Betrokken

Betrokken

maandag 12 augustus 2019

Aanbieders van glasvezelnetwerk op de vingers getikt

Eind juni heeft de ChristenUnie samen met CDA en D66 artikel 38 vragen gesteld over het proces en communicatie t.a.v. de aanleg een glasvezelnetwerk in Gouda. Inmiddels hebben we de antwoorden ontvangen en de gemeente is in haar beantwoording glashelder: aanbieders mogen zich (uiteraard) niet presenteren namens de gemeente Gouda.

De vragen en antwoorden

In hoeverre is het college met ons van mening dat het onwenselijk is dat inwoners de indruk krijgen dat bedrijven namens de gemeente Gouda voor een schouw in hun woning moeten kijken naar de plaats waar de glasvezelaansluiting zou moeten komen?

  • "Het is ongewenst dat dit gebeurt onder het mom van “ namens de gemeente Gouda.”
Indien ja, welke stappen onderneemt het college richting bedrijven die zich hieraan schuldig zouden maken? Indien nee, waarom niet?
  • "Dit is ook aan de directie van het betreffende bedrijf gecommuniceerd."
Wat zijn tot nu toe de inspanningen van de kabelaanbieders geweest richting de gemeente met betrekking tot onderlinge samenwerking, beperking overlast en vergunningverlening?
  • "Er zijn twee samenwerkingsverbanden van telecomaanbieders die onafhankelijk van elkaar een glasvezelnetwerk willen aanleggen. Zij hebben contact gezocht met de gemeente over hun plannen, het te gebruiken tracé en de vergunning voorwaarden. Er zijn gesprekken gevoerd waarin met name aandacht is besteed aan toezicht op de uitvoering en herstel na aanleg. De twee samenwerkingsverbanden hebben aangegeven niet te zullen samenwerken omdat zij starten in verschillende gebieden. Daarnaast spelen concurrentieoverwegingen een rol bij deze keus."
In de beantwoording van de eerder gestelde vragen, stelt uw college voorstander te zijn van een gezamenlijk initiatief om de overlast in de stad te beperken, maar dat dit niet kan worden afgedwongen.

In hoeverre is het college met ons van mening dat de gemeente zich dienstbaar aan de Goudse samenleving kan opstellen door vanuit een regierol het proces en de communicatie met inwoners meer te sturen? 
  • "Aan telecomaanbieders kunnen wettelijk gezien geen beperkingen opgelegd worden t.a.v. de aanleg van communicatienetwerken in de bodem. Daarom heeft de gemeente hiervoor geen specifieke regierol ingericht. De rol van de gemeente beperkt zich bij telecomaanbieders tot het bepalen van het tracé, het vergunningstraject voor de ondergrondse (en bij het netwerk behorende bovengrondse) infrastructuur en een correcte uitvoeringswijze en correct herstel van de opgebroken wegdelen. De gemeente wil de schijn van belangenverstrengeling voorkomen en laat daarom de communicatie naar bewoners en toekomstige gebruikers over de aanleg van nieuwe netwerken en daarop volgende verkoop van diensten bij de initiërende partijen. Daarbij hebben we onlangs nogmaals benadrukt dat onder geen beding “namens de gemeente” gecommuniceerd wordt."

In hoeverre is het college bereid daarbij actief te sturen op het gelijktijdig aanleggen van de kabels om zo de overlast voor de inwoners te beperken?
  • Dit is meerdere keren in de gesprekken naar voren gebracht. Zie antwoord op vraag 3.
In hoeverre is het college bereid op de website van de gemeente algemene informatie te plaatsen en een Q&A van veel gestelde vragen, zodat inwoners weten waar zij aan toe zijn, plus informatie over wat de gemeente al dan niet voor inwoners op dit gebied kan betekenen en waarom dat zo is?

  • De gemeente heeft algemene informatie over de aanleg van glasvezel op haar website staan. Hierin is in het kort antwoord gegeven op de belangrijkste vragen, namelijk de rol van de gemeente, de keuzevrijheid die bewoners hebben en of het netwerk namens de gemeente wordt aangelegd. (website: http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Aanbieders_van_glasvezel)

Het is jammer dat het overleg vanuit de gemeente niet heeft geleid tot het gezamenlijk optrekken van de twee aanbieders in Gouda. De straat zal nu tweemaal opengaan voor het leggen van glasvezelkabels en dat leidt tot onnodige overlast. Een gemiste kans...!

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Dus iedereen kan zomaar een straat openbreken. De straat is van de Gemeente. Daar moet je vanaf blijven. Alleen als er een vergunning wordt afgegeven, mag je dit doen

Anoniem zei

Is de gemeente bereid????? Te soft. De gemeente is verplicht!!!!!

Anoniem zei

Naar mijn weten zijn er meer dan 2 onafhankelijke aanbieders. Ik heb er in ieder geval er al 3 aan de deur gehad. (Telecom VolkerWessels?)

Anoniem zei

Hoe het straks gaat: Aanbieder 1 maakt de straat open en weer dicht => straat ligt er schots en scheef bij? Na enkele weken maakt aanbieder 2 de straat open en weer dicht. Straat ligt nog meer schots en scheef en mogelijk raken kabels van aanbieder 1 beschadigd? Vervolgens bellen burgers naar de gemeente om de straat weer netjes te maken. Vervolgens komt aanbieder 1 weer langs om de kabel te repareren, etc, etc... En Theo ga nou niet zeggen dat er goede afspraken zijn. We kennen allebei de strategie: Eerst doen en dan sorry zeggen. Inderdaad de overheid is al lang niet meer de baas in de gemeente. Laten we met zijn allen geen glavezel nemen! Drs. J

Anoniem zei

De overheid is WEL de baas in de gemeente, maar dan moet je wel optreden...

Anoniem zei

Beste Theo, Christen Unie,

We maken ons druk om glasvezel en kanariepiet. Zou het u, en de Christen Unie, niet passen, om eens aandacht te vragen voor het feit dat het Christendom in het Midden-Oosten vrijwel geelimineerd wordt, en dat er in het Westen erg weinig aandacht voor is?

Heel graag attentie!!!

Anoniem zei

Wat vreemd. Als vergunningverlener kan de gemeente toch eisen dat er slechts 1 netwerk mag worden aangelegd. Vanuit economisch perspectief is deze gang van zaken volstrekt onwenselijk. En daar bedoel ik mee, er moet 2 maal zoveel werk verricht worden voor hetzelfde resultaat. 1 glasvezelkabel zou voldoende moeten zijn om alle aanbieders te bedienen... Dat ze er samen niet uitkomen is een ander verhaal. Om de passieve opstelling van de gemeente te verantwoorden met het argument regelgeving die het niet mogelijk zou maken hier invloed op uit te oefenen, gaat er bij mij niet in. Waarom kan dit bij alle andere nutsvoorzieningen wel?