Betrokken

Betrokken

donderdag 2 december 2010

Verloren avond


Woensdagavond hadden we een raadsbijeenkomst waarbij een tweetal zaken rond de bezuinigingsoperatie van 9,4 miljoen aan de orde kwam:
1. Instemming met de plan van aanpak en het bijbehorende draaiboek
2. Het vrijgeven van de hoofdlijnen notitie "Bezuinigingen met beleid" voor bespreking met de stad.

We hadden ons aanvankelijk voorbereid op deze specifiek punten en wilden daar een aantal kanttekeningen bij maken.

Maandag vernamen we opeens dat er over drie clusters zou worden gesproken (Bestuur, Stad en Sociaal), waarbij een statement moest worden neergezet, specifieke vragen aan de wethouder konden worden gesteld en tenslotte mocht iedere fractie maximaal 3 debat onderwerpen aanreiken. Dat alles moest per cluster in één uur geschieden en dat met 12 (!) fracties die ieder slechts 2 minuten spreektijd kregen, al ging menig fractie daar (fors) overheen.

Een onmogelijke exercitie, waardoor er nauwelijks ruimte was voor een echt debat, veel opmerkingen zonder reactie door het college meegenomen werden en we nog nauwelijks weten wat er nu exact wordt gedaan met de diverse suggesties en aanbevelingen.

Al met al een onbevredigende avond, die wel origineel was opgezet. Een verloren avond? Dat is wat al te stellig. Als het college concreet terugkomt op de ingebrachte suggesties, vragen en opmerkingen dan komen we wel een stap verder in het proces op een manier die de raad graag wil en wordt voorkomen dat er allerlei moties en amendementen nodig zijn.
Voor de geïnteresseerden volgt hierbij nog mijn bijdrage namens de ChristenUnie:

1. Statement – Het college besteed veel woorden aan de bezuinigingen en het proces, maar is daarin weinig concreet, behalve in het noemen van globale bedragen.

Toelichting:Wat bedoelt bijvoorbeeld het college met de volgende uitspraak in het raadsvoorstel, dat we bij het vaststellen van het Plan van Aanpak en het bijbehorende draaiboek komen tot:
a. de kaderstelling ten aanzien van het ambitieniveau in overleg met de stad en
b. het kader en de werkwijze waarbinnen het proces verloopt.

Dit zijn wat ons betreft mooie woorden, maar wij kunnen er geen brood van bakken.

Dan wil ik graag iets zeggen over de opzet van deze avond:

We beschouwen deze avond als een eerste verkenning, waarbij we nu alleen in hoofdlijnen in 2 minuten een bijdrage mogen leveren. Dit zij nu zo, maar we gaan ervan uit dat we voor de voorjaarsnota nog in detailniveau binnen de raad met elkaar kunnen bespreken en dat we dan ook méér tijd per fractie krijgen als vanavond. (debatonderwerp)

Voorzitter, er wordt aangegeven dat het bezuinigingsproces vraagt om adviesrapporten, om het traject zorgvuldig in te steken. Dat schijnt zelfs € 250.000,- te moeten gaan kosten. Onze fractie kan zich niet vinden in de financiële dekking voor dat bedrag. Het wordt nu gedekt door o.a. een bedrag van € 159.000,- uit het te verwachten positieve saldo 2011. Meevallers – die in dit geval ook nog eens onzeker is en dus een wankele basis is voor een dekking - moeten naar het weerstandsvermogen, dus graag dekking elders vinden of extra bezuinigen. Is het college hiertoe bereid?
Wat komt er overigens in die adviesrapporten te staan oftewel wat wordt precies de opdracht t.a.v. van de adviesrapporten?

Voorzitter, dan een punt, waarover we ook een debat willen. Tijdens de verkenning met het veld zullen mogelijk allerlei ideeën en bezuinigingsvarianten de revue passeren. We willen daarom dat het college meerdere alternatieven aan de raad voorlegt, zodat we echt tot keuzes kunnen komen en niet met een eindvoorstel al dan niet moeten instemmen en dan zelf eventueel maar alternatieven met dekking moeten onderzoeken.

Het is een goede zaak om voor alle subsidierelaties per 2012 een “zero budget” te hanteren vanaf een drempelbedrag van bijvoorbeeld € 10.000,- en op die wijze allen uit te nodigen om “met een leeg vel papier” hun taken en eventueel benodigde financiële ondersteuning in kaart te brengen, waarbij samenwerken waar mogelijk door de instanties moet worden geïnventariseerd. In hoeverre is het college bereid hieraan invulling te geven? Zero budgetteren t.a.v. de subsidierelaties is ons derde debatonderwerp.

Bij de genoemde bezuinigingsbedragen per cluster hebben allerlei afwegingen een rol gespeeld. Waarom zijn die afwegingen niet richting de raad gecommuniceerd?

Welke visie zit er overigens achter het nu voorgestelde proces en de bezuinigingen per cluster? Is het college bereid dit kernachtig aan te geven? Daarmee wordt voorkomen dat het gevoel ontstaat dat er gewoon bedragen over de schutting worden gegooid! Draagvlak creëren is cruciaal en dat vraagt om een helder beleid!

Het college staat open voor het schrappen van taken. Waar moeten we dan zoal aan denken en in hoeverre leidt dat tot extra bezuinigingsmogelijkheden? Wat is precies de rol van de genoemde “vrijdenkers” en wie stelt deze aan?

3 opmerkingen:

Sieds Elze zei

Als er mensen zijn die de stukken willen meelezen, dan kunnen ze terecht op de site van de gemeente:

http://www.gouda.nl/ris/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen_2010/Cyclus_December/Raad_1_december/verkenning_2e_ronde_bezuinigingen

Anoniem zei

http://www.gouda.nl/ris/Raadsvergaderingen/Raadsvergaderingen_2010/Cyclus_December/Raad_1_december/verkenning_2e_ronde_bezuinigingen

Ranti zei

Dank voor de blog, de enige plek (?) om snel iets te weten te komen van wat er in de Raad speelt.