Betrokken

Betrokken

maandag 11 januari 2021

Corona update gemeente Gouda


Begin januari 2021 heeft het college weer een memo gepubliceerd over de laatste stand van zaken rond corona in Gouda. Graag deel ik deze informatie met jullie.

Corona in cijfers in de regio

In de week van 28 december 2020 tot 3 januari 2021 zijn 16.427 personen getest in de corona teststraten in de regio. Hiervan bleek 13,7% positief. In de (commerciële) teststraten, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen samen testten 2.845 personen uit Hollands Midden positief op corona. Afgelopen week overleden 39 personen uit onze regio aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatie zorgpersoneel

De GGD Hollands Midden geeft aan dat het vaccineren van zorgpersoneel op 15 januari start. Dat is drie dagen eerder dan gepland. Het ministerie van VWS heeft de GGD namelijk gevraagd eerder te starten. Omdat alle voorbereidingen op tijd klaar zijn, lukt het eerder te beginnen.

Zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor het vaccin ontvangen een uitnodiging via hun eigen werkgever. Met die uitnodigingsbrief kunnen zij een afspraak maken. Zij mogen zelf kiezen op welke van de 25 vaccinatielocaties in het land zij zich laten vaccineren.

Het vaccineren duurt ongeveer een kwartier. In dit kwartier wordt de administratie afgehandeld, de prik gezet en wordt de gevaccineerde nog even in de gaten gehouden in een nazorgruimte. De GGD wil er namelijk zeker van zijn dat iedereen zich goed voelt voordat zij naar buiten gaan. Na ongeveer 21 dagen komt de zorgmedewerker terug voor de tweede vaccinatieprik.

Ziekenhuizen en huisartsen hebben afgelopen week ook voorrang gekregen in de vaccinatiestrategie. Zij worden niet door de GGD gevaccineerd. De ziekenhuizen en huisartsen verzorgen zelf de vaccinatie van hun eigen personeel.

Landelijk telefoonnummer voor vragen over vaccinatie

Er is een landelijk telefoonnummer geopend waar mensen terecht kunnen met vragen over het coronavaccin. Dat nummer is 0800-1351. Mensen met een kwetsbare gezondheid die vragen hebben over hun specifieke situatie in relatie tot het vaccin, kunnen contact opnemen met hun eigen huisarts.

Bron: GGD

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op:

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona

Groene Hart Ziekenhuis
Laatste update: maandag 4 januari
Aantal coronapatiënten niet op IC     29
Aantal coronapatiënten op IC             4
Het GHZ publiceert dagelijks actuele cijfers op de website https://www.ghz.nl/over-ghz/bestuur-en- organisatie/informatie-coronavirus/#cijfers

Handhaving

Na de persconferentie met de aankondiging van de “intelligente” lockdown heeft het even geduurd voordat helemaal duidelijk was wat wel en niet mocht. Een aantal winkels dacht dat de regelgeving ruimte gaf om (gedeeltelijk) open te blijven. Vervolgens zijn er nadere richtlijnen gekomen waardoor duidelijker was wat wel en niet mocht. De contactberoepen waren vanaf het eerste moment al keurig dicht. In Gouda zijn geen overtredingen aangetroffen. De tweede week waren ook alle niet essentiële winkels dicht. Een enkele ondernemer had nog moeite met toepassing van de aangescherpte richtlijnen, met name waar het gaat om het ontvangen van particulieren. Na een waarschuwing van Stadstoezicht houden zij zich ook aan de richtlijnen. De horecagelegenheden, gesitueerd rond de Markt, hadden hun terras versierd en ingericht met kramen teneinde de uitgifte van goederen aantrekkelijker te maken. Behoudens een enkele overtreding rond samenscholing rond de terrassen is de regelgeving vanuit TVM COVID-19 redelijk opgevolgd.

Over het algemeen is de kerst en oud- en nieuwperiode rustig verlopen qua incidenten voor Stadstoezicht. Er zijn veel mensen aangesproken en die hebben op de juiste wijze gereageerd. De inzet op beide kerstdagen is zonder bijzonderheden verlopen. Er is een speciale inzet geweest op Oudjaarsnacht. Twee teams van 4 personen zijn in opdracht van de politie ingezet op meldingen gedurende de nacht. Ook de burgemeester en het hoofd Veiligheid en Wijken stonden paraat en zijn mee geweest.

De warenmarkten zijn minder bezet en om die reden was het houden aan de looprichting geen prioriteit. Stadtoezicht heeft haar capaciteit vooral ingezet in de wijken en voornamelijk rond geopende winkels. Gedurende de periode van 23 december 2020 tot en met 5 januari 2021 zijn er 27 bekeuringen en 21 formele waarschuwingen uitgereikt. De helft voor het niet dragen van een mondkapje, 7 voor samenscholing en de andere voor verschillende feiten.

Jaarwisseling

De jaarwisseling is relatief rustig verlopen. De politie heeft 19 incidenten geregistreerd (in 2019 waren dit er 26), die betrekking hebben op branden (3x), vernielingen (2x), incidenten met het afsteken of voorhanden hebben van vuurwerk (6x) en ruzies (4x).

Vuurwerk

Ook in Gouda is voorafgaand en tijdens de jaarwisseling wel vuurwerk afgestoken maar dit heeft niet geleid tot ernstige, aanhoudende overlast. Wel zijn door vuurwerk een aantal panden beschadigd: de pui van een fysiopraktijk aan het Driewegplein in Achterwillens, een leegstaand pand aan de Walvisstraat, brand op het dak van een schuurtje in de wijk Korte Akkeren, de brievenbus van buurthuis de Walvis en de deur bij gebouw de Bühne. Verder is nog wat straatmeubilair gesneuveld.

Overlast

  Voor zover nu bekend zijn er geen illegale feesten of evenementen georganiseerd rond de jaarwisseling. Door tijdig overleg is voorkomen dat een feest zou worden georganiseerd.

  De rust in de wijken is gebleven. Alleen bij de Marathonlaan heeft een groepje jongeren een paar dagen voor oud en nieuw een paar keer eieren naar de politie gegooid. Toen bekend werd wie het waren, is de wijkagent bij drie jongens en hun ouders op huisbezoek geweest. De jongeren hebben huisarrest gekregen voor de jaarwisseling.

  Er waren geen grote groepen jongeren hinderlijk of overlastgevend op straat gedurende de jaarwisseling en het bleef rustig. Op het parkeerterrein van Jodan Boys verzamelde zich wel steeds meer grotere groepen personen in de nacht. Dit heeft niet geleid tot meldingen of overlast. De situatie is daarom gemonitord door politie en stadstoezicht. Uiteindelijk zijn de personen weggegaan. Deze locatie en personen hebben wel de aandacht van de gemeente en politie voor een structurele aanpak voor overlastgevende groepen.

Activiteiten voor (risico)jongeren

Voorafgaand aan de jaarwisseling zijn dagelijks activiteiten voor jongeren georganiseerd in de buitenlucht voor met in achtneming van de corona maatregelen. Tijdens de jaarwisseling waren er voor risicojongeren geen specifieke activiteiten georganiseerd door de gemeente. De Kickbokstrainer uit Korte Akkeren heeft op oudejaarsavond wel activiteiten buiten gedaan met jongeren vanaf ongeveer 22 uur en de landelijke eenheid van de politie had een FIFA-voetbaltoernooi georganiseerd en vanuit Gouda hebben 15 jongeren meegedaan.

Goud en Nieuw TV Show

De gemeente heeft zich, mede naar aanleiding van de motie van de Partij voor de Dieren van 9 december jl., ingezet om activiteiten rond oud en nieuw te organiseren. Hiertoe is een brainstorm georganiseerd waarvoor verschillende organisaties uit de stad waren uitgenodigd. Op 18 december kwam een slagvaardige club mensen bijeen: Gouda Bruist, Kernkracht, ds David van Veen (de Veste), Koninklijke Horeca Nederland  afd. Gouda, MASS Events, Suus Events, Yunited/Select Festivals. Samen hebben zij ideeën verzameld, die uiteindelijk geresulteerd hebben in de Goud en Nieuw TV Show.

MASS Events en Suus Events hebben het programma gecoördineerd en waar mogelijk nog andere partijen erbij betrokken, waaronder de nachtburgemeester, ondernemers en culturele organisaties.

Het programma was een goede mix van serieuze elementen en entertainment en was aantrekkelijk voor alle inwoners van Gouda, jong en oud. Het betrof een volledig Goudse productie, die in een tijdsbestek van nog geen twee weken is neergezet. 

Bereik

Alle inwoners zijn middels een brief op de hoogte gebracht van de online uitzending, die via Gouwestad, GoudaFM, alsmede via goudennieuwgouda.com te zien was. Ruim 7.000 mensen hebben (een deel van) deze uitzending online op het moment zelf bekeken. Een inschatting van het kijken op een later moment en via de Gouwestad TV levert een totaal van 9.000 kijkers op. De gemeente en Goudapot hebben financiële bijdragen geleverd voor het programma. Met de loterijopbrengst is € 4.200 opgehaald voor de horeca en winkeliers.

Kerstvieringen en buurthuizen

Door de strengere maatregelen zijn buurthuizen weer gesloten met uitzondering van activiteiten voor kwetsbare groepen onder professionele begeleiding. Dat betekent dat de buurthuizen open zijn op afspraak voor inwoners die begeleid worden door een professional (dagbesteding, sociaal team, CJG enz.). Alle recreatieve activiteiten gaan niet door. 

Ook eenmalige activiteiten van buurtbewoners in het buurthuis, zoals de kerstmaaltijd in De Walvis, konden niet doorgaan. Activiteiten waarbij kwetsbare groepen in het kader van dagbestedingsactiviteiten gezamenlijk eten, kunnen wel doorgaan omdat deze onder leiding van professionals plaatsvinden en op afspraak zijn.

Scholen en kinderopvang

Door de strengere maatregelen die op 18 december zijn ingevoerd, zijn kinderopvangorganisaties en scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs weer gesloten met uitzondering van praktijklessen. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen moeten kinderopvang en basisscholen noodopvang bieden. Voor kinderen in kwetsbare posities moeten scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en kinderopvang noodopvang bieden.

Terugblik thuisonderwijs op scholen

Tijdens de vorige lockdown is ervaring opgedaan met het geven van thuisonderwijs. De scholen zijn hier enthousiast en creatief mee om gegaan. Er is al lerende veel bereikt hierin. De scholen hebben de afgelopen maanden ook thuisonderwijs ingezet, wanneer dit één of meer dagen nodig was als gevolg van besmetting/quarantaine van leerkrachten of leerlingen en klassen daarom tijdelijk thuis moesten blijven. Klassen thuishouden bleef gelukkig beperkt. Scholen hebben ook voor leerlingen in quarantaine, indien mogelijk, online lessen geboden.

Leerpunten uit die periode:

  Het online onderwijs vraagt dat alle leerlingen over een laptop, computer of tablet beschikken. Daarvoor zijn in het voorjaar door het Rijk, scholen zelf en de gemeente diverse regelingen getroffen om ervoor de zorgen dat kinderen over een device konden beschikken. Inmiddels hebben de meeste/alle scholen hier voorzieningen voor zodat online onderwijs mogelijk is. In incidentele gevallen wordt een maatwerkoplossing geboden in overleg met de gemeente of het kinderfonds van de Brede School.

  Ook in de eerste periode konden kinderen van ouders met cruciale beroepen op de kinderopvang en scholen terecht. De toegang tot opvang en scholen is vrij snel daarna uitgebreid met kinderen in kwetsbare posities. De werkwijze om te bepalen of een kind in een dergelijke kwetsbare positie zit, is nu weer toegepast waardoor vrij snel geschakeld kon worden nu de scholen en kinderopvangweer dicht gingen. Scholen en kinderopvang hebben in de huidige periode nog beter in zicht welke leerlingen meer aandacht nodig hebben.

 Voor kinderen, die dat nodig hadden i.v.m. opgelopen leerachterstanden, zijn er inhaal- en ondersteuningsprogramma’s georganiseerd, voor het primair onderwijs in de zomer en voor het voortgezet onderwijs in de herfst. Driestar heeft een winterschool georganiseerd.

Terugblik kinderopvang

Tijdens de vorige lockdown konden kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities terecht op de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties hebben ook contact onderhouden met de kinderen die in die periode thuis bleven.

Huidige beeld kinderopvang

Er is een veel hogere bezetting op de noodopvang van de kinderopvang dan vorige keer, met name in de kinderdagopvang. De noodopvang is er voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep (ook als één ouder een cruciaal beroep heeft) en voor kinderen in kwetsbare posities. De noodopvang is alleen beschikbaar voor ouders met een contract en wordt niet buiten de reguliere tijden aangeboden. Zowel ouders als medewerkers zijn minder bang voor besmetting dan tijdens de vorige lockdown.

Er is een online programma voor voorschoolse educatie.

Onderwijs vanaf 4 januari 2021

De scholen zijn weer gestart met het thuisonderwijs, nu vanuit een ruimere ervaring met virtueel onderwijs. Door Kennisnet in samenwerking met het Ministerie van OCW, PO raad, VO raad en andere organisaties is ondersteuning opgezet voor les op afstand. Vanuit de onderwijsinspectie komen er kwaliteitskaders virtueel onderwijs. Dat is ook wenselijk om ook op de langere termijn waar mogelijk kwalitatief goed virtueel onderwijs in te zetten in het onderwijs.

Eerste berichten vanuit het primair onderwijs zijn dat het thuisonderwijs goed loopt. Op het primair onderwijs gaan leerlingen met één of twee ouders met een cruciaal beroep en leerlingen in kwetsbare posities desgewenst wel fysiek naar school. Wat betreft kinderen in kwetsbare posities is het aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente of het sociaal team, om te bepalen om welke leerlingen het gaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring van de vorige schoolsluiting. Daarbij gaat het onder meer om leerlingen die thuis geen veilige basis hebben of waar de omstandigheden of begeleiding thuis onvoldoende is om te kunnen leren, dan wel een risico hebben op leerachterstanden om andere redenen. Het Ministerie vraagt daarbij bijzondere aandacht voor leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomers, waar scholen extra aandacht voor maatwerk moeten hebben.

Het bericht vanuit het primair onderwijs is, dat er een veel hogere bezetting op de noodopvang is dan vorige keer. Eén van de redenen is dat ouders niet meer bang zijn voor besmetting.

Op het voortgezet onderwijs gaan de volgende leerlingen fysiek naar school: examenleerlingen en leerlingen in kwetsbare posities, waarbij de school bepaalt om welke leerlingen het gaat. Hierbij worden vergelijkbare overwegingen gehanteerd als in het primair onderwijs. Verder komen leerlingen fysiek naar school voor het afnemen van schoolexamens in het voorexamenjaar en voor praktijkgerichte lessen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro). Voor het vso en het pro geldt dat het merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt.

1 opmerking:

Unknown zei

Prima informatie bedankt. Opmerkelijk vind ik het steeds meer dat vuurwerk en vernielingen niet minder worden. Ook lijken we het normaal te gaan vinden. Al maanden voor 31.12 wordt vanuit het driestarcollege zwaar vuurwerk gegooid. Melding bij driestar wordt een beetje lacherig af gedaan. Begrijp best dat het moeilijk te controleren is maar het zit wel in de kluisjes