Betrokken

Betrokken

woensdag 17 augustus 2016

Doorbreek het wantrouwen!


"Normaal gesproken is het de bedoeling dat een college van B&W voor een hele bestuursperiode wordt samengesteld. Het gebeurt wel steeds vaker dat individuele wethouders aftreden. Maar dat alle wethouders worden ontslagen waardoor de burgemeester in zijn eentje de lopende zaken moet gaan behartigen, is een unicum."

Op 15 augustus heeft de verkenner Hans Andersson zijn eerste bevindingen met de raad gedeeld en daarbij een duiding gegeven aan het ontstaan van de huidige situatie, (opvallende) zaken die hij daarbij constateert en ook heeft hij aangegeven hoe hij het vervolgtraject voor ogen heeft.
Doelstelling is voor de verkenner om op korte termijn - nadat hij op 17 augustus nogmaals met de fractievoorzitters heeft gesproken - met een concreet advies te komen met betrekking tot de college samenstelling.

Hieronder volgt de integrale tekst van de verkenner met hier en daar een toevoeging van mijn kant:

"Op 6 juli jongstleden word ik gebeld door Jaap Smit, de Commissaris van de Koning.
Of hij mijn naam mag noemen – als één van de kandidaten – om als verkenner aan de slag te gaan in de bestuurlijke crisis die in de gemeente Gouda is ontstaan.
Om te begrijpen wat er aan de hand is stel ik een aantal nadere vragen.
Hij verwijst daarvoor naar burgemeester Milo Schoenmaker, die thans als enige bestuurder het dagelijks bestuur in Gouda vormt.
Wat een merkwaardige situatie: alle wethouders ontslagen én een burgemeester die in zijn eentje het bestuur van de stad uitmaakt.
Hoe ondemocratisch kun je het organiseren, nooit eerder meegemaakt.
Ik denk snel na. Akkoord, ik ben bereid er in te duiken, mits behalve de burgemeester alle fractievoorzitters in de gemeenteraad instemmen met mijn inschakeling.
En mits ik de onvoorwaardelijke steun krijg om alle – ook vertrouwelijke – informatie in te zien om een grondig onderzoek uit te voeren.


Plan van aanpak

Vrijdagochtend 8 juli jl. zit ik bij burgemeester Milo Schoenmaker en raadsgriffier Eleonore Karman.
Ik krijg de eerste informatie over het verloop van de politieke gebeurtenissen en de ontstane situatie in Gouda. 

Ook zij zijn enigszins verlegen met het fait accompli dat de burgemeester in zijn eentje aan het roer van het bestuur van de stad staat.
Snel handelen is hun devies, grondig verkennen en een gedegen voorstel doen voor een uitweg uit de bestuurlijke crisis.
Ik herhaal de voorwaarden voor mijn inschakeling: onvoorwaardelijke instemming van alle fractievoorzitters en gegarandeerde toegang tot alle informatie.

Zaterdagavond 9 juli ontvang ik van de raadsgriffier bericht dat alle fractievoorzitters hebben ingestemd met mijn komst.
Tevens krijg ik het verzoek om een plan van aanpak voor het verkennend onderzoek op te stellen. Nog in hetzelfde weekend maak ik dit gereed.


Gesprekken

Maandagochtend 11 juli jl. start ik met de gesprekken met de fractievoorzitters, al dan niet in combinatie met een oud wethouder of een lid uit de gemeenteraadsfractie.
Dankzij de goede organisatie van de griffier en de volle medewerking van alle betrokkenen kan ik op vrijdag 15 juli jl. aan het einde van de middag mijn eerste inventarisatieronde voltooien.
In het voortgangsgesprek met de burgemeester en de griffier op 18 juli jl. maken wij nadere afspraken over de volgende stappen.

Vandaag (15 augustus, tk) informeer ik u als fractievoorzitters als eerste en straks zal ik de voltallige gemeenteraad over mijn eerste bevindingen informeren.
Mijn voornemen is om ná vandaag op woensdag 17 augustus a.s. met alle fracties een tweede ronde in te gaan.

Doel daarvan is om nader te verkennen wat een solide basis voor een nieuw college van B&W zou kunnen worden.

De gebeurtenissen

Gemeentepolitiek wordt gekenmerkt door de ratio van de bestuurlijke vraagstukken en de emotie
van de persoonlijke verhoudingen die verschillen van inzicht op het politieke vlak nu eenmaal met zich mee brengen. 

Ook hier in de gemeentepolitiek van Gouda heb ik beide aspecten volop aangetroffen.

Het tot voor kort zittend college van B&W met een coalitie van D66-PvdA-Gouda Positief-VVD en Groen Links leek op weg om de hele bestuursperiode vol te maken.
In de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 juni maakt de VVD fractie bekend uit de coalitie te stappen. U kent de gang van zaken van dichtbij, u was allen onderdeel van het politieke proces dat daarna ontstond.


VVD

Aanleiding voor de stap van de VVD is de motie ‘instandhouding opvoedrelaties’’. Deze wordt op 22 juni ingediend door de Christen Unie. Twee coalitiepartijen - PvdA en Gouda Positief - ondersteunen, samen met de oppositie, deze motie. VVD wethouder Laura Werger heeft vooraf aangegeven dat voor haar de motie onuitvoerbaar is.
De motie is slechts een aanleiding, maar wel de druppel waardoor bestuurlijk voor de VVD fractie de maat vol is. De VVD heeft de maanden ervoor het gevoel gekregen dat in de raad steeds weer op de bestuurlijke afspraken, gemaakt in het college, wordt teruggekomen. Dit gebeurt doordat de coalitiepartijen moties van de oppositie steunen. Naar de mening van de VVD komt daardoor het liberale gezicht in dit college naar de bewoners van Gouda steeds meer in de verdrukking.
Achter de schermen blijken de tegenstellingen zéér heftig. Een poging van de burgemeester om de ontstane situatie bespreekbaar te maken en een bestuurlijke crisis te voorkomen, mislukt.

Scenario's

Voor het scherm in het raadsdebat op 4 juli vinden de coalitiepartijen dat Laura Werger moet vertrekken.

D66-PvdA-Gouda Positief en Groen Links willen door met deze partijen als basis voor het nieuwe college. Zij doen een voorstel om door middel van een verkenner te onderzoeken of er een mogelijkheid is om in plaats van de VVD een nieuwe partij te vinden om een meerderheid in de gemeenteraad te verkrijgen.
Als alternatief stellen zij voor eventueel verder te gaan met een minderheidscoalitie. Die zou dan met gedoogsteun en wisselende meerderheden de stad moeten gaan besturen.
De oppositie is hiertegen en kiest voor het scenario van nieuwe coalitie onderhandelingen.


Motie van wantrouwen

Het gebrek aan vertrouwen tussen college en raad leidt ertoe dat een motie van wantrouwen met 1 stem verschil wordt aangenomen. Alle wethouders worden ontslagen en burgemeester Milo Schoenmaker gaat de lopende zaken waarnemen totdat er een nieuw dagelijks bestuur is gevormd.

Het is dan tegen twaalf uur ’s nachts op de vierde juli 2016. Er wordt door diverse betrokken hoofrolspelers na afloop emotioneel gereageerd op de gebeurtenissen.
Gedane zaken nemen geen keer. De emotie in de onderlinge politieke verhoudingen lijkt het van de bestuurlijke ratio te hebben gewonnen. Hoe is dit mogelijk?


Normaal gesproken is het de bedoeling dat een college van B&W voor een hele bestuursperiode wordt samengesteld. Het gebeurt wel steeds vaker dat individuele wethouders aftreden. Maar dat alle wethouders worden ontslagen waardoor de burgemeester in zijn eentje de lopende zaken moet gaan behartigen, is een unicum. Dit verdient bepaalt niet de bestuurlijke schoonheidsprijs. Misschien dat de wetgever zich hier ook nog eens over moet buigen.

Eerste bevindingen

Is er vanuit een bestuurlijke ratio een logische verklaring te vinden voor de hier in Gouda ontstane crisis?
De gemeenteraad van Gouda telt 35 zetels.
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zijn deze 35 zetels verdeeld over maar liefst twaalf partijen of fracties zo u wilt. 28 zetels worden bezet door raadsleden gekozen vanuit landelijke – ook in Gouda actieve – politieke partijen en 7 zetels worden vervuld door lokale partijen.

Opvallend aan de - tot voor kort bestaande - coalitie die het college van B&W vormt, is:

-  dat géén van de christelijke partijen – in Gouda een héél duidelijk onder de bevolking aanwezige politieke stroming – in dit college van B&W vertegenwoordigd is

- dat de VVD in dit college de portefeuille Zorg en Welzijn, Jeugd en Sport heeft. Veelal is zo’n portefeuille in handen van een linkse- of middenpartij, in elk geval is het voor de VVD lastig om er een duidelijk liberaal profiel mee in het bestuur te realiseren.

Op zichzelf kan een dagelijks bestuur gebaseerd op een coalitie van PvdA-D66-Gouda Positief-VVD en GroenLinks in Gouda een effectief bestuur van de stad vormen. Als er in de stad echter diverse heikele politieke kwesties spelen, zoals bijvoorbeeld hier in Gouda ten aanzien van de Moskee of Koudasfalt kan dit bij een – niet stabiele - coalitiemeerderheid in de gemeenteraad direct de positie van het politieke bestuur raken.

Logisch is derhalve dat er voor een echt stabiel politiek bestuur de volgende eisen gelden:

-  een coalitie met een flinke – ook politiek inhoudelijk gedragen - meerderheid in de gemeenteraad
-  een – breed - samengestelde coalitie waarin alle belangrijke politieke stromingen onder de bevolking in de stad vertegenwoordigd zijn.

Coalitievorming

Deze bestuurlijke ratio biedt echter niet de volledige verklaring voor het ontstaan van de crisis in Gouda.
Daarvoor moet men, zo is mij in veel van de vraaggesprekken gebleken, een spade dieper graven. En terug naar de wijze waarop het college van B&W – na de verkiezingen in 2014 – tot stand is gekomen. Direct na de verkiezingsuitslag van toen, zochten D66-PvdA-VVD en GroenLinks elkaar op om een coalitie te sluiten ten behoeve van de vorming van een nieuw college. De Christelijke partijen en de lokale partijen waren niet welkom. Ten dele bewerkstelligden zij dit zelf. 
De Christelijke partijen door als gezamenlijk blok te veeleisend in het nieuwe stadsbestuur te willen meedoen. 
Ten aanzien van de lokale partijen Gouda Positief/Gemeentebelangen Gouda zat het hem vooral op een aantal politieke affaires in de raadsperiode 2010-2014. Door de overige politieke partijen is de stijl en werkwijze van Gouda Positief toen scherp en als onheus populistisch gedrag van de hand gewezen.

U kent de gang van zaken. Vanwege deze uitsluiting wordt er een coalitievorming met alle overige partijen gestart onder leiding van Theo Krins en Jan de Koning met externe begeleiding door burgemeester Arie van Erk. Ondanks de grote inhoudelijke politieke verschillen lijken deze partijen zich te kunnen gaan vinden in de vorming van een nieuw college van B&W.
Gouda Positief werd de spelbreker. Terwijl de coalitieonderhandelingen nog volop gaande waren, loopt deze partij over en begint aan coalitieoverleg met D66-PvdA-VVD en GroenLinks.
Zo’n stap om tijdens lopende onderhandelingen – aanvankelijk in het geheim – aan een andere onderhandelingstafel te gaan zitten is tegen de politieke mores.
De reacties zijn er dan ook naar: onbetrouwbaar, niet integer, achterkamertjespolitiek, een sneaky coup, een politieke doodzonde.
In een aantal gesprekken met mij komt een diep wantrouwen naar Gouda Positief naar voren.

Wantrouwen

Bij enkele politiek belangrijke spelers in de oppositie ligt dit wantrouwen breder. En geldt het de hele coalitie, vanwege de wijze waarop – na een hele lange formatieperiode - in 2014 het college van B&W tot stand is gekomen. Men vertrouwt de coalitie in het politieke proces niet.
Men gelooft ook niet in de oprechtheid van de woorden over ‘open bestuursstijl’. Sterker de coalitie wordt verkeerde machtspolitiek – ook naar de stad – verweten.
Iedere poging om deze coalitie voor te zetten door voor de VVD een andere politieke partner te zoeken wordt daarom door de oppositie partijen categorisch afgewezen.

Conclusie 

Op grond van het voorgaande, kom ik in mijn eerste bevindingen tot de volgende conclusie. Bestuurlijk rationeel is het mogelijk een college van B&W te vormen door in plaats van de VVD één nieuwe partij uit de raad bij de bestaande coalitiepartijen te laten aanschuiven. Politiek procesmatig is dit erg onverstandig. Naar verwachting is het onmogelijk om daarmee voor de rest van de raadsperiode een echt stabiel college te vormen.
Mijn dringende advies aan alle fractievoorzitters en fracties in de gemeenteraad is derhalve: doorbreek het wantrouwen tussen de coalitie – en oppositiepartijen, voorkom een patstelling tijdens de vorming van een nieuw college van B&W en streef in een open proces naar een college met nieuwe partijen en enkele nieuwe mensen op de wethouderposities.

Tweede ronde

Jo Cox, de Britse politica die op 16 juni jongstleden werd vermoord, sprak in haar maiden speech in het Engelse Lagerhuis de volgende woorden:
‘While we celebrate our diversity, what surprises me time and time again as I travel around the constituency is that we are far more united and have far more in common with each other than things that divide us’. 

Kort samengevat:
We hebben meer gemeenschappelijk dan wat ons verdeeld. Geldt dit ook voor Gouda?

In de vraaggesprekken bleek mij de bezorgdheid om de stad. Worden de bestuurlijke kwesties goed opgelost? Worden de burgers, die een behoefte aan participatie hebben, in voldoende mate bij de politieke keuzes betrokken? Deze vragen liggen voor coalitie- en oppositiepartijen niet anders.
Er is wantrouwen dat institutioneel verklaarbaar is vanuit de tegenstelling tussen coalitie- en oppositie. Tegelijkertijd is er wellicht sprake van een nieuwe onderstroom.


Lukt het de politiek in deze tijd om openheid van bestuur en participatie van burgers te combineren met een afweging die doorziet wanneer niet het algemeen belang maar een volstrekt eigen belang - het nimby effect - prevaleert.
Kortom, oppositie en coalitie in Gouda staan voor hetzelfde: hoe besturen we in deze tijd de stad het beste.


Woensdag aanstaande (17 augustus) wil ik graag door met de tweede ronde.
Korte gesprekken van 30 – 45 minuten met alle fractievoorzitters en zo u wilt secondanten over hoe verder. 


Centraal staat daarbij de vraag: hoe vormen we een stabiel college van B&W tot aan de verkiezingen van 2018?
Ik zal de griffier vragen deze gesprekken zo praktisch mogelijk in te plannen dat ze met uw en mijn agenda uitkomen.
Tevoren of tijdens het gesprek ontvang ik graag schriftelijk antwoord op de volgende vragen:

 • -  Wat is naar uw mening de beste samenstelling van een nieuw college van B&W?
 • -  Welke programmapunten zijn inhoudelijk voor uw fractie voorwaarden om eventueel deel uit te
  gaan maken van zo’n nieuwe coalitie?
 • -  Hoe vorm je een dergelijk college en welke condities moeten daarvoor worden vervuld?
 • -  En wanneer kan er naar verwachting een opdracht voor een politieke formateur worden
  geformuleerd?


  Na deze tweede ronde van gesprekken zal ik een advies opstellen voor de samenstelling van een nieuw te vormen college van B&W dat kan rekenen op het vertrouwen van een ruime meerderheid in de gemeenteraad.
  U streeft naar een nieuw college medio september aanstaande. Dat lijkt mij een goed uitgangspunt. Tegelijkertijd zijn er nogal wat contra indicaties, die erop wijzen dat dit tijdstip niet haalbaar is.

De voorgaande formatie van een coalitie in Gouda kostte veel tijd en werd bekend als de op één na langste formatie in het land.
In de vraaggesprekken komt regelmatig ter sprake hoezeer er in de onderlinge politieke samenwerking in de gemeenteraad sprake is van een fundamenteel wantrouwen tussen de oppositie- en coalitiepartijen.


Mediation

Sommige van de gesprekspartners pleiten daarom voor een nadere reflectie in de vorm van mediation, voordat verder wordt gegaan op het politieke pad van collegevorming.
Dat begrijp ik, we moeten echter kiezen óf we zijn nog maanden onderweg om het ontstane wantrouwen uit te diepen en indien mogelijk weg te nemen óf we aanvaarden dit als één van de gegevenheden van politieke processen.
Bij dit politieke proces hoort dat je nu eerst stappen zet om het bestuur van de stad weer democratisch te organiseren.
Daar waar gewenst kunnen dan later een aantal van de ontstane negatieve verhoudingen nader, al dan niet onder begeleiding, onder de loep worden genomen.

Waar komen we dan op uit? Dat zullen we nader moeten bezien.

Het is van belang voor u en de onderlinge politieke verhoudingen dat u het devies van Jo Cox ter harte neemt. Wat bindt ons en wat is in het gemeenschappelijke belang van Gouda?
Laten we met die open houding de gesprekken in de tweede ronde ingaan.
Daarna zien wij verder én of we erin slagen een gezaghebbend en gedragen nieuw college van B&W in Gouda tot stand te brengen. 

Uw steun en inzet is daarbij bepalend." 

97 opmerkingen:

Anoniem zei

Laat me raden. Mevrouw Suijker die 'behoefte heeft aan mediation'?

En inderdaad we hebben een dragend college nodig, met betrouwbare wethouders. Geen arrogante aristocratie. Dat is echt niet meer van deze tijd.

Succes bij de volgende gespreksrondes!

Anoniem zei

Andersson zet het mooi op een rijtje, hoewel alles erg bekend klinkt voor wie de politiek volgt.
Duidelijk hoe het oude college vasthield aan het pluche, de oppositie geen andere keuze latend.

Alleen niet eens met hem dat "enkele nieuwe wethouders" nodig zijn, dat is wel de "understatement of the year".
Een wethoudersploeg die het wantrouwen zo heeft laten toenemen moet echt geheel vervangen worden. Er zijn genoeg goede mensen.

Dus ook als er partijen terugkomen, dan met andere mensen, is echt nodig voo herstel van vertrouwen en beter bestuur.

Verder: veel wijsheid toegewenst. Laat het ook over de inhoud gaan zou mijn advies zijn, hoe gaan we Gouda echt veiliger krijgen?
Dat kan ook bindend werken. (En Milo kan wat extra energie op dit punt gebruiken)

J.van de Water zei

Politici, praten graag met grote woorden over vertrouwen. "'Doorbreek het wantrouwen"" past ook in die reeks.
Het zijn eerder politieke bezweringen, die geen recht doen aan de feitelijke constateringen dat er in Gouda al veel langer sprake is van een vertrouwensbreuk in bevolking en de na verkiezingen met lage opkomsten tot stand gekomen ""coalities en college akkoorden"" Er is meer aan de hand. Uiteraard is het dualisme ingevoerd, natuurlijk is de bevolkingssamenstelling en de politieke omgang met politieke partijen en hun soms posities najagende personen, ook wel politici genoemd, veranderd. De economische omstandigheden waarin de stad verkeert. Veranderd is gelukkig de noodzakelijke invloed van inwoners, al dan niet vertegenwoordigd in lobby of pressiegroepen. Veranderd zijn de politieke mores en het draagvlak van de politieke partijen. het lijken zelf wel pressiegroepen geworden, die deel uit maken van een soms te opvallend niet democratisch proces. De clash of interest, een lokaal maar noodzakelijk gebleken ""unicum"" zo sprak de Verkenner, is een signaal dat er meer mis is in de onderlinge verhoudingen in de stad, die niet met een aanschuiven van enkele anderen, waaronder de meer christelijk georienteerde partijen wordt opgelost. Het zit dieper..
Ik herinner mij de komst van het Bleuland ziekenhuis. Het spleet de bestaande op consensus en binnenskamerse politieke verhoudingen met bekende posities. Zonder publiek en zonder actieve participatie vanuit de inwoners van de stad.
Veranderd is, gelukkig maar dat bewoners, kort of lang wonend in de Stad, nieuwkomers vanuit de regio of van verder weg, zich bezig houden met het wel en het wee in de Stad. Het wee als ook het wel is niet voorbehouden aan regerende politieke partijen noch door anderen te claimen. Kiezers zijn volwassen personen en juist in actieve participatie met hen komt het politieke proces en besluit tot stand. Het huidige advies, gelukkig gepubliceerd op het goede blog van Theo/CU is daar een aanzet voor. Eerst als de ""verkenner"' ook intensief met belangengroepen in de stad, naast vertegenwoordigers van bedrijven gaat verkennen, tijd neemt om de meer aan Gouda eigen problematieken te verkennen en oplossingsrichtingen met hen, dan komen werkelijke oplossingen in zicht. In de pauzetijd: aan zakelijke gelegenheidscoalitie tot en met de komende verkiezingen van maart 2017 of verlengd tot 2018.

wh kolkman zei

Onder de indruk van deze analyse en voorstel voor volgende stappen in zo'n korte tijd! Tussen de regels door ook een mooie pluim naar griffie!


De uitdaging is wel hoe je zo'n vertrouwenscrisis op kan lossen op een loerte termijn?GP alleen de schuld geven lijkt me niet volledig correct, de andere partners gingen immers impliciet accoord met de manier waarop vologie college via achterdeur gevormd werd.
Mijn vraag is dan ook, kun je daarom door met de huidige wethouders moeten gaan of zou je toch beter met nieuwe kamdidaat wethouders zonder deze beladen achtergrond van de vorige college partijen moeten gaan zoeken. Soms is een hele nieuwe start immers beter....

Anoniem zei

De opmerking; met hier en daar een toevoeging van mijn kant is niet anders dan;

( 17 augustus tk) en ( 15 augustus ) Meer niet. Begrijpelijk maar 'toevoegingen' suggereert meer.

Had dan integraal de tekst van de verkenner overgenomen en zo gelaten en het aan de intelligentie van de lezer overgelaten of in de intro.

Kortom het is integraal de tekst van de verkenner meer.
Anoniem zei

Het wordt tijd dat er een generatie goede, degelijke en betrouwbare bestuurders komt. Mensen met gedegen kennis en de wil om de stad beter en mooier te maken ipv al die luchtfietsers die niet eens een begroting kunnen lezen.

Anoniem zei

Aansluitend bij een eerdere reactie (vd Water), valt mij wel op dat Andersson vooral het politieke brokkenwerk heeft geanalyseerd (met alle respect, maar dat bevat weinig nieuws). En niet de echt diepere onderstroom - misschien ook wel te ingewikkeld en niet passend bij zijn opdracht. Eens dat GoPo niet alleen de schuld mag krijgen, hoewel die partij bijna onmogelijk in een nieuw college nog terug kan keren.

Kijk ook naar PvdA en GL.
De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door "onze wil is wet", regentesk politiek handelen en met de rug naar bewoners staan. De Ombudsman is er niet zomaar een onderzoek naar gestart. Dat komt in de analyse weinig terug. Evenals dat de samenleving verandert en dat ook een andere politiek vraagt - naast mensen staand en met oog voor de problematiek die Gouda heeft met Marokkaanse Nederlanders.

PvdA en GL hebben aan de lopende band problemen gebagatelliseerd en zeker PvdA heeft hier een lange geschiedenis in in Gouda.
In de kwestie van het Islamitisch centrum (niet "moskee") schuurde deze partij tegen cliëntelisme aan bovendien.

Anoniem zei

Het zou de heer Andersson sieren om zijn bevindingen als een professioneel rapport te presenteren ipv als een verslag van een schoolreisje. Voor €15.000,- kan meneer Andersson op zijn minst iemand vragen om zijn taalgebruik te controleren. Het wemelt van de fouten.

Anoniem zei

Beste WH Kolkman,

"Alleen GP de schuld geven lijkt me niet gepast". Dat ben ik met u eens. Het College kwam tot stand mede door cliëntalisme en een enorm voorkeur van het vorige college om op de PWA een omvangrijk islamitische centrum te vestigen. Ook in deze tekst is gekozen voor het eufemisme moskee. GN heeft nauwelijks islamitische inwoners, en er is geen behoefte aan een omvangrijk islamitisch centrum van soennitische kleur. Zoals breeduit verkondigd vanuit de Moskee Nour en El Wahda. Schrijvend vanuit Gouda Noord kan ik u melden dat in de 'politieke proces' GP het slechtst uit de bus springt; D66 een partijlijn koos (partijdiscipline) maar ook niet elk raadslid daarvoor was, en dat de PvdA een zeer kwalijke houding ten nadele van onze senioren, onze gehandicapten en onze ZMLK-ers heeft aangenomen. De arrogantie van mevrouw Bergman en mevrouw Niezen zijn spreekwoordelijk geworden ten aanzien van bezorgde bewoners hier en wethouder de Laat noemde ons bijkans racisten. Hij kende ons niet eens. Bizar. Maar zo iemand aanklagen kost teveel energie en tijd.

Wat betreft de voortgang. Mijn wens voor de stad is dat er gedegen bestuur komt. De constatering van de heer Anderson is dat het christelijke geluid niet vertegenwoordigd was in het college. Voor de stad Gouda met minstens 53 kerken / kerkgenootschappen, en veel christelijke stemmers op christelijke partijen (dat is ook niet altijd zo) is dat een opvallende zaak. Wat mij betreft is christelijke politiek perse overigens niet meer betrouwbaar. Kennis van zaken en regeren met verstand dat lijkt me een must in deze tijd. Met oog voor de samenleving en richtinggevend. (dat is dan waarschijnlijk weer wel religieus ;-)). Hoe dan ook. Ik wens deze stad een rustiger tijd toe dan de afgelopen twee jaar. Wethouders die bereikbaar zijn voor de stad en ambtenaren die niet onder hoge druk van een College staan en tegen bewoners moeten zeggen "onder het vorige college zou dit nooit zijn gebeurd".

Een mooie dag vandaag voor de heer Anderson!

Anoniem zei

De Stad zal het niet begrijpen als alle partijen weer terugkeren in het College, laat staan als de poppetjes dezelfde zijn, het zijn toch de poppetjes die de sfeer hebben verziekt, niet geluisterd naar de Stad, eigen zin en pluche eerst.
In een nieuw zakelijk college dient ook zeker een afspiegeling van de christelijke partijen plaats te nemen, dat is ook een afspiegeling van de Goudse bevolking. GoPo is geen politieke partij dat is een partij met eigen belangen in de Stad Gouda, dat is de afgelopen twee jaar ook wel gebleken.
Volgens mij zal het een "hell of a job" zijn half september een nieuw college te hebben, met vijf nieuwe wethouders.

Anoniem zei

Laten we nuchter zijn. Mensen die niet geschikt zijn voor de taak van wethouder moeten die taak ook gewoon niet krijgen. In het bedrijfsleven wordt je toch ook alleen aangenomen als je geschikt ben voor de functie (althans dat is de bedoeling!). Natuurlijk moeten niet dezelfde mensen terug. Die hebben het voor zichzelf verbruid.
(hoewel bruid zijn normaal gesproken iets bijzonder feestelijks is).

Anoniem zei

"Het zou niet terecht zijn om de heer Weeber met zijn Gouda Positief de schuld te geven van alle moeilijkheden". Ongetwijfeld waar... maar is het niet zo dat Weeber c.s. zo langzamerhand genoeg onrust hebben veroorzaakt?

Wat de PvdA betreft. Die partij is heel lang belangrijk geweest in Gouda, en in die zin zorgen zij voor continuiteit. Maar ze kunnen niet op het verleden blijven teren, en zullen toch echt moeten evolueren.

De sleutel van de oplossing ligt m.i. nu bij de Christelijke partijen. Die verantwoording moeten ze dan ook nemen.

Het bestuurlijke en intellectuele niveau in Gouda moeten omhoog. Het kan niet zo zijn dat de hoofdrolspelers in conflicten rond megamoskee en AZC elkaar niet kunnen "bereiken" en de stad in een maandenlange (zelfs jarenlange) strijd gooien. Grote mannen lossen dat op: zo gaat dat zeker in het bedrijfsleven. Dat moet je als topman in Gouda gewoon kunnen. Dat MOET!!!

Het rapport van de heer Andersson bevat zeker goede punten, maar het niveau is ook hier te laag. Het spijt me, ik kan het niet anders zien. Andersson pretendeert immers van nationaal politiek topniveau te zijn...

Het niveau in Gouda moet! omhoog. We hebben veel, heel veel te verdedigen, want we hebben een prachtige stad.

Anoniem zei

Als er nu eerst eens senioriteit, inzicht en daadkracht voor de wethouders zou worden gezocht, levenservaring is echt wel een vereiste. Dat liet men de afgelopen jaren gewoon niet zien.

Henri zei

Aan het collectief bewustzijn valt weinig tot niets meer toe te voegen. Heerlijk dit.

Anoniem zei

Mediation helpt niet bij onverenigbaarheid van karakters. En ook niet bij een fundamenteel onjuiste grondhouding. Bespaar liever onze belastingcenten!

Anoniem zei

Eens dat het niveau van de bestuurders in Gouda omhoog moet. Besteed aandacht aan de juiste, stevige persoonlijkheden. Geen baantjesjagers, avonturiers of mensen die eigenlijk nooit ergens een fatsoenlijke baan hebben gehad, voordat ze wethouder werden.

Eens ook dat Andersson, ondanks dat hij de spijker hier en daar op de kop slaat, niet echt een hoogwaardig stukje aflevert. Ik had die analyse ook kunnen opschrijven, met minder fouten en gratis.

Nieuwe wethouders zijn hard nodig, alle vijf. Ook eens. En ten slotte: Andersson rekent teveel naar een college van grote partijen toe, dat op meer dan een kleine meerderheid kan rekenen. Dat is geen noodzaak! Er kunnen ook kleinere partijen zijn, bijv. SGP, 50+ of Dierenpartij, die gelet op de nieuwe samenstelling/wethouders/programma graag het nieuwe college willen steunen op hoofdlijn. Ik ken al die kleinere partijen als zeer constructief en fatsoenlijk.

Anoniem zei

Je maakt de opdracht alleen maar moeilijker als je vindt dat een nieuw college ruggesteun van meer dan 20 zetels nodig heeft. Dat bemoeilijkt het aantal opties en leidt er bijna automatisch toe dat grote partijen die de boel verziekt hebben (PvdA, GoPo) terug moeten keren.

Liever een coalitie die kleine meerderheid heeft, maar met gedoogsteun of stilzwijgende steun op hoofdlijnen van meerdere (kleine) partijen. Het gaat om meer dan de macht van het getal.

Anoniem zei

Beste Theo,

Een zucht van verlichting zullen niet alleen jij maar ook de oppositie partijen slaken als
de bevolking van Gouda zich mag uitspreken in nieuwe verkiezingen, daar zou ik mijn energie in steken! De macht aan het volk?

Anoniem zei

Weet je Henri, ik vind het prima dat jij geniet van ons collectieve bewustzijn, maar dat hadden we allang.

Het komt nu aan op beslissingen en dan actie!!

Anoniem zei

Er zijn ook andere geluiden : http://gratisgeldgouda.nl/sprookjes-van-andersson/

Guido Prinsenberg zei

Het verklaren hoe het zo ver is gekomen en wie wat wanneer verkeerd heeft gedaan lijkt me nuttig om de uitgangspositie te bepalen, maar meer ook niet. De enigen die de rekening kunnen opmaken zijn de kiezers en die zijn helaas pas in 2018 aan het woord, tot die tijd blijven de spelers dezelfden. Daarbij "vertrouwen komt te voet en gaat te paard", op basis van de beschrijving van Andersson en de reacties hierboven is het paard van onderling vertrouwen tussen raadsleden reeds 2 jaar geleden vertrokken. Het opbouwen van nieuw vertrouwen zal, naar mijn idee, lang gaan duren. In ieder geval te lang om op te wachten, voordat er een nieuw college wordt geformeerd. Dat houdt in dat er maar van alle kanten knarsetandend moet worden gewerkt aan een college dat steunt op basis van een akkoord dat het wantrouwen kanaliseert. Een college dat steunt op breed vertrouwen lijkt teveel gevraagd.

Anoniem zei

Om voor 1,5 jaar een team te formeren lijkt mij een misson imposible, kijk naar het verleden toen hebben PvdA, CDA, CU en VVD en D66 goede bestuurders afgeleverd, kijk of er een zakelijk college is te formeren voor het laatste loodje en dan zal de kiezer in 2018 spreken

Anoniem zei

Het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.

De partijen die nu wel vertrouwen genieten maken de klus af! De mensen die wel hun dossiers lezen en verstandige dingen doen in het belang van de hele samenleving.

Mooi woord Guido, 'knarsetandend'. Het schuurt behoorlijk hier in Gouda!

Anoniem zei

Een duur stukje proza van Andersson, maar niet echt goed in zijn oplossing. Marianka Peters schrijft scherper, waarom nu weer zo'n dure consultant nodig?

Wat deugt er niet:
- een coalitie met brede steun is een utopie. De Goudse politiek is te versnipperd. Het is complex genoeg om 5 partijen samen te krijgen.
- forceer je een samenwerking van 5 grote partijen, die samen wel een ruime meerderheid hebben, dan wordt het 1. Inhoudelijk vlees noch vis, 2. Doe je geen recht aan de kleinere partijen in Gouda, die ik persoonlijk de beste vind (GBG, 50 plus, Dieren etc.).
- bovendien met alleen grotere partijen: je beperkt het aantal opties fors. Andersson schrijft GoPo af, dus blijven D66 en PvdA (Andersson is zelf PvdA'er) over. Onwenselijk natuurlijk m.n. die laatste, stad een slechte dienst bewezen.
- waarom "enkele nieuwe wethouders" en enkele nieuwe partijen? Waar baseert Andersson dat eigenlijk op, op zijn eigen droombeelden? Ik kijk liever naar kwaliteit en die stelt zeer teleur bij de huidige wethouders. Twee hebben wel enig intellect, maar die zijn dan ook weer te arrogant of ontberen politiek gevoel. Kortom allemaal vervangen is nodig, niet "enkele".

Ten slotte, wie is Andersson om te zeggen dat je niet alle wethouders weg zou mogen sturen? Ik heb er niks van gemerkt dat het tot gedoe leidt. Behalve een brief, door GoPo geënsceneerd, van wat ondernemers, die zich boven het gepeupel plaatsen.

Anoniem zei

Heeft GoPo zijn eigen website voor vuilspuiterijen, met dat gratis geld? Niveau hier op Theo's blog is echt hoger, inhoudelijker.
Moest er wel even om lachen maar wel insinuerend natuurlijk. Het zegt meer over de Goudse politiek dan dat schoolopstel van Andersson (sorry Hans, maar dat is erg snel 15 k verdiend!). Bezig om elkaar omlaag te halen. En dan Suijker maar roepen dat ze een mediator nodig heeft. Kansloos.

Het beste is als er toch een aantal goede, zakelijke bestuurders gevonden kan worden. Liefst wat ouder en wijzer. Grote meerderheid is niet nodig.

Eruit: GroenLinks, PvdA, GoPo.
Erin: een mooie selectie van de rest. De hele oppositie kan zo nodig gedoogsteun op hoofdthema's bieden.

Eruit: alle huidige wethouders. Hebben er een potje van gemaakt.
Inhoudelijk: stevig op veiligheid. Geen AZC, te duur en onbeheersbaar. Een gebaar naar de gepeste wijk Gouda Noord. En hopen dat er snel nieuwe verkiezingen komen.

Anoniem zei

Wat een bizar stuk van dat Gratis Geld. Ik dacht dat Gratis Geld gesubsidieerd werd door alle Gouwenaars? Lekker onfris de Gülenbeweging te noemen. 80 bedreigingen intussen door Erdogan-Turken-in-Nederland. Een een suggestie van terrorisme. Alweer door Erdogan.

Vrijheid - gelijkheid - broederschap staat er ook nog onder. De Franse Revolutie bracht gelijke rechten met zich mee. Geen partijen die nog een klein beetje lijken te bestaan namens bijna duidelijk cliëntalisme van de "Goudse islam" in de woorden van ons aller opvallendste raadslid van 2014 - 2016.

En ja. De brieven van de ondernemers. Jan de Laat en 'deGouda' (wat een slecht gekozen naam trouwens) De samenhang was duidelijk hoor. Ineens zou de krant historisch onderzoek gaan doen in Gouda Noord. Laat ons niet lachen.

Anoniem zei

De Franse Revolutie eindigde toch met staatsterreur van Robespierre?!

Wat de voortgang van de "formatie" betreft: het zal toch niet waar zijn dat "we" nu eerst een paar maanden ruzie gaan maken, voordat er wat behoorlijks tot stand komt?
En dat aan de hand van de heer Andersson (met een tweede, dure opdracht)!

Anoniem zei

degouda.nl/andersson-verwacht-volgende-week-met-concrete-voorstellen-te-komen/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

"Woensdagavond is de verkenner begonnen aan zijn tweede ronde gesprekken met fractievoorzitters: ‘Hoe vormen we een stabiel college van B&W tot aan de verkiezingen van 2018?’ Eén ding is duidelijk, zegt hij. “Ze moeten met elkaar aan de slag. Ik hoop wel uiterlijk eind volgende week met concrete adviezen te komen.”

Als Andersson volgende week met concrete voorstellen komt, dan is nog maar de vraag hoe snel de – nog aan te stellen – formateur een nieuw college kan presenteren. Enkele fractievoorzitters verwachten dat ze wederom een lange rit moeten uitzitten tot er daadwerkelijk een nieuw college is gevormd. Ze wijzen daarmee naar de moeilijke coalitievorming in 2014."

Anoniem zei

Andersson zijn advies om alle hoofdstromen in een college te zetten dat ook nog een ruime meerderheid heeft, is een recept voor een tergend lange formatie, terwijl Gouda een bestuur nodig heeft. Er ligt genoeg werk.

Ik neem dat de oppositie uiteraard niet kwalijk, want gelukkig levert die 15.000 euro wel duidelijkheid over het feit dat het juist het zittende college was dat niks wilde, behalve blijven zitten. Terwijl de VVD eruit was gestapt.

Andersson zijn advies is dun. Hij laveert, enerzijds nieuwe wethouders en anderzijds bestaande houden. Niks ervan, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Je moet dit proces niet uit handen geven aan een man die zichzelf een geweldige consultant vindt. De fractievoorzitters weten zelf wel met wie ze graag willen samenwerken. Hierboven staat al een goed plan (23:56).


Anoniem zei

Het zou heel vreemd zijn als de voorgaande coalitiepartijen tegenwerken; vooral omdat ze zo luid van de daken schreeuwden dat zonder coalitie Gouda onbestuurbaar zou zijn. Als er geen nieuw college zou kunnen aantreden lijkt me dat vooral een kwestie van onwil. Dat zou met een lange formatie alleen maar des te duidelijker worden aangetoond. Overigens gun ik Anderson best zijn centen. Zolang het onderzoek maar onpartijdig blijft; anders dan bij de dametjes Hout en de Feijter.

Anoniem zei

En! bekeken door Weeber.. pfff.

http://www.ad.nl/gouda/wantrouwen-domineert-rapport-verkenner-andersson~a626f676/

Anoniem zei

@18/9 22.41

De ambitie moet blijven dat er 15/9 een nieuw College zit. Uitstel heeft geen enkele zin!

Er moeten knopen worden doorgehakt, en dat kan voor sommigen pijn doen. Eindeloze gesprekken en mediation et cetera, zijn allemaal luxe bezigheden die we ons niet kunnen permitteren.

Anoniem zei

Eens, er moet voortgang worden gemaakt. Hier geldt: hoe langer hoe pijnlijker.
Kijk eens naar Wassenaar. Zakencollege is daar vorige periode gestart na een vergelijkbaar fiasco vol intriges en wantrouwen. Met rustige, ervaren wethouders.

De juiste mix van persoonlijkheden weegt zwaarder, gaat om de chemie. Ook in Gouda kan het gewoon lukken.

Anoniem zei

Precies, er moeten ervaren, rustige wethouders met een uitstekend CV worden benoemd. En die hebben natuurlijk nu allemaal niks te doen, zitten te wachten op telefoon uit Gouda, en als ze al wat te doen hebben, dan hebben ze hooguit een maand opzegtermijn.....bovendien tekenen ze blind bij het kruisje van het coalitieprogramma/opdracht dat door het oude college is opgesteld.....

Geloof je zelf toch niet. Er zijn maar twee opties: of er komen (veel) nieuwe wethouders en een grotendeels nieuw programma, dan hebben we pas einde van het jaar, begin volgend jaar op zijn vroegst een nieuw college, alleen al vanwege de werving, selectie en genoemde opzegtermijnen en aanpassingen in het programma/opdracht.

Of er komen minder nieuwe en wat meer oude, dan kunnen we sneller een nieuw college hebben.

Anoniem zei

Dat vind ik nou ook. Mediation is een modeverschijnsel in Gouda. Hoe vaak dat is geopperd tijdens vergaderingen het afgelopen jaar, onwaarschijnlijk. Het geleuter moet een beetje voorbij zijn, en er moet gewoon zakelijk en volwassen gere(a)geerd worden. Het is hier geen kleuterklas! Doe gewoon je werk. Of ga wat anders doen.

Anoniem zei

Ik zet 15/9 in mijn agenda voor de installatie!

Anoniem zei

Haha GoPo en PvdA zitten ook op dit forum ;)

Het is duidelijk wat de strategie van deze partijen is. Zoveel mogelijk zand in de machine strooien, zodat partijen straks "met hangende pootjes" bij Tetteroo c.s. moeten aankloppen, om een nog langere formatie te voorkomen.

Zo zal het niet lopen. En bovendien, wie denkt er dat een nieuw college "tekenen bij het oude collegeprogramma"? Ik zeker niet.
Er zijn vast en zeker goede mensen te vinden, ook werving en selectie is geen zaak van maanden.

Anoniem zei

De zuurgraad bij de GoPo fractie is zo hoog dat op last van overtreding van de milieuwet het pand gesloten moet worden.

Anoniem zei

Theo, ik ben nog benieuwd naar deze alinea uit het stuk van de heer Anderson:

"Lukt het de politiek in deze tijd om openheid van bestuur en participatie van burgers te combineren met een afweging die doorziet wanneer niet het algemeen belang maar een volstrekt eigen belang - het nimby effect - prevaleert.
Kortom, oppositie en coalitie in Gouda staan voor hetzelfde: hoe besturen we in deze tijd de stad het beste. "

Misschien kan je er geen antwoord opgeven, maar wat betekent "staan voor hetzelfde" - hoe besturen we de stad het beste? Het klinkt voor mij alsof de coalitie-partijen ineens integere overwegingen erop na houden; terwijl ze dat de laatste twee jaar gewoon niet hebben laten zien. Wie houd hier nu wie voor het lapje vraag je je af!

Henri zei

Heerlijk heerlijk en nog eens heerlijk. Voor de rest , ik zeg het eerlijk, kan ik lastig woorden vinden. Geeft niet, voorlopig hebben we de tijd:-)

Al met al een rapport met effect.Prettig weekend allemaal.Gouda glimt weer!Anoniem zei

Nee, we hebben niet voorlopig de tijd. Het is hier geen speeltuin!

www.telegraaf.nl/buitenland/26441759/__Rabbijn_neergestoken_in_Straatsburg__.html

Anoniem zei

Psychiatrische behandeling?

Je reinste Jodenhaat.

Door de islam gemotiveerd..

Zo simpel is het.

Dit is niet de eerste aanslag in Europa op "Joodse doelen".

Anoniem zei

@11:42, een beetje holle frasen van Andersson, hoewel het mooi klinkt:

- Wat het beste bestuur voor de stad is, is bij uitstek iets waar politiek verschillend over gedacht wordt.
- De uitdrukking 'nimby' (not in my Backyard) wordt door bestuurders misbruikt om burgers opzij te zetten: u zegt dit alleen maar uit eigenbelang. Terwijl er een breder algemeen belang is, waarvoor die bestuurders hun ogen sluiten. Ook Andersson doet hieraan mee.
Het is precies Tetteroo die hierin doorklinkt: u mag wel meepraten, maar pas nadat wij een besluit hebben genomen.
- de Goudse politiek is verdeeld qua stijl, minder dan op inhoud. Dat is alleen maar moeilijker te verenigen.

Overigens meneer Van Berkel: volgens mij heeft u dat van die zuurgraad zelf "gejat" van Wouter Bos, die op die manier ooit zijn eigen PvdA heel raak typeerde.

Anoniem zei

Belanghebbenden zijn er juist om voor hun eigen belangen op te komen. Je moet als bestuurder dan luisteren, en niet meteen een moreel superieure houding aannemen, en dat belang weg-definieren als zijnde een nimby verhaal.

Het feit dat je als bestuurder zaken moet afwegen en het algemeen belang moet bewaken, wil nog niet zeggen dat je direct al niet eens luistert! Helaas is die fout wel veel gemaakt in Gouda, en daarom is het college weggestuurd!!!!

Anoniem zei

Fijn verhaal van gratis geld. Als we dit lezen.

http://nieuws.tpo.nl/2016/08/19/klikformulier-en-twitteraccount-om-nederturkse-gulenisten-te-verraden/

Anoniem zei

Déjà vu.

18 augustus 2016 Nieuw Islamitisch Maatschappelijk Centrum in Gouda

degouda.nl/nieuw-islamitisch-maatschappelijk-centrum-in-gouda/

Anoniem zei


Verwarring zaaien: Kan dat zo maar: Het bestemmingsplan wijzigen?

Ik dacht dat het nogal ingewikkeld was, maar schijnbaar niet in
Gouda.

Anoniem zei

Bestemmingsplannen kunnen aangepast worden, maar het is toch een rare gang van zaken dat je eerst als moskee een pand aankoopt en pas daarna gaat bekijken of je een vergunning kunt krijgen? En kennelijk er maar van uitgaat dat de gemeente het bestemmingsplan voor jou aanpast?

Een dakkapel bouwen mag pas als de hele papierwinkel in orde is, maar 2.500 moslims een nieuwe plek bezorgen regel je blijkbaar gewoon even? Zonder papieren. Raar verhaal Theo, ook dat gemeente Gouda er volgens de krant niet over zou gaan, onzin natuurlijk.

Krijg trouwens sterk deja vu. Het is een maatschappelijk centrum voor alle Gouwenaren, ok, ok. Maar eerst was het toch een moskee? En welke niet-moslim gaat daar dan heen straks, waarom zou ie? Is hier ook subsidie voor toegezegd? Niet alles hoeft verdacht te zijn maar het lijkt me wel belangrijk om hier eens even goed naar te kijken en dit in dit wethouderloze tijdperk niet aan de aandacht te laten ontglippen.

Niet handig dat er nul communicatie vanuit het gemeentebestuur is. Milo nog op vakantie?

Anoniem zei

Had er nou niemand van de gemeente dat ze even uit kunnen leggen. Enig politiek gevoel is toch ook bij ambtenaren wel aanwezig?
Of: er speelt iets anders wat wij niet weten.

Anoniem zei

Hier ook een deja vu. In shalla zal men wel zeggen. Maar wie zitten hier achter? En welke fondsenwerver gaat het geld uit de zak kloppen van voornamelijk bijstandsgerechtigden? Weer vechtpartijen straks in de islamitische gemeenschap? Of bekeringsdrang over en weer met een christelijke gemeenschap die ook op het industrieterrein zit?

Anoniem zei

Volgens DeGouda.nl heeft Gouda op dit moment geen democratisch bestuur en daardoor "loopt de procedure mogelijk vast".
Weet niet of Jan de Laat ze dat heeft ingefluisterd, maar klinklare onzin natuurlijk.

De vertrokken wethoudersploeg weet er vast meer van.

Anoniem zei

De islamisering zet door in Gouda (feitelijke vaststelling). Maar hoe kunnen al die bestaande moskeeën blijven bestaan?
Of is het gewoon ouderwets "gebiedje veroveren"?

Wat het oude verhaal vooral is, sinds El Wahda: gebrek aan transparantie. Ook de gemeente doet daar weer aan mee.

Anoniem zei

Het verhaal van El Wahda was de suggestie van openheid naar de samenleving en volgens de officiële papieren alleen welkom als je een leven leidde volgens de zuivere islam.

Achter de schermen is er wellicht een toezegging gedaan naar het debacle met de PWA. Te weten dat de moskeeen helemaal niet te klein zijn.

Wellicht wil men hier weer winkeltjes en merchandise naast de bibliotheek (die mogelijk uit Saudi-Arabië gratis wordt verstrekt)

Anoniem zei

Het wijzigen van een bestemmingsplan kan niet zomaar; en kan ook vijf jaar worden aangevochten door mensen die om het pand heen wonen. Aanvechten wordt dan aangevoeld als 'niet welkom', en dan heb je ook weer de poppen aan het dansen; linksom of rechtsom. Zou de val van het College samenhangen met toestemming zonder instemming van de raad, achter de schermen? Ook een interessant scenario! Tijd voor een verlichte Goudse islam!!

Anoniem zei

Artikel 6 Grondwet

www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbhimm5zv

"Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."

Is het zo dat de Koran zegt dat de wetten van het land waar de godsdienst wordt beleefd, moeten worden gerespecteerd? Ik ben geen deskundige, maar ik heb begrepen dat het zo is. Vraag: geld dat ook voor meer "radicale" stromingen binnen de Islam?

Ik ben van mening dat onze eigen cultuur, met onze waarden, leidend moet zijn, en deze opvatting heeft niets met discriminatie te maken!!!

Anoniem zei

De politieke islam staat haaks op de westerse samenleving. Zo simpel is het. Politiek en religie hangen samen in de islam.

Anoniem zei

Interessant voor de meningsvorming:

"'Het onderscheid tussen islam en politieke islam is niet legitiem'
Bij het onderscheid tussen islam en islamisme kan men kritiek leveren op het islamisme, zonder kritiek te hebben op de islam an sich. Op deze manier wordt vermeden dat een gehele religie bekritiseerd wordt. Deze nobelheid impliceert echter niet de legitimiteit van het onderscheid. Dat betoogt student psychologie en islamologie Timon Dias.

OPINIE - Timon Dias 19 december 2011, 21:59"


www.volkskrant.nl/magazine/-het-onderscheid-tussen-islam-en-politieke-islam-is-niet-legitiem~a3083519/

Anoniem zei

De opvatting is dat heel de wereld onder islamitisch bestuur moet komen.

Of dat ook de motivatie van de aankopers - zonder - voldoende - geld - op - dit - moment is; dat kunnen we niet weten.

Dit keer is het waarschijnlijk een private aankoop; zonder (niet vrijgegeven :-) ) PWC-rapporten; omdat de stad misschien wel heel hard meewerkt; maar er nu geen sprake is van een ABC-constructie.

Anoniem zei

Slim van die moslims. Tijdens een politiek vacuum snel hun slag slaan. Maar het was te verwachten dat er iets zou gebeuren nadat de PWA ontwikkeling niet door is gegaan. Eeuwig zonde, hadden we dat gezeik nu niet gehad.

Anoniem zei

@ 13.08 uur

Ab Flipse ‏twittert:

"Buitenlandse geheime diensten zoals Mossad en FBI blijven #Europa waarschuwen. We verdommen maatregelen te nemen."

Anoniem zei

De PWA ontwikkeling blonk uit door achterkamertjespolitiek en meewerking van het Stadhuis. En helemaal niet slim van de moslims. Zij hadden het al aangekondigd voor het college viel. Wel een klein beetje opletten natuurlijk.

Frankrijk wil met hangende pootjes gebruik maken van de expertise van Israël. Duitsland doet dat al - en voorkwam daarmee een aanslag. En verder. Is het onduidelijk.

Anoniem zei


SLIM.

Wat ik op mijn klompen allang heb aangevoeld, is nu bevestigd.
Dat onze Moslim vrienden tot het bittere einde zullen pogen het WESTEN te onderwerpen.

Gelukkig is de vakantie voorbij, en zijn we weer bij zinnen.

Anoniem zei

Na het Jodendom en christendom kwam Mohammed om het plan van god te voltooien is de gedachte. Dus je kan je maar beter onderwerpen anders ga je naar de hel. En daar zijn veel lieve moslims van overtuigd dus het is goed bedoeld.

Anoniem zei

Heel veel reacties ten spijt, de burger moet begrijpen dat een stem op GoPo een stem op een partij is met non-politici maar wel een partij van stemmingmakers , dus GoPo niet terug in het college.
Trouwens geen van de wethouders terug, er zijn best bestuurders te vinden die de komende anderhalf jaar de stad met verve willen besturen

Anoniem zei

Terwijl de politici elkaar de tent uitvechten, slaan de moslims toe. En ja durf maar kritische vragen te stellen, voor je het weet ben je een racist. Er zitten vast ook goede en aardige mensen bij, maar:
- de vrouw is ondergeschikt en homo's mogen niet
- scheiding kerk en staat kennen ze niet, op termijn is Sharia (islamitische wet) het doel
- verlichte moslims bestaan niet, dat is de denkfout die christenen maken. Gaat niet gebeuren. Wat wel gebeurt: uitbreiding en terugpakken.

En voordat de Goudse politiek ontwaakt is, blijkt dat die vergunning en wijziging bestemmingsplan was toegezegd door een PvdA ambtenaar. 2500 geen probleem.

Anoniem zei

Een Goudse islam.. dat was het pleidooi van Weeber.

Mochten de 2500 (eerst waren het er 1800 veel kindjes geboren) zijn toegezegd dan kan dat gewoon ongedaan worden gemaakt. En ja er bestaat zoiets als de umma (zo heet dat geloof ik).

Anoniem zei

Racisme gaat over etniciteit. Niet over een geloofsopvatting. Grootste denkfout en propaganda ever "islamofobie" .

Anoniem zei

1529 Beleg van Wenen
1e poging van Ottomanen om Wenen te veroveren.

1683 Beleg van Wenen
2e poging van Ottomanen om Wenen te veroveren.

Wenen hield stand, dus...

Anoniem zei

Dan zijn de Turken nu al verder. Grote groepen Erdogan-aanhangers in den lande en in Duitsland. Inclusief klinklijnen over vermeende terroristen (Gulen)

Anoniem zei

@ 7.33

waarvan minimaal 30.000 allahu-akbarrend demonstreerde in Duitsland met 2700!man politie-toezicht en in Rotterdam een menigte werd opgeruid op het moment van de vermeende coupe met vlagvertoon en allahu-akbarrend onze Erasmusbrug te veroveren. Er is een revolutie die fluweel wordt genoemd in de geschiedenis. En Nederland verkiest nu de andere kant uit te kijken. Maar ja. In WO II waren er ook meer dan 150.000 collaborateurs inclusief de Nederlandse Spoorwegen die de dodentransporten door lieten gaan vanwege de verdienste.

Anoniem zei

@ 7.33 uur

2015 Poging van moslims om zich te vestigen in de PWA-kazerne
Gouda Noord houdt stand.

P.S. Sinds wanneer heeft Weeber verstand van de islam. Goudse islam? Is dat een verlichte vorm?

Anoniem zei

LOL - dat wordt in linkse terminologie vast het NIMBY-effect genoemd - LOL

Nu serieus. Tijdens het megamoskeedossier maakte Weeber een opmerking over een djellabah op het stadhuis, wat hij een jurk noemde; en hij zei "een Goudse islam, waarom ook niet".

Ik ken die man weinig. Heb alleen begrepen dat hij weinig op lijkt te hebben met christenen.

De grap van de linkse kerk is dat het het christendom vervloekt maar dat het met de islam nog stringentere verboden over zich heen haalt. Met een god die hen zal uitmoorden, want links is ongelovig over het algemeen.

Anoniem zei

Controle migranten zeer slecht

‘Ze beschikken over automatische wapens en weten hiermee om te gaan, ze vervaardigen grote hoeveelheden explosieven, hebben heimelijke communicatie en weten langere tijd buiten het zicht van de autoriteiten te blijven,’ aldus Schoof. In mei kwam ook nog aan het licht dat de controle waaraan asielzoekers die naar Nederland komen worden onderworpen, niet veel voorstelt.

Dat wordt gezellig in de PWA. Maken ze ook eens wat mee in Gouda Noord!

http://www.elsevier.nl/buitenland/achtergrond/2016/08/neppe-paspoorten-is-leden-gevonden-in-migrantenkamp-344788/

Anoniem zei

Maar Gouda gaat het schaffen, toch? Wat maakt dat beetje risico met de bevolking nou toch uit? Het welkomstcomite zal lekker naief denken dat je met een beetje praten (in welke taal?) niet westerse ideeen wel uit het hoofd van de mensen praat. Komt goed!

Anoniem zei

@9.58 uur
Stereotiep, gefrustreerd van het Christendom en dan al het vreemde "blind" omarmen! De linkse kerk kiest ook gewoon voor de underdog...

@11.18 uur
Nee, hoor, gaat niet door in de PWA. Gouda Noord zal weer stand houden. Ook project aan de Antwerpseweg nauwlettend in de gaten blijven houden: is echt nodig.

Anoniem zei

@ 12.31 uur.

- voor de underdog (?) kiezen om je zelf beter te kunnen voelen, zo van 'kijk mij nou, hoe goed ik het doe voor een ander'?

- Wordt het geen tijd dat we een adequaat stadsbestuur krijgen met oog voor elke inwoner van de stad? In plaats van discriminatie en het negeren van de gevoelens van de bevolking?

Anoniem zei

Met een faciliterende overheid sta je als burger toch mooi machteloos!

Anoniem zei

wereldvreemdheid? Europa wordt geleidt door psychopaten kun je zo langzamerhand gaan denken. En Turkije aanpakken vanwege het toenemend nazisme? Welnee. Dat gebeurde in WO II ook alleen pas toen het de 'geallieerden' begon te believen.

https://twitter.com/abflipse/status/767068973485686784

Anoniem zei

R E V O L U T I E Laat ons het HUIS Van De Stad B E S T O R M E N ! ! !

Anoniem zei

Hoeveel politie, marechaussee en militairen had de BGM er nu bijgeregeld voor Gouda?

Anoniem zei

Dit vraag je je inderdaad af.. en ook waar de allianties met andere partijen vandaan komen..

http://www.elsevier.nl/opinie/opinie/2016/08/waarom-trekt-de-pvda-steeds-weer-pleitbezorgers-van-islamisering-aan-343669/

Anoniem zei

@ 13.45 uur.

Uw oproep het stadhuis te bestormen is neem ik aan overdrachtelijk bedoeld. Maar u moet uitkijken dat u niet a - la - Wilders een aantijging tot aanzetten tot geweld naar uw hoofd krijgt geslingerd. Of een bezoekje van de politie.

Laten we nu eerst eens het eerste open debat organiseren op het Huis van de Stad; open voor allereerst alle Gouda Noorders, en vervolgens alle Gouwenaars. En dan kijken naar de feiten en dan conclusies trekken.

Onze senioren zijn nu lang genoeg gediscrimineerd!

Anoniem zei

Een debat....succes met de organisatie. Verwacht er vooral niets van.

Anoniem zei

Verwacht in Gouda een debat over "discriminatie", en stigmatiseren van eigen inwoners. En verwacht van PvdA en D66 dit:

http://joostniemoller.nl/2016/05/beklemmend-pvda-en-d66-willen-islam-wettelijk-beschermen-nederlanders/

Verwacht van Klijmij (GroenLinks) en Johan Weeber een pleidooi voor een Goudse islam.

Gaat niet goed. En de christelijke partijen nu maar kijken hoe ze aan tafel kunnen komen; Tetteroo en Weeber zullen het frustreren.
Intussen geruisloos een islamitisch centrum van 2500 geregeld, zonder vergunning, de machtigste man van Gouda (Theo) zou er nog wel naar kijken geloof ik...

Anoniem zei

Bedankt beste anoniem 22.42 het is werkelijk schrikbarend, die motie.

Ook is het bijzonder schrikbarend om Marokkaanse vrouwen in Gouda te horen spreken over achterstelling door Nederland. Laat ik voorop stellen dat ik Nederland een ongastvrij land vind voor vreemdelingen. Je komt hier, en je ziet maar dat je het red. Maar durven beweren dat je door Nederland achtergesteld wordt terwijl het grootste deel van de Marokkaanse-gemeenschap-met-Nederlands-paspoort aan de subsidie-kraan ligt; dat is me wat al te kras.

En verder. De keren dat Marokkaanse-jongens-met-Nederlands-paspoort Nederlandse vrouwen uitmaakten voor hoeren kan ik niet meer tellen (de keren dat ik erbij was.). Mijn enige vraag aan hen was "zeg je dat ook tegen je moeder". Dat was een effectieve vraag, waarbij de jongens beschaamd excuses aanboden.

Anoniem zei

Europa op sterven na dood, zoals dat heet.

http://nieuws.tpo.nl/2016/08/22/europese-commissie-gaat-er-alsnog-zorgen-turken-eu-visum-krijgen/

Anoniem zei

GEEN KINDBRUIDEN IN GOUDA. GEEN. EN HOE VERWERPELIJK DAT NEDERLAND DIT TOESTAAT. RELIGIENEUTRAAL DE AZC"S? WAT EEN LEUGENS. VRESELIJK.

http://www.koffiepauze.net/2016/08/22/1087/

Theo Krins zei

Er wordt (anoniem) stevige taal op mijn blog gebruikt.
Ik verzoek degenen die willen reageren wel op hun taal te letten en laten we de discussie met respect voeren en zeker niet oproepen tot geweld o.i.d.

Ik laat veel toe op mijn blog, maar er zijn wel grenzen!

Diverse malen heb ik ook gevraagd om gewoon je voornaam en/of achternaam te noemen. Anoniem reageren is makkelijk, maar daardoor schrijf je ook gauw iets op wat je anders nooit zou doen.
De vraag is dan of die (anonieme) reactie dan verstandig is...

Anoniem zei

Goedemorgen Theo, stevig of pijnlijk?

Maar ik kan me voorstellen dat je een grens stelt. Het is jouw blog & de ruimte die je geeft ook (anoniem) te reageren.

Hoe werkt dat nu verder rondom dat AZC? In de vorige blog staat dat het niet zeker is. Maar van wie en wat hangt dat dan af? De gemeente, de regietafel, een onderzoek in de wijk? Er staan aardig wat huizen te koop in de directe omgeving, of mensen hebben plannen te verhuizen. Dat is bepaald niet zomaar!

Theo Krins zei

In september verwachten we meer duidelijkheid over de situatie rond het AZC. Als er meer helderheid komt zal ik dat uiteraard melden op mijn blog.

Anoniem zei

Ok, bedankt!

Anoniem zei

Jammer dat de discussie eindigt!

De discussie was open, en inderdaad soms hard en confronterend. Mijnheer Krins vond het, zo begrijp ik, TE hard.

Zijn beslissing verdient, hoe dan ook, respect!

Anoniem zei


Geachte Heer Th. Krins,

Dank voor het geweldige Blog.
Stopt het nu?

Gaat U na 15 september weer verder!

Hartelijke groet.

Theo Krins zei

Ik ga gewoon door met bloggen en reacties blijven welkom.

Door (even) wat strenger te zijn probeer de toonzetting van de reacties op mijn blog te laten veranderen.
Die toon is de laatste tijd erg fel en niet altijd passend bij de stijl die ik voorsta.

Anoniem zei

Ja, dat dacht ik ook Theo. Het gaat om de toon; inhoudelijk mag er hier best gediscussieerd worden & dat maakt het toch een unieke plaats.

Het hoge Telegraaf gehalte - meneer Lennart van Gastel - dat vind ik erg meevallen. U doet aan suggestie en framing en stelt daarmee toch wel een aantal mensen in een kwaad daglicht, en dat is jammer.

Maar wanneer je intimidaties hebt meegemaakt in je leven om uiteenlopende redenen, bijvoorbeeld; is een inhoudelijke anonieme bijdrage soms even waardevol.

En privé wissel ik met de benodigde mensen toch ook van gedachten, of weet ik de politici te vinden.

Anoniem zei

Het valt me op dat "bepaalde mensen" (links-liberalen)erg verontwaardigd zijn over reacties op de blog. Dat hoor ik overal. Dat is te begrijpen als de toon niet goed is, en misschien gaat die soms te ver.

Echter, laat mensen die verontwaardigd zijn, eens met argumenten reageren op wat hen niet bevalt, en het eventueel weerleggen. Dan kan een goede discussie gevoerd worden, waar iedereen beter van wordt.

Op emotionele toon van alles afwijzen vind ik soms toch iets te gemakkelijk. De waarheid is nu eenmaal soms hard.

Dat Theo bepaalde normen gaat hanteren is uiteraard wel goed!

Anoniem zei


Mediation, vind ik te vrijblijvend.