Betrokken

Betrokken

maandag 18 juni 2018

Zoeken naar vrede voor de stad!

Corine Dijkstra aan de slag als wethouder voor de ChristenUnie
Thierry van Vugt, Corine Dijkstra, Rogier Tetteroo, Michiel Bunnik en Hilde Niezen

Vorige week is het nieuwe college in Gouda geïnstalleerd. Een mooi team met vijf gemotiveerde wethouders gaat samen met de burgemeester als college van B&W de komende jaren aan de slag om handen en voeten te geven aan het coalitie akkoord "Nieuwe Energie; samenwerken en investeren voor Gouda".
De ChristenUnie is blij en trots dat Corine Dijkstra opnieuw wethouder in dit college is en we zijn ervan overtuigd dat het WMO, Jeugd, Publieke gezondheid, Integratie, burgerschap en diversiteit bij haar in goede handen is!
Foto: gemeente Gouda

Bij haar installatie hield Corine een inhoudelijke toespraak waarbij ze duidelijk aangaf waarvoor ze staat en daarom deel ik deze graag met u!

"Voorzitter, allereerst wil ik benoemen dat ik  blij en ook dankbaar ben dat ik mij opnieuw in mag zetten voor diverse taken  het sociale domein voor de inwoners van Gouda. 

In het coalitie akkoord zijn  diverse onderwerpen vermeld. 

Drie daarvan  wil ik met name noemen;
 
1.    Allereerst behoeft het  “langer thuis wonen” voor ouderen, maar ook voor psychisch kwetsbare mensen, extra aandacht. Cliënten hebben te maken met hun zorgverzekeraar, de zorgkantoren (voor de langdurige zorg) en met diverse gemeentelijke loketten. Ik zet mij daarom verder in voor een goede afstemming met de eerstelijns zorg en de goede verbinding met GGZ zorg en verpeeghuiszorg. Samen moeten we zowel het kastje als de muur zijn, voor onze inwoners. De aansluiting met vrijwilligerswerk en de ondersteuning van mantelzorgers is van groot belang. Veel mantelzorgers zijn nog niet geregistreerd en profiteren daarom nog niet van de ondersteuning die wij kunnen bieden. 

Jeugdhulp
 
2.    In de tweede plaats vraagt de toenemende vraag naar jeugdhulp de aandacht. Het coalitie  akkoord benoemt een aantal factoren waar preventief op kan worden ingezet, zoals de ondersteuning bij dreigende complexe echtscheidingen, maar ook de aansluiting van jeugdhulp op scholen. Bij het  verplaatsen van de jeugdhulp naar de gemeenten was destijds in 2015 de gedachte dat het goed is zwaardere jeugdproblematiek te voorkomen door laagdrempelig en ‘op tijd erbij te zijn”. De komende tijd zal de opgave zijn om daadwerkelijk te bezien onder welke condities deze aanname daadwerkelijk het geval is. 
Jongeren met zwaardere jeugdzorgproblematiek dienen tijdig passende hulp te blijven ontvangen. 
Mensen met een beperking

3.    Als laatste noem ik de inzet op het verder bevorderen van de afspraken in het VN verdrag voor de mensen met een beperking. In regelmatig overleg met de GAB (goudse adviesraad voor mensen met een beperking) , komen  praktische zaken aan de orde.

Het nieuwe bouwbesluit is daarbij zeker behulpzaam. Van belang is het ontwikkelen van een inclusie agenda samen met cliëntenorganisaties en de GASD. Ik zie daarbij ook een aanjagende functie richting het bedrijfsleven. Als zo’n 10 tot 15 procent van de klanten moeite heeft om je winkel binnen te komen, is er lijkt me voldoende reden om je de toegankelijkheid te vergroten. 

De opzet  in het sociaal domein om ontschot te werken, zie ik in de eerste plaats als een kwaliteitsimpuls. Geen inwoner schiet er iets mee op als zijn problematiek geïsoleerd wordt benaderd. Als een gezin om opvoedingshulp vraagt en er blijken grote spanningen door schulden of werkeloosheid dan zal  allereerst  ingespeeld moeten worden spelen op dat laatste probleem. 

Laten we er voor hoeden om deze manier van werken moeilijk te maken uit angst voor de uitputting van de door het Rijk bedachte theoretische potjes uit het verleden. Vanuit Wmo en Jeugd blijven de rechten gelden op de voorzieningen die nu in de verordening zijn geregeld. Voor ouderen en voor jongeren. Daar sta ik voor. 
 
 

Verantwoordelijkheid en uitdaging


Voorzitter,  ik begon met blijheid en dankbaarheid. Maar het zal ook een verantwoordelijkheid en een uitdaging zijn de komende vier jaar. Zeker gezien het  feit dat de Rijksinkomsten voor Wmo en Jeugd de komende jaren dalen. 

In de aan de vorige raad toegezonden bestuursopdracht is de aanzet gegeven voor bezuigingingsrichtingen. Het gaat dan om ambulantsiering (met extra begeleiding thuis) meer basishulp als algemene voorzieningen en het gebruik van sociale netwerken. Dit alles met behoud van toegang en kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen. Juist om de zorg betaalbaar te houden voor de meest kwetsbaren, moeten we kritisch kijken naar wat echt nodig is en hoe dit georganiseerd moet worden. 

Een ander groot aandachtpunt is het tekort aan arbeidskrachten. Met onderwijs, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties,  trek ik verder samen op om zo goed mogelijk  te zoeken naar oplossingen. 
 
Bij de praktische uitwerking van dit alles  betrekt het college nadrukkelijk de GASD, de zorgaanbieders en vanzelfsprekend  de raad.


ik zie uit naar een goede samenwerking  met de gemeenteraad de komende 4 jaar, in het wederzijds vertrouwen, dat we allen zoeken naar het goede en naar de vrede in de stad."

We wensen het college veel wijsheid en zegen van God toe bij het besturen van onze stad! 
--> --> -->

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Het belang van goed omgaan met diversiteit is duidelijk. Ik zou wel graag in een adem daarmee noemen: het belang van identiteit en het "bewaken" van onze eigen culturele en religieuze traditie. Dat lijkt me zeker van belang voor de CU.

Het bewaken van onze eigen tradities mag niet meteen, zoals zo vaak gebeurt, in de verdachte hoek worden geplaatst van racisme, fascisme et cetera. Dat vind ik een zeer kwalijke tendens, en getuigen van een groot gebrek aan (maatschappelijk en historisch) inzicht.

Gr. Tinus de Krijger

Anoniem zei

Zoekt en gij zult vinden! Toch? Drs. J

Anoniem zei

Morgen roze zaterdag. Dat is ok.

Komt er ook een speciale dag voor familie en gezin, CU?