Betrokken

Betrokken

zaterdag 18 november 2017

Effecten inzet middelen bij veiligheid zijn niet duidelijk (1)


Onlangs heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de veiligheid in Gouda. Er worden allerlei middelen ingezet en het aantal inbraken is (tijdelijk?) gedaald. Het is ons echter niet duidelijk welke middelen nu eigenlijk effectief zijn. Aangezien er in 2018 en 2019 opnieuw extra middelen voor veiligheid worden ingezet hebben we een poging gedaan om meer inzage te krijgen in de effecten van de middelen die worden ingezet, door het stellen van zgn. artikel-38 vragen.

Goverwelle

We wilden graag weten waar het aantal inbraken is gedaald en in hoeverre dat komt door extra politie inzet.

"Met name in Goverwelle is sinds begin augustus een daling zichtbaar in het aantal inbraken. In de andere wijken heeft de daling zich reeds eerder, rond de maanden april en mei, ingezet. De gemeente zet al enkele jaren veel verschillende maatregelen in. Het is helaas niet mogelijk aan te geven wat het effect van elke afzonderlijke maatregel is. Het is dan ook niet mogelijk een direct verband aan te wijzen tussen het aantal inbraken en het extra toezicht dat wordt ingezet in die buurt, maar dit speelt mogelijk wel een rol aangezien de perceptuele pakkans hiermee vergroot wordt."


Camera toezicht

De politie heeft expliciet aangegeven dat ze blij zijn met de resultaten die worden behaald met camera's van particulieren. We hebben daarom gevraagd in hoeveel gevallen dat nu daadwerkelijk heeft geleid tot het voorkomen van een inbraak in hoeveel gevallen het daardoor tot het aanhouden van een inbreker heeft geleid.

"Het feit dat camera’s ook preventief werken is algemeen bekend en blijkt ook uit beelden waarbij potentiële inbrekers bij het zien van cameras weglopen. Over de mate waarin dit effect speelt, zijn geen cijfers bekend. Bij de politie zijn in het afgelopen jaar vier gevallen bekend waarin particuliere camera’s een aantoonbare rol hebben gespeeld in het onderzoek. Van één geval is bekend dat door een alerte bewoner vanaf zijn vakantieadres informatie aan de politie is verstrekt waardoor een verdachte kon worden aangehouden. 

De beelden van particuliere camera’s die zijn aangesloten op het systeem Camera in Beeld worden door de politie uitsluitend gebruikt voor opsporingsdoeleinden. Camerabeelden worden alleen opgevraagd en achteraf onderzocht wanneer er aanwijzingen zijn dat die specifieke beelden kunnen bijdragen aan het oplossen van een geconstateerd misdrijf. De politie werkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van Camera in Beeld. 

Momenteel wordt ook een flyer m.b.t. regelgeving en tips m.b.t. particulier cameratoezicht ontwikkeld. In 2018 zullen deze maatregelen worden voortgezet."

Bodegraven


In Bodegraven is het aantal inbraken ook fors gedaald. De politie gaat daar onderzoeken in hoeverre Whatsapp groepen hieraan een bijdrage hebben geleverd. De ChristenUnie wil weten in hoeverre dit in Gouda ook wordt onderzocht


"Zoals beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen 2016 is een rechtstreeks verband tussen de toename van de appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda niet aan te tonen. Van 1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt whatsappgroep (Waarom onderzoekt Bodegraven dat effect dan wel...?, tk)


Sinds het voorjaar van 2017 wordt door de gemeente een speciale Heterdaadgroep gefaciliteerd, waarin de politie ad hoc meldingen van verdachte situaties onder de aandacht van bepaalde appgroepbeheerders kan brengen. Tot nu toe is ongeveer tien keer hulp van deze beheerders ingeroepen. De beheerders kunnen deze melding dan doorzetten binnen de eigen appgroep. Hier zijn enkele bruikbare tips uit naar voren gekomen."


Subsidie hang- en sluitwerk


Sinds vorig jaar investeren we middels subsidie in beveiliging van woonhuizen. We willen graag achterhalen wat het effect is daarvan met betrekking tot poging tot inbraak en succesvolle inbraken.


"Om privacyredenen kunnen de gegevens van individuele subsidieaanvragers niet worden gekoppeld aan de inbraakgegevens van politie en vice versa. Op basis van een ruwe schatting kan gezegd worden dat in enkele gevallen op een totaal van 695 subsidieaanvragen na het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen nog is ingebroken.


Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is ingebroken, of waar gepoogd is in te breken, extra beveiligd zijn en of er gebruik gemaakt is van regelingen. In de voorlichting gaat de politie in op gangbare werkwijzen van inbrekers, zodat beveiligingsmaatregelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.


Wel signaleert de politie, vermoedelijk mede dankzij het aanbrengen van extra beveiligingsmaatregelen, dat er in de afgelopen periode relatief meer pogingen tot inbraak plaatsvinden ten opzichte van geslaagde inbraken."


Effectmeting


Tenslotte hebben we het college gevraagd op welke wijze het college i.s.m. de politie effectief gebruik gaat maken van alle data met betrekking tot aanwezige Whatsapp groepen, beveiliging woningen (deuren, ramen, camera’s) en het extra toezicht om woning inbraken zo effectief mogelijk te voorkomen?


"In de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de gebruikte inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven aan het meer gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit zo effectief mogelijk kan gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een zestal studenten van de Utrecht Data School onder begeleiding van de afdeling Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van de gemeente."


Op basis van de beantwoording van de door ons gestelde vragen groeide bij ons de overtuiging dat er beter inzage in de effecten van de ingezette middelen  moet komen dan dat er nu is. 
Daarover meer in de volgende blog!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Er zouden anonieme enquetes kunnen worden gebruikt om meer gegevens te verzamelen van mensen die beveiliging hebben aangebracht.
Verder is er het gevaar dat inbrekers andere methodes gaan gebruiken of hun "werkterrein" gaan verplaatsen.
Daarom pleit ik er voor om niet in beveiligingsmethodes te blijven investeren, maar in onderzoek naar wie de inbrekers zijn. Ik hoef dat als gewone burger dat eigenlijk niet eens te onderzoeken, want ik weet al lang wie het zijn, en ik denk dat u dat ook wel weet, Theo.
Pak ze eindelijk eens aan.
Volgens mij ontbreekt de wil en de durf om dat te doen. En dat valt me zwaar tegen.

Anoniem zei

Inbrekers oppakken is honderd keer meer effectief dan investeren in hang- en sluitwerk. Dat laatste zorgt ervoor dat de inbreker c.q. veelpleger het huis van de buurman kiest i.p.v. jouw huis. Daarvoor is effectieve en zichtbare politie-inzet nodig. Wat de gemeente kan doen o.a. is, in plaats van achter het bureau de zoveelste subsidieregeling bedenken, plekken aanpakken waar criminaliteit zijn thuisbasis heeft, zoals louche telefoonwinkels en cafeetjes of theehuizen. En jeugdzorg er direct op afsturen waar het fout gaat in de opvoeding. En iets minder pamperen met uitkeringen etc., laat mensen werken voor hun geld.

En o ja, al die "jongeren" (u weet wel wie) die in dure bmw's door Gouda rijden; worden die eens gecontroleerd hoe ze daaraan komen?

Anoniem zei

Ik zie nu al uit naar het volgende pseudo-wetenschappelijke onderzoek, en naar de mooie blogs die erover volgen.

Martinus Ferdinand Vermeulen.

klaas en nel zei

Hoi Theo,
Vraag van voorgaanden is makkelijk
gouda goverwelle heef een daling vanwege sloop van de socio flats met bekende bewoners, criminaliteit gaat zich verplaatsen zal een volgende meting uitwijzen