Betrokken

Betrokken

dinsdag 2 oktober 2018

College neemt maatregelen tegen overlast campers


Een maand geleden hebben Christiaan Quik en ik namens de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld aan het college in verband met de grote hoeveelheid campers op Klein Amerika die de nodige overlast (vooral afval) veroorzaken en zowel overdag als ’s-nachts veel parkeerplekken in beslag nemen. 
Er mogen maar 30 campers overnachten, maar dat zijn er daadwerkelijk soms rond de 100. 

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over het toegestane aantal campers. Ofwel het beleid wordt aangepast en er mogen vanaf 2019 meer campers staan, ofwel het aantal blijft op 30 staan, maar dan dient er wel gehandhaafd te worden. Ook vinden we het belangrijk dat het tarief kostendekkend is en dat lijkt ons op dit moment met  € 8,- per dag niet het geval te zijn.

Naar aanleiding van het vorige blog over dit onderwerp kreeg ik soms het verwijt specifiek actie tegen campers te voeren, maar dat is zeker niet het geval. We zijn heel blij met de toeristen die onze stad bezoeken en juichen het toe dat campers zo dicht bij de binnenstad kunnen parkeren. 

We vinden het echter wel van belang dat we ons houden aan het afgesproken beleid en als campers in overtreding zijn, dat er richting de eigenaren handhavend wordt opgetreden. Als we met elkaar van mening zijn dat er ruimte moet zijn voor meer campers, dan moet ook het beleid worden aangepast op basis van kostendekkende tarieven.

Handhaving

Op de vraag in hoeverre het college het met de fractie van de ChristenUnie eens is dat er niet actief wordt gehandhaafd op het aantal campers dat geparkeerd staat op Klein Amerika en of het beleid op korte termijn wordt aangepast, antwoord het college als volgt:

“Parkeerterrein Klein Amerika is een algemeen parkeerterrein waarop door diverse soorten motorvoertuigen in de vakken kan worden geparkeerd. Er wordt voor geen van deze soorten gehandhaafd op het aantal dat er staat.
Vanwege de sterk toegenomen populariteit van het campergebruik, de aantrekkende populariteit van Gouda en niet in de laatste plaats de aantrekkelijke ligging van parkeerterrein Klein Amerika is het vanaf dit jaar op een aantal piekmomenten erg druk met geparkeerde campers. Dit heeft nog niet geleid tot situaties waarbij auto’s geen plek meer konden vinden maar het college wil voor de start van het toeristenseizoen 2019 maatregelen treffen om het aantal campers in goede banen te leiden
Dit geldt voor zowel het totaal aantal geparkeerde campers als voor de campers waarin wordt overnacht buiten de 30 plaatsen die zijn aanwezen om er te kunnen overnachten. Het is het afgelopen toeristenseizoen vrijwel onmogelijk gebleken op het al dan niet overnachten in de campers te handhaven. In het voorjaar van 2019 zal de raad worden geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen teneinde teveel (overnachtende) campers van het terrein te weren.” 
Tarief
We hebben ook gevraag aan het colelge in hoeverre het huidige tarief voldoende is voor extra handhaving en adequaat beheer? Beheer is volgens onze fractie namelijk nodig gelet op de camping achtige taferelen. In hoeverre is kosten dekkendheid uitgangspunt en in hoeverre overweegt het college een tariefsaanpassing? 
“De kosten van beheer en handhaving maken tot op heden deel uit van de totale parkeerexploitatie. Voor het treffen van maatregelen zijn aanvullende financiële middelen benodigd welke deel zullen uitmaken van het voorstel voor het seizoen 2019 en verder.” 
Hoewel het college dit niet met zoveel woorden zegt, lijkt een tariefsaanpassing voor campers in de maak.
Aantal campers
Aangezien er gedurende de zomerperiode ’s-nachts regelmatig veel meer campers staan dan het toegestane aantal van 30 vroegen wij aan het college in hoeverre het duidelijk is dat het aantal camperparkeerplaatsen voor overnachten is begrensd tot 30.  Of is parkeren voor campers buiten de aangegeven plekken ook toegestaan? Op welke manier is dat dan aangegeven voor (buitenlandse) toeristen? 
“Het is campers toegestaan in de parkeervakken te parkeren. Het verduidelijken van de locatie waar campers kunnen overnachten kan een onderdeel zijn van het maatregelenpakket dat vanaf het seizoen 2019 van kracht zal zijn. Dit seizoen is door middel van een flyer (in 6 talen) eenieder erop gewezen dat er buiten de aangegeven plaatsen niet overnacht mag worden maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.”
Duidelijk is dat er niet specifiek is gehandhaafd en dat aanscherping of juist verruiming van het bestaande beleid nodig is.
Parkeren buiten de vakken
De campers staan regelmatig buiten de aangeven vakken en gebruiken dan meestal zo’n vier plekken. De vraag is of ze dan ook – zoals in de VS wel gebruikelijk is - worden campers verplicht te betalen voor het aantal parkeerplekken dat ze benutten bij het parkeren? 
Het college geeft aan dat campers niet buiten de parkeervakken mogen staan en daar ook op worden aangesproken en indien nodig bekeurd.
We hebben niet de indruk dat er in de praktijk daadwerkelijk boetes zijn uitgedeeld en hebben hierover een vervolgvraag gesteld. 
Rondje
Volgens de Goudse Post komt het voor dat campers na de maximale parkeerduur van 72 uur een rondje maken en dan weer opnieuw parkeren op Klein Amerika. In hoeverre wordt hierop gehandhaafd? In hoeverre zijn er cijfers bekend hoe vaak dit gebeurt? 
Het college geeft aan dat er geen cijfers bekend zijn over terugkerende campers. De ervaring leert wel dat het merendeel van de campers maximaal enkele dagen blijft staan. Dit blijkt ook uit de piekmomenten (vooral op donderdag en zaterdag). 
Als het beleid in 2019 wordt aangepast is dit dus nog een aandachtspunt.
Supermarkt
Bij Klein Amerika komt mogelijk een supermarkt en dat geeft extra parkeerdruk.  Onze fractie wil weten wat tot gevolg heeft met betrekking tot handhaving. Het college antwoordt daarop: 
“In de plannen voor de mogelijke realisatie van een supermarkt zijn extra nieuw aan te leggen parkeerplaatsen opgenomen in een groter aantal dan feitelijk benodigd is.”
De komst van een supermarkt lijkt dus wat parkeerdruk betreft geen probleem. 
Extra parkeerplaatsen
Om een goed beeld te krijgen over het parkeerbeleid hebben we tenslotte gevraagd in hoeverre is het college voornemens is om het aantal algemene parkeerplaatsen uit te breiden en zo ja, op welke locatie(s)? 
“Naast de eventuele uitbreiding, zoals aangegeven bij de vorige vraag, is het college niet voornemens het aantal parkeerplaatsen in Gouda uit te breiden. Op de parkeerterreinen en in de parkeergarages is altijd, ook op piekmomenten, voldoende ruimte om de vraag naar parkeerruimte op te vangen.” 

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Campers zijn juist heel erg welkom in Gouda! Maar gezien de grote aantallen die Gouda bezoeken is het nu het moment om het goed en veilig te regelen om alle campers een goed en veilig plekje te geven. Goed dat de ChristenUnie zich hier voor inzet en dat de gemeenteraad zoekt naar een goede oplossing, zodat de campers zich weer welkom weten en ze geen file parkeren op Klein Amerika meer hoeven te doen!

Ben van Bommel zei

Is GoudAsfalt een goed alternatief? Asfalt genoeg
Ben van Bommel

Anoniem zei

Tot mijn verbazing zag ik op tv dat onze burgemeester bij een tv-programma "undercover" gaat om problemen in de gemeente te "onderzoeken".

Vraag aan u meneer Krins. Weten jullie in het gemeentehuis/HuisvandeStad dan nog steeds niet helemaal wat er aan de hand is? Ik dacht toch van wel, he?