Betrokken

Betrokken

zaterdag 20 december 2014

Tweede gele kaart voor college Gouda


Op woensdag 17 december stond een "verkenning" op de agenda over het proces met betrekking tot het aangaan van een ABC constructie voor de aankoop van de PWA Kazerne.
Verschillende raadsfracties, waaronder de ChristenUnie, hadden al langere tijd aangedrongen om een bijeenkomst te organiseren. Op 17 december was het dan eindelijk zover...

Gezamenlijke huisvesting 

In oktober heeft het college besloten om, in afwijking van door een raadsmeerderheid geuit verzoek, te streven naar het gezamenlijk huisvesten van De Ark, Gemiva én het Islamitisch Centrum.

We vinden dat het college heel vreemd omgaat met het gegeven dat een meerderheid van de raad op de locatie van de PWA Kazerne uitsluitend kiest voor De Ark en Gemiva.
Het college beweert hardnekkig dat door alle partijen daar te gaan huisvesten invulling wordt gegeven aan de motie én aan de overwegingen die leven in de raad. Daarmee blijft ze voorbijgaan aanzet feit dat een meerderheid niet een flexibel te interpreteren iets is.
Het gaat om een door een raadsmeerderheid geuite wenselijke richting over de ontwikkeling van de locatie!
Deze keuze geeft invulling aan:
- de huisvestingsplicht voor De Ark,
- de al lang bestaande wens van De Ark om met Gemiva samen gehuisvest te zijn in één gebouw en
- het draagvlak in de wijk.

Onacceptabele draai

Voor ons blijft de draai van het college om van een "of-of" constructie af te stappen en te kiezen voor een "en-en" aanpak een onacceptabele draai. Op z'n minst had de raad actief bij deze "draai" betrokken moeten worden. Alles lijkt erop dat het college de kool en de geit heeft willen sparen en geen keuze wilde maken, al vroeg ze daar de raad wel om...
Ook is het mogelijk dat ze aanvankelijk erop rekende dat alle college partijen wel zouden kiezen voor de optie van het Islamitsch Centrum en door de opstelling van de VVD (die daar geen moskee wil) gedwongen was om met een creatieve oplossing te komen...

De raad moest "worstelend" een keuze maken, maar het college maakte haar eigen "keuze" en kan nu goede sier maken met het huidig tussen-resultaat waarin alle partijen uitspreken de intentie te hebben om te komen tot gezamenlijke huisvesting.


"Bedrijfsmatig kan Jan de Laat als doorgewinterde ondernemer concluderen dat het resultaat telt, maar zo werkt het in een politiek en democratisch proces als het goed is niet."

Gedwongen

De Ark en Gemiva hadden daarbij ook niet veel te kiezen... Het was of met alle partijen komen tot gezamenlijke huisvesting, of met lege handen staan. Het college is namelijk alleen bereid om over te gaan tot een ABC constructie als alle partijen zich gaan vestigen in de PWA Kazerne en zonder die constructie was deze locatie voor De Ark / Gemiva niet haalbaar.

Het was voor procesbegeleider, wethouder Jan de Laat, leuk dat hij van verschillende onderhandelaars complimenten kreeg voor het tussen-resultaat, maar dat laat onverlet dat het proces om tot die stap te komen bepaald geen schoonheidsprijs verdiend en met het "mes op keel" tot stand is gekomen!
Bedrijfsmatig kan Jan de Laat als doorgewinterde ondernemer concluderen dat het resultaat telt, maar zo werkt het in een politiek en democratisch proces als het goed is niet.

Motie van afkeuring

Voor de voltallige oppositie was dit proces aanleiding om een Motie van Afkeuring tegen het college in te dienen. Hiermee wordt een duidelijk statement afgegeven en namens de ChristenUnie gaf ik aan dat het college door deze motie de spiegel krijgt voorgehouden. Ook is het een oproep om vanaf nu dergelijke trajecten echt anders in te steken.
De boodschap van de oppositie heeft in ieder geval bewerkstelligd dat er nu - op voorspraak van de SGP - een mediator komt om de bewoners en initiatiefnemers dichter bij elkaar te brengen. Tot nu toe voelen de bewoners zich behoorlijk buiten spel staan en als het college iets wil realiseren is het het verstandig om te verhoudingen met hen sterk te gaan verbeteren.

Toekomst

De komende maanden zal duidelijk worden of de drie partijen er echt uit gaan komen. Er volgen nog onderzoeken naar de herkomst van de gelden voor het Islamitisch Centrum, er komt nog een verkeerskundig onderzoek, de raad moet financieel nog een akkoord geven voor de kosten voor De Ark en Gemiva en er moeten nog talloze vragen van bewoners worden beantwoord.
Kortom, we zijn er nog niet en er kan nog van alles gebeuren.

De ChristenUnie zal zich de komende tijd in ieder geval blijven inzetten voor het kunnen realiseren van de wensen van De Ark en Gemiva, want die gunnen we deze locatie. De Ark wacht immers al jaren op een passende oplossing en zijn nu heel slecht gehuisvest.


Inhoud van de motie

Motie: Van afkeuring inzake proces aangaan ABC constructie ten behoeve van de aankoop van de PWA kazerne.

De gemeenteraad van Gouda in vergadering bijeen, heeft op 17 december 2014 tijdens een verkennende bijeenkomst kennis genomen van het standpunt van het college inzake het doorlopen van het proces betreffende het aangaan van een ABC constructie ten behoeve van de aankoop van de Prins Willem Alexander kazerne (PWA).

Overwegende:

 • Dat het college, en met name de drie wethouders die direct betrokken zijn bij genoemd proces, de inwoners en de gemeenteraad op een niet volledige en tijdige manier hebben geïnformeerd over hun voornemen voor het aangaan van genoemde ABC constructie;
 • Dat de gemeenteraad zich op 8 oktober 2014 heeft geuit over de wensen en bedenkingen over de initiatieven voor hergebruik van de PWA waarbij tot uitdrukking werd gebracht dat een meerderheid van de gemeenteraad een voorkeur had voor huisvesting van De Ark/ Gemiva in de PWA;
 • Dat het college met een memo d.d. 14 oktober 2014 de raad heeft geïnformeerd over het proces en besluit ABC-constructie kazerneterrein waarbij voorbij is gegaan aan de voorkeur van de gemeenteraad zoals uitgesproken tijdens de bijeenkomst van 8 oktober 2014;
 • Dat in genoemde memo het college kenbaar heeft gemaakt op 2 december 2014 een besluit te willen nemen tot het wel of niet aangaan van een ABC-constructie;
 • Dat 5 november 2014 de gemeenteraad een motie heeft aangenomen waarin het college wordt verzocht om – indien het college overgaat tot aankoop van de PWA-kazerne door middel van een ABC-constructie dit te doen ten behoeve van de huisvesting van De Ark/ Gemiva;
 • Dat de direct verantwoordelijk wethouder direct nadat deze motie was aangenomen mondeling te kennen heeft gegeven door te gaan met het proces dat gericht is op gezamenlijke huisvesting;
 • Dat op 6 november 2014 een informatieavond heeft plaatsgevonden voor buurtbewoners waarbij in eerste instantie raadsleden niet welkom waren;
 • Dat tijdens deze bijeenkomst uitspraken zijn gedaan door een van de wethouders die niet bekend zijn gesteld aan de leden van de gemeenteraad;
 • Dat met een memo van 25 november 2014 het college der gemeenteraad heeft geïnformeerd over de gewijzigde planning van het proces verkenning herbestemming kazerneterrein PWA;
 • Dat met deze memo duidelijk is geworden dat geen sprake meer is van ‘onder tijdsdruk’ handelen hetgeen in eerste instantie wel door het college richting gemeenteraad was aangegeven;
 • Dat met het proces van het aangaan van een ABC-constructie PWA-kazerne het college, en met name de verantwoordelijke wethouders die belast zijn met dit proces, blijk hebben gegeven van het terzijde schuiven van een standpunt van de meerderheid van de gemeenteraad en het niet ‘onder controle’ hebben van het proces. 
Stelt de gemeenteraad voor:
 • Dat gelet op deze gang van zaken de gemeenteraad het proces van aangaan van een ABC constructie ten behoeve van de aankoop van de PWA kazerne afkeurt.

12 opmerkingen:

Anoniem zei

Onze plaatselijke regering is kennelijk in de leer geweest bij onze landelijke.
Of is het andersom?
Ben van Bommel

Jan te Gouda zei

Dank voor jouw uitgebreide verslag op dit belangrijke Goudse dossier.
Jammer dat in de verkiezingstijd juist dit thema niet op de politieke agenda stond.
Ik ben benieuwd hoe dit dossier afloopt. Ik ga ervan uit dat er nog een zorgvuldig onderzoek volgt. Vreemd dat zo een belangrijk dossier zo snel ineens afgehandeld lijkt te worden.
Goed dat de oppositie op voordracht van GBG deze motie heeft ingediend.
Veel Wijsheid toegewenst

Anoniem zei

Jammer dat VVD eerst wel een motie steunt die alleen onderwijs op de PWA locatie wil, en vervolgens het College carte blanche geeft. Neem je eigen stemgedrag in de raad serieus zou ik zeggen!

Hoe goed de motie van afkeuring ook is, per saldo laat de raad met zich sollen. De VVD fractie wil op de PWA geen moskee. De andere partijen zullen de VVD moeten dwingen, een keuze te maken. De oppositie ten slotte zou er goed aan doen nu door te bijten en het hier niet bij te laten zitten. Alle informatie moet op tafel en een volwaardig, inhoudelijk debat zal moeten volgen. Hoe zeer is De Ark onder druk gezet bijvoorbeeld? Accepteert de raad chantage richting een schoolbestuur?

Anoniem zei

Het behoeft geen betoog dat een beroerd proces gevoerd is. Wie dat niet ziet, is ziende blind en horende doof. Het is ook duidelijk dat het College nog steeds geen boodschap aan de bewoners heeft. Zoals de inspreker zei, het College gaat issues uit de weg. Het mag alleen over verkeersmaatregelen gaan. De sociaal antropologische kant, dat je een enorme moskee bouwt in een wijk waar nauwelijks moslims wonen, wordt niet eens benoemd. Welke bijdrage aan integratie geeft dit? Moet de wijk maar accepteren dat hun woonomgeving hierdoor drastisch verandert? Hoe kun je als gemeente en als moskeebestuur willen dat tegenstellingen op deze manier aangewakkerd worden?

Bewoners zijn bang voor racist te worden uitgemaakt en ook daarmee wordt in Gouda het echte debat helaas niet gevoerd. Onder druk van de machtspolitiek van dit "transparante" College van oud linkse partijen, "liberalen" en lokale cowboys Gouda Positief, die inderdaad de politiek vanachter hun bureau runnen als een bedrijf.

Anoniem zei

Dank voor de blog en de constructieve opstelling van CU. De buurt waardeert het zeer. Complimenten aan de fractie.

Anoniem zei

Twee keer een gele kaart. In de sport is de tweede rood. Dus wat "laat" de gemeenteraad om een motie van wantrouwen in te dienen.
Politiek is geen spelletje stratego want dat is wat dhr.de laat en zijn compagnon dhr Weber spelen. Dat de gemeenteraad dat nog niet doorheeft vind ik jammer. Dat het over de rug moet gaan over de burgers en ook scholen, vind ik treurend. Motie van afkeuring en nieuw college vormen was de beste optie geweest. Criticus

Anoniem zei

De raad moet instemmen met de kosten van Ark/Gemiva, maar hoe zit het met maatschappelijke kosten die moskee veroorzaakt? Dalende huizenprijzen, verkeersmaatregelen, infrastructurele aanpassingen, verwijderen bunker etc.etc. En kosten ambtelijke inzet.

Oppositie doet zijn best, maar het is niet genoeg. De raad laat over zich heenlopen en Jan de Laat managet de moskee er doorheen, zonder zich met de rest van het college iets van democratie aan te trekken.

Peter den Boer zei

De angst regeert. Anonieme reacties van hoeveel (?) verschillende reaguurders. Zelfs een anonieme inspreker in de raad (dezelfde als deze N.N.?).

Partijen zijn tevreden en schikken zich in een mooie oplossing. We houden het proces in de gaten, maar zolang het loopt zoals partijen wensen... laat het als politiek los en laat het college, aan wie de bevoegdheid door de raad is toebedeeld, het proces met de buurtbewoners netjes afronden.

Anoniem zei

Gele kaart? Moge de Scheidsrechter daarboven een oordeel vellen over de wijze waarop de heer Krins en andere christenen in Gouda inspelen op electorale moslimangst, Onder het mom van "het proces moet beter " wordt alles uit de kast gehaald om een moskee tegen te proberen te houden, zelfs als aan randvoorwaarden vanuit de buurt en medegebruikers wordt voldaan.

Anoniem zei

Wie goed geluisterd heeft op 17 december heeft kunnen horen dat PvdA de islamitische gemeenschap laat meeregeren - dat de heer Tetteroo op geen enkele wijze zich iets aan bewoners gelegen laat liggen, en pas na een principe-besluit gedwongen met bewoners spreekt, en vervolgens met droge ogen de wereld inkijkt, zich zogenaamd verantwoord en zijn eigen integriteit te grabbel gooit. Als mensen zeggen te besturen namens de stad, dan mogen ze dat ook wel doen. Alles was al bijna in kannen en kruiken, en toen kwamen de heren van het college nog eens een kijkje nemen bij het pand dat ze in de uitverkoop doen namens het Rijk.

De oppositie - partijen hebben goed huiswerk gedaan en de juiste vragen gesteld; ik moedig hen dan ook aan door te zetten.

Dat er nog geen motie van afkeuring is gegeven verbaasd me overigens, dit college is zo fout bezig, net als in Zoetermeer destijds - waarmee duidelijk is dat er geen excuses zijn gemaakt naar bewoners 17 december, in het geheel niet.

Eerst wordt er een besluit? genomen, en dan wordt er gekeken naar de haalbaarheid. Maar wat is er nu feitelijk veranderd aan de omvang van het islamitisch centrum? Kan iemand dat vertellen? Dat is nergens terug te lezen! Sterker nog, omdat de mediation die fout liep niet mag worden vrijgegeven van de islamitische gemeenschap is het heel duidelijk dat het college van Burgemeester en Wethouders zich laat domineren door de islamitische gemeenschap en namens hen over Gouda Noord regeert.

Dat deze personen in functie machtsmisbruik ten toon spreiden, zoveel is intussen wel duidelijk - - en zoals de Telegraaf schreef: dit college dramt de komst van (de moskee) het islamitisch centrum gewoon door.

Dat Jan de Laat niet kan rekenen als ondernemer, dat is spijtig. En dat hij denkt als ondernemer met een buurt om te mogen gaan al helemaal.

Verkeersonderzoeken (die ten bate van Ark/Gemiva en 55+ woningen waren gedaan) waren al in orde bevonden, en gratis aan de andere partij verstrekt - nu moet er een verkeersonderzoek plaatsvinden in vakantietijd waarbij het evident is dat dat niet de juiste cijfers oplevert - bewoners hebben nog altijd geen planning van de besprekingen ontvangen, zoals het college beloofde etc.

Hoe meer fouten, hoe beter overigens. De Nationale Ombudsman zal ook over Gouda not amused zijn, zoveel is intussen wel duidelijk.


Anoniem zei

Peter den Boer,

in antwoord op uw reactie. De avond van 17 december maakte goed duidelijk dat het 'slikken of stikken' was voor De Ark en Gemiva. Het verhaal van De Ark was ook heel duidelijk daarover, al is het niet letterlijk gezegd. Dat de directeur van Gemiva moslims aardig vindt, dat is prachtig - maar daar ging het helemaal niet om, toch? Het ging er om dat de Ark / Gemiva en 55+ woningen wel werden geaccepteerd - dat de islamitische gemeenschap suggereert dat er plaats tekort zou zijn, en dat bestaande moskeeën zouden sluiten, maar dat met dit islamitisch centrum aan schaalvergroting wordt gedaan - en dat de andere moskeeën waarschijnlijk helemaal niet worden gesloten. Vele Marokkaanse gezinnen in Gouda zijn gedwongen 1500 euro bij te dragen, bewoners uit Oosterwei willen een moskee op een andere plek - dus er is bovendien geen homogene wens van de islamitische gemeenschap vast te stellen.

Zelden zo'n slecht doordacht en onvoldragen en ongecontroleerd plan tegen gekomen in mijn leven.

Nu het college zich als project-manager opstelt, zou ik zeggen; zelden zo'n slechte zaak-bestuurder tegen gekomen.

Maar goed in Gouda kun je alles verwachten, want of het nu Croda is, of een waanzinnig idee voor drugsteelt bij Promen, het college denkt dat 'zelfstandig' machtsmisbruik betekent blijkbaar. Over onvolwassen gesproken. Ik dacht dat volwassenheid en zelfstandigheid samen hing, maar lijk er een beetje naast te zitten.

Anoniem zei

aha, kijk eens aan, CU Gouda en bewoners zijn dezelfden, het is dus wel degelijk de christenen tegen de moslims:

http://www.forumgouda.nl/index.php/topic/1132-gouda-noord-herbestemming-pwa-kazerne/?p=35467