Betrokken

Betrokken

donderdag 22 januari 2015

Rumoer in bordeel

Op 21 januari was er weer een besluitvormende raadsvergadering en daarbij stond ook het Bestemmingsplan Binnenstad West op de agenda.


Zijlen en stegen

Over het algemeen is er niet zoveel ophef rond het vaststellen van bestemmingsplannen, omdat het meestal gaat om het herzien van bestaande bestemmingsplannen, aangezien het termijn van 10 jaar is verstreken.
Bewoners en belangengroepen nemen dan vaak de kans waar om zienswijzen in te dienen en dan is het aan de raad en het college om die al dan niet (gedeeltelijk) over te nemen.
Collega Christiaan Quik heeft zich ingezet om de zijlen en stegen openbaar gebied te laten blijven en pleit voor handhaving. Het blijkt namelijk dat ze in de praktijk vaak aan de openbaarheid worden onttrokken. Door een goede voorbereiding werd een motie hierover unaniem aangenomen (zie foto)!

Bordeel

Aan de Nieuwe Haven is een pand gevestigd met functie aanduiding "seksinrichting". De bewoners rond dit pand zouden het liefst hier geen bordeel meer willen hebben, maar daar zit een probleem.
Er is sprake van planologische rechten. In het prostitutiebeleid is deze locatie namelijk aangewezen als seksinrichting. Op basis daarvan is eind 2014 aan een exploitant een vergunning afgegeven.
Het was ons daardoor duidelijk dat het nu geen zin had om tegen het bestemmingsplan met de mogelijkheid van een bordeel te stemmen,  maar we willen wel zo snel mogelijk het prostitutiebeleid in de raad bespreken om zo na te gaan wat voor mogelijkheden we hebben om te komen tot een verplaatsing in de toekomst en het liefst realiseren we een uitsterf constructie.

Stemverklaring

Omdat prostitutie voor de ChristenUnie een belangrijk onderwerp is, hebben we bij het bestemmingsplan de volgende stemverklaring afgelegd:

"Wij geloven dat mensen door God geschapen zijn. Ze zijn te waardevol om hun vrijheid en waardigheid te verliezen in drugs, drank of prostitutie. 
Als ChristenUnie zien we bordelen als bedreiging voor zowel de prostituees als ook voor bezoekers. Elke poging om deze bedreiging weg te nemen of te verminderen zullen wij dan ook steunen.Aangezien de bestemming Nieuwe Haven 330/332 invulling is van het vigerend prostitutiebeleid zullen we niet tegen het bestemmingsplan stemmen, maar zien wel uit naar een spoedige behandeling van het huidige prostitutiebeleid."

Bron: AD

Overlast

Omdat de vorige eigenaar veel overlast heeft veroorzaakt, hebben de bewoners aandacht hiervoor gevraagd bij de raadsleden. Het college heeft toegezegd strikt te zullen handhaven, maar het leek Gouda Positief goed om hier een motie voor in te dienen, om daarmee nadrukkelijk een signaal af te geven. Ofschoon wij die motie eigenlijk overbodig vonden hebben we vanwege de problematiek toch steun gegeven aan die motie. Overigens is het jammer dat Gouda Positief op wel erg platte manier over een bordeel communiceert via twitter...

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 21 januari 2015 en gehoord de beraadslaging

Overwegende dat
  •   Het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad West de vestiging van een bordeel op bovengenoemd adres mogelijk blijft maken.
  •   Er, na jarenlange sluiting, opnieuw een exploitatievergunning is verleend aan een nieuwe exploitant.
  •   De vorige exploitatie tot veel (geluids)overlast heeft geleid, zowel voor directe buren als op straat.
  •   Er daarom bezwaren zijn geuit door omwonenden tegen het opnieuw exploiteren en blijven bestemmen van genoemde panden als bordeel.

verzoekt het college
  • -  Bij de exploitant zo mogelijk aan te dringen om geluidswerende maatregelen te treffen in de panden in het kader van handhaving exploitatievergunning.
  • -  Te faciliteren in het afsluiten van een beheersconvenant tussen bewoners en exploitant, teneinde overlast tegen te gaan.
  • -  Dat, mocht overlast worden geconstateerd, hiertegen handelend op te treden in het kader van de exploitatievergunning en het begeleidend schrijven daarbij.

Vervolg

Zoals gemeld wil de ChristenUnie zo snel mogelijk het prostitutiebeleid incl. vrouwenhandel in de raad bespreken. Steun hiervoor is er al van diverse fracties. Hopelijk komt er genoeg steun voor de bespreking van dit aangelegen onderwerp en gaat ook Gouda werken aan het terugdringen van het aantal bordelen.

4 opmerkingen:

BonaPeregrinus zei

Is het wijzigen van het bestemmingsplan werkelijk ook terugdringen van de prostitutie? Wat er eerder zal gebeuren is dat de uitbater die in Gouda niet aan de slag kan, zich elders zal vestigen. Het is net zoals camera's in de openbare ruimte, je lost niets op, het verplaats zich alleen maar. Door "het" in Gouda toe te laten, blijf je er in ieder geval zicht op houden, hetzelfde argument wat de Goudse politie/ politiek hanteert bij de koffieshops!

Anoniem zei

Zo, nu weet ik ook waarom het voorraam dicht is. Die panden zijn wel erg gehorig zeg!

Even serieus: Je gaat ervan uit dat God de mens niet geschapen heeft voor prostitutie. Hoezo? Hij heeft de mens geschapen, ook diens vrije wil, de mogelijkheid te doen wat mensen doen.
Ben van Bommel

Anoniem zei

Het zou inderdaad beter zijn als seksualiteit meer in een partnerrelatie/huwelijk zou plaatsvinden zoals God het bedoeld heeft We zien de uitwassen van de vrije seksuele moraal Prostitutie is anno niet zo normaal als we denken en ook veel minder leuk dan we denken CU Tweede Kamer-lid Segers wil pooiers beboeten Goede zaak Ook de klanten van de prostitutie zouden beboet moeten worden Waarom naar de prostitutie? Geen enkel excuus daarvoor is acceptabel, behalve 'eigen' belang

Anoniem zei

Theo,

Herkenbare CU koers, al is vrouwenhandel natuurlijk iets wat je niet in een lokale beleidsnota aanpakt, maar nationaal en internationaal.

Kun je binnenkort eens op je blog laten weten wat de CU voor actuele koers vaart m.b.t. het mega islamitisch centrum? Ik hoor in de kerk en om mij heen dat CU dat naar verwachting gaat steunen, omdat anders De Ark geen huisvesting zou krijgen. Klinkt als chantage. Gemeente heeft sowieso een huisvestingsplicht!

Veel zorgen hierover! Dit complex is veel te massaal. Ook veel zorgen over radicale predikers die geld uit Midden Oosten zouden halen (1 Vandaag).