donderdag 6 oktober 2016

College in Gouda weer compleet!


Op 5 oktober is het vernieuwde college in Gouda geïnstalleerd. Nadat op 4 juli de wethouders door een motie van wantrouwen waren weggestuurd is er een periode geweest van intensieve gesprekken en is het gelukt om weer een college te formeren. 

We zijn als fractie van de ChristenUnie blij dat de stad weer een college van Burgemeester en Wethouders heeft en onze burgemeester er niet meer alleen voor staat, al werd hij gelukkig ondersteund door zijn ambtenaren. 

Corine Dijkstra mag namens onze partij nu als wethouder aan de slag voor het sociaal domein.
Ze heeft de volgende portefeuille:

  • WMO, incl. beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • Jeugd en welzijn
  • Publieke gezondheid
  • Vernieuwing sociaal domein 
Hieronder plaats ik mijn bijdrage namens de ChristenUnie, waardoor u zicht krijgt op het proces en antwoord krijgt op de vraag waarom de ChristenUnie besloten heeft toe te treden tot dit college:


"Voorzitter, vanavond is het een bijzondere avond: nadat op 4 juli het college door een motie van wantrouwen is weggestuurd, treden vanavond de 4 wethouders weer aan, aangevuld met wethouders van CDA en ChristenUnie.

In de tussenliggende periode hebben verkenner Andersson en formateur Van Schelven hun werk gedaan.
We danken beide heren en de ondersteunende ambtenaren voor hun inzet.

De verkenner, aangesteld met steun van alle partijen in de raad, concludeerde na gesprekken, dat er een coalitie moet komen, die een mix is tussen bestaande coalitie- en oppositiepartijen, kan leunen op een getalsmatig ruime meerderheid én stabiele coalitiepartners, én op basis van zoveel mogelijk politieke stromingen, waaronder ook lokale partijen. Het kernwoord daarbij was balans.

Op basis van deze uitgangspunten was de inzet van de ChristenUnie – in lijn met het advies van de verkenner - om te komen tot een coalitie van D66 – PvdA – Gouda Positief – ChristenUnie en CDA . Hiermee zou een goede balans ontstaan tussen continuïteit en vernieuwing.

Tijdens de onderhandelingen bleek echter dat de voormalige coalitiepartijen D66 – PvdA – Gouda Positief en Groen Links in ieder geval met z’n vieren verder wilden. Om een patstelling te voorkomen hebben CDA en de ChristenUnie in het belang van de stad daarom naar een verbreding vanuit de oppositie gezocht. De SGP toonde bereidheid om aan deze verbreding mee te werken. We hebben daarmee een  alternatief voorstel van de verkenner overgenomen.  De heer Andersson opperde namelijk dat de coalitie verbreed kon worden door Groen Links en SGP toe te voegen.

Deze coalitie bleek voor alle gesprekspartners uiteindelijk acceptabel en dat leidde tot een coalitie die niemand van tevoren zou hebben bedacht en met inhoudelijke grote verschillen. Wat ons echter met elkaar verbindt, is dat de stad bestuurt moet worden en dat er in september weer een nieuw college moest zijn gevormd. We willen met elkaar het beste voor de stad en niet teveel stilstaan bij inhoudelijke verschillen, vandaar dat we spreken van een zakencoalitie.

De ChristenUnie begrijpt dat de oppositie partijen teleurgesteld zijn en meer vernieuwing hadden gewild. Gelet echter op het advies van de verkenner en de ambities van dit nieuwe college, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor bestuurlijke vernieuwing, goede communicatie en het herstel van vertrouwen, vinden wij dat we invulling kunnen gaan geven aan de door de oppositie partijen gewenste koerswijziging in de Goudse politiek.  

Die koerswijziging zal overigens alleen tot stand kunnen komen door gezamenlijke inzet van alle fracties en het college.

Als fractie en met onze beoogde wethouder Corine Dijkstra, willen we ons – samen met de andere coalitiepartijen en wethouders - de komende 17 maanden inzetten voor onze prachtige stad Gouda.

De ChristenUnie is daarbij in het bijzonder blij dat er een kanteling in het sociaal domein komt, waarbij de zorgvrager centraal staat en er integraal naar de problematiek wordt gekeken en dat bij arbeidsparticipatie het benutten van iemands talenten wordt meegenomen.

Goed dat  er nadrukkelijk aandacht is voor veiligheid, met Buurt Bestuurt als speerpunt, dat burgerparticipatie een vast onderdeel van het beleid wordt en er nadrukkelijk aandacht is voor duurzaamheid.
En zo zijn er nog wel wat zaken op te noemen.

Voorzitter, na een bijzondere periode waarin u als burgemeester namens het college van B alle verantwoordelijkheid alleen moest dragen, willen we u, maar ook de collega’s Astrid van Eersel en Harry van den Haak die als waarnemend burgemeester hebben opgetreden, bedanken voor de inzet tijdens deze 3 maanden en we zijn blij dat we vanaf vandaag weer een college van burgemeester én wethouders hebben."

9 opmerkingen:

J. van de Water te G. zei

Aan CU

Kop is niet helemaal terecht maar feitelijk weer wel.
Eindresultaat is: wisseling van de wacht en van zetels. Anderen kunnen zeggen een greep naar de bestuursmacht van CU en CDA vanwege het reilen en feilen van het vorige college(en dat daaraan vooraf gaande college).
Jammer is dat de kiezer en burger in die volgorde niet om een oordeel over dit College en haar programma gevraagd is. Er is immers sprake van een koerswijziging op inhoud en werking van het door de raad naar aanleiding van de verkiezingsuitslag 2014 en het daarop gebaseerde coalitie akkoord dat directe aanleiding bleek te zijn voor het door de nood gedwongen naar huis(zonder wachtgelden?/)sturen van het nu vorige college.
Ik wens het huidige college in haar komende 17 maanden veel daadkracht, openheid en vooral burger en kiezer gerichte aanpak toe. Helderheid en transparantie, doelmatigheid en ombuigingen in beleid en uitvoering zullen van die nieuwe daadkracht profiteren.
Om te voorkomen dat het uiteindelijk gaat leiden tot een wisseling van de wacht en pluche, is het zeer aan te bevelen de vertrekkende college leden te motiveren af te zien van hun wachtgelden dan wel binnen de voor UVW cliënten vallende termijnen aan het werk te helpen. Vrijwilligers werk kan en daar is in Gouda veel behoefte aan vanwege eerdere bezuinigingen.
Eerder vandaag deed oud kamervoorzitter Mevr. Verbeet de oproep aan de hand van ervaringen met G 1000 aanpak voor het uitwerken daarvan in meer directe democratische vormen waarbij de kiezer en burger niet alleen goed geinformeerd wordt en is en blijft door de ambtenaren en het College(de Colleges) maar ook daadwerkelijk een richtinggevende stem verwerven kan in alle zaken die met ruimtelijke inrichting, beheer en exploitatie van de gemeente, sport en gezondheid, natuur en milieu, wonen en duurzaamheid, veiligheid intern en extern, thuis zijn in de stad .Welkom aan nieuwkomers, instroom van nieuwe welkome bewoners van buiten behoren tot de gewoonste zaken van een Stad van Erasmus en van nu en de toekomst.

Ik hoop dat het nieuwe College duurzaamheid op 1 zet. het is helaas 3 voor 12 op alle terreinen van het leven.

Sterkte en bedankt voor de berichtgevingen.

Anoniem zei

Beste Theo,

Fijn dat er weer een bestuur is. Ik vind echter dat een kans gemist is om echt vernieuwing te brengen in de cultuurdragers van deze coalitie. Dit is gewoon Tetteroo-De Laat-plus. De brede kritiek van de oppositie gisteravond kan ik me goed voorstellen: ze voelen zich gebruikt door CDA en CU met de motie van wantrouwen. Ze kwamen er daarna niet meer aan te pas.

Het rapport Andersson wordt bijkans heilig verklaard, maar het is gewoon aan de partijen in de raad met wie ze willen samenwerken. De aanbeveling dat grotendeels het oude college door mocht gaan, vond geen fundament in zijn scherpe analyse.

Henk van Blitterswijk zei

Mooi om te lezen dat zorg en welzijn bij de CU wethouder in portefeuille is. Ik lees ook dat 'publieke gezondheid' in het pakket is opgenomen. Tot nu toe zien de kerken nauwelijks een taak op het gebied van gezondheid. Zelfs voor de geestelijke gezondheidszorg worden mensen doorverwezen naar seculiere instanties.

De laatste tijd komt daar in de kerk een kentering in. Kleine groepjes en individuen helpen mensen in de kracht van de Geest om weer gezond te worden. Het lijkt me dat zeker op termijn de CU een taak heeft. Net zoals bijzonder christelijk onderwijs een plaats heeft in het publieke domein zo zal ook deze christelijke gezondheidszorg een plaats kunnen krijgen in dat domein. Als jullie er aan toe zijn, dan zou ik jullie wel nader hier over willen informeren.

Anoniem zei

Volgens Krins wilden de vier partijen na vertrek per se samen verder. Ja, dat begrijp ik. Weeber is tevreden over het gedrag van de Christelijke partijen. Dat begrijp ik ook.

Ik had tegen Weeber gezegd: gaat niet door Johan, ga maar ergens anders knuffelen c.q. mediaten!

Tinus de Krijger

Anoniem zei

Geachte heer Van Blitterswijk,


Kunt u nader expliqueren hoe het kan dat als het vertrouwen is opgezegd dat zomaar weer kan terugkeren na de vakantie zonder echte veranderingen?


Hoogachtend,


Gordon Bleu

Henk van Blitterswijk zei

Dag meneer Gordon,
Ik ben geen insider van dit groepsproces. Maar elkaar een tijdje recht in de ogen kijken kan helpen. In combinatie wellicht met het feit, dat ze ook verder moeten. Misschien ook goede praktische afspraken over de communicatie. En zo kunnen er nog diverse redenen zijn. Een groepsproces is iets anders dan wiskunde.
Ik hoop dat deze overwegingen u helpen.

Anoniem zei

Mijnheer Van Blitterswijk,

In het Westen is in de laatste decennia een ontwikkeling gaande geweest dat geestelijke zorg en gezondheidszorg zijn losgekoppeld. Dit heeft uiteraard te maken met de ontwikkeling van de seculiere maatschappij en de marginalisering van het godsdienstige leven.

In dat licht bezien is het uitermate merkwaardig dat met name de linkse partijen niet kritisch durven zijn naar "de Islam", ook niet als het terecht is. Met het neerhalen van het Christendom hadden ze weinig moeite. Ik heb erg veel moeite met deze houding. Het Christendom heeft namelijk nog altijd zeer veel te bieden.

Anoniem zei

Stimulerend interview in NRC over open democratisch besturen:

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/09/ik-wil-mijn-leven-niet-verdoen-met-gezelligheid-4680004-a1525666

T. de Krijger

Anoniem zei

De communicatie vanuit het stadhuis zal worden verbeterd, zo zegde de burgemeester naar aanleiding van het rapport van de Ombudsman toe. Dat is uiteraard een goed voornemen. Echter, hoe kon het fout gaan, want we hebben in het stadhuis toch naast de burgemeester en de college leden een ambtenarenstaf die een communicatieplan kan maken en op de hoogte dient te zijn van de ontwikkelingen in "gemeenteland"?

P.S. Sommige mensen in de Goudse politiek spreken erg vaak het woord "vertrouwen" uit. Teken aan de wand, lijkt me. Zijn ze zelf te vertrouwen?

Marinus Ferdinand