChristenUnie, Trots en SGP, was er op 18 juli een extra raadsvergadering over de financiën in Gouda.
Op deze vergadering wilden deze fracties de wethouder Financiën (Hans van den Akker) confronteren met het proces rond de aangekondigde extra maatregelen en de inhoud van die maatregelen.
De college partijen (PvdA, VVD, CDA, D66 en Groen Links) kozen ervoor om zich niet af te melden voor de vergadering (dan was vergadering niet doorgegaan door ontbreken van het quorum [helft aantal raadsleden + 1]), maar om tijdens de vergadering zich niet akkoord te verklaren met de agenda en tegen behandeling van het agendapunt te stemmen, waardoor de vergadering na 15 minuten alweer beëindigd was.
Ofschoon dit allemaal volgens de regels is gegaan, kan je wel vraagtekens zetten bij het democratisch gehalte van deze opstelling. In een goede democratie is er toch ook ruimte voor de mening van de minderheid, maar deze werd nu doelbewust de mond gesnoerd. Was dit van belang om de wethouder in bescherming te nemen? Het heeft er op z’n minst de schijn van.
Het had de college partijen gesierd als er met elkaar was gesproken over hoe het proces is verlopen en ook enige toelichting door de wethouder was gegeven bij de voorgenomen maatregelen.
Door hier niet voor te kiezen zijn de verhoudingen in de raad weer verstoord en het is afwachten wat dit voor de gevolgen heeft gedurende de resterende raadsperiode tot aan de verkiezingen in maart 2014.
Daarnaast hebben we met elkaar niet de gelegenheid gekregen om te praten over specifieke maatregelen voor 2013. Dit wordt nu pas in november gedaan als het jaar al bijna ten einde is....
Al met al een avond die geen bevredigend gevoel geeft, maar we hebben nu wel definitief reces. Even geen verkenningen en debatten, maar genieten van de vakantie.
Iedereen een fijne vakantie gewenst!


Achtergrond informatie (memo wethouder):
Naar aanleiding van de uitkomsten van de meicirculaire 2013 waarover u onlangs per memo bent geïnformeerd heeft het College gesproken over mogelijkheden tot bijsturing in de tweede helft van 2013.
Met voorliggend memo beoogt het College de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van deze bespreking.


2013: Operatie DOS
Het geprognosticeerde resultaat voor het lopende begrotingsjaar is met de meicirculaire 2013 opgelopen naar zo’n - € 4,2 miljoen. Dit is een combinatie van het tekort van € 2,4 miljoen zoals vermeld in het 1e ijkmoment 2013, met een additionele terugloop in de Algemene Uitkering op grond van de circulaire van € 1,8 miljoen.
Gezien de reservepositie kan de gemeente Gouda zich een oplopend tekort niet permitteren en is tussentijdse bijsturing noodzakelijk. Bijsturing is in de visie van het College alleen mogelijk met een noodmaatregelenpakket, dat zo snel mogelijk wordt ingezet om nog voldoende effect te kunnen sorteren in 2013. Deze maatregelen worden uitgevoerd onder de noemer Operatie DOS, waarbij DOS staat voor Doorgaan Of Stoppen. Dit vanuit de gedachte dat bij elke uitgave die nog in 2013 wordt gedaan, ongeacht de omvang van het bedrag, eerst de afweging wordt gemaakt ‘doorgaan of stoppen?’. Dus ook als het gaat om reeds toegekende budgetten.

Het College heeft een tweetal sporen benoemd bij het inzetten van operatie DOS. Beide sporen worden hieronder toegelicht.

Spoor 1: onmiddellijke vacaturestop
Op een punt is de vraag ‘doorgaan of stoppen?’ reeds beantwoord. College en directie zijn namelijk voornemens te besluiten tot een onmiddellijke vacaturestop. Dat betekent dat in principe de instroom van buiten volledig wordt stop gezet. In geval er vacatureruimte ontstaat door uitstroom, zal eerst heel kritisch bekeken worden of invulling überhaupt noodzakelijk is (hetgeen in het bestaande regime overigens ook al gebeurde) en zo ja, of er interne kandidaten zijn die daarvoor geschikt zijn. Daarbij is een kwaliteitsverlies op de bestaande vacature, dan wel op de plaats die vrij komt vanwege interne mobiliteit, acceptabel.

Het College is zich bewust van de nadelige consequenties van een onmiddellijke vacaturestop, omdat een dergelijke maatregel de benodigde kwaliteitsimpuls in het personeelsbestand, alsmede de instroom van jonger personeel volledig blokkeert. Daarmee komen de ambities op het gebied van strategisch personeelsbeleid onder druk. Tegelijkertijd laat de huidige financiële situatie geen keuze, en is een dergelijke maatregel op korte termijn en voor een tijdelijke periode helaas wel noodzakelijk.
Het voornemen is om deze maatregel in elk geval voor de periode van 1 jaar af te kondigen, en in de zomer van 2014 te bezien of verlenging van de looptijd nodig is.

Spoor 2: aanvullende budgettaire maatregelen
Daarnaast wordt op korte termijn onderzocht welke aanvullende budgettaire maatregelen ingezet kunnen worden en wat de consequenties daarvan zijn. Daarbij worden in elk geval de volgende opties overwogen:
 •   Aanscherping randvoorwaarden voor inzet externe inhuur
 •   Bevriezen budgetten sfeerbevordering en opleiding
 •   Kritisch bezien invulling taakmutaties waarvoor nog geen bestedingsbesluiten zijn
  genomen
 •   Een gekwantificeerde budgetstop op specifieke geldstromen (bijv. er mag maar
  maximaal 80% van het toegekende budget uitgegeven worden)
 •   Het stoppen of uitstellen van projecten (bijv. gerelateerd aan PP of MIVOP)
 •   Zero-based budgetting inzetten voor alle bestemmingsreserves

  Het College is voornemens de raad zo snel mogelijk na het reces te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

  Randvoorwaarde
  Operatie DOS moet ten minste € 1,8 miljoen opleveren in 2013, maar bij voorkeur nog meer. 

4 opmerkingen:

WH Kolkman zei

Belangerijker dan de vraag of het democratisch is, lijkt mij het mij buitengewoon onverstandig wat het college heeft gedaan:
1) Heeft de crisis ons juist niet geleerd dat we op te grote voet leefden en ons moeten aanpassen aan een nieuwe, soberdere realiteit.
2) Indien we dit blijven ontkennen komt de klap uiteindelijk harder aan, vooral bij de social/economsich zwakkeren (juist de groep voor wie PVDA/SP claimen op te komen!) Kijk naar Griekenland.
3) Dus ook Gouda moet juist op tijd structrele maatregelen nemen en niet blijven uitstellen.
4) Daarvoor zal Gouda breed discussie en draagvlak nodig zijn, en dus de rest van de raad schofferen lijkt me niet verstandig

Kortom, dit komt op mij over als een slecht doordachte, arrogante actie en gemiste kans om draagvlak tekrijgen voor moelijke keuzes.


Het college wil in 2013 wel incidenteel bezuinigen, maar structurele bezuinigingen worden naar achteren geschoven. Bovendien is het om diverse redenen de vraag of de voorgestelde bezuinigingen allemaal haalbaar zijn

Gert zei

Volgens mij wordt het hoog tijd dat dit college het veld ruimt.

J te G. zei

WH Kolkman, prachtig gezegd. Arrogante reactie van dit College met haar gedoogsteun van D66.
Voor de tering naar de nering zetten is breed en correct draagvlak nodig met burgers, kiezers en politieke organisaties en het maatschappelijk middenveld.Nu blijven uitstellen en daarmee de suggestie meegeven dat het mee kan vallen en men het ""in de hand heeft"'toont de arrogantie van dit college cq voortzetting van eerdere besluiten en de afgang van de Multivast aanpak(zie pers en bouwfraude).
J te G.

Anoniem zei

Een prachtig stukje machtspolitiek. Wel komen en zogenaamd je goede wil tonen, maar dan (mijn kwade influisteringen) net niet genoeg mensen om te kunnen overleggen. Ik daag de critici bij deze situatie uit het beter te doen als zij 'aan de macht zijn. En inderdaad: kans gemist.
Ben van Bommel